Tillväxt – din nya klimatpartner

Med Stripe Climate och ett fåtal klick kan du avsätta en bråkdel av dina intäkter och bidra till att utveckla nya metoder för koldioxidupptag. Bli en del av en växande grupp ambitiösa företag som bidrar till att motverka klimatförändringarna.

Registrera dig på en minut

Avsätt en bråkdel av dina intäkter för att finansiera metoder för permanenta koldioxidupptag direkt i Dashboard med bara några få klick.

Finansiera banbrytande teknik för permanent koldioxidupptag

Vi avsätter 100 % av ditt bidrag till teknik för koldioxidupptag. Alla projekt för koldioxidupptag identifieras och granskas av Frontier, Stripes interna team med experter på vetenskap och kommersiella frågor.

Dela med dig

Informera dina kunder om ditt åtagande med ett nytt märke som uppdateras automatiskt på kvitton, fakturor och vid kassor. Vårt kit gör det enkelt att använda märket var du vill.

Tillgängligt nu för företag i hela världen

Det krävs en global och kollektiv insats för att öka koldioxidupptaget. Stripe Climate är tillgängligt för Stripe-användare i hela världen.

Early adopters

I gott sällskap

En växande grupp early adopters bidrar till att påskynda utvecklingen av koldioxidupptag.

Hur koldioxidupptag kan finansieras

Koldioxidupptag är oumbärligt för att motverka klimatförändringarna

Vi måste vi sträva efter att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C över den förindustriella medeltemperaturen för att förhindra klimatförändringens katastrofala konsekvenser. För att lyckas måste vi minska världens koldioxidutsläpp från drygt 40 gigaton per år 2018 till noll ton netto år 2050.

För att uppnå detta måste hela världen både drastiskt minska nya utsläpp och ta bort den koldioxid som redan finns i atmosfären.

Vägen till att begränsa den globala temperaturökningen till cirka 1,5 °C
Begränsa den globala temperaturökningen till:
Historiska utsläpp Utveckling mot 2 °C Utveckling mot 1,5 °C Aktuell utveckling
Koldioxidupptag som behövs för att begränsa den globala temperaturökningen till cirka 1,5 °C.
Historiska utsläpp från Global Carbon Project,1 "Aktuell utveckling" visar SSP4-6.0,2,3 vägar för avveckling från CICERO.4 För enkelhetens skull visar det här diagrammet bara CO₂ även om det finns andra typer av växthusgaser som måste reduceras.

Vi ligger efter när det gäller koldioxidupptag

Befintliga lösningar för koldioxidupptag som t.ex. återplantering av skog och koldioxidbindning i mark är viktiga, men de räcker inte för att ta itu med problemets omfattning. Nya metoder för koldioxidupptag måste utvecklas och ha potential att användas av många och bli billiga fram till 2050, även om de inte är fullt utvecklade ännu.

Dagens lösningar för koldioxidupptag står inför ett dilemma. Teknik på ett tidigt stadium är dyr och lockar inte särskilt många användare. Men om tekniken inte anammas av fler användare kan massproduktionsfördelar inte utnyttjas och priserna sjunker inte.

Early adopters kan påskynda utvecklingen av koldioxidupptag

Personer som anammar innovationer på ett tidigt stadium kan bidra till att minska kostnaderna och öka produktionen för teknik för koldioxidupptag. Erfarenhetskurvor för tillverkning har visat att implementering och skalfördelar förbättras, ett fenomen som har visats med DNA-sekvensering, hårddiskkapacitet och solpaneler.

Det här tänkesättet formade Stripes initiala köp och ledde så småningom till att vi startade Frontier, ett förhandsåtagande om att köpa koldioxidupptag. Målet är att skicka en stark efterfrågesignal till forskare, entreprenörer och investerare om att det finns en växande marknad för de här teknikerna. Vi ser optimistiskt på att vi kan ändra industrins utvecklingsbana och öka sannolikheten för att världen har den portfölj med lösningar som behövs för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna.

