Tjänstevillkor för slutanvändare

Välkommen!

För att underlätta för dig tillhandahåller vi en översättning av denna sida. Denna översättning tillhandahålls endast i informationssyfte och den engelska versionen av denna sida är den gällande versionen.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022

Dessa Tjänstevillkor för slutanvändare (”Villkor”) är ett rättsligt bindande avtal mellan oss (”oss”, ”vår”, ”vi” eller ”Stripe”) och dig, den person som direkt använder en eller flera produkter och tjänster som vi erbjuder för ditt personliga bruk i enlighet med dessa Villkor, inklusive genom applikationer, webbplatser och programvara (var för sig en ”Tjänst för slutanvändare”). Om du vill läsa mer om oss, den Stripe-enhet som du ingår dessa Villkor med, hittar du information här.

Dessa allmänna Villkor gäller för alla våra Tjänster för slutanvändare, inklusive Link. Stripe-användare som använder våra produkter och tjänster för affärsändamål (”Företagsanvändare”) omfattas av andra villkor.

Ytterligare villkor som gäller för dig

Det finns ytterligare villkor och policyer som är inkorporerade i dessa Villkor. De omfattar ditt godkännande till att både acceptera villkoren och ta emot meddelanden online, och innehåller en förklaring om hur vi behandlar personuppgifter och omfattar specifika Tjänster för slutanvändare med tilläggskrav. Vi uppmanar dig att läsa allt detta innan du använder Tjänsterna för slutanvändare.

Följande ytterligare policyer och villkor gäller också när du får åtkomst till eller använder Tjänsterna för slutanvändare, som samtliga är inkorporerade i dessa Villkor genom hänvisning till desamma:

 • E-Sign-avtal. Du godkänner ESign-avtalet. Det anger att vi kommer att kommunicera med dig elektroniskt. Ditt elektroniska avtal har samma verkan som om du undertecknar fysiskt och du samtycker till att få meddelanden genom våra Tjänster för slutanvändare.
 • Integritetspolicy. Du bekräftar att du är medveten om Integritetspolicyn. Läs den noga för att förstå hur dina personuppgifter samlas in, behandlas och delas i anslutning till de här Tjänsterna för slutanvändare.
 • Produktspecifika Villkor. En Tjänst för slutanvändare kan ha specifika villkor som gäller när du använder just den Tjänsten för slutanvändare. Dessa produktspecifika Villkor listas i menyerna (ovan och till vänster).

Vi kan från tid till annan komma att revidera dessa Villkor. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om väsentliga ändringar i dessa Villkor innan de träder i kraft, inklusive genom att publicera ett meddelande i den aktuella Tjänsten för slutanvändare eller genom skicka ett meddelande via en e-postadress eller fysisk adress kopplad till dig. De reviderade Villkoren träder i kraft på det datum som anges i de reviderade Villkoren. Genom att använda Tjänsten för slutanvändare efter att eventuella revideringar trätt i kraft godkänner du dessa ändringar. Om du inte godkänner några av dessa ändringar i Villkoren måste du sluta använda Tjänsterna för slutanvändare.

Behörighet

Du måste uppfylla vissa minimikrav för att kunna använda Tjänsterna för slutanvändare. Du måste vara tillräckligt gammal för att kunna ingå ett avtal i det land där du är bosatt och du får inte vara föremål för sanktionslagar.

Du får endast godkänna de här Villkoren om du är tillräckligt gammal för att kunna ingå ett avtal i ditt land. I de flesta länder är detta 18 år eller äldre.

Du får inte använda Tjänsterna för slutanvändare om du tidigare har sagts upp eller stängts av från att använda någon av våra andra tjänster, inklusive eventuella Tjänster för slutanvändare, eller om du är föremål för myndighetssanktioner som de som tillämpas av U.S. Office of Foreign Assets Control eller regeringen i det land där du är bosatt.

Du måste vara behörig för just dessa Tjänster för slutanvändare i den utsträckning de är tillgängliga i ditt land. Om vi anger ett felaktigt land för dig eller om du flyttar till ett annat land måste du ändra landet på ditt konto eller kontakta supporten innan du använder Tjänsterna för slutanvändare igen.

