ข้อกำหนดการให้บริการผู้บริโภค

บทนำ

เราได้ทำการแปลหน้านี้เพื่อความสะดวกของคุณ คำแปลนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และเวอร์ชันที่เป็นมาตรฐานสมบูรณ์คือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2022

ข้อกำหนดในการให้บริการผู้บริโภค (“ข้อกำหนด”) ฉบับนี้คือข้อตกลงระหว่างเรา (“เรา” “ของเรา” หรือ “Stripe”) กับคุณ ซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรงของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นไปที่เราเสนอให้คุณใช้งานเป็นการส่วนบุคคลตามข้อกำหนดฉบับนี้ รวมทั้งที่ใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และซอฟต์แวร์ (ทั้งหมดเรียกว่า "บริการสำหรับผู้บริโภค") หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา ซึ่งเป็นนิติบุคคลของ Stripe ที่ทำข้อตกลงฉบับนี้กับคุณ โปรดดูที่นี่

ข้อกำหนดฉบับนี้ใช้บังคับกับบริการสำหรับผู้บริโภคทั้งหมดที่อ้างถึงข้อกำหนดฉบับนี้ รวมถึง Link ด้วย ผู้ใช้ Stripe ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ("ผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจ") จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของข้อกำหนดอีกฉบับหนึ่ง

ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ยังมีข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่รวมอยู่ในข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่งครอบคลุมข้อตกลงของคุณในการยอมรับข้อกำหนดและรับการบอกกล่าวทางออนไลน์ รวมทั้งอธิบายแนวทางของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและบริการสำหรับผู้บริโภคบางอย่างที่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม ดังนั้น เราแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดทั้งหมดก่อนใช้บริการสำหรับผู้บริโภค

นโยบายและข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้ด้วยเช่นกันเมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการสำหรับผู้บริโภค ซึ่งทั้งหมดรวมอยู่ในข้อกำหนดฉบับนี้โดยการอ้างอิง

 • ข้อตกลงการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ คุณตกลงยอมรับข้อตกลงการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบุไว้ว่าเราจะสื่อสารกับคุณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุณจะมีผลเสมือนการลงนามในข้อตกลงด้วยหมึก นอกจากนี้ คุณยังตกลงว่าจะรับการบอกกล่าวผ่านทางบริการสำหรับผู้บริโภค
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว คุณตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดอ่านนโยบายดังกล่าวอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณอย่างไรบ้างที่เกี่ยวกับบริการสำหรับผู้บริโภคเหล่านี้
 • ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ บริการสำหรับผู้บริโภคอาจจะมีข้อกำหนดเฉพาะ ซึ่งจะบังคับใช้เมื่อคุณใช้บริการสำหรับผู้บริโภคนั้นๆ โปรดดูรายการข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ในเมนู (ด้านบนและทางซ้ายมือ)

เราอาจปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว และจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนจะเริ่มบังคับใช้ข้อกำหนดฉบับแก้ไข เช่น โดยการโพสต์ประกาศไว้บนบริการสำหรับผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง หรือส่งคำบอกกล่าวทางอีเมลหรือส่งไปยังที่อยู่จริงของคุณ ข้อกำหนดฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับตามวันที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับแก้ไขนั้น การใช้บริการสำหรับผู้บริโภคต่อไปหลังจากข้อกำหนดมีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด คุณต้องหยุดใช้บริการสำหรับผู้บริโภค

สิทธิ์การใช้งาน

คุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำจึงจะใช้บริการสำหรับผู้บริโภคได้ กล่าวคือ คุณจะต้องมีอายุถึงเกณฑ์ที่สามารถทำสัญญาทางกฎหมายในประเทศที่คุณพำนักอาศัยและต้องไม่ใช่บุคคลในรายชื่อตามกฎหมายการคว่ำบาตร

คุณจะตกลงยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณอายุถึงเกณฑ์ที่สามารถทำสัญญาในประเทศของคุณ ซึ่งประเทศส่วนใหญ่กำหนดว่าคุณจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