Stiliserad representation av erfarenhetskurvor från Santa Fe Institute.5

Hur vi väljer och finansierar

Vår portfölj och våra vetenskapliga granskare

Stripe Climate arbetar med Frontier, Stripes interna team med experter på vetenskap och kommersiella frågor som fokuserar på teknik för koldioxidupptag, för att köpa koldioxidupptag. Frontier får råd från en multidisciplinär grupp av ledande experter som hjälper oss att utvärdera den mest lovande tekniken för koldioxidupptag. Titta närmare på den växande portföljen med projekt och se vilka kriterier vi använder för att välja ut dem, eller läs om våra projektansökningar för öppen källkod.

Målkriterier

Se vad vi letar efter när vi utvärderar projekt.

Projektansökningar

Se våra projektansökningar med öppen källkod.

Vår portfölj

Projekt hösten 2022

Arbor utvecklar en modulär, kompakt metod för BiCRS (Biomass Carbon Removal and Storage) – den process där koldioxid avskiljs genom att konvertera biomasseavfall till produkter som el och permanent lagra CO₂ under jord. Deras teknik kombinerar en förgasningsenhet som kan användas flexibelt på olika typer av biomassa med en avancerad turbin som maximerar eleffektiviteten. Arbors modulära system kan snabbt implementeras och är utformat för att kunna tillverkas för en betydligt lägre kostnad.

Bioenergi med koldioxidavskiljning och lagring

Arca avskiljer CO₂ ur luften och mineraliserar den till sten. De arbetar med producenter av viktiga metaller och omvandlar restprodukter från gruvor till en omfattande kolsänka. Med hjälp av självstyrande robotar påskyndar deras metod mineraliseringen av koldioxid – en naturlig process där CO₂ lagras permanent som nya karbonatmineraler. Genom att skapa ett system som används direkt vid gruvanläggningen kan Arca undvika kostnaden och de utsläpp som är förknippade med att transportera material till bearbetningsanläggningar.

Påskyndad vittring

Captura utnyttjar havet för skalbar avskiljning genom att utforma en elektrokemisk process som separerar syra och bas i havsvatten. Syran används för att avskilja CO₂ som finns i havsvatten och som injiceras för permanent geologisk lagring. Basen används för att behandla och återföra vattnet till havet på ett säkert sätt, varpå havet kan avskilja ytterligare CO₂ från luften. Captura utvecklar optimerade membran för att öka eleffektiviteten och sänka avskiljningskostnaderna.

Avskiljning av koldioxid direkt ur havet

Carbon To Stone utvecklar en ny form av avskiljning av koldioxid direkt ur luften, där ett lösningsmedel som binder CO₂ regenereras genom en reaktion med alkaliska avfallsmaterial. Genom att ersätta konventionell regenerering av lösningsmedel med värme- eller tryckförändringar med direkt mineralisering av billigt alkaliskt avfall som stålslagg kan man minska den mängd energi som behövs avsevärt – och därmed sänka kostnaderna. CO₂ lagras långsiktigt som karbonatmaterial som kan användas för alternativ cement.

Avskiljning av koldioxid direkt ur luften

Med Cella ökar alternativen för säker och trygg koldioxidlagring via mineralisering. De påskyndar den naturliga processen för att omvandla CO₂ till en fast mineralform genom att tillföra det till vulkaniska bergarter tillsammans med saltvatten och geotermiska saltrester, med en metod som sänker kostnaderna och minimerar miljöpåverkan. Cellas teknik integrerar koldioxidsnål geotermisk uppvärmning och kan kombineras med olika avskiljningsmetoder.

Lagring – geologisk mineralisering

CREW bygger specialiserade reaktorer i syfte att påskynda naturlig vittring. Det containerbaserade systemet skapar optimala förhållanden för att påskynda vittringen av alkaliska mineraler och det vatten som släpps ut lagrar CO₂ från avloppsvatten på ett säkert och permanent sätt som bikarbonatjoner i havet. Med CREW:s system blir det enklare att mäta den CO₂ som avskiljts och det kan reagera med CO₂ från flera olika källor, inklusive system för avskiljning direkt ur luften och för biomassa, för att maximera omfattningen.

Påskyndad vittring

Inplanet påskyndar naturlig mineralvittring för att permanent avskilja CO₂ och regenerera tropiska jordar. De samarbetar med jordbrukare för att applicera säkra silikatpulver under varmare och våtare förhållanden, vilket kan ge snabbare vittringsgrad och därmed snabbare CO₂-minskning. Teamet utvecklar övervakningsstationer i syfte att generera offentliga data från fältstudier för att öka förståelsen för hur vittringsgraden varierar under tropiska jord- och väderförhållanden på olika platser i Brasilien.