Identifiering och säkerhet

För att skydda dig, oss och andra som använder Tjänsterna för slutanvändare behöver vi veta vem du är. Vi kan dela dina uppgifter eller vidta andra åtgärder för att identifiera dig och förebygga bedrägerier. Du ansvarar för transaktioner som uppstår när dina användaruppgifter används, såvida du inte meddelar oss att de har blivit stulna.

Du godkänner att:

 • Information som du tillhandahåller om dig själv och din användning av Tjänsterna för slutanvändare måste vara fullständig och korrekt vid det tillfälle då den tillhandahålls och du kommer att hålla denna information uppdaterad;
 • Vi behöver veta vem vi gör affärer med. Vi och våra tjänsteleverantörer kan därför verifiera din identitet och information som du tillhandahåller genom att använda cookies, andra tekniska lösningar, intern information över vårt nätverk och externa källor, inklusive i vissa fall genom att dela och bekräfta information som vi har om din identitet med tredje part, som våra Företagsanvändare eller finansiella partners;
 • I den utsträckning det tillåts enligt lag övervakar vi om det förekommer bedrägerier genom att använda cookies, andra tekniska lösningar, intern information över vårt nätverk och externa källor, inklusive i vissa fall genom att dela information vi har om sannolikheten för att en transaktion är bedräglig med andra företag inblandade i din transaktion, som våra Företagsanvändare (dvs. handlaren som är kopplad till din begärda transaktion) eller våra finansiella partners (t.ex. leverantören av din betalningsmetod);
 • Där det tillåts enligt lag kan vi och våra tjänsteleverantörer verifiera din identitet. Vi kan också, med ytterligare samtycke från dig för vissa Tjänster för slutanvändare, genomföra en kontroll med hjälp av en kreditupplysningstjänst;
 • Du måste omedelbart meddela oss om du får kännedom om otillåten användning av eller åtkomst till ditt konto. Du ansvarar för eventuella åtgärder som vidtas genom användning av dina uppgifter, med undantag för åtgärder som vidtagits efter att du meddelat oss att ditt konto eller dina uppgifter har exponerats.

Förbjudet agerande

För att skydda oss själva och andra som använder Tjänsterna för slutanvändare kan du endast använda Tjänsterna för slutanvändare på vissa sätt och som de är avsedda att användas. Använd inte Tjänsterna för slutanvändare i olagligt syfte eller på sätt som kan orsaka skada för oss, vårt nätverk eller andra.

Tjänsterna för slutanvändare är endast avsedda för ditt personliga bruk. Du får inte och får inte låta andra:

 • Möjliggöra olaglig eller skadlig aktivitet genom användning av Tjänsterna för slutanvändare;
 • Orsaka skada för oss eller andra genom användningen av Tjänsterna för slutanvändare;
 • Använda Tjänsterna för slutanvändare i ett kommersiellt eller affärsrelaterat syfte eller på något annat sätt än för dina egna personliga ändamål;
 • Använda Tjänsterna för slutanvändare på ett sätt som bryter mot förbud som relevanta sanktionsmyndigheter infört;
 • Skapa verk, produkter eller tjänster med hjälp av någon del av Tjänsterna för slutanvändare
 • Använda eller reproducera någon del av Tjänsterna för slutanvändare (inklusive eventuella varumärken som visas i Tjänsterna för slutanvändare), med undantag av vad som är uttryckligen tillåtet enligt lag
 • Kringgå de tekniska begränsningarna hos Tjänsterna för slutanvändare eller aktivera funktionalitet som är inaktiverad eller förbjuden;
 • Dekompilera, extrahera källkod eller demontera (reverse engineer) Tjänsterna för slutanvändare; eller
 • Överföra eller flytta programvara, teknik eller tjänster (inklusive vår programvara eller krypteringsprogramvara) till eller från något land på ett sätt som inte är tillåtet enligt tillämpliga lagar.

