Tjänstevillkor för konsumenter

Välkommen!

Gäller från och med 31 juli 2023

1. Inledning och omfattning

Dessa Tjänstevillkor för konsumenter ("Tjänstevillkor" eller "Villkor") är ett rättsligt bindande avtal mellan oss ("oss", "vår/vårt/våra", "vi" eller "Stripe") och dig, personen som använder en eller fler produkter och tjänster som vi erbjuder dig till personligt bruk enligt dessa Villkor (hädanefter "du" eller "din/ditt/dina"), vilka är Link, Financial Connections och Identity (vart och ett en ”Konsumenttjänst"). Följande Villkor är ett rättsligt bindande avtal mellan dig och oss, och det beskriver de villkor som gäller för din användning av våra Konsumenttjänster. Genom att använda våra Konsumenttjänster godkänner du att du är bunden av dessa Villkor och att alla nya funktioner eller verktyg som läggs till också är föremål för dessa Villkor. Den Stripe-enhet med vilken du avtalar dessa Villkor beror på din plats och anges här.

Dessa allmänna Villkor gäller för alla våra Konsumenttjänster som hänvisar dessa Villkor. Företag som använder våra produkter och tjänster för affärsändamål ("Företagsanvändare") omfattas av Stripes Användaravtal.

2. Tilläggsvillkor som gäller för dig

Följande tilläggspolicyer och tilläggsvillkor gäller också när du får åtkomst till eller använder Konsumenttjänsterna, som samtliga är införlivade i dessa Villkor genom hänvisning:

 • Skiljeavtal. OM DU ÄR BOSATT I USA GODKÄNNER DU VÅRT SKILJEAVTAL, VILKET KRÄVER ATT DU LÖSER TVISTER MELLAN DIG OCH STRIPE ENSKILT GENOM ETT SKILJEFÖRFARANDE, FÖRBJUDER DIG ATT UPPRÄTTHÅLLA ELLER DELTA I EN GRUPPTALAN, KRÄVER ATT DU AVSTÅR FRÅN DIN RÄTT TILL EN JURYRÄTTEGÅNG OCH BEGRÄNSAR DEN TID UNDER VILKEN ETT ANSPRÅK KAN GÖRAS GÄLLANDE.
 • Förklaring avseende e-signering för Link. Du godkänner Förklaringen avseende e-signering för Link. Den anger att vi kommer att kommunicera med dig elektroniskt. Ditt elektroniska avtal har samma verkan som om du undertecknar fysiskt och du samtycker till att få meddelanden genom våra Konsumenttjänster.
 • Integritetpolicy. Du bekräftar Integritetspolicyn. Stripe och Företagsanvändaren är oberoende personuppgiftsansvariga för personuppgifter som samlas in i samband med Konsumenttjänsterna och kommer oberoende och separat att bestämma ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra länder än ditt eget land, inklusive USA. Läs Integritetspolicyn noggrant för att förstå hur din information samlas in, används och delas i samband med dessa Konsumenttjänster. Du kan läsa mer på Links Integritetscenter.
 • Produktspecifika villkor. En Konsumenttjänst kan ha specifika villkor som gäller när du använder just den Konsumenttjänsten. Dessa produktspecifika Villkor listas i menyn till vänster.
 • Policy för tillåten användning. Din användning av en Konsumenttjänst omfattas av Stripes Policy för tillåten användning.

Vi kan från tid till annan komma att revidera dessa Villkor. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om väsentliga ändringar i dessa Villkor innan de träder i kraft, inklusive genom att publicera ett meddelande i de aktuella Konsumenttjänsterna eller genom skicka ett meddelande via en e-postadress kopplad till dig. De reviderade Villkoren träder i kraft på det datum som anges i de reviderade Villkoren. Genom att använda en Konsumenttjänst efter att eventuella revideringar trätt i kraft godkänner du dessa ändringar. Om du inte godkänner några av dessa ändringar i Villkoren måste du sluta använda Konsumenttjänsterna.

3. Behörighet

Du får endast ingå dessa Villkor om du är över myndighetsåldern och kan ingå ett rättsligt bindande avtal i det land där du är bosatt.

Du får inte använda Konsumenttjänsterna om du tidigare har sagts upp eller avstängts från att använda någon av våra tjänster, inklusive en Konsumenttjänst. Du får inte ingå dessa Villkor eller använda någon Konsumenttjänst om du är föremål för myndighetssanktioner såsom de som tillämpas av U.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control eller någon annan nationell regering.

Du måste vara behörig för just dessa Konsumenttjänster i den utsträckning de är tillgängliga i ditt land. Om vi anger ett felaktigt land för dig eller om du flyttar till ett annat land måste du ändra landet i ditt konto eller kontakta supporten innan du använder Konsumenttjänsterna igen.

4. Stripes roll

Alla försäljningsavtal som ingås med hjälp av Konsumenttjänsterna sker direkt mellan dig och Företagsanvändaren. Du, och inte Stripe, är ansvarig för de köp du gör med hjälp av Konsumenttjänsterna. Företagsanvändaren, och inte Stripe, ansvarar för de varor eller tjänster som du kan köpa från hen genom Konsumenttjänsterna, inklusive men inte begränsat till leverans, varornas kvalitet, återbetalningar, bedrägeri, reklam, ansvar i samband med Företagsanvändarens produkter eller tjänster eller bristande efterlevnad av tillämplig lagstiftning.

Din åtkomst till och användning av Konsumenttjänsterna ändrar inte din relation med Företagsanvändaren, tredjepartstjänster eller plattformar eller med din bank eller ditt kredit- eller bankkortsföretag.

