Boekhouding op transactiebasis 101: Wat zijn toegerekende inkomsten en hoe verwerk je deze?

Billing
Billing

Met Stripe Billing kun je op jouw manier klanten factureren en beheren, van eenvoudige terugkerende betalingen tot facturatie op basis van gebruik en onderhandelde verkoopcontracten.

Meer informatie 
 1. Inleiding
 2. Wat zijn toegerekende inkomsten?
 3. Wat is het boekhoudprincipe op transactiebasis?
 4. Wat is het verschil tussen toegerekende inkomsten en debiteuren?
 5. Toegerekende inkomsten vs. uitgestelde omzet
 6. Zijn toegerekende inkomsten activa of passiva?
 7. Voorbeelden van toegerekende inkomsten
 8. Toegerekende inkomsten boeken
  1. 1. De inkomsten identificeren
  2. 2. Een balanspost maken
  3. 3. De jaarrekeningen bijwerken
  4. 4. De klant factureren
  5. 5. De betaling registreren

Het boeken van bedrijfsinkomsten lijkt misschien eenvoudig: Je moet documenteren hoeveel geld er binnenkomt, wat je in ruil daarvoor verkoopt en wanneer deze uitwisseling plaatsvindt. Maar het afstemmen van inkomsten is meestal niet zo eenvoudig. Uit ons recente onderzoek onder 1700 wereldwijde financiële leiders blijkt zelfs dat 40% van de financiële teams meer dan 10 uur per maand besteedt aan het aanpakken van fouten of discrepanties om hun gegevens op elkaar af te stemmen.

Eén reden voor de complexiteit van de boekhouding is dat veel bedrijven de betalingen van klanten niet op hetzelfde moment ontvangen als de levering van goederen en diensten. Voor B2B- en B2C-bedrijven die met abonnementsmodellen werken of verschillende betaalopties aanbieden, vooral bedrijven die groter zijn geworden, is het inkomstenlandschap nog complexer. Tussen betaling en afhandeling kunnen maanden of zelfs jaren liggen. Hoe verantwoord je deze inkomsten?

Er zijn verschillende algemeen aanvaarde boekhoudprincipes waarmee je bepaalt hoe inkomsten in verschillende scenario's worden geboekt en die belangrijk zijn voor bedrijven om na te leven. Een van deze principes is omzetverantwoording, wat bepaalt hoe en wanneer inkomsten worden opgenomen in de jaarrekening van een bedrijf. Een van de gebruikelijke methoden van omzetverantwoording is het boeken van toegerekende inkomsten.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe toegerekende inkomsten deel uitmaken van het bredere financiële landschap van een bedrijf om een strategische aanpak van de boekhouding te ontwikkelen. Hieronder volgt een overzicht van wat je moet weten over toegerekende inkomsten: wat ze zijn, hoe je ze moet boeken, wat ze betekenen voor de boekhouding, hoe ze voorkomen in verschillende bedrijfstakken en welke invloed ze kunnen hebben op de jaarrekening van een bedrijf. Omzetverantwoording is meestal complex, maar het is beheersbaar als je eenmaal inzicht hebt in de juiste aanpak.

Wat staat er in dit artikel?

 • Wat zijn toegerekende inkomsten?
 • Wat is het boekhoudprincipe op transactiebasis?
 • Wat is het verschil tussen toegerekende inkomsten en debiteuren?
 • Toegerekende inkomsten vs. uitgestelde omzet
 • Zijn toegerekende inkomsten activa of passiva?
 • Voorbeelden van toegerekende inkomsten
 • Toegerekende inkomsten boeken

Wat zijn toegerekende inkomsten?

Toegerekende inkomsten zijn inkomsten die een bedrijf heeft verdiend, maar waarvoor het nog geen betaling heeft ontvangen. Dit type inkomsten doet zich voor wanneer een bedrijf een dienst verleent of een product levert voordat het de klant factureert. In boekhoudtermen worden ze beschouwd als activa totdat het bedrijf de klant een factuur stuurt en de betaling ontvangt.

Een bedrijf kan bijvoorbeeld in december adviesdiensten verlenen aan een klant, maar pas in januari van het volgende jaar een factuur uitgeven. In dit geval zou het bedrijf de inkomsten in december boeken als 'toegerekend' en in januari verantwoorden als 'ontvangen', wanneer de factuur wordt betaald.

Een ander voorbeeld is een SaaS-bedrijf dat een dienst op abonnementsbasis aanbiedt voor een maandelijks of jaarlijks bedrag. Als een klant zich in december abonneert op de service, maar de jaarlijkse kosten pas in januari van het volgende jaar betaalt, boekt het bedrijf de inkomsten in december als 'toegerekend' en verantwoordt het deze pas in januari als 'ontvangen', wanneer de betaling wordt gedaan.

