Betalningar i Tyskland: En detaljerad guide

Payments
Payments

Accept payments online, in person, and around the world with a payments solution built for any business—from scaling startups to global enterprises.

Learn more 
 1. Introduktion
 2. Marknadsläge
 3. Betalningsmetoder
  1. Aktuell användning
  2. Nya trender
 4. Faktorer att beakta vid marknadsinträde
  1. Återkrediteringar och tvister
  2. Internationella betalningar
  3. Säkerhet och integritet
 5. Viktiga framgångsfaktorer
 6. Viktiga slutsatser
  1. Diversifiera betalningsalternativen
  2. Stärk säkerheten
  3. Skapa förtroende hos konsumenter
  4. Om Stripe

Att ta emot betalningar från kunder i Tyskland innebär att man får tillgång till Europas största ekonomi. För att kunna medverka på den här marknaden krävs en ingående förståelse för hur tyska kunder gör sina betalningar, samt vilka regler och lagar som gäller för företag.

Nedan har vi sammanställt information som hjälper företag att utvärdera de strategier som är avgörande för att lyckas i Tysklands betalningslandskap:

 • Erbjuda olika betalningsalternativ
 • Implementera kraftfulla åtgärder för att förebygga bedrägerier
 • Skapa förtroende hos konsumenterna

Marknadsläge

Tyskland är inflytelserikt vad gäller internationella betalningar. Landets roll i Europeiska unionen (EU) i kombination med omfattande handelsavtal har befäst landet som en stöttepelare för globala finansiella transaktioner. Städer som Frankfurt fungerar som finanscentra för Europa och världen.

Den tyska banktillsynsmyndigheten (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) övervakar och reglerar tillsammans med tyska centralbanken (Deutsche Bundesbank) finansmarknaden i Tyskland. Ytterligare tillsyn kommer från Europeiska centralbanken, som övervakar penningpolitiken och den finansiella stabiliteten för länderna i euroområdet och utövar direkt tillsyn över de stora bankerna. I EU:s regelverk fastställs riktmärken för betalningar och konsumentintegritet, t.ex. den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och det kommande betaltjänstdirektivet (PSD3).

Euron är Tysklands officiella valuta och kunderna förväntar sig att se sina inköp i den lokala valutan. Medan många länder snabbt har gått över till digitala betalsätt har användningen av kontanter visat sig vara mer seglivad i Tyskland. I kombination med en långsamt med stadigt ökande användning av mobila betalningar och den fortsatta ökningen av e-handel så är Tyskland en blandning av tradition och innovation vad gäller betalningar. Denna kombination har gjort det möjligt för Tyskland att forma framtiden för globala betalningar och fungera som en modell och testbädd för ny utveckling.

Betalningsmetoder

I Tyskland används en rad olika betalningsmetoder. Här är en översikt över betalningsmetoder på den tyska marknaden:

Aktuell användning

För B2C-betalningar i fysisk miljö dominerar kontanter och bankkort med en total transaktionsvolym för bankkort på cirka 5,9 miljarder år 2020. Användningen av kreditkort är lägre jämfört med många andra europeiska länder, men det lokala girocard-systemet är den vanligaste kontantfria betalningsmetoden i Tyskland.

Digitala plånböcker, inklusive PayPal ligger i topp för B2C-onlinetransaktioner. 46 % av tyska kunder föredrar PayPal vid köp av en produkt online enligt statistik från 2022. Köp nu, betala senare (BNPL) blir också ett allt mer populärt alternativ, där både varumärkta och märkeslösa lösningar spelar en roll. Tjänster som Klarna är en varumärkt BNPL-lösning i Tyskland, medan märkeslösa BNPL-metoder – även kallade "betala med faktura" – visas under företagets namn, inte BNPL-företagets namn.

Populära B2C-betalningsmetoder i Tyskland

Populära B2B-betalningsmetoder i Tyskland

 • Banköverföringar
 • Autogiro (t.ex. Sepa)
 • Kreditkort
 • BNPL-tjänster

Nya trender

Näthandeln och de allt mer praktiska kortbetalningarna förändrar långsamt de tyska kundernas preferens för kontanter och driver dem mot en mer balanserad kombination av kontanter och digitala betalningar. Enligt en rapport från tyska centralbanken använde tyskarna sedlar och mynt för 58 % av sina inköp av varor och tjänster 2021, en minskning från 74 % 2017. Även om kreditkort fortfarande inte är lika populära i Tyskland som i andra europeiska länder, har det skett förändringar de senaste åren. Det finns fler bankkort i omlopp än kreditkort, delvis på grund av en kulturell motvilja till att ta ut lån. Men i takt med att e-handeln vinner mark blir fler kunder benägna att använda kreditkort för dessa transaktioner. Dessutom ökar kontaktlösa betalningar och mobila betalningar i popularitet bland yngre konsumenter.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