Om inte annat anges i dessa Villkor kommer Stripe inte att ingripa i någon tvist mellan dig och en Företagsanvändare för några transaktioner som använder Konsumenttjänsterna. Om du hamnar i en tvist med en Företagsanvändare eller en tredje part ber vi dig att kontakta den andra parten och försöka lösa tvisten. Du kan skicka in ett klagomål om en Företagsanvändare till Stripe, och Stripe kan vidarebefordra ditt klagomål till Företagsanvändaren med en begäran om att denne kontaktar dig direkt. Om inte annat anges i dessa Villkor kommer Stripe inte att göra några bedömningar avseende faktiska tvister eller rättsliga frågor eller anspråk mellan dig och Företagsanvändaren, och Stripe har ingen skyldighet att lösa några tvister. Du friskriver Stripe från alla anspråk, krav och skadestånd som uppstår till följd av tvister kopplade till din användning av Konsumenttjänsterna, inklusive tvister med andra användare eller parter.

Vi ger inga garantier avseende de produkter, tjänster eller den information som tillhandahålls av Företagsanvändare och vi är inte ansvariga för: (a) reklamationer avseende Företagsanvändarens produkter; (b) anspråk på att erbjudandet för eller försäljningen av Företagsanvändarens produkter eller tjänster inte uppfyller något tillämpligt juridiskt eller regulatoriskt krav; (c) anspråk avseende Företagsanvändarens produkter, tjänster eller affärsmetoder som uppstår enligt konsumentskyddslag eller liknande lagstiftning; (d) felaktig, ofullständig eller inaktuell information som tillhandahålls av en Företagsanvändare; eller (e) handlingar eller försummelser från någon tredje parts plattform där du kan interagera eller göra köp.

5. Identifiering och bedrägeribekämpning

Du godkänner att:

 • Information som du tillhandahåller om dig själv och din användning av Konsumenttjänsterna måste vara fullständig och korrekt vid det tillfälle då den tillhandahålls och du måste hålla informationen uppdaterad.
 • I den utsträckning det tillåts enligt lag kan vi och våra tjänsteleverantörer verifiera din identitet. 
 • Du måste omedelbart meddela oss om du får kännedom om otillåten användning av eller åtkomst till ditt konto. Du ansvarar för eventuella åtgärder som vidtas genom användning av dina användaruppgifter, med undantag för åtgärder som vidtagits efter att du meddelat oss att ditt konto eller dina uppgifter har exponerats.

6. Kommunikation via sms, push-meddelanden, e-post och telefon

I den utsträckning det tillåts enligt tillämplig lagstiftning samtycker du till att ta emot sms (textmeddelanden), push-meddelanden och telefonsamtal från oss när du tillhandhåller ditt telefonnummer. Sådan kommunikation kan inkludera, men är inte begränsad till, begäranden om sekundär autentisering, kvitton, påminnelser, aviseringar med uppdateringar om ditt konto eller kontosupport, förfrågningar om feedback på produkter och marknadsförings- och reklamkommunikation. Du bekräftar att du inte behöver samtycka till att ta emot sms eller samtal relaterade till marknadsföring som ett villkor för att använda en Konsumenttjänst. Kommunikation via telefonsamtal och sms kan genereras av system för automatisk uppringning. Standardavgifter för sms och data som din mobiloperatör tar ut kan gälla för de sms vi skickar till dig.

Du kan välja att inte ta emot reklam och marknadsföring via e-post som vi skickar till dig. Gör detta genom att följa anvisningarna för att säga upp prenumerationen på sådana e-postmeddelanden eller genom att hantera dina kommunikationsinställningar i appen. Du kan välja bort sms från Stripe genom att svara STOP eller genom att följa instruktionerna som du får i sms:et. Du kan välja bort telefonsamtal genom att meddela den som ringer eller genom att kontakta supporten. Du bekräftar att det kan påverka din användning av Konsumenttjänsterna om du väljer att inte ta emot kommunikation.

7. Våra Immateriella rättigheter

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa Villkor. Konsumenttjänsterna skyddas av varumärkeslagstiftning, upphovsrätt, patenträtt och annan lagstiftning i USA och andra länder. Vi äger alla rättigheter, alla äganderätter till och intresse i och för Konsumenttjänsterna och alla kopior av Konsumenttjänsterna samt alla immateriella rättigheter i dem. Din användning av Konsumenttjänsterna omfattas av dessa Villkor och dessa Villkor ger dig inga rättigheter till vår immateriella egendom eller våra licensgivares, licenstagares eller partners immateriella egendom.

I dessa Villkor avses med "Immateriella rättigheter" alla patenträttigheter, upphovsrättigheter, rättigheter avseende fysisk kretsdesign på halvledare, ideella rättigheter, publicitetsrättigheter, varumärken, rättigheter till så kallad trade dress och tjänstemärken, goodwill, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter som kan finnas nu eller uppstå i framtiden, och alla tillhörande ansökningar, registreringar, förnyelser och förlängningar enligt lagstiftningen i någon stat, något land, territorium eller annan jurisdiktion.

8. Feedback

Du kan välja att skicka in feedback, idéer och förslag om Konsumenttjänsterna, men det är aldrig något krav. Du kan ge oss feedback om Konsumenttjänsterna genom att kontakta supporten. Du godkänner att vi får använda och dela all feedback, alla idéer och förslag du skickar in oavsett syfte och utan ersättning eller skyldighet gentemot dig. 