Toegerekende inkomsten zijn een belangrijk concept voor boekhouding en financiële analyse, omdat het de inkomsten meet die een bedrijf in de toekomst verwacht te ontvangen en tegelijkertijd een manier is om de prestaties van een bedrijf in de loop van de tijd te volgen. Omdat toegerekende inkomsten een grote invloed kunnen hebben op de jaarrekening van een bedrijf, is het belangrijk om deze nauwkeurig bij te houden en te boeken.

Wat is het boekhoudprincipe op transactiebasis?

Bedrijven moeten toegerekende inkomsten verwerken volgens het principe van boekhouding op transactiebasis, een van de fundamentele principes van boekhouden. Dit principe stelt dat inkomsten en uitgaven in de jaarrekening moeten worden opgenomen op het moment dat ze worden verdiend, ongeacht wanneer de betaling wordt ontvangen. Met andere woorden, boekhouding op transactiebasis richt zich op de timing van de activiteiten die een bedrijf uitvoert om inkomsten te verdienen, in plaats van op de timing van de betaling.

Volgens het boekhoudprincipe op transactiebasis boekt een bedrijf inkomsten wanneer het goederen of diensten heeft geleverd aan zijn klanten, zelfs als het bedrijf nog geen betaling heeft ontvangen. Op dezelfde manier boekt een bedrijf een uitgave wanneer het de kosten heeft gemaakt, zelfs als het er nog niet voor heeft betaald. Dit geeft bedrijven een nauwkeuriger en vollediger beeld van hun financiële prestaties en een beter inzicht in hun algemene financiële positie.

Enkele van de boekhoudprincipes op transactiebasis zijn:

 • Omzetverantwoording
  Inkomsten moeten worden verantwoord wanneer ze zijn verdiend, ongeacht wanneer de betaling is ontvangen.
 • Overeenstemmingsprincipe
  Uitgaven moeten overeenkomen met de overeenkomstige inkomsten in dezelfde periode.
 • Conservatisme-principe
  Inkomsten en winsten moeten alleen worden geboekt als ze redelijk zeker zijn en kosten en verliezen moeten worden geboekt zodra ze waarschijnlijk zijn.
 • Continuïteitsprincipe
  U kunt ervan uitgaan dat een bedrijf in de nabije toekomst zal blijven bestaan en dat het niet zal liquideren of failliet zal gaan.

Het boekhoudprincipe op transactiebasis wordt veel gebruikt door bedrijven van alle groottes, in verschillende sectoren. Het biedt een uitgebreide weergave van de financiële positie van een bedrijf, wat belangrijk is om investeerders, analisten en andere belanghebbenden te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het bedrijf.

Wat is het verschil tussen toegerekende inkomsten en debiteuren?

Toegerekende inkomsten en debiteuren hebben beide betrekking op inkomsten die een bedrijf heeft verdiend, maar waarvoor het nog geen betaling heeft ontvangen, maar ze vertegenwoordigen verschillende stadia in het omzetverantwoordingsproces.

Dit zijn de belangrijkste verschillen:

 • Toegerekende inkomsten worden verantwoord wanneer de inkomsten zijn verdiend, maar debiteureninkomsten worden verantwoord wanneer een factuur is verzonden.
 • Zowel toegerekende inkomsten als debiteuren worden beschouwd als activa op de balans, maar debiteuren worden niet samen vermeld met toegerekende inkomsten.
 • Toegerekende inkomsten worden verantwoord in de winst- en verliesrekening van een bedrijf onder de rubriek 'uitgestelde inkomsten', terwijl debiteuren worden verantwoord onder de rubriek 'vorderingen' of 'handelsvorderingen'.

Toegerekende inkomsten vs. uitgestelde omzet

Toegerekende inkomsten en uitgestelde inkomsten zijn vergelijkbare concepten, maar ze hebben een iets andere betekenis. Het belangrijkste verschil is dat toegerekende inkomsten worden verantwoord wanneer ze zijn verdiend, ongeacht wanneer de betaling is ontvangen, terwijl uitgestelde omzet wordt verantwoord wanneer de betaling is ontvangen, ongeacht wanneer de inkomsten zijn verdiend.

Uitgestelde omzet ontstaat gewoonlijk wanneer een bedrijf een vooruitbetaling ontvangt voor een dienst die in de toekomst zal worden geleverd. In dit geval zal het bedrijf een verplichting hebben op de balans en zal het de inkomsten niet boeken tot de dienst is geleverd.

In tegenstelling tot toegerekende inkomsten wordt uitgestelde omzet beschouwd als passiva omdat het bedrijf een wettelijke verplichting heeft om de dienst of het product in de toekomst te leveren. Het wordt geboekt als 'uitgestelde inkomsten' in de winst-en-verliesrekening.

