Servicevoorwaarden voor eindgebruikers

Welkom

We bieden gemakshalve een vertaling van deze pagina. Deze vertaling is alleen ter informatie, de Engelse versie geldt als de definitieve versie van de pagina.

Laatst bijgewerkt: 11 februari 2022

Deze Servicevoorwaarden voor eindgebruikers (“Voorwaarden”) zijn een juridische overeenkomst tussen ons (“ons”, “onze”, “we”, “wij” of “Stripe”) en jou, de persoon die rechtstreeks gebruikmaakt van een of meer producten en diensten die we aanbieden voor jouw persoonlijke gebruik onder deze Voorwaarden, inclusief via applicaties, websites en software (elk een “Eindgebruikersdienst”). Hier vind je meer informatie over ons, de Stripe-entiteit waarmee je deze Voorwaarden aangaat.

Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze Eindgebruikersdiensten die naar deze Voorwaarden verwijzen, met inbegrip van Link. Voor Stripe-gebruikers die onze producten en diensten gebruiken voor zakelijke doeleinden (“Zakelijke gebruikers”) gelden andere voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden die voor jou gelden

Er zijn aanvullende voorwaarden en beleidsregels die zijn opgenomen in deze Voorwaarden, die gelden voor jouw overeenkomst om online zowel voorwaarden te aanvaarden als kennisgevingen te ontvangen, die uitleggen hoe we persoonlijke gegevens verwerken, en die specifieke Eindgebruikersdiensten met aanvullende vereisten dekken. We raden je aan deze allemaal te lezen voordat je de Eindgebruikersdiensten gebruikt.

De volgende aanvullende beleidsregels en voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer je de Eindgebruikersdiensten gebruikt of er toegang toe hebt, en alle zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden:

 • Overeenkomst voor elektronische handtekeningen. Je stemt in met de
  Overeenkomst voor elektronische handtekeningen. Deze houdt in dat we elektronisch met je communiceren. Je elektronische overeenkomst heeft hetzelfde effect als je ondertekening met pen en je stemt ermee in kennisgevingen te ontvangen via onze Eindgebruikersdiensten.
 • Privacybeleid. Je gaat akkoord met het Privacybeleid. Lees het zorgvuldig door om te begrijpen hoe je gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld in verband met deze Eindgebruikersdiensten.
 • Productspecifieke Voorwaarden. Een Eindgebruikersdienst kan specifieke voorwaarden hebben die van toepassing zijn wanneer je die bepaalde Eindgebruikersdienst gebruikt. Deze productspecifieke Voorwaarden worden vermeld in de menu's (bovenin en links).

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. We doen redelijke inspanningen om je te informeren over substantiële wijzigingen in deze Voorwaarden voordat deze van kracht worden, inclusief het plaatsen van een kennisgeving op de betreffende Eindgebruikersdiensten of het versturen van een kennisgeving via een e-mailadres of fysiek adres dat aan jou is gekoppeld. De herziene Voorwaarden worden van kracht op de datum die wordt vermeld in de herziene Voorwaarden. Als je een Eindgebruikersdienst blijft gebruiken nadat een herziening van kracht is geworden, stem je in met de betreffende wijzigingen. Als je niet instemt met wijzigingen in deze Voorwaarden, mag je de overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot de Eindgebruikersdiensten ontbinden en moet je stoppen met het gebruik van de Eindgebruikersdiensten.

Geschiktheid

Je moet voldoen aan bepaalde minimumvereisten om de Eindgebruikersdiensten te gebruiken. Je moet oud genoeg zijn om een contract aan te gaan in het land waar je woont en er mogen geen sanctiewetten tegen jou zijn opgelegd.

Je mag alleen instemmen met deze Voorwaarden als je oud genoeg bent om een contract aan te gaan in je land. In de meeste landen is dat 18 jaar of ouder.

Je mag de Eindgebruikersdiensten niet gebruiken als je gebruik van een van onze diensten eerder is opgeschort of beëindigd, inclusief enige Eindgebruikersdienst, of als tegen jou sancties zijn opgelegd door een overheid, zoals het U.S. Office of Foreign Assets Control of de overheid in het land waarin je woont.