9. Uppsägning

Uppsägning på vårt initiativ: Vi kan när som helst och oberoende av skäl säga upp dessa Villkor, och vi kan begränsa, stänga av, ändra eller ta bort din åtkomst till någon eller alla Konsumenttjänster, inklusive någon funktion eller aspekt av Konsumenttjänsterna. Om det är kommersiellt rimligt kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig innan vi vidtar några åtgärder som begränsar din åtkomst till Konsumenttjänsterna. Om du enligt vår egen bedömning inte uppfyller, eller vi misstänker att du inte har uppfyllt, något villkor eller någon bestämmelse i dessa Tjänstevillkor, kan vi säga upp dessa Tjänstevillkor när som helst och utan varsel till dig, och följaktligen kan vi säga upp din åtkomst till Konsumenttjänsterna.

Uppsägning på ditt initiativ: Med förbehåll för eventuella produktspecifika Villkor nedan kan du när som helst och oavsett skäl säga upp Konsumenttjänsterna genom att säga upp Konsumenttjänsterna eller avsluta eller radera ditt konto på det sätt som beskrivs i Kontovillkoren för Link. Uppsägningen gäller från det datum då ditt konto stängs.

Följder av uppsägning. Vid uppsägning kommer du inte längre att kunna använda eller ha åtkomst till Konsumenttjänsterna. I enlighet med tillämplig lagstiftning kommer du inte heller kunna använda eller ha åtkomst till information som du skickat via Konsumenttjänsterna, och alla rättigheter som du beviljats inom ramen för dessa Villkor upphör. Uppsägningen befriar dig inte från dina skyldigheter att betala belopp som du är skyldig Stripe, Företagsanvändare eller andra. Uppsägningen avbryter inte heller tredjeparts betalningsauktoriseringar. Följande bestämmelser kommer att bestå även efter att du eller vi säger upp dessa Villkor: Skiljeavtalet, Våra Immateriella rättigheter, Feedback, Friskrivning från garantier, Ansvarsbegränsning, Tillämplig lagstiftning, Överlåtelse och tredjepartsmottagare samt Övriga villkor.

10. Friskrivning från garantier

Konsumenttjänsterna tillhandahålls "i befintligt skick" och utan några utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Vi, våra närstående bolag och våra respektive ombud, uppdragstagare och Företagsanvändare (sammantaget "Ansvarsfriskrivande enheter") lämnar inga utfästelser och inga garantier vad avser Konsumenttjänsterna eller innehållet, material, information och funktioner som vi gör tillgängliga, och vi friskriver oss särskilt från alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång. Vi ger inga löften om att Konsumenttjänsterna kommer att tillhandahållas utan avbrott, vara felfria eller säkra.

De Ansvarsfriskrivande enheterna kontrollerar inte eller lämnar inga garantier vad gäller produkterna eller tjänsterna som andra tillhandahåller i anslutning till Konsumenttjänsterna. Med andra ord har vi inte kontroll över de företag från vilka du gör inköp när du använder Konsumenttjänsterna och vi lovar inte eller indikerar att de produkter eller tjänster som du köper genom att använda Konsumenttjänsterna kommer att fungera som utlovat eller är säkra att använda.

Vissa lagar begränsar eller förbjuder friskrivning från de garantier som det hänvisas till i de föregående styckena eller ålägger oss skyldigheter som vi inte kan utesluta genom dessa Villkor. I de fallen ska detta avsnitt (Friskrivning från garantier) inte begränsa, utesluta eller ändra några konsumenträttigheter enligt någon tillämplig lagstiftning.

11. Ansvarsbegränsning

De Ansvarsfriskrivande enheterna är inte ansvariga gentemot dig för underlåtenhet att fullgöra våra skyldigheter enligt dessa Villkor på grund av en Force Majeure-händelse. En "Force Majeure-händelse" är en händelse utanför Stripes eller dess närstående bolags kontroll, och inkluderar: strejk eller annan arbetsmarknadskonflikt, arbetskraftsbrist, arbetstopp eller arbetsnedgång; avbrott i leveranskedjan; embargo eller blockad; telekommunikationsavbrott; strömavbrott eller elbrist; otillräckliga transporttjänster; oförmåga eller försening att erhålla adekvata leveranser; väder; jordbävning; brand; översvämning; naturkatastrof; upplopp; civil oordning; civil eller statlig katastrof; epidemi; pandemi; statlig eller nationell hälsokris; krig; invasion; fientlighet (oavsett om krig förklaras eller inte); terroristhot eller terrorhandling; lagar eller handling av en statlig myndighet.

De Ansvarsfriskrivande enheterna är inte skadeståndsskyldiga gentemot dig för det fall någon skyldighet i enlighet med dessa Villkor inte uppfylls om uppfyllandet av den skyldigheten skulle innebära att vi agerade i strid med tillämplig lag.

De Ansvarsfriskrivande enheterna är inte skadeståndsskyldiga gentemot dig under några omständigheter för:

 • Förlust av affärsverksamhet, förlust av goodwill, förlorade möjligheter eller förlorad vinst eller
 • Eventuella förluster som vi rimligen inte kunde ha förutsett.

Om inte annat uttryckligen anges i några specifika Villkor för produkter nedan och med förbehåll för tillämplig konsumentlagstiftning i ditt land, kommer en Ansvarsfriskrivande enhets skadeståndsskyldighet som uppstår genom eller i anslutning till dessa Villkor inte att överstiga 200 USD.

Du och vi är eniga om att den andra parten har ingått avtal med utgångspunkt i friskrivningen från garantier och begränsningen av skadeståndsansvar som anges ovan när dessa Villkor ingås, att begränsningen och friskrivningen är väsentliga för avtalet mellan dig och oss i enlighet med dessa Villkor, och att de är tillämpliga i största möjliga utsträckning som är tillåtet enligt lag.

