Servicevoorwaarden voor consumenten

Welkom!

Ingangsdatum: 31 juli 2023

1. Inleiding en toepassingsgebied

Deze Servicevoorwaarden voor consumenten ('Servicevoorwaarden' of 'Voorwaarden') vormen een wettelijke overeenkomst tussen ons ('ons', 'onze', 'wij', 'we' of 'Stripe') en jou, de persoon die gebruikmaakt van een of meer van de producten en diensten die wij aanbieden voor persoonlijk gebruik onder deze Voorwaarden (aangeduid als 'jij', 'je', 'jou' of 'jouw'), te weten Link, Financial Connections en Identity (elk een 'Consumentendienst'). De volgende Voorwaarden zijn een wettelijk bindende overeenkomst tussen jou en ons en beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op jouw gebruik van onze Consumentendiensten. Door onze Consumentendiensten te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Voor alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd, zullen deze Voorwaarden ook gelden. De Stripe-entiteit waarmee je deze Voorwaarden aangaat, is afhankelijk van je locatie en kun je hier vinden.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze Consumentendiensten waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen. Voor bedrijven die onze producten en diensten voor zakelijke doeleinden gebruiken ('Zakelijke gebruikers'), geldt de Stripe-dienstverleningsovereenkomst.

2. Aanvullende voorwaarden die voor jou gelden

De volgende aanvullende beleidsregels en voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer je de Consumentendiensten gebruikt of er toegang toe hebt, en deze maken allemaal door middel van verwijzing deel uit van deze Voorwaarden:

 • Arbitrageovereenkomst. ALS JE IN DE VERENIGDE STATEN WOONT, GA JE AKKOORD MET DE ARBITRAGEOVEREENKOMST, DIE JE VERPLICHT OM GESCHILLEN TUSSEN JOU EN STRIPE OP INDIVIDUELE BASIS OP TE LOSSEN DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE, DIE JE VERBIEDT EEN GROEPSVORDERING IN TE STELLEN OF ERAAN DEEL TE NEMEN, WAARMEE JE AFSTAND DOET VAN JE RECHT OP JURYPROCESSEN EN DIE DE TIJD BEPERKT WAARBINNEN EEN VORDERING KAN WORDEN INGEDIEND.
 • Verklaring elektronische ondertekening Link. Je gaat akkoord met de Verklaring elektronische ondertekening Link. Hierin wordt bepaald dat we elektronisch met je zullen communiceren. Je elektronische instemming heeft hetzelfde effect als een fysieke ondertekening en je stemt ermee in kennisgevingen te ontvangen via onze Consumentendiensten.
 • Privacybeleid. Je gaat akkoord met het Privacybeleid. Stripe en de Zakelijke gebruiker zijn onafhankelijke beheerders van persoonlijke gegevens die worden verzameld in verband met de Consumentendiensten en zullen onafhankelijk en afzonderlijk het doel en de middelen bepalen voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Wij kunnen je persoonlijke gegevens overdragen naar andere landen dan je eigen land, waaronder de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe je gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld in verband met deze Consumentendiensten. Meer informatie vind je in het Privacycentrum van Link.
 • Productspecifieke voorwaarden. Een Consumentendienst kan specifieke voorwaarden hebben die van toepassing zijn wanneer je die Consumentendienst gebruikt. Deze productspecifieke Voorwaarden worden vermeld in het menu aan de linkerkant.
 • Beleid voor aanvaardbaar gebruik. Op je gebruik van een Consumentendienst is het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Stripe van toepassing.

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. We doen redelijke inspanningen om je te informeren over substantiële wijzigingen in deze Voorwaarden voordat deze van kracht worden, onder meer door een kennisgeving te plaatsen in de betreffende Consumentendiensten of een kennisgeving te versturen naar een aan jou gekoppeld e-mailadres. De herziene Voorwaarden worden van kracht op de datum die wordt vermeld in de herziene Voorwaarden. Als je een Consumentendienst blijft gebruiken nadat een herziening van kracht is geworden, stem je in met de desbetreffende wijzigingen. Als je niet instemt met wijzigingen in deze Voorwaarden, moet je het gebruik van de Consumentendiensten staken.

3. Geschiktheid

Je mag deze Voorwaarden alleen aangaan als je meerderjarig bent en in staat bent om een wettelijk bindend contract aan te gaan in het land waar je woont.

Je mag de Consumentendiensten niet gebruiken als je gebruik van een van onze diensten, met inbegrip van enige Consumentendienst, eerder is opgeschort of beëindigd. Je mag de Voorwaarden niet aangaan, noch enige Consumentendienst gebruiken, als sancties aan jou zijn opgelegd door een overheid, bijvoorbeeld door de U.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control of enige andere nationale overheid.

Je moet in aanmerking komen voor gebruik van de betreffende Consumentendiensten voor zover deze beschikbaar zijn in jouw land. Als je land niet correct is geregistreerd of als je naar een ander land verhuist, moet je het land in je account corrigeren of contact opnemen met ondersteuning voordat je de Consumentendiensten weer gebruikt.

4. Rol van Stripe

Elke koopovereenkomst die via de Consumentendiensten wordt gesloten, is rechtstreeks tussen jou en de Zakelijke gebruiker. Jij, en niet Stripe, bent verantwoordelijk voor de aankopen die je doet met behulp van de Consumentendiensten. De Zakelijke gebruiker, en niet Stripe, is verantwoordelijk voor de goederen of diensten die je van hem koopt met behulp van de Consumentendiensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot levering, kwaliteit van goederen, terugbetalingen, fraude, reclame, aansprakelijkheid met betrekking tot de producten of diensten van de Zakelijke gebruiker en niet-naleving van de toepasselijke wetgeving.

Jouw toegang tot en gebruik van de Consumentendiensten verandert niets aan je relatie met de Zakelijke gebruiker, diensten of platforms van derden of met je bank of credit-/debitcardmaatschappij.

Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, zal Stripe niet tussenbeide komen in een geschil tussen jou en een Zakelijke gebruiker voor transacties met behulp van de Consumentendiensten. Als je een geschil hebt met een Zakelijke gebruiker of een derde partij, raden we je aan contact op te nemen met de andere partij en te proberen het geschil op te lossen. Je kunt een klacht over een Zakelijke gebruiker indienen bij Stripe, en Stripe kan je klacht doorsturen naar de Zakelijke gebruiker met het verzoek rechtstreeks contact met jou op te nemen. Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, zal Stripe geen oordeel vellen over feitelijke geschillen of juridische kwesties of vorderingen tussen jou en de Zakelijke gebruiker, en heeft Stripe geen verplichting om geschillen op te lossen. Je vrijwaart Stripe van alle vorderingen, eisen en schade die voortvloeien uit geschillen met betrekking tot jouw gebruik van de Consumentendiensten, inclusief die met andere gebruikers of partijen.

Wij geven geen garanties met betrekking tot de producten, diensten of informatie die worden geleverd door Zakelijke gebruikers en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: (a) productaansprakelijkheidsclaims met betrekking tot producten van Zakelijke gebruikers; (b) vorderingen dat het aanbod of de verkoop van producten of diensten van Zakelijke gebruikers niet voldoet aan de voorschriften uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving; (c) vorderingen met betrekking tot producten, diensten of praktijken van Zakelijke gebruikers die voortvloeien uit wetgeving inzake consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving; (d) eventuele onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie die wordt aangeboden door een Zakelijke gebruiker; of (e) het handelen of nalaten van een platform van een derde partij waar je mogelijk contact mee hebt of waar je iets van koopt.

5. Detectie en preventie van fraude

Je stemt in met het volgende:

 • Informatie die je verstrekt over jouzelf en je gebruik van de Consumentendiensten, moet op dat moment volledig en nauwkeurig zijn, en je moet deze informatie up-to-date houden.
 • Voor zover toegestaan door de wet kunnen wij en onze dienstverleners je identiteit verifiëren.
 • Je moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer je kennisneemt van ongeoorloofd gebruik van je account of ongeoorloofde toegang tot je account. Jij bent verantwoordelijk voor alle handelingen die met jouw aanmeldgegevens worden uitgevoerd, behalve voor acties die plaatsvinden nadat je ons hebt geïnformeerd dat je account of aanmeldgegevens in verkeerde handen zijn gekomen.

6. Communicatie via tekstberichten, pushberichten, e-mail en telefoon

Voor zover wettelijk is toegestaan, stem je door ons een telefoonnummer te verstrekken in met het ontvangen van sms-berichten, pushberichten en telefoonoproepen van ons. Dergelijke berichten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, verzoeken om secundaire verificatie, ontvangstbewijzen, herinneringen, meldingen met betrekking tot updates voor je account of accountondersteuning, verzoeken om productfeedback en marketing- of reclameberichten. Je erkent dat je niet verplicht bent om toestemming te geven voor het ontvangen van sms'jes of telefoontjes voor reclamedoeleinden als voorwaarde voor het gebruik van een Consumentendienst. Oproepen en sms-berichten kunnen worden gegenereerd door automatische kiessystemen. Voor de tekstberichten die we je sturen kunnen de standaardtarieven voor berichten en data van je telefoonprovider gelden.

Je kunt je afmelden voor het ontvangen van reclameberichten per e-mail die wij je sturen door de afmeldopties in dergelijke e-mails te volgen of door je communicatievoorkeuren in de app te beheren. Je kunt je afmelden voor tekstberichten van Stripe door STOP te antwoorden of door de instructies te volgen die je in het tekstbericht ontvangt. Je kunt je afmelden voor telefoonoproepen door de beller hiervan op de hoogte te stellen of door contact op te nemen met ondersteuning. Je erkent dat het afmelden voor het ontvangen van berichten gevolgen kan hebben voor je gebruik van Consumentendiensten.

7. Onze Intellectuele-eigendomsrechten

Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden aan jou worden verleend. De Consumentendiensten worden beschermd door handelsmerken, auteursrechten, octrooien en andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen. Wij zijn eigenaar van alle rechten op, aanspraken op en belangen in de Consumentendiensten en alle kopieën van de Consumentendiensten, en alle Intellectuele-eigendomsrechten daarop. Op je gebruik van de Consumentendiensten zijn deze Voorwaarden van toepassing, en deze Voorwaarden verlenen je geen rechten op onze Intellectuele-eigendomsrechten of de Intellectuele-eigendomsrechten van onze licentiegevers, licentiehouders of partners.

Voor toepassing van deze Voorwaarden betekent 'Intellectuele-eigendomsrechten' alle octrooirechten, auteursrechten, maskerwerkrechten, morele rechten, publiciteitsrechten, handelsmerk-, handelsimago- en dienstmerkrechten, goodwill, handelsgeheimrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten zoals die nu kunnen bestaan of in de toekomst zullen ontstaan, en alle aanvragen daarvoor en registraties, verlengingen en uitbreidingen daarvan, uit hoofde van de wetten van een staat, land, grondgebied of ander rechtsgebied.

8. Feedback

Je kunt ervoor kiezen om feedback, ideeën en suggesties over de Consumentendiensten in te dienen, maar dit is nooit verplicht. Je kunt ons feedback geven over de Consumentendiensten door contact op te nemen met ondersteuning. Je stemt ermee in dat we alle feedback, ideeën en suggesties die je indient, kunnen gebruiken voor elk gewenst doel en zonder vergoeding of verplichting aan jou. 

9. Beëindiging

Beëindiging door ons: We kunnen deze voorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen en kunnen je toegang tot een van de of alle Consumentendiensten, met inbegrip van functies of onderdelen van de Consumentendiensten, beperken, opschorten, wijzigen of blokkeren. Indien commercieel redelijk, zullen we redelijke stappen ondernemen om je op de hoogte te stellen voordat we enige actie ondernemen die jouw toegang tot de Consumentendiensten beperkt. Als je naar ons eigen oordeel niet voldoet, of we vermoeden dat je niet hebt voldaan, aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze Servicevoorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving aan jou beëindigen en dienovereenkomstig je toegang tot de Consumentendiensten beëindigen.