Je moet in aanmerking komen voor de betreffende Eindgebruikersdiensten voor zover deze beschikbaar zijn in jouw land. Als er een onjuist land voor je is geregistreerd of als je naar een ander land verhuist, moet je het land in je account corrigeren of contact opnemen met de ondersteuning voordat je de Eindgebruikersdiensten weer gebruikt.

Identificatie en beveiliging

Ter bescherming van jou, ons en anderen die de Eindgebruikersdiensten gebruiken, moeten we weten wie je bent. Ook kunnen we je gegevens delen of andere acties ondernemen om je te identificeren en fraude te voorkomen. Jij bent verantwoordelijk voor transacties die plaatsvinden met jouw aanmeldgegevens, tenzij je ons informeert dat ze zijn gestolen.

Je stemt in met het volgende:

 • Informatie die je verstrekt over jouzelf en je gebruik van de Eindgebruikersdiensten moet op dat moment volledig en nauwkeurig zijn, en je moet deze informatie up-to-date houden.
 • We moeten weten met wie we zakendoen. Daarom kunnen wij en onze dienstverleners je identiteit en informatie die je verstrekt verifiëren via cookies, andere technische oplossingen, interne informatie op ons netwerk en externe bronnen, inclusief in bepaalde gevallen door het delen en controleren van informatie die we over jouw identiteit hebben bij derden, zoals onze Zakelijke gebruikers of financiële partners.
 • Voor zover toegestaan door de wet controleren we op fraude via cookies, andere technische oplossingen, interne informatie op ons netwerk en externe bronnen, inclusief in bepaalde gevallen door het delen van informatie over de waarschijnlijkheid dat een transactie frauduleus is met andere bedrijven die bij je transactie zijn betrokken, zoals onze Zakelijke gebruikers (de handelaar die is gekoppeld aan je aangevraagde transactie) of onze financiële partners (zoals je betaaldienstverlener).
 • Voor zover toegestaan door de wet kunnen wij en onze dienstverleners je identiteit verifiëren. Ook kunnen we, met je aanvullende toestemming voor bepaalde Eindgebruikersdiensten, een controle uitvoeren met een kredietbureau.
 • Je moet ons onmiddellijk informeren als je op de hoogte bent van ongeoorloofd(e) gebruik van of toegang tot je account. Jij bent verantwoordelijk voor alle acties die via jouw aanmeldgegevens worden gedaan, behalve voor acties nadat je ons hebt geïnformeerd dat je account of aanmeldgegevens onrechtmatig zijn gebruikt.

Verboden gedrag

Ter bescherming van onszelf en anderen die de Eindgebruikersdiensten gebruiken, kun je onze Eindgebruikersdiensten alleen gebruiken op bepaalde manieren en zoals ze bedoeld zijn. Gebruik de Eindgebruikersdiensten niet voor illegale activiteiten of iets wat schade kan toebrengen aan ons, ons netwerk of anderen.

De Eindgebruikersdiensten zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke gebruik. Je mag niet het volgende doen en mag anderen niet toestaan dit te doen:

 • illegale of schadelijke activiteiten faciliteren via de Eindgebruikersdiensten;
 • ons of anderen schade toebrengen via de Eindgebruikersdiensten;
 • de Eindgebruikersdiensten gebruiken voor een commercieel of zakelijk doel of op enige andere wijze dan je eigen persoonlijke doeleinden.
 • de Eindgebruikersdiensten gebruiken op een manier die een verbod schendt met betrekking tot door instanties opgelegde sancties;
 • content, producten of diensten maken via een onderdeel van de Eindgebruikersdiensten;
 • enig onderdeel van de Eindgebruikersdiensten gebruiken of reproduceren (met inbegrip van alle handelsmerken in de Eindgebruikersdiensten), behalve voor zover expliciet toegestaan door de wet;
 • technische beperkingen van de Eindgebruikersdiensten omzeilen, of functionaliteit inschakelen die is uitgeschakeld of is verboden;
 • de Eindgebruikersdiensten decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering, of de broncode ervan extraheren; of
 • software, technologie of diensten (met inbegrip van onze software of encryptiesoftware) overdragen of verplaatsen naar of van een land op een manier die niet is toegestaan door de wet.