Vissa lagar begränsar vår möjlighet att frånsäga oss eller begränsa vår skadeståndsskyldighet. I de fallen ska detta avsnitt inte begränsa, utesluta eller ändra några konsumenträttigheter enligt någon tillämplig lagstiftning.

12. Tillämplig lagstiftning

Om du är bosatt i USA omfattas eventuella anspråk eller tvister mellan dig och oss som uppstår genom dessa Villkor av lagen i delstaten Kalifornien, oberoende av principerna om lagval.

Om du är bosatt utanför USA anges den lag som du omfattas av här .

13. Överlåtelse och tredjepartsmottagare

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till någon utan att först ha inhämtat vårt skriftliga samtycke. Vi kan delegera utförandet av våra skyldigheter, och vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor, när som helst och oberoende av skäl, till Stripes närstående bolag genom att meddela dig om detta. 

14. Övriga villkor

Dessa Villkor, tillsammans med Skiljeavtalet (om tillämpligt), E-Sign-avtalet, Integritetspolicyn, Policyn för tillåten användning och de produktspecifika Villkoren nedan är det enda avtalet mellan dig och oss vad avser Konsumenttjänsterna. I händelse av en oförenlig konflikt eller avvikelse mellan en bestämmelse i dessa Villkor och de produktspecifika Villkoren nedan gäller bestämmelsen i de produktspecifika Villkoren. Dessa Villkor skapar inte något partnerskap, joint venture eller annan ombudsrelation mellan dig och oss. Om vi inte omedelbart utövar en rättighet som vi har enligt dessa Villkor innebär det inte att vi avstår från den rättigheten. Vi behåller vår möjlighet och rättighet att verkställa alla delar av dessa Villkor vid ett senare tillfälle. Om någon del av dessa Villkor inte är verkställbar kommer den delen att bortses från och alla återstående villkor gäller fortsatt.

15. Kontakt

Om du har en fråga om Konsumenttjänsterna eller hur dessa Villkor gäller för dig kan du kontakta supporten.