Vi beskriver förbjudna aktiviteter mer ingående i vår Policy om godkänd användning (som vi ibland kan uppdatera).

Kommunikation via sms, push-meddelanden, e-post och telefon

Vi kommer att kommunicera med dig genom Tjänsterna för slutanvändare eller, där det är tillgängligt, din e-postadress eller ditt telefonnummer. I den omfattning som det är tillåtet enligt lag samtycker du till att dina personliga kontaktuppgifter används för marknadsföringsändamål. Kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke.

I den utsträckning det tillåts enligt tillämpliga lagar samtycker du till att ta emot transaktions- och marknadsföringskommunikation från oss eller våra tjänsteleverantörer när du tillhandahåller oss ditt telefonnummer, inklusive genom automatisk uppringning eller förinspelade samtal, push-meddelanden, e-postmeddelanden och sms som skickas manuellt eller automatiskt. Standardavgifter för sms och data som din mobiloperatör tar ut kan gälla för de sms vi skickar till dig.

Du samtycker också till att vi kan använda automatiskt uppringda eller förinspelade samtal eller textmeddelanden för att autentisera dig, utföra service på ditt konto, utreda bedrägerier eller driva in en skuld. Du kan fortfarande använda Tjänsterna för slutanvändare om du väljer att inte ta emot automatiskt uppringda eller förinspelade samtal eller textmeddelanden till ditt mobilnummer eller väljer bort (opt-out) marknadsföringskommunikation från oss.

Om du vill veta mer om dina alternativ att välja bort marknadsföring, ta emot kommunikation via sms eller telefonnummer eller ta emot automatiskt uppringda eller förinspelade meddelanden, ska du kontakta supporten.

Våra immateriella rättigheter

Våra tjänster skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Användning av Tjänsterna för slutanvändare ger dig inget ägande till dem.

Tjänsterna för slutanvändare är skyddade av varumärkeslagstiftning, upphovsrätt, patenträtt och annan lagstiftning i USA och andra länder. Vi och våra tjänsteleverantörer (där så är tillämpligt) förbehåller oss alla immateriella rättigheter, äganderätter till och intresse i och för Tjänsterna för slutanvändare. Din användning av Tjänsterna för slutanvändare omfattas av dessa Villkor och dessa Villkor ger dig inga rättigheter till vår immateriella egendom, inklusive varumärken, eller våra licensgivares, licenstagares eller partners immateriella rättigheter.

Slutanvändarinnehåll

Vi och andra vi arbetar med kan använda innehåll du tillhandahåller när du använder Tjänsterna för slutanvändare utan att du erhåller betalning.

Du ansvarar för allt innehåll (exempelvis bilder och meddelanden) som du tillhandahåller, laddar upp, lämnar eller skickar in via Tjänsterna för slutanvändare eller till oss. Genom att göra det ger du oss en icke-exklusiv, oåterkallelig, royalty-fri, överlåtbar och världsomspännande licens (med rätt att underlicensiera till de tredje parter vi arbetar med) att använda det innehållet i anslutning till våra Tjänster för slutanvändare, inklusive för att uppdatera Tjänster för slutanvändare och för att skapa andra produkter och tjänster.

Feedback

Vi kan använda eventuell feedback, idéer eller förslag du ger oss utan att vi betalar dig för det.

Du kan välja att skicka in feedback, idéer eller förslag om Tjänsterna för slutanvändare, men det är aldrig något krav. Du godkänner att vi får använda och dela all feedback, alla idéer och förslag du skickar in oavsett syfte och utan ersättning eller skyldighet gentemot dig.

Uppsägning

Vi kan när som helst säga upp dessa Villkor och du kan när som helst avsluta ditt konto. Vi kan när som helst och oberoende av skäl stänga av eller ändra din åtkomst till Tjänsterna för slutanvändare, men vi kommer att försöka meddela dig först såvida inte det är oskäligt att göra det.