คุณจะต้องไม่ใช้บริการสำหรับผู้บริโภคหากคุณเคยถูกยกเลิกหรือระงับการใช้บริการของเรามาก่อน รวมถึงบริการสำหรับผู้บริโภค หรือหากคุณเป็นบุคคลในรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรที่ออกโดยรัฐบาล เช่น รายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา หรือรายชื่อที่กำหนดโดยรัฐบาลในประเทศที่คุณพำนักอาศัย

คุณมีสิทธิ์ใช้บริการสำหรับผู้บริโภคตามขอบเขตที่่เราพร้อมให้บริการในประเทศของคุณ หากเราเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศที่คุณพำนักอาศัยหรือคุณย้ายประเทศแล้ว โปรดเข้าไปแก้ไขชื่อประเทศในบัญชีหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนก่อนจะใช้บริการสำหรับผู้บริโภคต่อไป

ข้อมูลประจำตัวและการรักษาความปลอดภัย

เราจำเป็นต้องทราบว่าคุณเป็นใครและอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณ รวมถึงดำเนินการอย่างอื่นเพื่อระบุตัวตนของคุณและป้องกันการฉ้อโกง ทั้งนี้เพื่อปกป้องคุณ เรา และบุคคลอื่นที่ใช้บริการสำหรับผู้บริโภค และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมที่ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ เว้นแต่คุณจะเคยแจ้งเราว่าข้อมูลดังกล่าวถูกโจรกรรม

คุณตกลงดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณและการใช้บริการสำหรับผู้บริโภคที่คุณส่งให้เราต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์ ณ เวลาที่มีการส่งข้อมูล และคุณจะต้องปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • เราจำเป็นต้องทราบว่ากำลังทำธุรกิจกับใคร ดังนั้น เราและผู้ให้บริการจึงอาจจะยืนยันตัวตนและข้อมูลที่คุณส่งให้กับเราโดยการใช้คุกกี้และวิธีการทางเทคนิคแบบอื่นๆ ข้อมูลภายในจากเครือข่ายของเรา และแหล่งข้อมูลภายนอก และในบางกรณี เราอาจเปิดเผยและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณกับบุคคลที่สาม เช่น ผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจหรือพาร์ทเนอร์ด้านการเงิน
 • เราจะตรวจสอบการฉ้อโกงโดยการใช้คุกกี้ วิธีการทางเทคนิคแบบอื่นๆ ข้อมูลภายในจากเครือข่ายของเราและแหล่งข้อมูลภายนอก และในบางกรณี เราอาจเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม เช่น ผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจของเรา (ผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่คุณร้องขอ) หรือพาร์ทเนอร์ด้านการเงิน (เช่น ผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินของคุณ) เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธุรกรรมนั้นจะเป็นการฉ้อโกง ทั้งนี้เป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
 • เราและผู้ให้บริการอาจยืนยันตัวตนของคุณตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และอาจตรวจสอบกับเครดิตบูโรโดยเราจะขอความยินยอมเพิ่มเติมจากคุณสำหรับบริการสำหรับผู้บริโภคบางอย่าง
 • คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากพบว่าบัญชีของคุณถูกใช้งานหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ ยกเว้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณแจ้งให้ทราบว่าบัญชีหรือข้อมูลดังกล่าวของคุณถูกโจรกรรม

การกระทำต้องห้าม

คุณต้องใช้บริการสำหรับผู้บริโภคตามวิธีการและวัตถุประสงค์การใช้งานที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อปกป้องเราและบุคคลอื่นที่ใช้บริการสำหรับผู้บริโภคเช่นกัน ห้ามใช้บริการสำหรับผู้บริโภคทำสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งที่อาจทำให้เรา เครือข่ายของเรา หรือผู้อื่นได้รับความเสียหาย