 1. Beskrivning av Link
  1. Link är en tjänst som låter dig spara och hantera dina uppgifter för en snabbare upplevelse ("Link"). Link gör det möjligt att betala snabbare genom att dina uppgifter sparas efter att du godkänt detta och hämtas så att du kan gå igenom kassan snabbare. När du gör ett köp hos ett företag som använder Stripe och erbjuder Link som ett alternativ för att betala snabbare (en "Link-handlare"), får du frågan om du vill spara dina uppgifter eller använda dina uppgifter som sparats i ditt Link-konto för framtida betalningar hos Link-handlare när du är inloggad hos oss i samma webbläsare, app eller på samma enhet.
  2. När du godkänner att vi sparar dina uppgifter registrerar du dig för Link och skapar ett Link-konto ("Link-konto"), och vi kommer att samla in och lagra vissa personuppgifter om dig, bland annat:
   1. Ditt namn, mobiltelefonnummer och din e-postadress ("Kontoinformation"); 
   2. Ditt kreditkort, bankkort, dina bankkontouppgifter och din faktureringsadress ("Betalningsinformation"); 
   3. Din leveransadress ("Leveransinformation"); och
   4. Information kopplad till ditt köp hos en Link-handlare, som exempelvis beställningsdatum, belopp och produktinformation (namn, pris, foton m.m.)("Beställningsinformation"). 
  3. Gemensamt kallas din Kontoinformation, Betalningsinformation och Beställningsinformation "Sparad information”. Alla personuppgifter som samlas in från dig i samband med din användning av Link regleras av Links Integritetspolicy. Så som anges i mer detalj i Links Integritetspolicy kan vi använda dina personuppgifter för att utveckla och analysera våra tjänster, och vi kan dela någon av följande information med våra Link-handlare och Företagsanvändare: (i) det faktum att du har ett Link-konto, (ii) att du genomfört ett köp med Link, eller (iii) den betalningsmetod som användes för ett köp som du gjorde med Link. Företagsanvändare är företag som använder våra produkter och tjänster för affärsändamål i enlighet med Stripes Användaravtal.
  4. När du använder Link på en Link-handlares webbplats kommer vi eller Link-handlaren att använda cookies eller liknande teknik för att länka din webbläsare, app eller enhet till ditt Link-konto och för att känna igen dig när du besöker den Link-handlaren eller en annan Link-handlare med samma webbläsare eller enhet. Du kan sedan göra köp med din Kontoinformation, Betalningsinformation och Leveransinformation hos Link-handlare när du är inloggad hos oss i samma webbläsare, app eller på samma enhet. I sådana fall kommer vi att förse Link-handlaren med din Kontoinformation, Betalningsinformation och/eller din Leveransinformation för att underlätta snabbare betalning i kassan. Om vi inte känner igen dig (till exempel för att du har rensat dina cookies, är utloggad från Link eller använder en annan enhet än den du använde för att komma åt Link senaste gången), kan du få åtkomst till din Sparade information genom att logga in på ditt Link-konto, till exempel genom att ange din e-postadress och en verifieringskod som skickas till dig via sms eller e-post från Link.
 2. Användning av Link: Dina rättigheter och skyldigheter
  1. Du får endast spara Betalningsinformation hos oss som du är behörig att använda.
  2. När du är inloggad på ditt Link-konto och anger eller använder en ny betalningsmetod (till exempel ett annat bank- eller kreditkort eller ett annat bankkonto), godkänner du att Stripe får spara informationen om den nya betalningsmetoden på ditt Link-konto som en del av din Betalningsinformation. Den senaste betalningsmetoden som du använde för att göra en transaktion som slutförs kan bli din standardbetalningsmetod nästa gång du slutför en transaktion på en Link-handlares webbplats. Du kan också ändra din standardbetalningsmetod genom att logga in på ditt Link-konto på app.link.com.
  3. Avgifter för sms och data kan tillkomma för sms som vi skickar till dig eller som du skickar till oss. Om du har några frågor om dina avgifter för sms eller data ska du kontakta din mobiloperatör.
  4. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst ändra eller avsluta Link eller någon av funktionerna eller något av verktygen i tjänsten (efter vårt rimliga gottfinnande). Vi kommer att försöka meddela dig först såvida det inte är orimligt att göra det.
  5. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka någon att använda tjänsten.
 3. Uppdatera eller avsluta ditt Link-konto
  1. Dessa Villkor för Link-konto gäller förutom om och fram tills de avslutas av antingen dig eller oss. Du kan när som helst avsluta dessa Villkor för Link-konto genom att radera ditt Link-konto.
  2. Om du vill radera din Sparade information eller ditt Link-konto, eller inte lägre spara din information med Link, ber vi dig meddela oss om detta genom att gå till <https://support.link.com/how-to-delete-your-saved-payment-information> och skicka oss din e-postadress.
  3. Du kan hantera din Sparade information på ditt Link-konto nästa gång du betalar på en Link-handlares webbplats, eller genom att besöka <https://support.link.com/> för ytterligare anvisningar. Om du uppdaterar din Betalningsinformation ger du ditt medgivande till att Stripe får validera och lagra din Betalningsinformation, inklusive ditt kreditkort.
  4. Om åtkomsten till ditt Link-konto avslutas av dig eller oss kommer via att radera din Sparade information i enlighet med vår Integritetspolicy.
 4. Lägga till eller ta bort en betalningsmetod
  1. Du kan lägga till eller ta bort vissa betalningsmetoder i ditt Link-konto, exempelvis ett kreditkort, bankkort eller amerikanskt bankkonto. Innan du länkar en betalningsmetod ska du läsa igenom och se till att du förstår dina rättigheter och rättsmedel enligt konsumentskyddslagar för olika betalkällor i din jurisdiktion, som t.ex. Electronic Fund Transfer Act (EFTA) och Fair Credit Billing Act (FCBA) i USA.
  2. Håll din Betalningsinformation uppdaterad (t.ex. kreditkortsnummer och giltighetsdatum). Om informationen ändras kan vi uppdatera den med hjälp av information och tredjepartskällor som vi har till vårt förfogande, utan att du behöver göra något. Om du inte vill att vi uppdaterar dina kortuppgifter kan du ta bort din Betalningsinformation från ditt Link-konto.