Uppsägning på vårt initiativ: Vi kan när som helst och oberoende av skäl säga upp dessa Villkor och vi kan begränsa, stänga av, ändra eller ta bort din åtkomst till någon eller alla Tjänster för slutanvändare, eller någon funktion eller aspekt av Tjänsterna för slutanvändare. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig via Tjänsterna för slutanvändare eller via en e-postadress eller ett telefonnummer kopplat till dig innan vi vidtar några åtgärder som begränsar din åtkomst till Tjänsterna för slutanvändare, såvida inte lagstiftning hindrar oss från att göra det eller vi beslutar att din fortsatta användning av Tjänsterna för slutanvändare skapar en risk för förlust eller skada för oss eller någon annan person.

Uppsägning på ditt initiativ: Med förbehåll för eventuella produktspecifika Villkor nedan kan du när som helst och oavsett skäl säga upp Tjänsterna för slutanvändare genom att säga upp Tjänsterna för slutanvändare eller avsluta ditt konto på det sätt som beskrivs här. Uppsägningen gäller från det datum då ditt konto stängs.

Följder av uppsägning. Vid uppsägning kommer du inte längre att kunna använda eller ha åtkomst till Tjänsterna för slutanvändare. Inom ramen för gällande lagstiftning kommer du inte heller att kunna använda eller få åtkomst tilli enlighet med tillämplig lag, information som du överlämnat genomskickas via Tjänsterna för slutanvändare, och alla rättigheter som du beviljats inom ramen för dessa Villkor upphör. Uppsägningen befriar dig inte från dina skyldigheter att betala belopp som du är skyldig oss eller andra eller, att hålla oss skadeslösa. eller skyldigheter som gäller även efter det att avtal som regleras av dessa Villkor upphört. Uppsägningen återkallaravbryter inte heller tredjeparts betalningsauktoriseringar. Följande bestämmelser kommer att bestå även efter att du eller vi säger upp dessa Villkor: Våra Immateriella rättigheter, Slutanvändarinnehåll, Feedback, Friskrivning från garantier, Ansvarsbegränsning, Tredjepartstjänster, Överlåtelse och tredjepartsmottagare, och Övriga villkor. I största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag kommer vi inte att vara ansvariga för eventuella förluster, personskada, egendomsskadaskada eller följdskador, inklusive eventuella förseningar eller olägenheter, som du kan drabbas av på grund av uppsägningen.

Friskrivning från garantier

Samtidigt som vi försöker göra Tjänster för slutanvändare som kontinuerligt fungerar bra för dig, tillhandahåller vi dem i befintligt skick, utan någon garanti. Det innebär att vi inte lovar att de alltid fungerar och vi lovar inte att de kommer att fungera på det sätt du förväntar dig. Vi ansvarar inte för några produkter eller tjänster som du köper från andra via Tjänsterna för slutanvändare.

Utom där det inte är tillåtet enligt lokala lagar, tillhandahålls Tjänsterna för slutanvändare ”i befintligt skick” och utan några utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade. I största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag lämnar vi, våra närstående bolag och våra respektive agenter, uppdragstagare och Företagsanvändare (sammantaget de ”Ansvarsfriskrivande enheterna”) inga utfästelser eller garantier av något slag vad avser Tjänsterna för slutanvändare eller innehållet, materialet, informationen och funktionerna som vi gör tillgängliga och vi friskriver oss särskilt från alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång. Vi ger inga löften om att Tjänsterna för slutanvändare kommer att tillhandahållas utan avbrott, vara felfria eller säkra.

De Ansvarsfriskrivande enheterna varken kontrollerar eller lämnar några garantier vad gäller produkterna eller tjänsterna som andra tillhandahåller i anslutning till Tjänsterna för slutanvändare. Med andra ord har vi inte kontroll över de företag som du köper från när du använder Tjänsterna för slutanvändare och vi lovar inte eller indikerar att de produkter eller tjänster som du köper genom att använda Tjänsterna för slutanvändare kommer att fungera som utlovat eller vara säkra att använda.