บริการสำหรับผู้บริโภคออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น คุณต้องไม่ รวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • อำนวยความสะดวกให้ทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายผ่านบริการสำหรับผู้บริโภค
 • สร้างความเสียหายให้กับเราหรือผู้อื่นผ่านบริการสำหรับผู้บริโภค
 • ใช้บริการสำหรับผู้บริโภคเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือธุรกิจ หรือในลักษณะอื่นใดที่ไม่ใช่การใช้งานส่วนบุคคล
 • ใช้บริการสำหรับผู้บริโภคในลักษณะที่ฝ่าฝืนข้อห้ามที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการคว่ำบาตรกำหนดไว้
 • นำส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการสำหรับผู้บริโภคไปสร้างเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
 • ใช้หรือทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการสำหรับผู้บริโภค (รวมถึงเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่ในบริการสำหรับผู้บริโภค) เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง
 • หลบเลี่ยงข้อจำกัดทางเทคนิคของบริการสำหรับผู้บริโภค หรือเปิดใช้งานฟังก์ชันที่ถูกปิดใช้งานหรือห้ามใช้งาน
 • แปลย้อนกลับ ดึงข้อมูลโค้ดต้นฉบับ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับกับบริการสำหรับผู้บริโภค หรือ
 • โอนหรือย้ายซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือบริการ (รวมถึงซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์เข้ารหัสของเรา)
 • ไปยังหรือจากประเทศใดๆ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต้องห้าม โปรดดูนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา (ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว)

การสื่อสารผ่านข้อความ การแจ้งเตือนแบบพุช อีเมล และโทรศัพท์

เราจะสื่อสารกับคุณผ่านทางบริการสำหรับผู้บริโภค หรือทางอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ หากเรามีข้อมูลติดต่อดังกล่าว และคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดตามที่กฎหมายอนุญาต หากคุณประสงค์จะเพิกถอนความยินยอม โปรดติดต่อเรา

การมอบหมายเลขโทรศัพท์ให้เราแสดงว่าคุณตกลงที่จะยอมรับและรับการติดต่อเกี่ยวกับธุรกรรมและการตลาดจากเราหรือผู้ให้บริการของเราผ่านหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว รวมถึงผ่านระบบเรียกเลขหมายอัตโนมัติ สายโทรศัพท์แบบอัดเสียงล่วงหน้า การแจ้งเตือนแบบพุช อีเมล และข้อความ (SMS) ที่ส่งให้คุณด้วยตัวเองหรือผ่านระบบเรียกเลขหมายอัตโนมัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์อาจเรียกเก็บค่าบริการข้อความมาตรฐานและข้อมูลจากข้อความที่เราส่งให้คุณ

นอกจากนี้ คุณยังตกลงยอมรับว่าเราอาจใช้ข้อความจากระบบเรียกเลขหมายอัตโนมัติหรือข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้ามาตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ ให้บริการบัญชี สืบสวนการฉ้อโกง และเรียกเก็บหนี้ด้วย โดยคุณจะยังใช้บริการสำหรับผู้บริโภคได้เช่นเดิม แม้ว่าคุณเลือกที่จะไม่รับข้อความจากระบบเรียกเลขหมายอัตโนมัติหรือข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้า หรือข้อความที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ หรือเลิกรับการสื่อสารด้านการตลาดจากเรา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการเลิกรับข้อมูลการตลาด การรับการสื่อสารผ่านข้อความหรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือการรับข้อความจากระบบเรียกเลขหมายอัตโนมัติหรือข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

บริการของเราได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้บริการสำหรับผู้บริโภคไม่ได้มอบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้กับคุณแต่อย่างใด

บริการสำหรับผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และกฎหมายอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เราและผู้ให้บริการ (ที่เกี่ยวข้อง) ขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์ รวมถึงผลประโยชน์ทั้งหมดในและของบริการสำหรับผู้บริโภค การใช้บริการสำหรับผู้บริโภคอยู่ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้และข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ออกใบอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาต หรือพาร์ทเนอร์ของเราให้แก่คุณแต่อย่างใด

เนื้อหาของผู้บริโภค

เราและบุคคลอื่นที่ทำงานกับเราอาจใช้เนื้อหาที่คุณส่งให้ระหว่างการใช้บริการสำหรับผู้บริโภค โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณ

คุณต้องรับผิดชอบเนื้ัอหาทั้งหมด (เช่น รูปภาพและข้อความต่างๆ) ที่คุณมอบ อัปโหลด ยื่น หรือส่งให้กับเราหรือผ่านทางบริการสำหรับผู้บริโภค และเมื่อคุณดำเนินการดังกล่าวจะถือว่าคุณอนุญาตให้เราใช้เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับบริการสำหรับผู้บริโภค รวมถึงใช้เพื่ออัปเดตบริการสำหรับผู้บริโภค และสร้างผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ซึ่งการอนุญาตดังกล่าวเป็นการให้สิทธิ์แบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถเพิกถอนได้ ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ โอนให้แก่บุคคลอื่นได้ และมีผลบังคับทั่วโลก (รวมทั้งสามารถมอบสิทธิ์ช่วงให้แก่บุคคลที่สามที่ร่วมงานกับเรา)

คำติชม

เราอาจจะใช้คำติชม ความคิด หรือข้อเสนอแนะที่คุณส่งให้เราโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนให้คุณ

คุณสามารถส่งคำติชม ความคิด และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการสำหรับผู้บริโภคให้เราได้ แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับ อีกทั้งคุณยังตกลงยอมรับว่าเราอาจนำคำติชม ความคิด และข้อเสนอแนะที่คุณมอบให้เราไปใช้และแชร์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณหรือมีภาระผูกพันใดๆ ต่อคุณ

การยกเลิกข้อกำหนด

เราอาจจะยกเลิกข้อกำหนดฉบับนี้ได้ทุกเมื่อและคุณสามารถปิดบัญชีได้ทุกเมื่อเช่นกัน นอกจากนี้ เรายังอาจระงับหรือเปลี่ยนสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการสำหรับผู้บริโภคได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด แต่เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบก่อน เว้นแต่จะเห็นว่าไม่สมควรทำเช่นนั้น

การยกเลิกข้อกำหนดโดยเรา เราอาจยกเลิกข้อกำหนดฉบับนี้ รวมทั้งอาจจำกัด ระงับ เปลี่ยนแปลง หรือลบสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการสำหรับผู้บริโภคส่วนใดๆ หรือทั้งหมด รวมถึงฟีเจอร์หรือฟังก์ชันต่างๆ ของบริการสำหรับผู้บริโภคได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม โดยเราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อแจ้งความประสงค์ของเราให้คุณทราบผ่านทางบริการสำหรับผู้บริโภค หรือทางอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อนจะดำเนินการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการสำหรับผู้บริโภค เว้นแต่กฎหมายจะห้ามไม่ให้เราดำเนินการดังกล่าว หรือเราตัดสินใจแล้วว่าหากคุณใช้บริการสำหรับผู้บริโภคต่อไป อาจจะทำให้เราหรือบุคคลอื่นได้รับความสูญเสียหรือเสียหาย

การยกเลิกข้อกำหนดโดยคุณ โดยที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้านล่าง คุณสามารถยกเลิกบริการสำหรับผู้บริโภคได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม โดยยกเลิกการใช้บริการสำหรับผู้บริโภคหรือปิดบัญชีของคุณตามที่อธิบายไว้ที่นี่ การยกเลิกข้อกำหนดจะมีผลบังคับนับจากวันที่คุณปิดบัญชีเป็นต้นไป

ผลบังคับของการยกเลิกข้อกำหนด หลังจากยกเลิกข้อกำหนดแล้ว คุณจะไม่มีสิทธิ์ใช้หรือเข้าถึงบริการสำหรับผู้บริโภคอีกต่อไป อีกทั้งยังไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงข้อมูลที่เคยส่งให้เราผ่านบริการสำหรับผู้บริโภค และสิทธิ์ทั้งหมดที่คุณได้รับภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้จะสิ้นสุดลง ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การยกเลิกข้อกำหนดจะไม่ทำให้คุณพ้นจากภาระหน้าที่ในการชำระเงินที่ยังติดค้างกับเราหรือบุคคลอื่น หรือการชดเชยความเสียหายให้กับเรา และไม่ได้เป็นการเพิกถอนการอนุมัติการชำระเงินของบุคคลที่สาม ข้อกำหนดต่อไปนี้จะยังคงมีผลบังคับต่อไปหลังจากข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลงแล้ว ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา เนื้อหาของผู้บริโภค คำติชม ข้อความปฏิเสธการรับประกัน การจำกัดความรับผิด บริการของบุคคลที่สาม การโอนสิทธิ์และผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม และข้อกำหนดทั่วไป ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย อันตราย หรือผลลัพธ์ใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงความล่าช้าหรือความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลจากการยกเลิกข้อกำหนดฉบับนี้