Påskyndad vittring

Kodama och Yale Carbon Containment Lab implementerar en koncepttestmetod för lagring av träbaserad biomassa genom nedgrävning i underjordiska anoxiska kammare, vilket förhindrar nedbrytning. Teamet kommer att experimentera med hur förhållandena i kammaren och störningar ovan jord påverkar långsiktigheten och risken för återföring.

Nedgrävning av biomassa

Nitricity undersöker potentialen för att integrera koldioxidavskiljning i en ny process för elektrifierad produktion av rena gödningsmedel. Den här processen kombinerar koldioxidneutrala kväveföreningar, fosfatsten samt CO₂ och producerar kvävefosfater till gödningsmedelsindustrin samt lagrar CO₂ på ett hållbart sätt som kalksten. Denna nya metod kan bli en billig lagringslösning för utspädda CO₂-flöden med sidovinsten att den också minskar koldioxidutsläppen i gödningsmedelsindustrin.

Lagring – ytmineralisering

Projekt våren 2022

AspiraDAC utvecklar ett modulärt, soldrivet system för avskiljning av koldioxid direkt ur luften där energitillförseln är integrerad i modulerna. Deras sorbent med metallorganiskt ramverk har låga temperaturkrav och potentialen att erbjuda billiga material, och deras modulära strategi låter dem experimentera med en mer utspridd expansion.

Avskiljning av koldioxid direkt ur luften

Mineralvittring erbjuder idag en naturlig metod för avskiljning av CO₂ från luften i enorm skala. Lithos accelererar denna process genom att sprida basalt på jordbruksmark och därmed öka halten av löst oorganiskt kol i marken. Deras metod utnyttjar nya modeller för jord och maskininlärning för att maximera koldioxidupptaget samtidigt som man främjar grödornas tillväxt. Teamet genomför empiriska verifieringsstudier och studier på flodnätverk och växtvävnad för att förbättra mätningen av CO₂-minskningen och påverkan på ekosystemet.

Påskyndad vittring

Travertine omstrukturerar kemisk produktion för koldioxidupptag. Med hjälp av elektrokemi producerar Travertine svavelsyra för att accelerera vittringen av ultramafisk anrikningssand och frigöra reaktiva element som omvandlar koldioxid i luften till karbonatmineraler för lagring i berggrund. Deras process förvandlar gruvavfall till en källa till koldioxidupptag samt råmaterial som kan användas i andra rena övergångsmetoder som batterier.

Påskyndad vittring

RepAir använder ren el för att avskilja koldioxid från luften med hjälp av en ny elektrokemisk cell. De samarbetar med Carbfix för att lagra och mineralisera koldioxiden under jord. RepAirs metod för koldioxidupptag är redan idag anmärkningsvärt effektiv och fortsätter att utvecklas. Deras metod har potentialen att leverera ett prisvärt sätt att avskilja koldioxid från luften samtidigt som man minimerar belastningen på elnätet.

Avskiljning av koldioxid direkt ur luften

Projektet är ett samarbete mellan 8 Rivers' Calcite och Origen som påskyndar den naturliga processen för kolmineralisering genom att sätta mycket reaktiv släckt kalk i kontakt med luft för att avskilja CO₂. De resulterande karbonatmineralerna kalcineras för att skapa ett koncentrerat CO₂-flöde som lagras i berggrunden i ett kontinuerligt kretslopp. De billiga materialen plus den snabba cykeltiden gör detta till ett lovande alternativ för prisvärd avskiljning i stor skala.

Avskiljning av koldioxid direkt ur luften

Living Carbon vill konstruera alger för att snabbt producera sporopollenin, en mycket tålig biopolymer som därefter kan torkas, odlas och lagras. Inledande studier har för avsikt att ge djupare insikter i sporopollenins tålighet samt vilken algstam som tillåter snabbast möjliga produktion. Tillämpningen av syntetiska biologiska verktyg på konstruktionen av naturliga system i syfte att ge en förbättrad och hållbar metod för koldioxidupptag har potentialen att bli såväl prisvärd som skalbar.