We beschrijven verboden activiteiten verder in ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik (dat we van tijd tot tijd kunnen bijwerken).

Communicatie via tekstberichten, pushberichten, e-mail en telefoon

We communiceren met je via de Eindgebruikersdiensten of indien beschikbaar via je e-mailadres of telefoonnummer. Voor zover toegestaan door de wet, stem je in met het gebruik van je persoonlijke contactgegevens voor marketingdoeleinden. Neem contact met ons op als je je instemming wilt intrekken.

Door ons een telefoonnummer te verstrekken stem je, voor zover toegestaan door de wet, in met het accepteren en ontvangen van transactie- en marketingberichten van ons of onze dienstverleners op dat nummer, inclusief via automatische of opgenomen oproepen, pushberichten, e-mails en sms-berichten die handmatig of automatisch worden verstuurd. Voor de tekstberichten die we je sturen kunnen de standaardtarieven voor berichten en data gelden die jouw telefoonprovider rekent.

Je stemt er ook mee in dat we automatische of opgenomen oproepen of tekstberichten kunnen gebruiken om je te authenticeren, je account te onderhouden, fraude te onderzoeken en een schuld te innen. Je kunt nog steeds de Eindgebruikersdiensten gebruiken als je ervoor kiest geen automatische of opgenomen oproepen of tekstberichten te ontvangen op je mobiele telefoonnummer, of als je je afmeldt voor marketingberichten van ons.

Voor meer informatie over je opties om je af te melden voor marketingberichten, het ontvangen van berichten via sms of telefoonoproepen, of het ontvangen van automatische of opgenomen berichten kun je contact opnemen met ondersteuning.

Ons intellectueel eigendom

Onze diensten worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendom. Het gebruik van de Eindgebruikersdiensten geeft je geen eigendom hiervan.

De Eindgebruikersdiensten worden beschermd door handelsmerken, auteursrechten, octrooien en overige wetten van de Verenigde Staten en andere landen. Wij en onze dienstverleners (waar van toepassing) behouden ons alle intellectuele-eigendomsrechten en aanspraken op en belangen in de Eindgebruikersdiensten voor. Jouw gebruik van de Eindgebruikersdiensten is onderworpen aan deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden verlenen je geen rechten op ons intellectuele eigendom of het intellectuele eigendom van onze licentiegevers, licentiehouders of partners.

Content van eindgebruiker

Wij en anderen met wie we werken kunnen content gebruiken die je aanlevert tijdens het gebruik van de Eindgebruikersdiensten zonder je te betalen.

Jij bent verantwoordelijk voor alle content (bijvoorbeeld afbeeldingen en berichten) die je aanlevert, uploadt, indient of verstuurt via de Eindgebruikersdiensten of aan ons. Hierdoor verleen je ons een niet-exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije, overdraagbare en wereldwijde licentie (met het recht op een sublicentie voor de derden waarmee we werken) om deze content te gebruiken in verband met onze Eindgebruikersdiensten, inclusief het bijwerken van de Eindgebruikersdiensten en het ontwikkelen van andere producten en diensten.

Feedback

We kunnen gebruikmaken van alle feedback, ideeën of suggesties die je ons geeft zonder je te betalen.

Je kunt ervoor kiezen om feedback, ideeën en suggesties te geven over de Eindgebruikersdiensten, maar dit is nooit verplicht. Je stemt ermee in dat we alle feedback, ideeën en suggesties die je indient kunnen gebruiken voor elk gewenst doel en zonder vergoeding of verplichting aan jou.

Beëindiging

We kunnen deze Voorwaarden op elk gewenst moment opzeggen en jij kunt je account op elk gewenst moment sluiten. We kunnen je toegang tot de Eindgebruikersdiensten op elk moment - voor zover wettelijke toegestaan - ook opschorten of wijzigen, maar we proberen je eerst hierover te informeren, tenzij dit niet redelijk is.