Beëindiging door jou: Behoudens de hieronder vermelde productspecifieke Voorwaarden kun je een Consumentendienst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door de Consumentendienst te beëindigen of je account te verwijderen of te sluiten zoals hieronder wordt beschreven in de Voorwaarden voor Link-accounts. De beëindiging gaat in op de datum waarop je account wordt gesloten.

Effect van beëindiging. Na beëindiging heb je geen toegang meer tot de Consumentendiensten en kun je deze niet meer gebruiken. Conform de toepasselijke wetgeving heb je ook geen toegang meer tot enige informatie die je via de Consumentendiensten hebt ingediend en kun je deze informatie niet meer gebruiken, en verlopen alle rechten die op grond deze Voorwaarden zijn verleend. Beëindiging ontslaat je niet van je verplichtingen om eventuele aan Stripe, Zakelijke gebruikers of anderen verschuldigde bedragen te betalen. Door beëindiging worden betalingsautorisaties van derden niet ingetrokken. De volgende bepalingen blijven van kracht, zelfs na beëindiging van deze voorwaarden: Arbitrageovereenkomst, Onze Intellectuele-eigendomsrechten, Feedback, Afwijzing van garanties, Beperking van aansprakelijkheid, Toepasselijk recht, Overdracht en derden-begunstigden en Diverse Voorwaarden.

10. Afwijzing van garanties

De Consumentendiensten worden geleverd 'zoals ze zijn' en zonder enige verklaring of garantie, zij het expliciet dan wel impliciet. Wij, onze gelieerde ondernemingen en onze respectieve vertegenwoordigers, contractanten en Zakelijke gebruikers (gezamenlijk de 'Afwijzende entiteiten') geven geen enkele verklaring of garantie (behalve die welke door de wet worden opgelegd) met betrekking tot de Consumentendiensten of de inhoud, materialen, informatie en functies die we toegankelijk maken, en we wijzen specifiek alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk af. We beloven niet dat de Consumentendiensten ononderbroken, foutloos of veilig zullen zijn.

De Afwijzende entiteiten hebben geen controle over en geven geen garanties met betrekking tot de producten of diensten die anderen leveren in verband met de Consumentendiensten. Met andere woorden, we hebben geen controle over de bedrijven waar je aankopen doet wanneer je de Consumentendiensten gebruikt en we beloven of impliceren niet dat de producten of diensten die je via de Consumentendiensten koopt, werken zoals beloofd of veilig te gebruiken zijn.

Sommige wetten beperken of verbieden het afwijzen van de garanties waarnaar in de vorige paragrafen wordt verwezen of leggen ons verplichtingen op die we met deze Voorwaarden niet kunnen wegnemen. In die gevallen zal dit artikel (Afwijzing van garanties) geen consumentenrechten uit hoofde van toepasselijke wetgeving beperken, uitsluiten of wijzigen.

11. Beperking van aansprakelijkheid

De Afwijzende entiteiten zijn niet aansprakelijk jegens jou voor het niet nakomen van onze verplichting op grond van deze Voorwaarden als gevolg van een Geval van overmacht. Een 'Geval van overmacht' is elke gebeurtenis buiten de controle van Stripe of zijn filialen, met inbegrip van een staking of ander arbeidsgeschil; tekort aan arbeidskrachten, werkonderbreking of -vertraging; onderbreking van de toeleveringsketen; embargo of blokkade; telecommunicatiestoring; stroomuitval of -tekort; ontoereikende transportdienst; onvermogen of vertraging bij het verkrijgen van adequate voorraden; het weer; aardbeving; brand; overstroming; enig ander natuurgeweld; oproer; verstoring van de openbare orde; calamiteit van burgerlijke aard of bij de overheid; epidemie; pandemie; staats- of nationale gezondheidscrisis; oorlog; invasie; vijandigheid (ongeacht of de oorlog is verklaard of niet); terroristische dreiging of handeling; wet; of handeling van een Overheidsinstantie.

De Afwijzende entiteiten zijn niet aansprakelijk jegens jou voor het niet nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden indien het nakomen van die verplichting een overtreding van de toepasselijke wetgeving zou hebben ingehouden.

De Afwijzende entiteiten zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens jou voor:

 • verlies van zaken, verlies van goodwill, verlies van kansen of verlies van winst; of
 • enig verlies dat we redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien.

Behoudens de hieronder vermelde productspecifieke Voorwaarden en de toepasselijke consumentenwetgeving in jouw land, zal de aansprakelijkheid van een Afwijzende entiteit die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden in geen geval meer bedragen dan US$ 200.

Jij en wij komen overeen dat de ander op de hierboven vermelde afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid heeft vertrouwd bij het aangaan van deze voorwaarden, dat de beperking en afwijzing essentieel zijn voor de overeenkomst tussen jou en ons op grond van deze voorwaarden en dat ze zullen gelden in de ruimste mate die de wet toestaat.

Sommige wetten beperken onze mogelijkheid om aansprakelijkheid af te wijzen of te beperken. In die gevallen zal dit artikel de consumentenrechten uit hoofde van de toepasselijke wetgeving niet beperken, uitsluiten of wijzigen.

12. Toepasselijk recht

Als je in de Verenigde Staten woont, is de wet van Californië van toepassing op alle vorderingen of geschillen tussen jou en ons die voortvloeien uit deze Voorwaarden, ongeacht de principes van conflicterend recht.

Als je buiten de Verenigde Staten woont, wordt je toepasselijke recht hier vermeld.

13. Overdracht en derden-begunstigden

Je mag je rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden aan niemand overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen het uitvoeren van onze verplichtingen delegeren en we kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden overdragen aan gelieerde ondernemingen van Stripe, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, door je hiervan op de hoogte te stellen.

