Ditt företags tillväxt – din nya klimatpartner

Stripe Climate är det enklaste sättet att bidra till att lovande metoder för permanent koldioxidinfångning kommer igång och kan skalas upp. Bli en del av en växande grupp ambitiösa företag som bidrar till att påverka utvecklingen för koldioxidinfångning.

Kom igång

Välj den lösning som passar dig

Det finns två sätt att bli en tidig köpare av koldioxidinfångning med Stripe Climate. Alla köp förmedlas av Frontier, ett förhandsåtagande om att i ett första steg köpa permanent koldioxidinfångning för mer än en 1 miljard dollar till 2030.

Climate Commitments

Med bara några klick kan du avsätta en procentandel av dina intäkter till att hjälpa företag i Frontiers portfölj, som befinner sig i de allra tidigaste utvecklingsskedena, att lämna labbet och komma ut på fältet. Detta är rätt val för företag som (i) främst har fokus på att vara en katalysator på området och (ii) inte behöver köpa ett visst antal ton för att uppnå ett klimatmål.

Climate Orders

Förbeställ ett specifikt antal ton via Stripe Dashboard eller API. Dessa ton levereras genom Frontiers offtake-portfölj. Det här är rätt val för företag som (i) behöver köpa ett visst antal ton för att uppnå ett klimatmål eller (ii) som vill erbjuda sina egna kunder koldioxidinfångning.

Om du kan göra ett åtagande om att köpa koldioxidinfångning som sträcker sig över flera år och omfattar flera miljoner dollar bör du överväga att bli medlem i Frontier. Du kan också bidra med en engångssumma.

Hur koldioxidupptag kan finansieras

Koldioxidupptag är oumbärligt för att motverka klimatförändringarna

Vi måste vi sträva efter att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C över den förindustriella medeltemperaturen för att förhindra klimatförändringens katastrofala konsekvenser. För att lyckas måste vi minska världens koldioxidutsläpp från drygt 40 gigaton per år 2018 till noll ton netto år 2050.

För att uppnå detta måste hela världen både drastiskt minska nya utsläpp och ta bort den koldioxid som redan finns i atmosfären.

Vägen till att begränsa den globala temperaturökningen till cirka 1,5 °C
Begränsa den globala temperaturökningen till:
Historiska utsläpp Utveckling mot 2 °C Utveckling mot 1,5 °C Aktuell utveckling
Koldioxidupptag som behövs för att begränsa den globala temperaturökningen till cirka 1,5 °C.
Historiska utsläpp från Global Carbon Project,1 "Aktuell utveckling" visar SSP4-6.0,2,3 vägar för avveckling från CICERO.4 För enkelhetens skull visar det här diagrammet bara CO₂ även om det finns andra typer av växthusgaser som måste reduceras.

Vi ligger efter när det gäller koldioxidupptag

Befintliga lösningar för koldioxidupptag som t.ex. återplantering av skog och koldioxidbindning i mark är viktiga, men de räcker inte för att ta itu med problemets omfattning. Nya metoder för koldioxidupptag måste utvecklas och ha potential att användas av många och bli billiga fram till 2050, även om de inte är fullt utvecklade ännu.

Dagens lösningar för koldioxidupptag står inför ett dilemma. Teknik på ett tidigt stadium är dyr och lockar inte särskilt många användare. Men om tekniken inte anammas av fler användare kan massproduktionsfördelar inte utnyttjas och priserna sjunker inte.

Early adopters kan påskynda utvecklingen av koldioxidupptag

Personer som anammar innovationer på ett tidigt stadium kan bidra till att minska kostnaderna och öka produktionen för teknik för koldioxidupptag. Erfarenhetskurvor för tillverkning har visat att implementering och skalfördelar förbättras, ett fenomen som har visats med DNA-sekvensering, hårddiskkapacitet och solpaneler.