  3. Om du tar bort en betalningsmetod från ditt Link-konto avbryts eller ändras inga belopp som du fortfarande är skyldig en Link-handlare. I synnerhet gäller att om du tar bort en betalningsmetod från din Sparade information, så blir abonnemang som du kan ha köpt hos en Link-handlare med din Sparade information varken avslutade eller uppsagda. Du måste säga upp dina abonnemang direkt hos Link-handlaren.
  4. Vi kan be dig att ansluta ditt bankkonto till ditt Link-konto för att göra det enklare att betala med ditt bankkonto senare via ditt Link-konto. Ett bankkonto som du väljer att spara i ditt Link-konto kallas "Sparat bankkonto". Genom ditt Link-konto och enligt Villkoren för Financial Connections kan du även välja att tillhandahålla uppgifterna för ditt Sparade bankkonto direkt till en Företagsanvändare, oberoende av om Stripe är inblandat i en senare transaktion. Vi samlar in uppgifter från ditt Sparade bankkonto (och andra konton som finns under samma inloggningsuppgifter för kontot) enligt Villkoren för Financial Connections och Links Integritetspolicy. Vi kan använda uppgifter från ditt Sparade bankkonto för att bland annat verifiera att ditt Sparade bankkonto är giltigt, kontrollera ditt saldo för att säkerställa tillräckligt tillgodohavande för ditt köp, effektivisera dina begärda betalningar och bedöma om du är berättigad till och erbjuda dig Konsumenttjänster som vi eller våra närstående bolag erbjuder.
  5. Varje gång du använder ditt Link-konto för att betala en Link-handlare med ditt Sparade bankkonto ger du Link-handlaren tillstånd att debitera ditt Sparade bankkonto upp till det totala belopp som du godkänner handlaren att debitera ("Godkänt totalbelopp") i enlighet med Medgivande för bankbetalningar med Link. Du ger oss tillstånd att försöka debitera ett belopp på nytt från ditt Sparade bankkonto om din bank nekar den ursprungliga debiteringen. Link-handlaren kan välja att i enlighet med ditt Medgivande för bankbetalningar med Link debitera belopp som är lägre än det Godkända totalbeloppet, som tillsammans inte överstiger det Godkända totalbeloppet. Om ditt Sparade bankkonto är ett amerikanskt bankkonto godkänner du att ditt medgivande i detta avsnitt överensstämmer med NACHA-reglerna (National Automated Clearinghouse Association) och att detta medgivande har samma rättsverkan som om du hade undertecknat ett medgivande på papper med samma villkor.
  6. Om du inte ser något alternativ för att betala med ett bankkonto via ditt Link-konto kan det bero på att Företagsanvändaren inte har tillåtit dessa betalningar eller att Företagsanvändaren eller banken inte är berättigad till bankbetalningar via våra Konsumenttjänster. Om bankkontotransaktionen misslyckas utan ett faktiskt försök att debitera ditt Sparade bankkonto, kan det bero på att vi har fastställt att transaktionen löper hög risk att inte gå igenom (t.ex. om ditt historiska kontosaldo är lägre än transaktionsbeloppet). Detta kan hjälpa dig att undvika att din bank tar ut avgifter för otillräckligt saldo på kontot. Vi rekommenderar att du använder ett annat bankkonto eller en annan betalningsmetod. Om du har frågor kan du kontakta oss. Din användning av ditt bankkonto som betalningsmetod omfattas också av de villkor, förmåner och skydd som är kopplade till ditt personliga bankkonto. Om du använder ditt bankkonto som betalningsmetod och inte har tillräckligt tillgodohavande för att göra ett köp, kan du ådra dig övertrasseringsavgifter, avgifter för otillräckliga medel eller andra avgifter hos din bank.
  7. Om du vid något tillfälle vill återkalla ditt Medgivande för bankbetalningar med Link eller inte längre vill att ditt Sparade bankkonto är en sparad betalningsmetod på ditt Link-konto, måste du ta bort ditt Sparade bankkonto som betalningsmetod från dittLink-konto. Om en betalning med ditt Sparade bankkonto inte initierades via ditt Link-konto utan involverade en anslutning av ditt finanskonto med den Företagsanvändaren som gjordes av Link eller Stripe, kan du läsa i Villkoren för Financial Connections eller den här sidan för att få information om hur du kopplar bort ditt Sparade bankkonto.
 5. Alternativ betalningsmetod
  1. Om din standardbetalningsmetod eller valda betalningsmetod inte är tillgänglig eller om transaktionen inte kan genomföras med den betalningsmetoden (till exempel om ditt Sparade bankkonto inte har tillräckligt tillgodohavande) kan Link-handlaren initiera en transaktion med en annan betalningsmetod som sparats i ditt Link-konto (en "Alternativ betalningsmetod"). I allmänhet kommer Alternativa betalningsmetoder att försökas i följande ordning i tillämpliga fall: (1) Sparat bankkonto, (2) bankkort och (3) kreditkort. I vissa fall används en Alternativ betalningsmetod som är av samma typ (till exempel om din standardbetalningsmetod är ett kort kan det hända att den Alternativa betalningsmetoden också är ett kort).
  2. Vi kommer att identifiera att en Alternativ betalningsmetod är tillämplig innan du slutför köpet (t.ex. om det är ett engångsköp eller vid en abonnemangsbetalning, vid det första abonnemangsköpet). 
  3. Om du inte vill använda en Alternativ betalningsmetod kan du antingen (i) inte ge ditt samtycke till användningen av en Alternativ betalningsmetod eller (ii) hantera dina betalningsmetoder på Link-kontot.
 6. Säkerhet
  1. Vi tar skyddet av din Sparade information på största allvar. Vi har implementerat tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den från oavsiktlig förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller utlämnande. Dessa åtgärder inkluderar standardmetoder och standardteknik inom branschen för att upprätthålla säkerheten, sekretessen och integriteten för dina uppgifter. 
  2. Vi har åtagit oss att tillhandahålla robust säkerhet, men inget system är helt säkert. Vi kan inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kommer att kringgå våra säkerhetsåtgärder eller använda din Sparade information på otillbörligt sätt. Vi uppmuntrar dig att alltid vara vaksam och ta ansvar för att skydda dina personuppgifter, och du är medveten om att du tillhandhåller dem på egen risk. 
  3. Läs mer om vår säkerhet här. Om du har anledning att tro att säkerheten för ditt konto har exponerats ska du omedelbart kontakta oss på support.link.com/contact.
 7. Vilande konton
  1. Om ditt Link-konto förblir inaktivt under en oavbruten period på två år kan vi bedöma kontot som vilande och kan efter eget gottfinnande stänga ditt Link-konto (ett "Vilande konto").