14. Diverse voorwaarden

Deze voorwaarden vormen, samen met de Arbitrageovereenkomst (indien van toepassing), de Verklaring elektronische ondertekening, het Privacybeleid, het Beleid voor aanvaardbaar gebruik en de hieronder vermelde productspecifieke Voorwaarden de enige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot de Consumentendiensten. In het geval van een onverzoenlijk conflict of tegenstrijdigheid tussen een bepaling in deze Voorwaarden en een van de hieronder vermelde productspecifieke Voorwaarden, geldt de bepaling in de productspecifieke Voorwaarden. Deze Voorwaarden scheppen geen partnerschap, joint venture of andere agentschapsrelatie tussen jou en ons. Als we een recht dat we volgens deze Voorwaarden hebben, niet onmiddellijk uitoefenen, wil dat niet zeggen dat we afstand van dat recht doen. We behouden ons de mogelijkheid en het recht voor om elk deel van deze Voorwaarden op een later tijdstip af te dwingen. Als een deel van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dat deel genegeerd en blijven alle overige voorwaarden van kracht.

15. Contact

Als je een vraag hebt over de Consumentendiensten of de manier waarop deze Voorwaarden op jou van toepassing zijn, neem dan contact op met ondersteuning.

 1. Beschrijving van Link
  1. Link is een dienst waarmee je je gegevens kunt opslaan en beheren voor een versnelde ervaring ('Link'). Link zorgt voor een versneld afrekenproces door je gegevens na autorisatie op te slaan en deze op te halen voor een snellere check-out. Wanneer je een aankoop doet bij een bedrijf dat Stripe gebruikt en Link aanbiedt als versnelde afrekenoptie (een 'Link-verkoper'), wordt aan je gevraagd of je je gegevens wilt opslaan of je gegevens die in je Link-account zijn opgeslagen wilt gebruiken voor toekomstige betalingen bij Link-verkopers wanneer je bij ons bent aangemeld via dezelfde browser, dezelfde app of hetzelfde apparaat.
  2. Wanneer je ons toestemming geeft om je gegevens op te slaan, meld je je aan voor Link en maak je een Link-account ('Link-account'). Wij zullen dan bepaalde persoonlijke gegevens van je verzamelen en opslaan, zoals:
   1. je naam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer ('Accountgegevens'); 
   2. je creditcard, debitcard, bankrekeninggegevens en factuuradres ('Betaalgegevens');
   3. je verzendadres ('Verzendgegevens'); en
   4. informatie met betrekking tot je aankoop bij een Link-verkoper, zoals de besteldatum, het bedrag en productgegevens (zoals naam, prijs, foto's) ('Bestelgegevens').
  3. Samen vormen je Accountgegevens, Betaalgegevens, Verzendgegevens en Bestelgegevens je 'Opgeslagen gegevens'. Alle persoonlijke gegevens die van jou worden verzameld in verband met je gebruik van Link, vallen onder het Link-privacybeleid. Zoals meer gedetailleerd beschreven in het Link-privacybeleid, kunnen wij je persoonlijke gegevens gebruiken om onze diensten te ontwikkelen en te analyseren en kunnen wij het volgende delen met onze Link-verkopers en onze Zakelijke gebruikers: (i) het feit dat je een Link-account hebt, (ii) het feit dat je een aankoop hebt gedaan via Link, of (iii) het type betaalmethode dat je hebt gebruikt voor een aankoop via Link. Zakelijke gebruikers zijn bedrijven die onze producten en diensten gebruiken voor zakelijke doeleinden, met inachtneming van de Stripe-dienstverleningsovereenkomst.
  4. Wanneer je Link gebruikt op de website van een Link-verkoper, gebruiken wij of de Link-verkoper cookies of vergelijkbare technologieën om je webbrowser, app of apparaat te koppelen aan je Link-account en om je te herkennen wanneer je die Link-verkoper of een andere Link-verkoper bezoekt met dezelfde browser of hetzelfde apparaat. Je kunt dan aankopen doen met behulp van je Accountgegevens, Betaalgegevens en Verzendgegevens bij Link-verkopers wanneer je bij ons bent aangemeld via dezelfde browser, dezelfde app of hetzelfde apparaat. In dergelijke gevallen voorzien wij de Link-verkoper van jouw Accountgegevens, Betaalgegevens en/of Verzendgegevens om het afrekenen te versnellen. Als we je niet herkennen (bijvoorbeeld omdat je je cookies hebt gewist, je bent afgemeld bij Link of je een ander apparaat gebruikt dan waarmee je voor het laatst toegang tot Link had), kun je toegang krijgen tot je Opgeslagen gegevens door je aan te melden bij je Link-account, bijvoorbeeld door je e-mailadres en een verificatiecode die je is toegestuurd via een sms-bericht of een e-mail van Link in te voeren.
 2. Gebruik van Link: je rechten en verplichtingen
  1. Je mag alleen Betaalgegevens bij ons opslaan die je bevoegd bent te gebruiken.
  2. Wanneer je bent aangemeld bij je Link-account en een nieuwe betaalmethode (zoals een andere debit-/creditcard of andere bankrekening) invoert of gebruikt, machtig je Stripe om die nieuwe betaalmethodegegevens op te slaan in je Link-account als onderdeel van je Betaalgegevens. De laatste betaalmethode die je hebt gebruikt bij een succesvolle transactie kan de volgende keer dat je een transactie uitvoert op de site van een Link-verkoper je standaardbetaalmethode worden. Je kunt je standaardbetaalmethode ook wijzigen door je aan te melden bij je Link-account op app.link.com.
  3. Er kunnen tarieven voor berichten en data gelden voor de sms-berichten die wij jou sturen of die jij naar ons stuurt. Als je vragen hebt over je sms- of data-abonnement, neem dan contact op met je draadloze of mobiele provider.