Att etablera sig på en ny marknad innebär specifika överväganden kring skatter, tvister, internationella betalningar och säkerhetsprotokoll. Här är några saker som företag bör tänka på när de överväger att expandera till Tyskland:

Återkrediteringar och tvister

Återkrediteringar (chargebacks) är en mekanism genom vilken kunder bestrider transaktioner. De kan innebära utmaningar för företag som är verksamma i Tyskland, precis som de gör i andra länder. Den tyska banktillsynsmyndigheten (BaFin) fastställer specifika riktlinjer kring hur företag ska hantera finansiella transaktioner, inklusive återkrediteringar. EU-direktiv spelar också en roll, särskilt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2). Om ett företag kan visa att strikt autentisering tillämpades kan det ofta påverka resultatet av en återkreditering.

Företag och finansinstitut är skyldiga att följa dessa regler, som kan vara strängare än i andra länder, för att undvika rättsliga påföljder. Företag i Tyskland har ofta ett nära samarbete med juridiska rådgivare som är väl förtrogna med tillsynsmyndighetens riktlinjer för att säkerställa att de uppfyller alla lokala efterlevnadskrav relaterade till återkrediteringar.

Internationella betalningar

Oavsett om ditt företag involverar transaktioner i fysisk miljö från turister, e-handelsköp från utlandet eller B2B-betalningar i olika valutor, så följer här några viktiga saker att tänka på när man tar emot internationella betalningar i Tyskland:

 • Sepa-överföringar
  Som medlem i EU tillhör Tyskland det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa), vilket omfattar Tyskland och 35 andra länder och möjliggör snabba kreditöverföringar i Europa.

 • Valutaväxling
  För gränsöverskridande transaktioner såsom banköverföringar, kredit- och bankkort samt mobila betalningar som involverar andra valutor, kommer valutaväxling att vara nödvändig antingen på kund- eller företagssidan, vilket sannolikt ökar kostnaderna. För företag som är involverade i internationell handel kan valutaväxling påverka vinstmarginalerna. Vissa företag väljer risksäkringslösningar för att minska risken i samband med fluktuerande växelkurser, och vissa använder terminskontrakt för att låsa in specifika kurser för framtida transaktioner.

 • Plattformar från tillväxtmarknader
  Tyskland har sett ökade interaktioner med tillväxtmarknader som Kina. Detta framgår tydligt av en ökning av betalningsplattformar som Alipay och WeChat Pay i den tyska detaljhandeln. Bakgrunden till detta är till stor del turism och handel mellan de två nationerna. Även om dessa plattformar är utpräglat kinesiska, så är deras närvaro i Tyskland ett tecken på en viss nivå av interoperabilitet för internationella betalningssystem, särskilt inom detaljhandeln.

 • Rapporteringsskyldigheter
  Internationella betalningar är också föremål för en lagstadgad rapporteringsskyldighet. Enligt lagen om utrikeshandel och betalningar (Außenwirtschaftsverordnung, AWV) måste företag rapportera alla internationella överföringar över 12 500 euro.

Säkerhet och integritet

Tysklands syn på säkerhet, efterlevnad och regler anses i allmänhet vara strängare än på vissa andra marknader inom och utanför EU. Även om detta kan innebära utmaningar för företag som vill etablera sig på den tyska marknaden, skapar det även förtroende hos konsumenterna och bidrar till att stärka landets rykte som stabilt och säkert. Här följer en sammanfattning av de viktigaste säkerhets- och regelverksaspekterna för betalningar, personuppgifter och handel i Tyskland:

 • Lagar om dataskydd
  Tyskland följer Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), landets nationella dataskyddslag, tillsammans med EU:s GDPR. GDPR innehåller stränga regler för insamling, lagring och behandling av personuppgifter. Överträdelse kan leda till böter på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av den globala omsättningen, beroende på vilket som är högst.