Beëindiging door ons: Op elk moment en om welke reden dan ook kunnen we deze Voorwaarden beëindigen en kunnen we je toegang tot een van de of alle Eindgebruikersdiensten beperken, opschorten, wijzigen of verwijderen, met inbegrip van enige functie of enig onderdeel van de Eindgebruikersdiensten, tenzij de wet ons verhindert dit te doen. We ondernemen redelijke stappen om je via de Eindgebruikersdiensten of een aan jou gekoppeld e-mailadres of telefoonnummer te informeren voordat we enige actie ondernemen die jouw toegang tot de Eindgebruikersdiensten beperkt, tenzij de wet ons verhindert dit te doen, of we besluiten dat jouw voortgezette gebruik van de Eindgebruikersdiensten een risico van verlies of schade voor ons of een andere persoon oplevert.

Beëindiging door jou: Behoudens hieronder vermelde productspecifieke Voorwaarden, kun je een Eindgebruikersdienst beëindigen op elk moment en om welke reden dan ook door de Eindgebruikersdienst te beëindigen of je account te sluiten zoals hier wordt beschreven. De beëindiging gaat in op de datum waarop je account is gesloten.

Gevolg van beëindiging. Na beëindiging heb je niet langer gebruik van of toegang tot de Eindgebruikersdiensten. Conform de toepasselijke wetgeving heb je ook niet langer gebruik van of toegang tot enige informatie die je via de Eindgebruikersdiensten hebt ingediend en eindigen alle rechten die onder deze Voorwaarden aan jou zijn verleend. Beëindiging ontslaat je niet van je verplichtingen om bedragen te betalen die zijn verschuldigd aan ons of anderen, of om ons te vrijwaren. Door beëindiging worden betalingsautorisaties van derden niet ingetrokken. De volgende bepalingen blijven van kracht, zelfs na beëindiging van deze Voorwaarden: Ons intellectuele eigendom, Content van eindgebruiker, Feedback, Afwijzing van garanties, Beperking van aansprakelijkheid, Diensten van derden, Overdracht en derden-begunstigden, en Diverse voorwaarden. Voor zover maximaal toegestaan door de wet zijn we niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade of consequentie, met inbegrip van enige vertraging of ongemak die je ervaart als gevolg van beëindiging. Bij beëindiging om wat voor reden dan ook kun je geen aanspraak maken op terugbetaling van bedragen die je hebt betaald voor geleverde Eindgebruikersdiensten.

Afwijzing van garanties

Hoewel we Eindgebruikersdiensten proberen te maken die consequent goed voor jou werken, leveren we deze “zoals ze zijn” zonder enige garantie. Dat betekent dat we niet kunnen garanderen dat ze altijd werken en niet garanderen dat ze werken op de manier zoals jij verwacht. We zijn niet verantwoordelijk voor producten of diensten die je via de Eindgebruikersdiensten koopt van anderen.

De Eindgebruikersdiensten worden geleverd “zoals ze zijn” en zonder enige verklaring of garantie, zij het expliciet, impliciet, dan wel wettelijk. Wij, onze gelieerde ondernemingen, en onze respectieve vertegenwoordigers, contractanten en Zakelijke gebruikers (gezamenlijk de “Afwijzende entiteiten”) geven geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de Eindgebruikersdiensten of de content, materialen, informatie en functies die we toegankelijk maken, en we wijzen specifiek alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk af. We beloven niet dat de Eindgebruikersdiensten ononderbroken, foutloos of veilig zullen zijn.

De Afwijzende entiteiten hebben geen controle over en geven geen garanties met betrekking tot de producten of diensten die anderen leveren in verband met de Eindgebruikersdiensten. Met andere woorden, we hebben geen controle over de bedrijven waar je aankopen doet wanneer je de Eindgebruikersdiensten gebruikt, en we beloven of impliceren niet dat de producten of diensten die je via de Eindgebruikersdiensten koopt werken zoals beloofd of veilig zijn te gebruiken.

Sommige wetten beperken of verbieden het afwijzen van de garanties waarnaar in de vorige paragrafen wordt verwezen, of leggen ons verplichtingen op die we met deze Voorwaarden niet kunnen wegwerken. In die gevallen zal dit artikel (Afwijzing van garanties) van toepassing zijn voor zover maximaal toegestaan door de wet.