  4. Wij behouden ons het recht voor om Link of een van de functies of tools die daarin worden aangeboden te wijzigen of te beëindigen, om welke reden dan ook (naar eigen goeddunken) en op elk gewenst moment. We zullen proberen je eerst op de hoogte te stellen, tenzij dit onredelijk is.
  5. We behouden ons het recht voor om een dienst te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook en op elk gewenst moment.
 3. Je Link-account bijwerken of beëindigen
  1. Deze Voorwaarden voor Link-accounts zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door jou of ons. Jij kunt deze Voorwaarden voor Link-accounts te allen tijde beëindigen door je Link-account te verwijderen.
  2. Als je je Opgeslagen gegevens of Link-account wilt verwijderen of wilt stoppen met het opslaan van gegevens via Link, laat het ons dan weten door naar <https://support.link.com/how-to-delete-your-saved-payment-information> te gaan en je e-mailadres in te voeren.
  3. Je kunt je Opgeslagen gegevens beheren in je Link-account, de volgende keer dat je afrekent op een site van een Link-verkoper of door naar <https://support.link.com/> te gaan voor meer instructies. Als je je Betaalgegevens bijwerkt, machtig je Stripe om je Betaalgegevens, inclusief je creditcard, te valideren en op te slaan.
  4. Als je toegang tot je Link-account door jou of door ons wordt beëindigd, verwijderen wij je opgeslagen gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.
 4. Een betaalmethode toevoegen of verwijderen
  1. Je kunt bepaalde betaalmethoden, zoals een creditcard, debitcard of een Amerikaanse bankrekening, toevoegen aan je Link-account of hieruit verwijderen. Voordat je een betaalmethode koppelt, moet je de rechten en rechtsmiddelen voor consumentenbescherming die beschikbaar zijn voor verschillende betaalbronnen in je rechtsgebied, bijvoorbeeld op grond van de Electronic Fund Transfer Act (EFTA) en Fair Credit Billing Act (FCBA) in de Verenigde Staten, doornemen en begrijpen.
  2. Houd je Betaalgegevens (bijv. creditcardnummer en vervaldatum) actueel. Als deze gegevens wijzigen, kunnen wij deze bijwerken met behulp van informatie en bronnen van derden die voor ons beschikbaar zijn zonder dat jij iets hoeft te doen. Als je niet wilt dat wij jouw kaartgegevens bijwerken, kun je je Betaalgegevens verwijderen uit je Link-account.
  3. Als je een betaalmethode uit je Link-account verwijdert, komen bedragen die je nog verschuldigd bent aan een Link-verkoper niet te vervallen en worden deze niet gewijzigd. Meer in het bijzonder: als je een betaalmethode verwijdert uit je Opgeslagen gegevens, worden eventuele abonnementen die je met behulp van je Opgeslagen gegevens bij een Link-verkoper hebt gekocht, niet beëindigd of opgezegd. Je moet je abonnementen rechtstreeks bij de Link-verkoper opzeggen.
  4. Wij kunnen je vragen om je bankrekening te koppelen aan je Link-account om het gemakkelijker te maken om later met je bankrekening te betalen via je Link-account. Elke bankrekening die je besluit op te slaan in je Link-account wordt een 'Opgeslagen bankrekening' genoemd. Via je Link-account en op grond van de Voorwaarden voor Financial Connections kun je er ook voor kiezen om de gegevens van je Opgeslagen bankrekening rechtstreeks aan een Zakelijke gebruiker te verstrekken, ongeacht of Stripe betrokken is bij een daaropvolgende transactie. Wij verzamelen gegevens van je Opgeslagen bankrekening (en andere rekeningen onder dezelfde accountgegevens) op grond van de Voorwaarden voor Financial Connections en het Link-privacybeleid. Wij kunnen de gegevens van je Opgeslagen bankrekening onder andere gebruiken om te controleren of je Opgeslagen bankrekening geldig is, om te controleren of je saldo toereikend is voor je aankoop, om je aangevraagde betalingen te stroomlijnen en om te beoordelen of je in aanmerking komt voor Consumentendiensten die wij of onze gelieerde onderneming leveren en om je deze diensten aan te bieden.
  5. Elke keer dat je je Link-account gebruikt om een Link-verkoper te betalen met behulp van je Opgeslagen bankrekening, machtig je de Link-verkoper om je Opgeslagen bankrekening te belasten voor maximaal het totale bedrag dat je de verkoper machtigt om in rekening te brengen ('Totaal gemachtigd bedrag') op grond van de Machtiging voor Link-bankbetalingen. Je machtigt ons om een afschrijving van je Opgeslagen bankrekening opnieuw te proberen als je bank de oorspronkelijke afschrijving weigert. Als de Link-verkoper ervoor kiest, mag deze je Opgeslagen bankrekening belasten, op grond van je Machtiging voor Link-bankbetalingen, voor bedragen die lager zijn dan het Totaal gemachtigd bedrag, die in totaal niet hoger zullen zijn dan het Totaal gemachtigd bedrag. Als je Opgeslagen bankrekening een Amerikaanse bankrekening is, stem je ermee in dat je verlening van de machtiging in deze paragraaf voldoet aan de werkingsregels van de National Automated Clearinghouse Association (NACHA) en hetzelfde rechtsgevolg heeft als wanneer je een papieren machtiging met dezelfde voorwaarden zou hebben ondertekend.