Det här tänkesättet formade Stripes initiala köp och ledde så småningom till att vi startade Frontier, ett förhandsåtagande (AMC) om att köpa koldioxidinfångning. Målet är att skicka en stark efterfrågesignal till forskare, entreprenörer och investerare om att det finns en växande marknad för de här teknikerna. Vi ser optimistiskt på att vi kan ändra industrins utvecklingsbana och öka sannolikheten för att världen har den portfölj med lösningar som behövs för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna.

Stiliserad representation av erfarenhetskurvor från Santa Fe Institute.5

Hur vi väljer och finansierar

Vår portfölj och våra vetenskapliga granskare

Alla köp förmedlas av Frontier, ett förhandsåtagande om att köpa permanent koldioxidinfångning för mer än en 1 miljard dollar till 2030. Frontiers interna team med vetenskapliga och kommersiella experter identifierar och utvärderar, med stöd av fler än 60 externa tekniska granskare, de mest lovande teknikerna för koldioxidinfångning. Titta närmare på den växande portföljen med projekt, läs om kriterierna som vi använder när vi väljer ut dem eller se våra öppet tillgängliga projektansökningar.

Målkriterier

Se vad vi letar efter när vi utvärderar projekt.

Projektansökningar

Se våra öppet tillgängliga projektansökningar.

Vår portfölj

Lithos accelererar bergarters naturliga förmåga att absorbera CO₂ genom att sprida mycket fint krossad basalt på åkermark och genomföra en empirisk mätning av infångningsmängder. De introducerar en ny mätteknik som ger mer exakta resultat vid mätning av permanent infångad koldioxid från påskyndad vittring.

Över geologiska tidsskalor binds CO₂ kemiskt till mineraler och omvandlas sedan till sten. Heirloom arbetar på en lösning med direktavskiljning från luften som påskyndar denna process för att absorbera CO₂ från omgivningsluften på några dagar snarare än år. Därefter avskiljs CO₂ och lagras permanent under marken.

CarbonCaptures maskiner för avskiljning direkt från luften använder solida sorbenter som suger upp atmosfäriskt CO₂ och frigör koncentrerad CO₂ vid uppvärmning. CarbonCaptures huvudinnovation är utvecklingen av ett modulärt och uppgraderingsbart avskiljningssystem så att de kan byta till nya, bättre sorbenter i takt med att dessa blir tillgängliga. Den avskilda koldioxidströmmen lagras sedan permanent under jord.

Charm Industrial Image

Charm Industrial har skapat en ny process för förberedelse och injicering av bioolja i geologisk lagring. Bioolja produceras av biomassa och innehåller en stor del av den koldioxid som fångas upp naturligt av växter. Genom att injicera koldioxiden i en säker geologisk lagring kan den lagras permanent.

44.01 använder sig av naturlig mineralisering för att förvandla koldioxid till sten. Företagets teknik injicerar koldioxid i den vanligt förekommande bergarten peridotit, där det sedan lagras permanent. Den här lagringsmetoden kan användas med olika tekniker för koldioxidavskiljning.

Airhive bygger ett geokemiskt system för infångning direkt från luften med hjälp av en sorbent som kan tillverkas av billiga och vanligt förekommande metaller. Denna sorbent reagerar snabbt med atmosfärisk CO₂ när den blandas med luft i Airhives reaktor med fluidiserad bädd. I kombination med en regenereringsprocess som drivs med el för att frigöra CO₂ för geologisk lagring är detta en lovande metod för avskiljning direkt ur luften (DAC) till en låg kostnad.

Alkali Earth använder alkaliska biprodukter från industriprocesser som koldioxidinfångande grus för vägbeläggning. De här mineralerna fungerar som en sänka för atmosfäriskt CO₂, som lagras permanent samtidigt som vägytan beläggs. De CO₂-haltiga mineraler som bildas i gruset kan mätas direkt, vilket ger en infångning med hög säkerhet.

Arbor utvecklar en modulär, kompakt metod för BiCRS (Biomass Carbon Removal and Storage) – den process där koldioxid fångas in genom att konvertera biomasseavfall till produkter som el och permanent lagra CO₂ under jord. Deras teknik kombinerar en förgasningsenhet som kan användas flexibelt på olika typer av biomassa med en avancerad turbin som maximerar eleffektiviteten. Arbors modulära system kan snabbt implementeras och är utformat för att kunna tillverkas för en betydligt lägre kostnad.