ข้อความปฏิเสธการรับประกัน

แม้ว่าเราจะพยายามมอบบริการสำหรับผู้บริโภคที่ทำงานได้อย่างราบรื่นอยู่เสมอ แต่บริการนั้นจัดหาให้ตามสภาพที่เป็นอยู่และไม่มีการรับประกันแต่อย่างใด นั่นหมายความว่า เราไม่ได้ให้สัญญาว่าบริการดังกล่าวจะใช้งานได้ตลอดเวลาและทำงานได้ตามที่คุณคาดหวัง ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่คุณซื้อจากบุคคลอื่นผ่านบริการสำหรับผู้บริโภค

บริการสำหรับผู้บริโภคจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยข้อกำหนดทางกฎหมาย เรา บริษัทในเครือ ตัวแทนของเรา ผู้รับเหมา และผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจของเรา (รวมเรียกว่า "นิติบุคคลที่ปฏิเสธความรับผิด") ไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับบริการสำหรับผู้บริโภคหรือเนื้อหา วัสดุ ข้อมูล ฟังก์ชันที่เรายินยอมให้เข้าถึงได้ และขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยทุกประการที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์เชิงการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ และเราไม่สัญญาว่าบริการสำหรับผู้บริโภคจะปราศจากความขัดข้อง ข้อผิดพลาด หรือปลอดภัย

นิติบุคคลที่ปฏิเสธความรับผิดไม่มีสิทธิ์ควบคุมหรือให้การรับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บุคคลอื่นจัดหาให้ที่เกี่ยวข้องกับบริการสำหรับผู้บริโภคของเรา พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราไม่มีสิทธิ์เข้าไปควบคุมธุรกิจที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากพวกเขาขณะใช้บริการสำหรับผู้บริโภคของเรา และเราไม่สัญญาหรือแสดงนัยว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อผ่านทางบริการสำหรับผู้บริโภคจะทำงานได้ตามสัญญาหรือใช้งานได้อย่างปลอดภัย

กฎหมายบางฉบับจำกัดหรือกำหนดข้อห้ามเกี่ยวกับการปฏิเสธการรับประกันในวรรคข้างต้น หรือกำหนดภาระหน้าที่บางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิเสธโดยใช้ข้อกำหนดฉบับนี้ได้ ในกรณีดังกล่าว หัวข้อนี้ (ข้อความปฏิเสธการรับประกัน) จะมีผลบังคับตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

การจำกัดความรับผิด

หัวข้อนี้จำกัดความรับผิดที่เรามีและระบุเกี่ยวกับค่าเสียหายประเภทต่างๆ ที่คุณอาจจะเรียกร้องจากเราได้ ดังนั้น โปรดอ่านอย่างถี่ถ้วน เราจะไม่รับผิดเกินกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นผ่านบริการสำหรับผู้บริโภค

นิติบุคคลที่ปฏิเสธความรับผิดจะไม่รับผิดต่อคุณในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดฉบับนี้ได้อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ไม่ปกติหรือไม่คาดคิดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา เช่น การก่อการร้าย เหตุการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศ เงื่อนไขของแรงงาน ความขัดข้องของอินเทอร์เน็ต หรือโรคระบาด

นิติบุคคลที่ปฏิเสธความรับผิดจะไม่รับผิดต่อคุณในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดฉบับนี้ ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจทำให้เราต้องฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นิติบุคคลที่ปฏิเสธความรับผิดจะไม่รับผิดต่อคุณในกรณีต่อไปนี้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม
- การสูญเสียธุรกิจ ค่าความนิยม โอกาส หรือผลกำไร หรือ
- การสูญเสียที่เราไม่ได้สามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร

ความรับผิดสำหรับหรือที่เกี่ยวกับข้อกำหนดฉบับนี้ของนิติบุคคลที่ปฏิเสธความรับผิดจะไม่เกิน 200 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่ากรณีใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้านล่าง

คุณกับเราตกลงกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้โดยอาศัยข้อความปฏิเสธความรับผิดและการจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ข้างต้น รวมทั้งยอมรับว่าการจำกัดความรับผิดและข้อความปฏิเสธดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงระหว่างคุณกับเราภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ และจะมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต

กฎหมายบางฉบับจำกัดความสามารถของเราในการปฏิเสธหรือจำกัดความรับผิด ในกรณีดังกล่าว หัวข้อนี้จะมีผลบังคับตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท เราหวังว่าคุณจะติดต่อเราเป็นอันดับแรก

หากคุณพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายที่ใช้บังคับกับการอ้างสิทธิ์หรือข้อพิพาทระหว่างคุณกับเราที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดฉบับนี้คือกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย ทั้งคุณและเราตกลงผูกพันตนในเขตอำนาจของรัฐเหนือบุคคลแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และจะยื่นคำฟ้องภายใต้หรือที่เกี่ยวกับข้อกำหนดฉบับนี้ต่อศาลระดับสหพันธรัฐสำหรับเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียและศาลระดับมลรัฐที่ตั้งอยู่ในซานมาเตโอเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย

หากคุณพำนักอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ดูกฎหมายที่ใช้บังคับได้ที่นี่

บริการของบุคคลที่สาม

บริการสำหรับผู้บริโภคอาจจะอนุญาตให้คุณเข้าถึงหรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา บุคคลเหล่านี้มีข้อกำหนดเป็นของตัวเอง ซึ่งคุณจะต้องอ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วน เราไม่มีสิทธิ์ควบคุมธุรกิจหรือบุคคลดังกล่าว ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดความผิดพลาดขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา

บริการสำหรับผู้บริโภคยินยอมให้คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคล ธุรกิจ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่นิติบุคคล พนักงาน หรือตัวแทนของ Stripe

ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการซื้อเหล่านั้น ส่วนผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจที่คุณเลือกทำธุรกรรมด้วยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาสินค้าหรือบริการที่คุณซื้อให้แก่คุณ โปรดติดต่อผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจโดยตรง หากคุณไม่พอใจกับการซื้อ ต้องการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ขอคืนเงิน หรือหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่เกี่ยวกับการซื้อ เราอาจจะแสดงหรือเชื่อมโยงไปยังข้อกำหนดหรือนโยบายเกี่ยวกับการคืนและการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ และการขอคืนเงินของผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจจ ทว่าเราไม่รับผิดชอบต่อสินค้าและบริการเหล่านั้น ผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อกำหนดและนโยบายเหล่านี้ โดยเราไม่มีสิทธิ์ควบคุมหรือไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายเหล่านี้ของผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจ หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายเหล่านั้น หรือหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายกำหนดไว้ โปรดติดต่อผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจโดยตรง

เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดเกี่ยวกับความสูญเสียที่คุณได้รับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

การโอนสิทธิ์และผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

คุณจะต้องไม่มอบหมายให้บุคคลอื่นรับหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้แทนคุณ แต่เราอาจอนุญาตให้บุคคลที่สาม รวมถึงบริษัทในเครือของเรา บังคับใช้หรือได้รับสิทธิ์หรือและหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ โดยจะดำเนินการดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่บุคคลที่สามนั้นสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น

คุณต้องไม่โอนสิทธิ์หรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นก่อนได้รับความยินยอมจากเราล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เราอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่ของเรา รวมทั้งโอนสิทธิ์และหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และบริษัททุกแห่งในเครือของ Stripe สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดฉบับนี้แทนเราได้