In een SaaS-abonnementsmodel kan uitgestelde omzet op verschillende manieren voorkomen:

 • Jaarabonnement
  Als een SaaS-bedrijf een jaarabonnement aanbiedt met een gereduceerde prijs en een klant betaalt het volledige bedrag vooruit, dan zou het bedrijf de inkomsten in de loop van het jaar boeken wanneer het de dienst aan de klant levert.

 • Vooruitbetaald abonnement
  Als hetzelfde SaaS-bedrijf een vooruitbetaald abonnement aanbiedt waarbij een klant vooraf betaalt voor een aantal maanden dienstverlening, dan zou het bedrijf de opbrengsten in de loop van de vooruitbetaalde periode verantwoorden naarmate het zijn verplichting aan de klant nakomt.

In beide voorbeelden heeft de klant al betaald voor de dienst, maar het bedrijf heeft de inkomsten nog niet verdiend door de dienst te verlenen, dus wordt het bedrag geregistreerd als 'uitgestelde omzet'. De uitgestelde omzet zal worden verantwoord als verdiende opbrengsten in de toekomst, wanneer het bedrijf de dienst levert aan de klant. Dit is in overeenstemming met het boekhoudprincipe op transactiebasis, dat stelt dat opbrengsten moeten worden verantwoord wanneer ze zijn verdiend, ongeacht wanneer de betaling is ontvangen.

Zijn toegerekende inkomsten activa of passiva?

Toegerekende inkomsten worden verantwoord als activa op de balans, omdat het inkomsten betreft die zijn verdiend, maar nog niet zijn ontvangen. Aangezien het bedrijf goederen of diensten heeft geleverd die verband houden met de inkomsten, heeft het aan de verplichting voldaan, wat betekent dat het de opbrengst kan beschouwen als activa in plaats van passiva. Toegerekende inkomsten worden beschouwd als vlottende activa omdat wordt verwacht dat deze binnen één jaar of minder zullen worden geïnd.

Het correct boeken en traceren van toegerekende inkomsten hangt af van hoe deze worden verwerkt naarmate de tijd verstrijkt en de betalingen beginnen binnen te komen. Toegerekende inkomsten worden gewoonlijk geboekt als debet voor een rekening 'Toegerekende inkomsten' en als credit voor een rekening 'Omzet' of 'Inkomsten' en het bedrag van de toegerekende inkomsten wordt periodiek aangepast om het huidige bedrag van de inkomsten weer te geven die zijn verdiend, maar nog niet ontvangen. Zodra de inkomsten zijn ontvangen, wordt de rekening voor toegerekende inkomsten verlaagd en de rekening 'Geldmiddelen' verhoogd, wat resulteert in een verhoging van het kassaldo van het bedrijf.

Stel bijvoorbeeld dat een bedrijf een abonnementsdienst aanbiedt aan klanten voor € 100 per maand. Begin januari heeft het bedrijf 100 klanten die zich hebben aangemeld voor de dienst en maandelijks betalen. Eind januari heeft het bedrijf de dienst voor de maand geleverd, maar nog geen betaling ontvangen van de klanten.

Het bedrijf verantwoordt €10.000 (€ 100 x 100 klanten) als toegerekende inkomsten op de balans aan het eind van januari, omdat het de inkomsten heeft verdiend, maar nog geen betaling heeft ontvangen. Het bedrijf boekt een debetbedrag van € 10.000 op de rekening voor toegerekende inkomsten en een creditbedrag van € 10.000 op de inkomstenrekening.

Eind februari past het bedrijf de rekening voor toegerekende inkomsten opnieuw aan om het huidige bedrag aan verdiende, maar nog niet ontvangen inkomsten weer te geven. Stel dat in februari een van de klanten het abonnement opzegt en een andere klant de factuur niet heeft betaald. Het bedrijf vermindert de rekening voor toegerekende inkomsten dan met € 200 (€ 100 voor het opgezegde abonnement en € 100 voor de klant die niet heeft betaald) om het huidige bedrag aan inkomsten weer te geven dat naar verwachting zal worden geïnd. Het bedrijf boekt een debetbedrag van € 200 op de rekening voor oninbare schulden en een creditbedrag van € 200 op de rekening voor toegerekende inkomsten.

Als alle klanten hun factuur in maart op tijd betalen, vermindert het bedrijf de rekening voor toegerekende inkomsten met € 10.000 en boekt het een debetbedrag van € 10.000 op de kasrekening. Het proces van het aanpassen van de rekening voor toegerekende inkomsten om het huidige bedrag aan inkomsten weer te geven die zijn verdiend, maar nog niet zijn ontvangen, gaat elke maand door.