Arca avskiljer CO₂ ur luften och mineraliserar den till sten. De arbetar med producenter av viktiga metaller och omvandlar restprodukter från gruvor till en omfattande kolsänka. Med hjälp av självstyrande robotar påskyndar deras metod mineraliseringen av koldioxid – en naturlig process där CO₂ lagras permanent som nya karbonatmineraler. Genom att skapa ett system som används direkt vid gruvanläggningen kan Arca undvika kostnaden och de utsläpp som är förknippade med att transportera material till bearbetningsanläggningar.

AspiraDAC utvecklar ett modulärt, soldrivet system för avskiljning av koldioxid direkt ur luften där energitillförseln är integrerad i modulerna. Deras sorbent med metallorganiskt ramverk har låga temperaturkrav och potentialen att erbjuda billiga material, och deras modulära strategi låter dem experimentera med en mer utspridd uppskalning.

Banyu Carbon använder solljus för att avskilja CO₂ från havsvatten. En återanvändbar, ljusaktiverad molekyl som försuras när den exponeras för ljus får kol som lösts upp i havsvatten att avgasas som CO₂, som därefter lagras permanent. Eftersom endast en liten andel av det synliga ljusspektrumet behövs för att utlösa reaktionen är detta en mycket energieffektiv metod för infångning av koldioxid direkt ur havet.

Projektet är ett samarbete mellan 8 Rivers' Calcite och Origen som påskyndar den naturliga processen för kolmineralisering genom att sätta mycket reaktiv släckt kalk i kontakt med luft för att avskilja CO₂. De resulterande karbonatmineralerna kalcineras för att skapa ett koncentrerat CO₂-flöde som lagras i berggrunden i ett kontinuerligt kretslopp. De billiga materialen plus den snabba cykeltiden gör detta till ett lovande alternativ för prisvärd avskiljning i stor skala.

Captura utnyttjar havet för skalbar infångning genom att utforma en elektrokemisk process som separerar syra och bas i havsvatten. Syran används för att fånga in CO₂ som finns i havsvatten och som injiceras för permanent geologisk lagring. Basen används för att behandla och återföra vattnet till havet på ett säkert sätt, varpå havet kan ta upp ytterligare CO₂ ur luften. Captura utvecklar optimerade membran för att öka eleffektiviteten och sänka infångningskostnaderna.

CarbonBlue använder kalcium i en sluten-krets-cykel för att mineralisera, avskilja och fånga in CO₂ som lösts upp från vatten. Detta ger ett rent flöde av CO₂ som kan bindas på ett hållbart sätt. Deras metod kan användas i sötvatten eller saltvatten och kan utnyttja spillvärme i regenereringsprocessen. Teamet planerar att integrera med avsaltningsanläggningar och andra industrier som använder vatten. På så sätt kan energianvändningen och kostnaderna minskas.

CarbonBuilts process omvandlar lätt utspädd CO₂ till kalciumkarbonat, vilket skapar ett "kompromisslöst", utsläppssnålt alternativ till vanlig betong. CarbonBuilts teknikplattform är en lönsam och skalbar lösning för permanent koldioxidlagring och kan fungera som en avgörande del i framtida system för koldioxidinfångning genom direkt avskiljning från luften.

CarbonRun förbättrar flodströmmars naturliga förmåga att vittra stora mängder billig kalksten och sänka surhetsgraden i vattendraget. Detta gynnar flodens lokala ekosystem och förbättrar flodens förmåga att fånga in CO₂ från atmosfären. Floder, som är naturliga transportsystem för koldioxid, levererar därefter CO₂ till havet för permanent lagring i form av bikarbonat.

CarbonCure injicerar koldioxid i färsk betong, där den mineraliseras och lagras permanent samtidigt som betongen blir starkare. Idag köper företaget upp koldioxidutsläpp och deras produkt är en lovande plattformsteknik för permanent koldioxidlagring, en viktig komponent i framtida system för koldioxidinfångning.