Vissa lagar begränsar eller förbjuder friskrivning från de garantier som det hänvisas till i de föregående styckena, eller ålägger oss skyldigheter som vi inte kan utesluta genom dessa Villkor. I de fallen gäller detta avsnitt (Friskrivning från garantier) i största möjliga utsträckning som är tillåtet enligt lag.

Ansvarsbegränsning

I det här avsnittet anges begränsningar för det ansvar vi har och de typer av skadestånd du kan begära från oss. Läs igenom det noggrant. Vi är inte skyldiga att betala mer än 200 USD för skador som uppstår genom Tjänsterna för slutanvändare, såvida inte annat följer av tvingande lag

Förutom där det inte är tillåtet enligt lokala lagar, kommer de Ansvarsfriskrivande enheterna är inte skadeståndsskyldiga gentemot dig för det fall någon skyldighet i enlighet med dessa Villkor inte uppfylls på grund av någon onormal eller oförutsägbar händelse utanför vår rimliga kontroll, såsom terrordåd, väderrelaterade händelser, arbetsförhållanden, internetstörningar eller pandemier.

De Ansvarsfriskrivande enheterna är inte skadeståndsskyldiga gentemot dig för det fall någon skyldighet i enlighet med dessa Villkor inte uppfylls om uppfyllandet av den skyldigheten skulle innebära att vi agerade i strid med tillämplig lag.

De Ansvarsfriskrivande enheterna är inte skadeståndsskyldiga gentemot dig för:

 • Förlust av affärer, förlust av goodwill, förlorade möjligheter eller förlorad vinst eller

 • Eventuella förluster som vi rimligen inte kunde ha förutsett.

Om inte annat uttryckligen anges i några specifika Villkor för produkter nedan kommer de Ansvarsfriskrivande enheternas skadeståndsskyldighet som uppstår genom eller i anslutning till dessa Villkor inte att överstiga 200 USD, såvida inte annat följer av tvingande lag.

Du och vi är eniga om att den andra parten har ingått avtal med utgångspunkt i friskrivningen från garantier och begränsningen av skadeståndsansvar som anges ovan när dessa Villkor ingås, att begränsningen och friskrivningen är väsentliga för avtalet mellan dig och oss i enlighet med dessa Villkor och att de är tillämpliga i största möjliga utsträckning som är tillåtet enligt lag.

Vissa lagar begränsar vår möjlighet att frånsäga oss eller begränsa vår skadeståndsskyldighet. I de fallen gäller detta avsnitt i största möjliga utsträckning som är tillåtet enligt lag.

Tillämplig lagstiftning

Om du har ett klagomål eller en tvist hoppas vi att du kontaktar oss först.

Om du befinner dig i USA omfattas eventuella anspråk eller tvister mellan dig och oss som uppstår genom dessa Villkor av lagen i delstaten Kalifornien, oberoende av lagvalsprinciper. Både du och vi godkänner den exklusiva behörigheten hos, och kommer att väcka talan för samtliga tvistemål som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor i, de federala domstolarna i Northern District of California och delstatsdomstolarna i San Mateo County, Kalifornien, USA.

Om du befinner dig utanför USA anges den lag som du omfattas av här.

Tredjepartstjänster

Tjänsterna för slutanvändare kan göra det möjligt för dig att få tillgång till eller köpa produkter och tjänster som tillhandahålls av företag eller personer utan koppling till oss. De kan ha egna villkor som du bör läsa. Vi kontrollerar inte dessa företag eller personer och därför är vi inte ansvariga om något går fel med deras produkter eller tjänster.

Genom våra Tjänster för slutanvändare kan du köpa produkter eller tjänster från företag, enheter eller personer som inte är Stripe-enheter, Stripe-anställda eller ombud för Stripe.