 • Bestämmelser om ekonomisk säkerhet
  Den tyska banktillsynsmyndigheten (BaFin) övervakar tillsammans med den tyska centralbanken (Bundesbank) betaltjänstleverantörer och andra finansinstitut. Betaltjänstleverantörer omfattas av lagen om betaltjänster (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG). Nyligen har minimikraven för riskhantering (MaRisk) för betaltjänstleverantörer gjorts tillgängliga för samråd av BaFin. Dessa krav beskriver riskkontrollåtgärder som måste efterlevas av de institut som omfattas av kraven. Stark kundautentisering för onlinetransaktioner krävs i enlighet med EU: s regler i det andra betaltjänstdirektivet.

 • Konsumentskyddslagar
  Konsumentskydd beviljas huvudsakligen på grundval av den tyska civillagen och lagen mot illojal konkurrens (UWG). Dessa lagar kräver transparent prissättning, ångerrätt och korrekt märkning. Konsumentcentra (Verbraucherzentralen) spelar en aktiv roll i rättslig tillämpning.

 • Riktlinjer för e-handel
  Telemedia-lagen (Telemediengesetz, TMG) och den tyska civillagen reglerar onlineföretag. De specificerar krypteringsstandarder för betalningsgateways och kräver tydliga upplysningar om villkor, returpolicyer, konsumentkrediter och fraktavgifter.

 • Protokoll för digital identitet
  Det tyska eID-systemet, som möjliggörs enligt EU:s eIDAS-förordning använder biometriska kännetecken för identifiering för elektroniska transaktioner. Detta inkluderar ansiktsigenkänning, fingeravtrycksskanningar och digitala signaturer.

 • Statliga policyer för cybersäkerhet
  Tysklands myndighet för informationssäkerhet (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI) beskriver bästa praxis, inklusive användning av kryptering, brandväggar och regelbunden uppdatering av programvara. Enligt BSI-riktlinjerna måste brandväggar användas för att filtrera både inkommande och utgående nätverkstrafik.

 • Regler för bekämpning av penningtvätt
  Den tyska lagen om penningtvätt (Geldwäschegesetz, GwG) kräver fullständig kundverifiering. Företag måste anmäla misstänkt aktivitet till finansunderrättelseenheten (FIU). Underlåtenhet att följa detta kan leda till böter och återkallande av tillstånd.

 • Regler för efterlevnad av handelsregler
  Lagen om utrikeshandel och betalningar reglerar handelssanktioner tillsammans med direkt tillämpliga EU-förordningar, medan EU:s tullkodex reglerar internationella tullbestämmelser. I unionens tullkodex specificeras dokumentation, produktklassificering och import- och exportkontrollåtgärder, med påföljder för bristande efterlevnad.

 • Teknik för identifiering av bedrägerier
  Algoritmer för transaktionsövervakning i realtid baseras i allt högre grad på maskininlärning för att identifiera misstänkta mönster. Penningtvättslagen och bankbestämmelserna föreskriver användning av lämplig teknik för att övervaka transaktioner och upptäcka bedrägerier.

 • Kommande regeländringar
  Ändringar av GDPR, lagar mot penningtvätt och lagar mot brottslighet diskuteras kontinuerligt, vilket kräver att företag håller sig uppdaterade och anpassar sina efterlevnadsåtgärder därefter.

Viktiga framgångsfaktorer

Tysklands betalningssystem, även om de är starka i många aspekter, brottas med flera utmaningar som sträcker sig från långsamt anammande av ny teknik till cybersäkerhetsproblem. Framgångsrika företag tar itu med dessa frågor med en mångfacetterad strategisk vision.

 • Olika betalningsmetoder
  Jämfört med sina europeiska grannar har Tyskland varit långsamt med att börja använda digitala betallösningar. Enligt en rapport från tyska centralbanken 2021 angav 69 % av tyskarna att de tänker fortsätta använda kontanter. Vid transaktioner i fysisk miljö kan det hjälpa företag att ta emot kontanter så att de kan sälja sina produkter till kunder som är avogt inställda till andra betalningsalternativ. Och när det gäller onlinebetalningar ökar kundernas chanser att hitta en av de betalningsmetoder de föredrar om man erbjuder ett antal olika betalningsalternativ.

 • Kraftfulla åtgärder för att förebygga bedrägerier
  Även om Tyskland rankas bland de bästa länderna för cybersäkerhet innebär de alltmer sofistikerade cyberhoten en ständig stress för landets betalningssystem. En studie från Cybersecurity Ventures förutspår att globala skador från cyberbrottslighet kommer att kosta 10,5 biljoner dollar varje år fram till 2025. Genom att implementera åtgärder för att förebygga bedrägerier som 3D Secure och maskininlärningsalgoritmer kan företag förbättra sina funktioner för identifiering av bedrägerier.