Beperking van aansprakelijkheid

Dit artikel beperkt het bedrag van onze aansprakelijkheid en de soorten schadevergoeding die je van ons kunt eisen. Lees dit zorgvuldig door. We zijn niet aansprakelijk voor meer dan $ 200 USD aan schade die ontstaat door de Eindgebruikersdiensten.

De Afwijzende entiteiten zijn niet aansprakelijk jegens jou voor het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden als gevolg van een abnormale of onvoorziene gebeurtenis die redelijkerwijs buiten onze macht ligt, zoals een terroristische daad, een met het weer verband houdende gebeurtenis, arbeidsomstandigheden, een internetstoring of een pandemie.

De Afwijzende entiteiten zijn niet aansprakelijk jegens jou voor het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden indien het nakomen van die verplichting ons in overtreding van de toepasselijke wetgeving zou hebben gebracht.

De Afwijzende entiteiten zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens jou voor:

 • verlies van zaken, verlies van goodwill, verlies van kansen, of verlies van winst; of
 • enig verlies dat we redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien.

Behoudens de hieronder vermelde productspecifieke Voorwaarden, zal de aansprakelijkheid van de Afwijzende entiteiten voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden in geen geval meer bedragen dan $ 200 USD.

Jij en wij komen overeen dat de ander op de hierboven vermelde afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid heeft vertrouwd bij het aangaan van deze Voorwaarden, dat de beperking en afwijzing essentieel zijn voor de overeenkomst tussen jou en ons onder deze Voorwaarden, en dat ze zullen gelden in de ruimste mate die de wet toestaat.

Sommige wetten beperken onze mogelijkheid om onze aansprakelijkheid af te wijzen of te beperken. In die gevallen is dit artikel van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de wet.

Toepasselijk recht

Als je een klacht of geschil hebt, hopen we dat je eerst contact met ons opneemt.

Als je in de Verenigde Staten woont, is de wet van Californië van toepassing op enige vorderingen of geschillen tussen jou en ons die voortvloeien uit deze Voorwaarden, ongeacht de principes van conflicterend recht. Jij en wij onderwerpen ons elk aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie, en zullen alle rechtszaken en acties onder of in verband met deze Voorwaarden uitsluitend aanhangig maken bij de federale rechtbanken van het Northern District van Californië en de staatsrechtbanken in San Mateo County, Californië.

Als je buiten de Verenigde Staten woont, wordt je toepasselijke recht hier aangegeven.

Diensten van derden

De Eindgebruikersdiensten kunnen je de mogelijkheid bieden tot toegang of aankoop van producten en diensten van bedrijven of personen die niet aan ons verwant zijn. Ze kunnen hun eigen voorwaarden hebben die je moet lezen. We controleren die bedrijven of personen niet, dus we zijn niet verantwoordelijk als er iets misgaat met hun producten of diensten.

Met onze Eindgebruikersdiensten kun je producten of diensten kopen van mensen, bedrijven of entiteiten die geen entiteit, werknemer of vertegenwoordiger van Stripe zijn.

Je bent verantwoordelijk voor de aankopen die je doet, en de Zakelijke gebruikers met wie je zakendoet zijn verantwoordelijk voor het leveren van de goederen of diensten die je koopt. Neem contact op met de Zakelijke gebruiker als je niet tevreden bent over je aankoop, als je je aankoop wilt terugsturen, terugbetalen of ruilen, of als je vragen of problemen hebt met betrekking tot je aankoop. We kunnen voorwaarden of beleid van Zakelijke gebruikers met betrekking tot terugsturen, terugbetalen of ruilen weergeven of ernaar verwijzen, maar we zijn niet verantwoordelijk voor hun goederen en diensten. De toepasselijke Zakelijke gebruikers bepalen de inhoud van die voorwaarden en beleidsregels, en we controleren niet hun naleving van deze voorwaarden en beleidsregels, en hebben er ook geen verantwoordelijkheid voor. Als je van mening bent dat een Zakelijke gebruiker zich niet heeft gehouden aan de eigen voorwaarden of beleidsregels, of aan een andere verplichting die de wet oplegt, neem dan rechtstreeks contact op met de Zakelijke gebruiker.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zijn we niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies dat je lijdt in verband met je aankoop of gebruik van producten of diensten van derden.