Du är ansvarig för de köp du gör och de Företagsanvändare du väljer att göra affärer med är ansvariga för att tillhandahålla dig de varor eller tjänster som du köper. Kontakta Företagsanvändaren om du inte är nöjd med ditt köp eller om du vill returnera, få återbetalning eller byta ditt köp eller om du annars har frågor eller problem angående ditt köp. Vi kan visa eller länka till Företagsanvändarens villkor eller policyer vad avser returer, återbetalningar och byten, men vi är inte ansvariga för deras varor eller tjänster. Företagsanvändarna fastställer innehållet i sådana villkor och policyer och vi kontrollerar inte, och har inte något ansvar för, att de efterlever sina villkor och policyer. Om du anser att en Företagsanvändare inte har efterlevt dess villkor eller policyer, eller någon annan skyldighet som följer av tillämplig lag ska du kontakta Företagsanvändaren direkt.

I den största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är vi inte ansvariga eller skadeståndsskyldiga för eventuella förluster du kan drabbas av i samband med ditt köp eller användning av produkter eller tjänster från tredje part.

Överlåtelse och tredjepartsmottagare

Du har inte rätt att låta någon annan överta dina skyldigheter enligt dessa Villkor. Vi kan låta en tredje part, inklusive ett närstående bolag, verkställa eller överta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor, men bara om denna tredje part är kapabel att uppfylla dessa Villkor på ett kompetent sätt.

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till någon utan att först ha inhämtat vårt skriftliga samtycke. Vi kan delegera utförandet av våra skyldigheter, och vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor, när som helst och oberoende av skäl. Stripes närstående bolag kan verkställa dessa Villkor för vår räkning.

Övriga villkor

De här Villkoren, tillsammans med Integritetspolicyn, E-Sign-avtalet och de produktspecifika Villkoren nedan är det enda avtalet mellan dig och oss vad avser Tjänster för slutanvändare. I händelse av en oförenlig konflikt eller avvikelse mellan en bestämmelse i dessa Villkor och de produktspecifika Villkoren nedan gäller bestämmelsen i de produktspecifika Villkoren. De här Villkoren skapar inte något partnerskap, joint venture eller annan ombudsrelation mellan dig och oss. Om vi inte omedelbart utövar en rättighet vi har enligt dessa Villkor innebär det inte att vi avstår från den rättigheten. Vi behåller vår möjlighet och rättighet att verkställa alla delar av dessa Villkor vid ett senare tillfälle. Om någon del av dessa Villkor inte är verkställbara kommer den delen att bortses från och alla återstående villkor gäller fortsatt.

Kontakt

Om du har en fråga om Tjänsterna för slutanvändare eller hur dessa Villkor gäller för dig kan du kontakta supporten.

Villkor för länkade finanskonton

Vi tillhandahåller en Tjänst för slutanvändare som gör att du kan länka dina finanskonton för att enkelt dela dina finansiella uppgifter med Stripe och andra som du ger tillstånd så att du kan få bättre produktupplevelser. De här Villkoren för länkade finanskonton, utöver Villkoren för Tjänster för slutanvändare ovan, gäller när du använder den här Tjänsten för slutanvändare.

När du erhåller tjänster från en handlare (dvs. en Företagsanvändare) som tillhandahåller denna Tjänst för slutanvändare ber vi dig att länka ett eller flera av dina finanskonton. Om du godkänner att länka dina finanskonton till oss kommer vi och, där så anges, din handlare (dvs. vår Företagsanvändare) att samla in uppgifter från det finanskontot. När du exempelvis har samtyckt till att länka ett finanskonto kan vår Företagsanvändare verifiera att ditt finanskonto är giltigt och kontrollera ditt saldo. Dessutom kan vi använda dina finanskontouppgifter för att bland annat effektivisera dina begärda betalningar och för att bedöma om du är behörig för och erbjuda dig Tjänster för slutanvändare som vi och våra närstående bolag tillhandahåller.

Dina finanskontouppgifter tillhandahålls direkt av din finansinstitution eller våra tredjepartspartner som samlar in, lagrar och använder din inloggningsinformation (som ditt användarnamn och lösenord). Vi kallar dessa finansinstitutioner och partner för ”Datakällor”. Finicity Corporation är en av våra Datakällor och deras villkor är tillgängliga här samt är inkorporerade i dessa Villkor för länkade finanskonton genom denna hänvisning. Denna Tjänst för slutanvändare stöds eller sponsras inte av någon tredje part vars konto/konton är tillgängliga genom denna Tjänst för slutanvändare och vi är inte ett ombud för sådana tredje parter.