  6. Als je geen optie ziet om te betalen met een bankrekening via je Link-account, kan dit zijn omdat de Zakelijke gebruiker deze betalingen niet heeft toegestaan of omdat de Zakelijke gebruiker of bank niet in aanmerking komt voor bankbetalingen via onze Consumentendiensten. Als je bankrekeningtransactie mislukt zonder een daadwerkelijke poging om je Opgeslagen bankrekening te belasten, kan dit zijn omdat we hebben bepaald dat het risico hoog is dat de transactie niet zal worden goedgekeurd (bijvoorbeeld als je historische rekeningsaldo lager is dan het transactiebedrag). Dit kan helpen voorkomen dat je aan je bank een vergoeding moet betalen wegens ontoereikend saldo. We raden je aan een andere bankrekening of betaalmethode te gebruiken of contact met ons op te nemen als je vragen hebt. Het gebruik van je bankrekening als betaalmethode is ook onderhevig aan de voorwaarden, voordelen en bescherming van je persoonlijke bankrekening. Als je je bankrekening gebruikt als betaalmethode en niet voldoende geld hebt om een aankoop te doen, kun je te maken krijgen met kosten voor rood staan of een ontoereikend saldo of andere kosten van je bank.
  7. Als je op enig moment je Machtiging voor Link-bankbetalingen wilt intrekken of als je niet langer wilt dat je Opgeslagen bankrekening als betaalmethode wordt opgeslagen op je Link-account, moet je je Opgeslagen bankrekening als betaalmethode verwijderen uit je Link-account. Als een betaling met je Opgeslagen bankrekening niet vanaf je Link-account is geïnitieerd, maar je financiële rekening hierbij door Link of Stripe is gekoppeld aan die Zakelijke gebruiker, raadpleeg dan de Voorwaarden voor Financial Connections of deze pagina voor informatie over hoe je je Opgeslagen bankrekening kunt ontkoppelen.
 5. Reservebetaalmethode
  1. Als je standaardbetaalmethode of geselecteerde betaalmethode niet beschikbaar is of de transactie via die betaalmethode mislukt (bijvoorbeeld doordat je Opgeslagen bankrekening een ontoereikend saldo heeft), kan de Link-verkoper een transactie initiëren via een andere betaalmethode die in je Link-account is opgeslagen (een 'Reservebetaalmethode'). Over het algemeen worden transacties via Reservebetaalmethoden in de volgende volgorde geprobeerd, indien van toepassing: (1) Opgeslagen bankrekening, (2) debitcard en (3) creditcard. In sommige gevallen wordt een Reservebetaalmethode van hetzelfde type gebruikt (als je standaardbetaalmethode bijvoorbeeld een betaalkaart is, zal de Reservebetaalmethode mogelijk ook een betaalkaart zijn).
  2. We zullen aangeven dat een Reservebetaalmethode wordt gebruikt voordat je de aankoop voltooit (bijvoorbeeld bij een eenmalige betaling of, in het geval van abonnementsbetalingen, bij de eerste abonnementsaankoop).
  3. Als je niet wilt dat een Reservebetaalmethode wordt gebruikt, kun je ofwel (i) geen toestemming geven voor het gebruik van de Reservebetaalmethode of (ii) je betaalmethoden beheren in je Link-account.
 6. Beveiliging
  1. Wij nemen de bescherming van je Opgeslagen gegevens serieus en hebben technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om deze te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen onbevoegd(e) toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Deze maatregelen omvatten in de branche gangbare praktijken en technologie om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van je gegevens te helpen handhaven.
  2. Hoewel we ernaar streven om robuuste beveiliging te bieden, is geen enkel systeem volledig waterdicht. Wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn om onze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of misbruik te maken van je Opgeslagen gegevens. We moedigen je aan om waakzaam te blijven en de verantwoordelijkheid te nemen voor het beveiligen van je persoonlijke gegevens, in de wetenschap dat je deze op eigen risico verstrekt.
  3. Meer informatie over onze beveiliging vind je hier. Als je reden hebt om aan te nemen dat de beveiliging van je Link-account is geschonden, neem dan onmiddellijk contact met ons op via support.link.com/contact.
 7. Slapende rekeningen
  1. Als je Link-account gedurende een aaneengesloten periode van twee jaar inactief blijft, kunnen wij het account als slapend beschouwen en je Link-account naar eigen goeddunken sluiten (een 'Slapend account').
  2. Een Link-account wordt beschouwd als een Slapend account als je geen van de volgende Link-account-activiteiten hebt uitgevoerd gedurende een aaneengesloten periode van twee jaar:
   1. een betaling of aankoop doen met behulp van Link bij een Link-verkoper;
   2. je Opgeslagen gegevens toevoegen, bijwerken of verwijderen;
   3. wijzigingen in accountinstellingen initiëren of beveiligingsvoorkeuren bijwerken;
   4. contact opnemen met klantenondersteuning met betrekking tot je Link-account, inclusief vragen of geschillen; en
   5. aanmelden bij je Link-account en door de transactiegeschiedenis bladeren of deze bekijken.
  3. Voorafgaand aan het sluiten van het Slapende account, zal Stripe je hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat is gekoppeld aan je Link-account. Vanaf de datum van onze kennisgeving aan jou, bieden wij je een periode van 30 dagen om je Link-account opnieuw te activeren door je aan te melden en alle hierboven genoemde Link-account-activiteiten uit te voeren.
  4. Als Stripe geen reactie ontvangt of het account inactief blijft na de kennisgevingstermijn van 30 dagen, wordt je Link-account gesloten.
 8. Bescherming tegen Ongeautoriseerde transacties (alleen voor Amerikaanse consumenten)
  1. Je kunt je Link-account-overzicht met je Link-account-transacties en bepaalde Bestelgegevens bekijken door je aan te melden bij je Link-account ('Link-transactiegeschiedenis').
  2. Om jezelf te beschermen tegen ongeautoriseerde activiteiten in je Link-account, moet je je regelmatig aanmelden bij je Link-account en je Link-transactiegeschiedenis bekijken. Je moet transactiegegevens bekijken om er zeker van te zijn dat elke transactie geautoriseerd is en correct is afgerond.