 • Noggrant verifierade kundidentiteter
  Autentisering av kundidentiteter skyddar också företag mot bedrägliga transaktioner. Genom att göra kontroller via adressverifieringstjänsten (AVS) och av kortverifieringsvärde (CVV) kan företag verifiera äktheten för en transaktion där kortet inte är närvarande.

 • Bygga förtroende bland lokala köpare
  Även om det är en långsam process kan det vara fördelaktigt att starta en lokal enhet för företag som vill skala upp sin verksamhet snabbt i Tyskland. Ett samarbete med ett lokalt företag är å andra sidan ett snabbare sätt att vinna förtroende bland lokala köpare. Att samtidigt vara transparent vad gäller priser, transaktionsavgifter, tidslinjer och avbeställningspolicyer bidrar till att bygga upp kundernas förtroende för ditt företag.

Viktiga slutsatser

För att hålla jämna steg med kundernas föränderliga förväntningar och den tekniska utvecklingen kan företag som är verksamma i Tyskland förbättra kundernas betalningsupplevelser genom en väl avvägd strategi. Detta inkluderar att erbjuda olika betalningsalternativ, stärka säkerhetsåtgärder och arbeta för att vinna konsumenternas förtroende. Dessa ansträngningar är komplexa och kräver en rad taktiska lösningar baserade på kunskap om den tyska marknaden och konsumenternas preferenser. Här följer en kort sammanfattning samt några tips som hjälper dig att förbättra din strategi:

Diversifiera betalningsalternativen

 • Erbjud mer än standaralternativen
  Anamma populära digitala plånboksalternativ som PayPal, Apple Pay och Google Pay. Samarbeta med relevanta betaltjänstleverantörer för att göra integrationen enklare.

 • Känn dina specifika kundsegment – och ge dem vad de vill ha
  Erbjud betalning med faktura för B2B-transaktioner eller avbetalningsplaner för större köp. Överväg BNPL-leverantörer för att tillgodose efterfrågan kopplad till denna växande trend.

 • Lokalisera kassaprocessen
  Översätt betalningssidor och felmeddelanden till tyska, visa priser i euro och se till att valutaväxlingen är tydlig.

Stärk säkerheten

 • Gör dataskydd till din främsta prioritet
  Följ de stränga tyska dataskyddsbestämmelserna som GDPR. Implementera säkra betalningsgateways, säkerställ PCI-efterlevnad och kommunicera dina datasäkerhetsrutiner på ett transparent sätt.

 • Göra allt som står i din makt för att minska risken för bedrägerier
  Använd verktyg för identifiering av bedrägerier, använd 3D Secure-autentisering för onlinetransaktioner och tillhandahåll tydliga kanaler för att anmäla misstänkt aktivitet.

 • Skapa förtroende med certifieringar
  Visa säkerhetsmärken och certifieringar på din webbplats, till exempel TÜV eller Trusted Shops, som inger förtroende hos kunderna.

Skapa förtroende hos konsumenter

 • Välj transparenta metoder i så stor utsträckning som möjligt
  Var ärlig när det gäller priser, transaktionsavgifter och avbeställningspolicyer. Kommunicera betalningsprocesser och tidslinjer på ett tydligt sätt.

 • Erbjud personlig support så ofta som möjligt
  Ha tysktalande kundtjänstrepresentanter som kan svara på betalningsrelaterade frågor snabbt och effektivt.

 • Kommunicera regelbundet och proaktivt
  Informera regelbundet kunderna om nya betalningsalternativ, säkerhetsuppdateringar och potentiella störningar. Överväg att erbjuda nyhetsbrev eller svar på vanliga frågor på tyska.

Om Stripe

Sedan Stripe blev tillgängligt i Tyskland 2017 har uppstartföretag och storföretag, inklusive Axel Springer, SHARE NOW och Avocadostore, använt Stripes programvara för att ta emot betalningar och hantera sin verksamhet online.

Innehållet i den här artikeln är endast avsett för allmän information och utbildningsändamål och ska inte tolkas som juridisk eller skatterelaterad rådgivning. Stripe garanterar inte att informationen i artikeln är korrekt, fullständig, tillräcklig eller aktuell. Om du behöver råd om din specifika situation ska du söka råd från en behörig advokat eller revisor med tillstånd att utöva sin verksamhet i din jurisdiktion.

Är du redo att sätta i gång?

Skapa ett konto och börja ta emot betalningar – inga avtal eller bankuppgifter behövs – eller kontakta oss för att ta fram ett specialanpassat paket för ditt företag.