  2. Ett Link-konto bedöms vara ett Vilande konto om du inte har gjort någon av följande Link-kontoaktiviteter under en oavbruten period på två år: 
   1. Gjort en betalning eller ett köp med Link hos en Link-handlare;
   2. Lagt till, uppdaterat eller tagit bort någon av din Sparade information;
   3. Initierat några ändringar av kontoinställningar eller uppdaterat säkerhetsinställningar;
   4. Varit i kontakt med vår kundtjänst om ditt Link-konto, inklusive frågor eller tvister; och
   5. Loggat in på ditt Link-konto och tittat på eller granskat din transaktionshistorik.
  3. Innan vi stänger ett Vilande konto kommer Stripe att meddela dig på den e-postadress som är kopplad till ditt Link-konto. Vi kommer att ge dig en frist på 30 dagar med början från datumet för vårt meddelande att återaktivera ditt Link-konto genom att logga in och göra någon av de Link-kontoaktiviteter som anges ovan.
  4. Om Stripe inte mottar ett svar eller om kontot förblir inaktivt efter att fristen på 30 dagar förfallit, kommer ditt Link-konto att stängas.
 8. Skydd mot obehöriga transaktioner (gäller endast konsumenter i USA)
  1. Du kan visa utdraget för ditt Link-konto med dina Link-kontotransaktioner och viss Beställningsinformation genom att logga in på ditt Link-konto ("Transaktionshistorik för Link").
  2. För att skydda dig mot obehörig aktivitet på ditt Link-konto ska du regelbundet logga in på ditt Link-konto och gå igenom din Transaktionshistorik för Link. Granska transaktionsuppgifterna för att säkerställa att varje transaktion auktoriserades och slutfördes korrekt.
  3. Stripe skyddar dig mot obehöriga transaktioner som initieras med ditt Link-konto. När detta skydd gäller kommer Link att ge dig täckning för hela beloppet för den obehöriga aktiviteten så länge du samarbetar med oss och följer de förfaranden som beskrivs nedan.
  4. Vad är en obehörig transaktion. En "Obehörig transaktion" inträffar när ditt Link-konto används för att göra ett köp med ett bankkort som utfärdats av en amerikansk bank eller ett amerikanskt bankkonto som du inte har godkänt och som inte var till din förmån. Om någon till exempel stjäl eller på bedrägligt sätt får åtkomst till ditt Link-konto och gör ett köp med ditt Link-konto med ett sparat amerikanskt bankkort eller ett amerikanskt sparat bankkonto, har en Obehörig transaktion inträffat.
  5. Vad som inte är en obehörig transaktion. Följande anses INTE utgöra Obehöriga transaktioner:
   1. Om du ger en person behörighet att använda ditt Link-konto (genom att ge hen dina inloggningsuppgifter) och hen överskrider den behörighet du gett hen. Du är ansvarig för transaktioner som görs i denna situation om du inte tidigare har meddelat Stripe att du inte längre godkänner transaktioner av den personen.
   2. Andra obehöriga köp med det Sparade bankkontot, inklusive via Stripes betaltjänster, men som inte initierats med ditt Link-konto. För dessa typer av obehöriga köp ska du kontakta ditt finansinstitut för att rapportera den obehöriga aktiviteten.
  6. Rapportera en Obehörig transaktion.
   1. Om du anser att ditt Link-konto har exponerats ska du omedelbart kontakta vår kundtjänst på support.link.com/contact eller ringa 1-888-820-7551.
   2. Berätta OMEDELBART för oss om du tror att en elektronisk överföring har gjorts utan ditt tillstånd med hjälp av dina inloggningsuppgifter eller på annat sätt. Om du meddelar oss inom 60 dagar efter att vi har tillhandahållit din Transaktionshistorik för Link som visar överföringar som du inte har gjort, kan du vara berättigad till en återbetalning av hela det belopp som betalats för Obehöriga transaktioner.
 9. Lösning av Fel (endast för konsumenter i USA)
  1. Vad är ett Fel? Ett "Fel" innebär följande:
   1. En "Obehörig transaktion" enligt definitionen ovan.
   2. När en transaktion dokumenteras på felaktigt sätt i ditt Link-konto.
   3. Du skickar en betalning och fel belopp debiteras från ditt Link-konto.
   4. Ett felaktigt belopp tillgodoskrivs ditt Link-konto.
   5. En transaktion saknas eller är inte ordentligt identifierad i din Transaktionshistorik för Link.
   6. Vi gör beräkningsfel eller matematiska fel kopplade till ditt Link-konto.
   7. Du begär Transaktionshistorik för Link som Stripe är skyldig att tillhandahålla dig.
   8. Du begär information som rör förhandsgodkända (återkommande) överföringar från ditt Link-konto som Stripe är skyldig att tillhandahålla dig.
   9. Du begär ytterligare information eller ett förtydligande om en överföring från ditt Link-konto, inklusive en begäran som du gör för att fastställa huruvida ett fel har inträffat.
   10. Du gör en förfrågan om statusen för en väntande överföring från ditt Link-konto.
  2. Vad som inte anses utgöra ett Fel. Följande anses INTE utgöra Fel:
   1. Om du ger en person åtkomst till ditt Link-konto (genom att ge den personen dina inloggningsuppgifter) och hen använder ditt Link-konto utan din vetskap eller ditt tillstånd. I ett sådant fall ansvarar du för transaktionen.
   2. Begäranden om kopior av dokumentation eller annan information för skatte- eller andra dokumenteringssyften.
  3. Vid Fel eller om du har frågor om dina elektroniska överföringar
   1. Ring oss på 1-888-820-7551, kontakta oss på support.link.com/contact eller skriv till oss på Link │Skapat av Stripe Stripe, Inc. 354 Oyster Point Blvd. South San Francisco, CA 94080
   2. Meddela oss så snart du kan om du tror att ditt kontoutdrag eller kvitto är felaktigt eller om du behöver mer information om en överföring som finns på kontoutdraget eller kvittot. Vi måste höra från dig senast 60 dagar efter det att problemet eller felet visades på din Transaktionshistorik för Link.
    1. Ange ditt namn och kontonummer.
    2. Beskriv felet eller överföringen som du är osäker på. Förklara så tydligt som möjligt varför du anser att det är ett fel eller varför du behöver mer information.
    3. Ange beloppet för det misstänkta felet i USD.
   3. Om du berättar muntligt kan vi kräva att du skickar oss ditt klagomål eller din fråga i skriftlig form inom 10 arbetsdagar.
   4. Vi kommer att avgöra huruvida ett fel har inträffat inom 10 arbetsdagar från det att vi hört från dig och kommer att korrigera eventuella fel utan fördröjning. 
   5. Vi informerar dig om resultaten efter vår granskning. Om vi anser att inget fel har inträffat skickar vi dig en skriftlig förklaring. Du kan be om kopior av de dokument som vi använde i vår granskning.