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดฉบับนี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อตกลงการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้านล่าง คือข้อตกลงเพียงอย่างเดียวระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับบริการสำหรับผู้บริโภค ในกรณีที่เนื้อหาในข้อกำหนดฉบับนี้กับข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้านล่างไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกันโดยไม่อาจตีความหมายให้เข้ากันได้ ให้ยึดตามเนื้อหาของข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบห้างหุ้นส่วน การร่วมลงทุน หรือการเป็นตัวแทนในลักษณะอื่นใดระหว่างคุณกับเรา และการไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่เรามีภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้โดยทันที ไม่ได้แปลว่าเราสละสิทธิ์ดังกล่าว เราจะยังคงสามารถและมีสิทธิ์ที่จะบังคับใช้ทุกส่วนของข้อกำหนดฉบับนี้ได้ในภายหลัง หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดส่วนนั้น และข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับเช่นเดิม

การติดต่อ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการสำหรับผู้บริโภคหรือแนวทางการนำข้อกำหนดฉบับนี้มาบังคับใช้กับคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ข้อกำหนดสำหรับบัญชีการเงินที่เชื่อมโยง

เรามอบบริการสำหรับผู้บริโภคเพื่อให้คุณเชื่อมโยงบัญชีการเงินและแชร์ข้อมูลทางการเงินกับเราและบุคคลอื่นที่คุณอนุญาตได้อย่างง่ายดาย และได้รับประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น ข้อกำหนดสำหรับบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงฉบับนี้ รวมทั้งข้อกำหนดการให้บริการสำหรับผู้บริโภคข้างต้น มีผลบังคับใช้เมื่อคุณใช้งานบริการสำหรับผู้บริโภคนี้

เมื่อคุณใช้บริการต่างๆ จากผู้ค้า (กล่าวคือผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจ) ที่เปิดใช้งานบริการสำหรับผู้บริโภคนี้ เราจะขอให้คุณเชื่อมโยงบัญชีการเงินของคุณจำนวนหนึ่งบัญชีขึ้นไป หากคุณตกลงที่จะเชื่อมโยงบัญชีการเงินกับเรา ทั้งเรา รวมถึงผู้ค้าในกรณีที่มีการระบุ (ซึ่งก็คือผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจของเรา) จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัญชีการเงินของคุณ ตัวอย่างเช่น หลังจากคุณตกลงที่จะเชื่อมโยงบัญชีการเงินแล้ว ผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจอาจจะยืนยันว่าบัญชีการเงินนั้นถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบยอดคงเหลือของคุณ เราอาจนำข้อมูลบัญชีการเงินของคุณมาปรับปรุงประสิทธิภาพการชำระเงินที่คุณร้องขอ ประเมินสิทธิ์การใช้งานของคุณ เสนอบริการสำหรับผู้บริโภคของเราและบริษัทในเครือให้กับคุณ รวมถึงนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น

สถาบันการเงินหรือพาร์ทเนอร์ที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ (เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ) จะเป็นผู้มอบข้อมูลบัญชีการเงินให้เราโดยตรง เราเรียกสถาบันการเงินและพาร์ทเนอร์เหล่านี้ว่า "แหล่งข้อมูล" Finicity Corporation คือหนึ่งในแหล่งข้อมูลของเรา ข้อกำหนดของพวกเขาดูได้จากที่นี่ และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสำหรับบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงโดยการอ้างอิงในส่วนนี้ บริการสำหรับผู้บริโภคนี้ไม่ได้รับการรับรองหรือการสนับสนุนโดยบุคคลที่สามที่อนุญาตให้เข้าถึงบัญชีของพวกเขาผ่านบริการสำหรับผู้บริโภคนี้ และเราไม่ใช่ตัวแทนของบุคคลที่สามเหล่านั้น

การที่คุณตกลงเชื่อมโยงบัญชีการเงินโดยใช้บริการสำหรับผู้บริโภคนี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับบัญชีทางการเงินดังกล่าวจนกว่าคุณจะยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชี และหลังจากเชื่อมโยงบัญชีการเงินแล้ว เราและแหล่งข้อมูลของเราจะเก็บรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้จากบัญชีที่คุณเลือกเป็นประจำ