När du godkänner att länka ditt finanskonto med hjälp av denna Tjänst för slutanvändare samtycker du till att dina finansuppgifter och personuppgifter för det finanskontot samlas in, används, lämnas ut och sparas tills dess att du väljer att koppla från kontot. När dina finanskonton har länkats kommer vi och våra Datakällor att regelbundet samla in, använda och spara följande typer av uppgifter från dina valda konton:

 • Information om kontoinnehavare, inklusive kontaktuppgifter (som ditt namn och din adress)
 • Kontosaldon, inklusive aktuella och väntande saldon
 • Kontouppgifter, inklusive din kontotyp och bank samt konto- och clearingnummer
 • Kontotransaktioner, inklusive saldo, transaktionsdatum, betalningsmottagare, plats, transaktion, beskrivning och belopp samt
 • I vissa fall dina inloggningsuppgifter till din finansinstitution, beroende på vilken typ av anslutning vi har till din finansinstitution. Läs mer.

Vi kan bland annat använda dina uppgifter för att:

 • Verifiera ditt bankkonto
 • Förmedla behandlingen av dina begärda betalningar
 • Undvika bedrägerier, ekonomiska förluster eller annan skada för dig, våra Företagsanvändare och oss,
 • Bedöma om du är behörig för och erbjuda dig våra andra tjänster och produkter,
 • Analysera, utveckla och förbättra denna Tjänst för slutanvändare och våra produkter och tjänster
 • Tillhandahålla dig kundsupport,
 • För att säkerställa efterlevnad av rättsliga och regulatoriska förpliktelser, och för att verkställa våra Villkor och
 • För andra ändamål som är förenliga med ditt samtycke och tillämplig lag.

Läs Vanliga frågor för slutanvändare om Länkade finanskonton om du vill veta mer. Vi kommer att använda dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy. Tänk på att vår Integritetspolicy omfattar vår integritetspraxis och inte våra Företagsanvändares integritetspraxis. Vi har implementerat säkerhetskontroller som är utformade för att skydda dina personuppgifter. Om du vill läsa mer kan du besöka https://stripe.com/docs/security/stripe.

Du bekräftar att du har den lagliga rätten att ge oss och våra Datakällor åtkomst till uppgifter på dina länkade finanskonton. Om du vill koppla från ditt bankkonto kan du göra det genom vårt formulär för frånkoppling. Du kan också använda formuläret för att begära att vi raderar uppgifter som erhållits från ditt finanskonto och tillhörande inloggningsuppgifter. Om du vill begära att vår Företagsanvändare ska radera eventuella kopior av dina uppgifter som de inhämtat genom denna Tjänst för slutanvändare ska dukontakta Företagsanvändaren direkt. När vi behandlar din begäran om att frånkoppla ditt konto samlar vi och våra Datakällor, tillsammans med Företagsanvändaren, inte in någon ytterligare information från ditt frånkopplade bankkonto. Observera att frånkoppling av ditt konto eller radering av dina personuppgifter kanske inte avbryter eller stoppar betalningar (inklusive återkommande betalningar) som du redan har godkänt.

Du kan också välja att vi ska spara din finanskontoinformation för framtida betalningar hos våra behöriga handlare (dvs. våra Företagsanvändare), inklusive när du går till kassan på deras webbplatser och i deras appar. När du tillåter oss att komma ihåg dig kommer vi att spara viss identifierande information, som din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer (”Inloggningsuppgifter”) och den finanskontoinformation som du ger oss (”Uppgifter om betalningskonto”). Som en del av dina Uppgifter om betalningskonto kan vi också spara information från ditt finanskonto, som ditt namn och din adress. Fördelen med att vi kommer ihåg dig är att du kan betala snabbare och enklare hos samma Företagsanvändare samt när du besöker andra behöriga Företagsanvändares webbplatser eller appar. Se Villkoren för Link-konton ovan för mer information.