  3. Stripe beschermt je tegen ongeautoriseerde transacties die worden geïnitieerd met je Link-account. Wanneer deze bescherming van toepassing is, dekt Link je voor het volledige bedrag van de ongeautoriseerde activiteit zolang je met ons samenwerkt en de hieronder beschreven procedures volgt.
  4. Wat is een Ongeautoriseerde transactie? Er is sprake van een 'Ongeautoriseerde transactie' als je Link-account wordt gebruikt om een aankoop te doen met een debitcard die is uitgegeven door een Amerikaanse bank of een Amerikaanse bankrekening waarvoor je geen toestemming hebt gegeven en die niet aan jou ten goede is gekomen. Als iemand bijvoorbeeld steelt of op frauduleuze wijze toegang krijgt tot je Link-account en een aankoop doet met behulp van je Link-account met een opgeslagen Amerikaanse debitcard of een Amerikaanse Opgeslagen bankrekening, heeft er een Ongeautoriseerde transactie plaatsgevonden.
  5. Wat wordt niet beschouwd als een Ongeautoriseerde transactie? Het volgende wordt NIET beschouwd als een Ongeautoriseerde transactie:
   1. Als je iemand toestemming geeft om je Link-account te gebruiken (door je aanmeldgegevens te verstrekken) en deze persoon de machtiging die je hebt gegeven overschrijdt. Jij bent zelf verantwoordelijk voor transacties die in deze situatie worden uitgevoerd, tenzij je Stripe eerder hebt laten weten dat je transacties door die persoon niet langer autoriseert.
   2. Andere ongeautoriseerde aankopen met gebruik van de Opgeslagen bankrekening, inclusief via de betalingsverwerkingsdiensten van Stripe, maar die niet zijn geïnitieerd met je Link-account. Neem voor dit soort ongeautoriseerde aankopen contact op met je financiële instelling om de ongeautoriseerde activiteit te melden.
  6. Een ongeautoriseerde transactie melden
   1. Als je denkt dat je Link-account is gecompromitteerd, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenondersteuning van Link op support.link.com/contact of bel +1-888-820-7551.
   2. Laat het ons ONMIDDELLIJK weten als je denkt dat er zonder jouw toestemming een elektronische overboeking is gedaan met jouw aanmeldgegevens of op een andere manier. Als je ons hiervan op de hoogte stelt binnen 60 dagen nadat wij je je Link-transactiegeschiedenis hebben verstrekt met daarop overschrijvingen die je niet hebt gedaan, kun je in aanmerking komen voor terugbetaling van het volledige bedrag dat je hebt betaald voor Ongeautoriseerde transacties.
 9. Foutoplossing (alleen voor Amerikaanse consumenten)
  1. Wat is een Fout. Een 'Fout' betekent het volgende:
   1. Een 'Ongeautoriseerde transactie', zoals hierboven gedefinieerd.
   2. Wanneer een transactie onjuist is geregistreerd in je Link-account.
   3. Je verstuurt een betaling en het onjuiste bedrag wordt van je Link-account afgeschreven.
   4. Er is een onjuist bedrag bijgeschreven op je Link-account.
   5. Er ontbreekt een transactie of een transactie wordt niet goed vermeld in je Link-transactiegeschiedenis.
   6. Wij maken een rekenkundige of wiskundige fout met betrekking tot je Link-account.
   7. Je vraagt de Link-transactiegeschiedenis op die Stripe aan jou moet verstrekken.
   8. Je verzoekt om informatie over vooraf geautoriseerde (terugkerende) overboekingen vanaf je Link-account die Stripe verplicht is aan jou te verstrekken.
   9. Je verzoekt om aanvullende informatie of verduidelijking met betrekking tot een overboeking vanaf je Link-account, waaronder een verzoek dat je doet om vast te stellen of er een fout is opgetreden.
   10. Je informeert naar de status van een lopende overboeking vanaf je Link-account.
  2. Wat wordt niet beschouwd als een Fout? Het volgende wordt NIET beschouwd als een Fout:
   1. Als je iemand toegang geeft tot je Link-account (door je aanmeldgegevens te verstrekken) en deze persoon je Link-account gebruikt zonder jouw medeweten of toestemming. Jij bent zelf verantwoordelijk voor transacties die in deze situatie worden uitgevoerd.
   2. Verzoeken om dubbele documentatie of andere informatie voor belasting- of andere documentatiedoeleinden.
  3. In geval van Fouten of vragen over je elektronische overboekingen
   1. Bel ons op +1-888-820-7551, neem contact met ons op via support.link.com/contact of schrijf naar Link │Built by Stripe Stripe, Inc. 354 Oyster Point Blvd. South San Francisco, CA 94080, Verenigde Staten
   2. Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte als je denkt dat je afschrift of ontvangstbewijs onjuist is of als je meer informatie nodig hebt over een overboeking die op het afschrift of ontvangstbewijs staat vermeld. Wij moeten uiterlijk 60 dagen nadat het probleem of de fout in je Link-transactiegeschiedenis is verschenen, van je horen.
    1. Geef je naam en rekeningnummer door.
    2. Beschrijf de fout of de overboeking waar je twijfels bij hebt, en leg zo duidelijk mogelijk uit waarom je denkt dat het een fout is of waarom je meer informatie nodig hebt.
    3. Geef het bedrag in dollars van de vermoedelijke fout door.
   3. Als je mondeling melding bij ons doet, kunnen we eisen dat je je klacht of vraag binnen 10 werkdagen schriftelijk naar ons opstuurt.
   4. We bepalen binnen 10 werkdagen nadat we van je hebben gehoord of er zich een fout heeft voorgedaan en corrigeren elke fout onmiddellijk.
   5. Nadat we ons onderzoek hebben afgerond, laten we je de resultaten weten. Als we besluiten dat er geen fout is gemaakt, sturen we je een schriftelijke toelichting. Je kunt vragen om kopieën van de documenten die we in ons onderzoek hebben gebruikt.