Voorbeelden van toegerekende inkomsten

Toegerekende inkomsten komen in veel sectoren voor en kunnen een grote invloed hebben op de jaarrekening van bedrijven in alle groeistadia. Toegerekende inkomsten kunnen op verschillende manieren worden weergegeven, afhankelijk van het type bedrijf, wat het klanten aanbiedt en hoe het de relaties met klanten en betalingen structureert.

Hier volgen een paar voorbeelden van toegerekende inkomsten in verschillende sectoren:

 • Consultancy
  Een consultancybureau levert diensten aan een klant in juni, maar stuurt pas een factuur in februari van het volgende jaar. Het consultancybureau boekt de inkomsten in juni als 'toegerekend' en verantwoordt deze in februari als 'ontvangen', wanneer de factuur wordt betaald.

 • Softwareabonnementen
  Een softwarebedrijf krijgt een nieuwe klant die een jaarabonnement vooruitbetaalt. Het bedrijf verantwoordt de inkomsten op maandelijkse basis wanneer de diensten worden geleverd.

 • Bouw
  Een bouwbedrijf sluit een contract af om een huis te bouwen en ontvangt een aanbetaling. Als het werk pas in de volgende financiële periode wordt voltooid, worden de inkomsten toegerekend als verdiend, maar nog niet ontvangen.

 • Reclame
  Een reclamebureau is ingehuurd voor een nieuwe reclamecampagne in het volgende kwartaal. Als de klant vooruitbetaalt voor de dienst, worden de inkomsten toegerekend als verdiend, maar nog niet ontvangen.

 • Verzekeringen
  Een verzekeringsmaatschappij ontvangt een premie van een klant voor een polis die een heel jaar dekt. Het bedrijf verantwoordt de inkomsten op maandelijkse basis wanneer de diensten worden geleverd.

 • Onlinemarktplaatsen
  Op een onlinemarktplaats kunnen individuele bedrijven hun producten te koop aanbieden op het platform en de marktplaats brengt de bedrijven een commissie in rekening voor elke verkoop. Als een bedrijf in maart een verkoop doet, maar de kosten pas in januari van het volgende jaar aan de marktplaats betaalt, boekt de marktplaats de kosten in maart als 'toegerekend' en verantwoordt de marktplaats de kosten in januari, wanneer de betaling wordt gedaan, als 'ontvangen'.

Toegerekende inkomsten boeken

Toegerekende inkomsten begrijpen is één ding, maar het implementeren hiervan in een boekhoudsysteem is complex. Dit zijn de belangrijkste stappen in het proces van het boeken van toegerekende inkomsten:

1. De inkomsten identificeren

De eerste stap is het identificeren van de inkomsten die het bedrijf heeft verdiend, maar waarvoor er nog geen betaling is ontvangen. Dit kunnen diensten of producten zijn die zijn geleverd, maar niet gefactureerd of abonnementen die zijn geactiveerd, maar niet gefactureerd.

2. Een balanspost maken

Zodra je de inkomsten hebt geïdentificeerd, moet je de inkomsten opnemen in een balanspost. De post bestaat meestal uit een debet op een rekening voor toegerekende inkomsten en een credit op een inkomstenrekening.

3. De jaarrekeningen bijwerken

De balans wordt bijgewerkt met de nieuwe balanspost met toegerekende inkomsten. De winst- en verliesrekening wordt ook bijgewerkt met de toegerekende inkomsten.

4. De klant factureren

Nadat je de toegerekende inkomsten hebt geboekt, factureer je de klant voor de geleverde dienst of het geleverde product.

5. De betaling registreren

Zodra je betaling van de klant hebt ontvangen, verantwoord je de inkomsten als ontvangen. Boek de betaling in een nieuwe balanspost, waarbij meestal de kasrekening wordt gedebiteerd en de rekening voor toegerekende inkomsten wordt gecrediteerd.

Omdat het beheren van omzetverantwoording complex is en het belangrijk is om dit goed te doen, gebruiken veel bedrijven oplossingen zoals Stripe Billing om hun boekhouding en financiële rapportage te verfijnen. Stripe vereenvoudigt omzetverantwoording zonder extra engineeringtijd of langdurige configuraties en biedt tools zoals overzichten- van verantwoorde en uitgestelde inkomsten in één oogopslag, downloadbare boekhoudrapporten, interactieve omzetcijfers en configureerbare regels voor omzetverantwoording en controles voor boekhoudperioden.

Begin hier voor meer informatie over hoe Stripe Billing toegerekende inkomsten ondersteunt.

Klaar om aan de slag te gaan?

Maak een account en begin direct met het ontvangen van betalingen. Contracten of bankgegevens zijn niet vereist. Je kunt ook contact met ons opnemen om een pakket op maat voor je onderneming samen te stellen.