Syntetisk biologi

Tekniska granskare

Brentan Alexander, PhD

Tuatara Advisory
Lansering av teknik

Stephanie Arcusa, PhD

Arizona State University
Styrning

Habib Azarabadi, PhD

Arizona State University
Koldioxidavskiljning

Damian Brady, PhD

Darling Marine Center University of Maine
Hav

Robert Brown, PhD

Iowa State University
Biokol

Holly Jean Buck, PhD

University at Buffalo
Styrning

Liam Bullock, PhD

Geosciences Barcelona
Geokemi

Wil Burns, PhD

Northwestern University
Styrning

Micaela Taborga Claure, PhD

Repsol
Koldioxidavskiljning

Struan Coleman

Darling Marine Center University of Maine
Hav

Niall Mac Dowell, PhD

Imperial College London
Biomassa/bioteknik

Anna Dubowik

Negative Emissions Platform
Styrning

Petrissa Eckle, PhD

ETH Zurich
Energisystem

Erika Foster, PhD

Point Blue Conservation Science
Ekosystemens ekologi

Matteo Gazzani, PhD

Utrecht University Copernicus Institute of Sustainable Development
Koldioxidavskiljning

Lauren Gifford, PhD

University of Arizona’s School of Geography, Development & Environment
Styrning

Sophie Gill

University of Oxford Department of Earth Sciences
Hav

Emily Grubert, PhD

University of Notre Dame
Styrning

Steve Hamburg, PhD

Environmental Defense Fund
Ekosystemens ekologi

Booz Allen Hamilton

Energy Technology Team
Biomassa/avskiljning av koldioxid direkt ur luften

Jens Hartmann, PhD

Universität Hamburg
Geokemi

Anna-Maria Hubert, PhD

University of Calgary Faculty of Law
Styrning

Lennart Joos, PhD

Out of the Blue
Hav

Marc von Keitz, PhD

Grantham Foundation for the Protection of the Environment
Hav/biomassa

Yayuan Liu, PhD

Johns Hopkins University
Elektrokemi

Matthew Long, PhD

National Center for Atmospheric Research
Hav

Susana García López, PhD

Heriot-Watt University
Koldioxidavskiljning

Kate Maher, PhD

Stanford Woods Institute for the Environment
Geokemi

John Marano, PhD

JM Energy Consulting
Lansering av teknik

Dan Maxbauer, PhD

Carleton College
Geokemi

Alexander Muroyama, PhD

Paul Scherrer Institut
Elektrokemi

Sara Nawaz, PhD

University of Oxford
Styrning

Rebecca Neumann, PhD

University of Washington
Biokol/geokemi

NexantECA

Energy Technology Team
Biomassa/avskiljning av koldioxid direkt ur luften

Daniel Nothaft, PhD

University of Pennsylvania
Mineralisering

Simon Pang, PhD

Lawrence Livermore National Laboratory
Koldioxidavskiljning

Teagen Quilichini, PhD

Canadian National Research Council
Biologi

Zach Quinlan

Scripps Institution of Oceanography
Hav

Mim Rahimi, PhD

University of Houston
Elektrokemi

Vikram Rao, PhD

Research Triangle Energy Consortium
Mineralisering

Paul Reginato, PhD

Innovative Genomics Institute at UC Berkeley
Bioteknik

Debra Reinhart, PhD

University of Central Florida
Avfallshantering

Phil Renforth, PhD

Heriot-Watt University
Mineralisering

Sarah Saltzer, PhD

Stanford Center for Carbon Storage
Geolagring

Saran Sohi, PhD

University of Edinburgh
Biokol

Mijndert van der Spek, PhD

Heriot-Watt University
Koldioxidavskiljning

Max Tuttman

AdHoc Group
Lansering av teknik

Shannon Valley, PhD

Woods Hole Oceanographic Institution
Hav

Jayme Walenta, PhD

University of Texas, Austin
Styrning

Frances Wang

ClimateWorks Foundation
Styrning

Fabiano Ximenes, PhD

New South Wales Department of Primary Industries
Biomassa/bioteknik

Vanliga frågor

Få svar på vanliga frågor om Stripe Climate.