Overdracht en derden-begunstigden

Je mag niet toestaan dat iemand anders jouw verplichtingen onder deze Voorwaarden op zich neemt. We kunnen een derde, met inbegrip van een gelieerde onderneming, in staat stellen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden af te dwingen of over te nemen, maar we zullen dit alleen doen als die derde in staat is deze Voorwaarden competent uit te voeren.

Je mag je rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden aan niemand overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen het uitvoeren van onze verplichtingen delegeren, en we kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen, op elk moment en om welke reden dan ook. Elke aan Stripe gelieerde onderneming kan in onze plaats elke van deze Voorwaarden afdwingen.

Diverse voorwaarden

Deze Voorwaarden vormen, samen met het Privacybeleid, de Overeenkomst voor elektronische handtekeningen en de hieronder vermelde productspecifieke Voorwaarden, de enige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot de Eindgebruikersdiensten. In geval van een onverzoenlijk conflict of tegenstrijdigheid tussen een bepaling in deze Voorwaarden en een van de hieronder vermelde productspecifieke Voorwaarden, geldt de bepaling in de productspecifieke Voorwaarden. Deze Voorwaarden scheppen geen partnerschap, joint venture of andere agentschapsrelatie tussen jou en ons. Als we een recht dat we volgens deze Voorwaarden hebben niet onmiddellijk uitoefenen, doen we geen afstand van dat recht. We behouden ons de mogelijkheid en het recht voor om elk deel van deze Voorwaarden op een later tijdstip af te dwingen. Als een deel van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dat deel genegeerd en blijven alle overige voorwaarden van kracht.

Contact

Als je een vraag hebt over de Eindgebruikersdiensten of hoe deze Voorwaarden op jou van toepassing zijn, neem dan contact op met ondersteuning.

Voorwaarden voor gekoppelde financiële rekeningen

We bieden een Eindgebruikersdienst waarmee je je financiële rekeningen kunt koppelen om je financiële gegevens gemakkelijk te delen met ons en anderen die je machtigt, zodat je betere productervaringen krijgt. Deze Voorwaarden voor gekoppelde financiële rekeningen zijn, samen met de hierboven vermelde Servicevoorwaarden voor eindgebruikers, van toepassing wanneer je deze Eindgebruikersdienst gebruikt.

Wanneer je diensten afneemt van een handelaar (d.w.z. een Zakelijke gebruiker) die deze Eindgebruikersdienst heeft ingeschakeld, vragen we je een of meer van je financiële rekeningen te koppelen. Als je ermee instemt je financiële rekeningen aan ons te koppelen, zullen wij en, waar geïdentificeerd, je handelaar (d.w.z. onze Zakelijke gebruiker), gegevens van die financiële rekening verzamelen. Nadat je hebt ingestemd met de koppeling van een financiële rekening, kan onze Zakelijke gebruiker bijvoorbeeld nagaan of je financiële rekening geldig is en controleren wat je saldo is. We kunnen de gegevens van je financiële rekening gebruiken om onder andere je aangevraagde betalingen te stroomlijnen en te beoordelen of je in aanmerking komt voor Eindgebruikersdiensten van ons of onze gelieerde ondernemingen en je die diensten aan te bieden.

De gegevens van je financiële rekening worden rechtstreeks verstrekt door je financiële instelling of door onze externe partners die je inloggegevens (zoals je gebruikersnaam en wachtwoord) verzamelen, opslaan en gebruiken. We noemen deze financiële instellingen en partners “Gegevensbronnen”. Finicity Corporation is een van onze Gegevensbronnen. Hun voorwaarden zijn hier beschikbaar en door deze verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden voor gekoppelde financiële rekeningen. Deze Eindgebruikersdienst wordt niet onderschreven of gesteund door enige derde waarvan account(s) toegankelijk zijn via deze Eindgebruikersdienst, en we zijn geen vertegenwoordiger van deze derden.