Financial Connections Terms

Last updated: June 14, 2023

We provide a Consumer Service that allows you to connect your U.S. financial accounts to easily share your financial account data with Stripe and our affiliates (and to the extent identified, our Business User with which you are interacting), so that you can receive better product experiences. These Financial Connections Terms, along with the Consumer Terms of Service, apply when you use this Consumer Service.

When you interact with a Business User that has enabled this Consumer Service, we will ask you to connect one or more of your financial accounts. If you agree to connect your financial accounts with us, Stripe will collect data from those financial accounts (associated with the login information you provide) for account selection and as reasonably necessary to provide this Consumer Service. We will only provide the Business User with the data categories (and related insights) requested by the Business User for the specific accounts you choose to share with the Business User. 

Your financial account data is either provided directly by your financial institution, or collected by us or our third party partners by collecting, storing and using your login information (such as your username and password). We refer to these financial institutions and partners as “Data Sources.” Finicity Corporation is one of our Data Sources, and their terms are available here and incorporated into these Financial Connections Terms by this reference. Where our Data Sources enable us to control the specific accounts to which Stripe accesses data, Stripe will not collect data except from the specific accounts you select. 

When you agree to connect your financial account using this Consumer Service, you consent to the collection, use, and retention of your financial account data (including personal data) for that financial account. Once connected to your financial account(s), we and our Data Sources will regularly collect, use, and store the following types of data from your financial accounts:

 • Account owner information, including contact information (such as your name and address);
 • Account balances, including current and pending balances;
 • Account details, including your account type and bank, and account and routing numbers;
 • Account transactions, including balance, transaction date, payee, location, transaction, description, and amount.

Among other things, we may use your data to:

 • Verify your financial account;
 • Facilitate the processing of your requested payments;
 • Mitigate fraud, financial loss, or other harm to you, our Business Users, and us;
 • Assess your eligibility for and offer you our other products or services;
 • Analyze, develop, and update this Consumer Service and our other products and services;
 • Provide you customer support;
 • Comply with law, and enforce our terms; and
 • For other purposes consistent with your consent and applicable law.

For example, we may use your financial account data to decrease the likelihood that you are charged with insufficient funds fees or experience an ACH return and to assess your eligibility for and offer you Consumer Services that we or our affiliates provide. Please review the Financial Connections FAQs to learn more. We will use your personal data in accordance with our Privacy Policy

We will only provide the Business User the categories of financial account data (including related insights) that the Business User requests and with your permission. Please remember, however, that our Privacy Policy covers our privacy practices, and not our Business Users’ privacy practices. Business Users may use your financial account data, for example, to verify that your account is valid and to check your account balance. 

In some cases, we and our Data Sources collect and store your financial institution login information, depending on the type of connection that we have with your financial institution. You authorize, and represent that you have the lawful right to authorize, us and our Data Sources to log into and access the data in your connected financial account(s) for the purposes described above. In order to provide you a better experience, you also authorize Stripe or our Data Sources to save, to remember, to trust or to take a similar action for account logins solely by Stripe or our Data Sources. We or our Data Sources may also be notified that account login is pending your action (such as your entry of a multifactor authentication code).  We may prompt you to complete that action directly in your financial institution’s application. This Consumer Service is not endorsed or sponsored by any financial institution whose account(s) are accessible through this Consumer Service, and we are not an agent of those financial institutions.

We will only provide the Business User with the data categories (and related insights) requested by the Business User for the specific accounts you select to share with the Business User. Otherwise, we disclose your financial account data and login information only to our trusted service providers and to the Data Sources only as necessary to provide this Consumer Service. We have implemented security controls that are designed to safeguard your data. To learn more, please visit https://stripe.com/docs/security/stripe. 

If you want to disconnect your financial account from access by the Business User, you may do so through our disconnection form. Once your financial account has been disconnected, the Business User cannot access any subsequently refreshed financial account data from Stripe. Disconnecting your account or deleting your personal data from Stripe may not cancel or stop payments (including recurring payments) that you have already authorized. If you would like to request our Business User to cease debiting your account or to delete any copies of your data they obtained through this Consumer Service, please contact the Business User directly. 

Stripe typically does not collect additional information from your disconnected financial account. In some cases, however, our Data Sources (or your financial institution) do not enable us to cease collecting your financial account data until all accounts associated with the applicable login information have been disconnected. You can also use our disconnection form to request that we disconnect all accounts and to delete the financial account data we obtained (and associated login information, if we have collected them). 

You may choose for us to save your financial account for future use across our eligible Business Users, including when you check out on their websites and applications.  When you authorize us to save your financial account to Link, you are signing up for Link and creating a Link Account, and we will collect and store certain personal information from you, such as your name, email address, and mobile phone number. Please see the Link Account Terms for more information about Link Accounts.

Identity Terms

Last updated: June 23, 2023

If you agree to save your identity information to your Link Account or verify your identity using your Link Account, you may choose to use your Link Account to share your identity verification data in the future with other eligible businesses (i.e., our Business Users).  This identity verification data may include the personal data you provided (such as a photo of your driver’s license or passport) and our verification results (including insights).  

We generate verification results by comparing the information you provide with information about you that we collect from our Business Users, partners, identity verification service providers, and publicly available sources. If you agree for us to verify your identity using your identity document and your photo, your verification results are based on the biometric identifiers we generate and store from your images. Learn more. Stripe will use this information as a controller to verify your identity, including to comply with our own legal obligations, and for loss and fraud prevention and security purposes.  

Business Users may ask you to verify your identity for a number of reasons, including to confirm that you do not already have an account or that you are authorized to use a payment method. An advantage of saving your identity information to, or verifying your identity with, your Link Account is that you may not need to go through the trouble of re-submitting your identity information for other Business Users in the future.  Rather, you may be able to verify your identity more quickly and easily by providing consent to share the verification data you saved to your Link Account with specific Business Users. Before you agree to verify your identity through your Link Account with a Business User, we will inform you whether verification data will be shared with that Business User. If you agree to share your verification data with a Business User, please note that Business User is an independent controller of your verification data, and the Business User’s use of your data is subject to the Business User’s privacy policy.  

If you want to delete your identity information from your Link Account, there are instructions for how to do so here.  If you choose to delete your identity information from your Link Account, please note the Business User may still have your verification data. If you would like to request the Business User to delete any copies of your personal data they obtained through this End User Service, please contact the Business User directly.