Financial Connections Terms

Last updated: June 14, 2023

We provide a Consumer Service that allows you to connect your U.S. financial accounts to easily share your financial account data with Stripe and our affiliates (and to the extent identified, our Business User with which you are interacting), so that you can receive better product experiences. These Financial Connections Terms, along with the Consumer Terms of Service, apply when you use this Consumer Service.

When you interact with a Business User that has enabled this Consumer Service, we will ask you to connect one or more of your financial accounts. If you agree to connect your financial accounts with us, Stripe will collect data from those financial accounts (associated with the login information you provide) for account selection and as reasonably necessary to provide this Consumer Service. We will only provide the Business User with the data categories (and related insights) requested by the Business User for the specific accounts you choose to share with the Business User. 

Your financial account data is either provided directly by your financial institution, or collected by us or our third party partners by collecting, storing and using your login information (such as your username and password). We refer to these financial institutions and partners as “Data Sources.” Finicity Corporation is one of our Data Sources, and their terms are available here and incorporated into these Financial Connections Terms by this reference. Where our Data Sources enable us to control the specific accounts to which Stripe accesses data, Stripe will not collect data except from the specific accounts you select. 

When you agree to connect your financial account using this Consumer Service, you consent to the collection, use, and retention of your financial account data (including personal data) for that financial account. Once connected to your financial account(s), we and our Data Sources will regularly collect, use, and store the following types of data from your financial accounts:

 • Account owner information, including contact information (such as your name and address);
 • Account balances, including current and pending balances;
 • Account details, including your account type and bank, and account and routing numbers;
 • Account transactions, including balance, transaction date, payee, location, transaction, description, and amount.

Among other things, we may use your data to:

 • Verify your financial account;
 • Facilitate the processing of your requested payments;
 • Mitigate fraud, financial loss, or other harm to you, our Business Users, and us;
 • Assess your eligibility for and offer you our other products or services;
 • Analyze, develop, and update this Consumer Service and our other products and services;
 • Provide you customer support;
 • Comply with law, and enforce our terms; and
 • For other purposes consistent with your consent and applicable law.

For example, we may use your financial account data to decrease the likelihood that you are charged with insufficient funds fees or experience an ACH return and to assess your eligibility for and offer you Consumer Services that we or our affiliates provide. Please review the Financial Connections FAQs to learn more. We will use your personal data in accordance with our Privacy Policy

We will only provide the Business User the categories of financial account data (including related insights) that the Business User requests and with your permission. Please remember, however, that our Privacy Policy covers our privacy practices, and not our Business Users’ privacy practices. Business Users may use your financial account data, for example, to verify that your account is valid and to check your account balance. 

In some cases, we and our Data Sources collect and store your financial institution login information, depending on the type of connection that we have with your financial institution. You authorize, and represent that you have the lawful right to authorize, us and our Data Sources to log into and access the data in your connected financial account(s) for the purposes described above. In order to provide you a better experience, you also authorize Stripe or our Data Sources to save, to remember, to trust or to take a similar action for account logins solely by Stripe or our Data Sources. We or our Data Sources may also be notified that account login is pending your action (such as your entry of a multifactor authentication code).  We may prompt you to complete that action directly in your financial institution’s application. This Consumer Service is not endorsed or sponsored by any financial institution whose account(s) are accessible through this Consumer Service, and we are not an agent of those financial institutions.

We will only provide the Business User with the data categories (and related insights) requested by the Business User for the specific accounts you select to share with the Business User. Otherwise, we disclose your financial account data and login information only to our trusted service providers and to the Data Sources only as necessary to provide this Consumer Service. We have implemented security controls that are designed to safeguard your data. To learn more, please visit https://stripe.com/docs/security/stripe. 

If you want to disconnect your financial account from access by the Business User, you may do so through our disconnection form. Once your financial account has been disconnected, the Business User cannot access any subsequently refreshed financial account data from Stripe. Disconnecting your account or deleting your personal data from Stripe may not cancel or stop payments (including recurring payments) that you have already authorized. If you would like to request our Business User to cease debiting your account or to delete any copies of your data they obtained through this Consumer Service, please contact the Business User directly. 

Stripe typically does not collect additional information from your disconnected financial account. In some cases, however, our Data Sources (or your financial institution) do not enable us to cease collecting your financial account data until all accounts associated with the applicable login information have been disconnected. You can also use our disconnection form to request that we disconnect all accounts and to delete the financial account data we obtained (and associated login information, if we have collected them). 

You may choose for us to save your financial account for future use across our eligible Business Users, including when you check out on their websites and applications.  When you authorize us to save your financial account to Link, you are signing up for Link and creating a Link Account, and we will collect and store certain personal information from you, such as your name, email address, and mobile phone number. Please see the Link Account Terms for more information about Link Accounts.

Identity Terms

Last updated: June 23, 2023

If you agree to save your identity information to your Link Account or verify your identity using your Link Account, you may choose to use your Link Account to share your identity verification data in the future with other eligible businesses (i.e., our Business Users).  This identity verification data may include the personal data you provided (such as a photo of your driver’s license or passport) and our verification results (including insights).  

We generate verification results by comparing the information you provide with information about you that we collect from our Business Users, partners, identity verification service providers, and publicly available sources. If you agree for us to verify your identity using your identity document and your photo, your verification results are based on the biometric identifiers we generate and store from your images. Learn more. Stripe will use this information as a controller to verify your identity, including to comply with our own legal obligations, and for loss and fraud prevention and security purposes.  

Business Users may ask you to verify your identity for a number of reasons, including to confirm that you do not already have an account or that you are authorized to use a payment method. An advantage of saving your identity information to, or verifying your identity with, your Link Account is that you may not need to go through the trouble of re-submitting your identity information for other Business Users in the future.  Rather, you may be able to verify your identity more quickly and easily by providing consent to share the verification data you saved to your Link Account with specific Business Users. Before you agree to verify your identity through your Link Account with a Business User, we will inform you whether verification data will be shared with that Business User. If you agree to share your verification data with a Business User, please note that Business User is an independent controller of your verification data, and the Business User’s use of your data is subject to the Business User’s privacy policy.  

If you want to delete your identity information from your Link Account, there are instructions for how to do so here.  If you choose to delete your identity information from your Link Account, please note the Business User may still have your verification data. If you would like to request the Business User to delete any copies of your personal data they obtained through this End User Service, please contact the Business User directly.