Wanneer je ermee instemt je financiële rekening met deze Eindgebruikersdienst te koppelen, stem je in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren van je financiële gegevens en persoonlijke gegevens voor die financiële rekening, totdat je ervoor kiest de koppeling van de rekening op te heffen. Eenmaal gekoppeld aan je financiële rekening(en), zullen wij en onze Gegevensbronnen regelmatig de volgende soorten gegevens van je geselecteerde rekeningen verzamelen, gebruiken en opslaan:

 • informatie over de rekeningeigenaar, waaronder contactgegevens (zoals je naam en adres);
 • rekeningsaldo's, waaronder huidige saldo's en saldo's in behandeling;
 • rekeninggegevens, waaronder je rekeningtype en bank, en rekening- en routingnummers;
 • rekeningtransacties, waaronder saldo, transactiedatum, begunstigde, locatie, transactie, omschrijving en bedrag; en
 • in sommige gevallen, de inloggegevens van je financiële instelling, afhankelijk van het soort verbinding dat we met je financiële instelling hebben. Meer informatie.

We kunnen je gegevens onder andere gebruiken voor het volgende:

 • verifiëren van je bankrekening;
 • faciliteren van de verwerking van je aangevraagde betalingen;
 • beperken van fraude, financieel verlies of andere schade voor jou, onze Zakelijke gebruikers en ons;
 • bepalen of je in aanmerking komt voor onze andere producten of diensten en je deze aanbieden;
 • analyseren, ontwikkelen en verbeteren van deze Eindgebruikersdienst en onze andere producten en diensten;
 • bieden van klantenondersteuning;
 • voldoen aan wetgeving en afdwingen van onze Voorwaarden; en
 • voor andere doeleinden die consistent zijn met je instemming en de toepasselijke wetgeving.

Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen van eindgebruikers over gekoppelde financiële rekeningen. We gebruiken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid. Vergeet niet dat ons Privacybeleid onze privacypraktijken betreft, en niet de privacypraktijken van onze Zakelijke gebruikers. We hebben veiligheidscontroles ingevoerd om je persoonlijke gegevens te beschermen. Ga naar https://stripe.com/docs/security/stripe voor meer informatie.

Je verklaart dat je het wettelijke recht hebt om ons en onze Gegevensbronnen toegang te verlenen tot de gegevens van je gekoppelde financiële rekening(en). Als je je bankrekening wilt ontkoppelen, kun je dat doen via ons ontkoppelingsformulier. Met dat formulier kun je ons ook verzoeken de gegevens die we van je financiële rekening hebben verkregen, en de bijbehorende inloggegevens, te wissen. Als je onze Zakelijke gebruikers wilt verzoeken om kopieën van je gegevens die zij via deze Eindgebruikersdienst hebben verkregen te wissen, neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende Zakelijke gebruiker. Nadat we je verzoek om je rekening te ontkoppelen hebben verwerkt, zullen wij en onze Gegevensbronnen, samen met die Zakelijke gebruiker, geen aanvullende gegevens meer verzamelen van je ontkoppelde bankrekening. Houd er ook rekening mee dat het ontkoppelen van je rekening of het verwijderen van je persoonlijke gegevens geen betalingen (inclusief terugkerende betalingen) kan annuleren of stoppen die je al hebt geautoriseerd.

Je kunt er ook voor kiezen dat we de gegevens van je financiële rekening opslaan voor toekomstige betalingen bij onze in aanmerking komende handelaren (d.w.z. onze Zakelijke gebruikers), ook wanneer je op hun websites en toepassingen afrekent. Wanneer je ons toestaat je te onthouden, slaan we bepaalde identificerende gegevens op, zoals je e-mailadres of mobiele telefoonnummer (“Aanmeldgegevens”) en de gegevens van je financiële rekening die je ons geeft (“Betaalrekeninggegevens”). Als onderdeel van je Betaalrekeninggegevens kunnen we ook informatie van je financiële rekening opslaan, zoals je naam en adres. Het voordeel dat we je onthouden is dat je misschien sneller en gemakkelijker kunt betalen bij dezelfde Zakelijke gebruiker, en ook wanneer je de sites of apps van onze andere in aanmerking komende Zakelijke gebruikers bezoekt. Raadpleeg de hierboven vermelde Voorwaarden voor Link-accounts voor meer informatie.