 • ข้อมูลเจ้าของบัญชี รวมถึงข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อและที่อยู่ของคุณ)
 • ยอดคงเหลือในบัญชี รวมถึงยอดคงเหลือปัจจุบันและยอดคงเหลือที่รอดำเนินการ
 • รายละเอียดบัญชี รวมถึงประเภทบัญชีและธนาคาร เลขบัญชีและ Routing Number
 • ธุรกรรมในบัญชี เช่น ยอดคงเหลือ วันที่ทำธุรกรรม ผู้รับชำระเงิน ตำแหน่งที่ตั้ง ธุรกรรม คำอธิบาย และจำนวนเงิน และ
 • ข้อมูลเข้าสู่ระบบของสถาบันการเงินในบางกรณี ขึ้นอยู่กับประเภทการเชื่อมต่อที่เรานำมาใช้กับสถาบันทางการเงินของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลของคุณไปใช้มีดังต่อไปนี้

 • ยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ
 • อำนวยความสะดวกให้กับการประมวลผลการชำระเงินที่ร้องขอ
 • ลดการฉ้อโกง บรรเทาความสูญเสีย หรือความเสียหายอื่นๆ ทั้งต่อคุณ ผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจ และเรา
 • ประเมินสิทธิ์การใช้งานของคุณ แล้วเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ให้คุณ
 • วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงบริการสำหรับผู้บริโภคนี้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของเรา
 • ให้การสนับสนุนลูกค้าแก่คุณ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและบังคับใช้ข้อกำหนดฉบับนี้ และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ได้รับความยินยอมจากคุณและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยของผู้บริโภค สำหรับบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดจำไว้ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของเราระบุแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวเฉพาะของเราเท่านั้น โดยไม่รวมแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจ และเราได้ใช้มาตรการควบคุมความปลอดภัยหลายอย่างที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://stripe.com/docs/security/stripe

คุณรับรองว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการอนุญาตให้เราและแหล่งข้อมูลของเราเข้าถึงข้อมูลในบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงของคุณ หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีธนาคาร โปรดดำเนินการผ่านทางแบบฟอร์มการยกเลิกการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ คุณยังใช้แบบฟอร์มดังกล่าวขอให้เราลบข้อมูลที่ได้จากบัญชีการเงินของคุณ รวมถึงข้อมูลเข้าสู่ระบบในการเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้องได้ด้วย หากคุณต้องการขอให้ผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจลบสำเนาข้อมูลของคุณที่ได้รับผ่านทางบริการสำหรับผู้บริโภคนี้ โปรดติดต่อผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจโดยตรง หลังจากดำเนินการตามคำขอยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีเรียบร้อยแล้ว ทั้งเรา แหล่งข้อมูล และผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากบัญชีธนาคารที่ยกเลิกการเชื่อมโยงแล้วอีกต่อไป และโปรดทราบว่าการยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะไม่ได้ยกเลิกหรือหยุดการชำระเงิน (รวมถึงการชำระเงินตามรอบ) ที่คุณให้อนุญาตไปแล้วได้

คุณอาจจะเลือกให้เราบันทึกข้อมูลบัญชีการเงินเก็บไว้ในระบบเพื่อใช้ชำระเงินให้แก่ผู้ค้าที่มีสิทธิ์ (ผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจของเรา) ในอนาคตได้เช่นกัน รวมถึงการชำระเงินบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ค้าเหล่านี้ด้วย หากคุณยินยอมให้เราจดจำคุณไว้ในระบบ เราจะเก็บข้อมูลระบุตัวตนบางอย่าง เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (“ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ”) และข้อมูลบัญชีการเงินที่คุณส่งให้เรา (“รายละเอียดบัญชีการชำระเงิน”) นอกจากนี้ เรายังจะจัดเก็บข้อมูลจากบัญชีการเงินของคุณด้วย เช่น ชื่อ ที่อยู่ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในรายละเอียดบัญชีการชำระเงิน ข้อดีของการจดจำคุณไว้ในระบบก็คือ คุณอาจจะชำระเงินให้กับผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจรายเดิมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากขึ้น รวมทั้งตอนที่คุณเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจที่มีสิทธิ์รายอื่นๆ ของเราด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสำหรับบัญชี Link ข้างต้น