Carbon Atlantis använder en process som kallas elektrokemisk "pH-gunga". Deras system använder ett lösningsmedel för att avskilja CO₂ och en syra för att frigöra den. Denna metod har inspirerats av en ny innovation inom PEM-bränsleceller (Proton Exchange Membrane) och elektrolysörer, vilket gör processen kostnads- och energieffektiv. Koldioxiden mineraliseras sedan av Paebbl för permanent lagring.

Carbon To Stone utvecklar en ny form av avskiljning av koldioxid direkt ur luften, där ett lösningsmedel som binder CO₂ regenereras genom en reaktion med alkaliska avfallsmaterial. Genom att ersätta konventionell regenerering av lösningsmedel med värme- eller tryckförändringar med direkt mineralisering av billigt alkaliskt avfall som stålslagg kan man minska den mängd energi som behövs avsevärt – och därmed sänka kostnaderna. CO₂ lagras långsiktigt som karbonatmaterial som kan användas för alternativ cement.

Med Cella ökar alternativen för säker och trygg koldioxidlagring via mineralisering. De påskyndar den naturliga processen för att omvandla CO₂ till en fast mineralform genom att tillföra det till vulkaniska bergarter tillsammans med saltvatten och geotermiska saltrester, med en metod som sänker kostnaderna och minimerar miljöpåverkan. Cellas teknik integrerar koldioxidsnål geotermisk uppvärmning och kan kombineras med olika avskiljningsmetoder.

Climeworks använder förnybar geotermisk energi och spillvärme för att avskilja koldioxid direkt ur luften, koncentrera den och lagra den permanent i bergformationer med Carbfix. Utvecklingen är på ett tidigt stadium, men metoden är permanent, lätt att mäta och dess kapacitet är i teorin nästintill obegränsad.

CREW bygger specialiserade reaktorer i syfte att påskynda naturlig vittring. Det containerbaserade systemet skapar optimala förhållanden för att påskynda vittringen av alkaliska mineraler och det vatten som släpps ut lagrar CO₂ från avloppsvatten på ett säkert och permanent sätt som bikarbonatjoner i havet. Med CREW:s system blir det enklare att mäta den CO₂ som avskiljts och det kan reagera med CO₂ från flera olika källor, inklusive system för avskiljning direkt ur luften och för biomassa, för att maximera omfattningen.

EDAC Labs använder en elektrokemisk process för att producera syra och bas. Syran används för att inleda återvinningen av värdefulla metaller från gruvavfall och basen används för att avskilja CO₂ från luften. Syra- och basflödena kombineras därefter för att producera metaller som kan säljas för att användas i t.ex. batterier och solida karbonater som lagrar CO₂ permanent.

Ebb Carbon mildrar havsförsurning och avskiljer samtidigt koldioxid. Med hjälp av membran och elektrokemi avskiljer Ebb syra från havsvattnet och förbättrar dess naturliga förmåga att ta upp koldioxid ur luften och lagra det som bikarbonat.

Eion påskyndar mineralers nedbrytning genom att blanda silikatsten i jorden. Detta formas sedan till pellets som bönder tillsätter i marken för att öka kolhalten i jorden. Med tidens gång hamnar kolet i havet, där det lagras permanent som bikarbonat. Utöver denna teknikutveckling genomför Eion även en innovativ jordanalys för att förbättra mätningen av koldioxidupptag.

Equatic utnyttjar världshavens kraft och omfattning för koldioxidinfångning. Den experimentella, elektrokemiska processen isolerar och lagrar koldioxid i havsvatten som karbonat, ett inert material som kan jämföras med snäckskal, vilket möjliggör energieffektiv och permanent koldioxidinfångning.

Holocene avskiljer CO₂ från luften med hjälp av organiska molekyler som kan produceras till en låg kostnad. Under det första steget i deras process avskiljs CO₂ från luften när den kommer i kontakt med en flytande lösning. Under det andra steget kristalliseras materialet till ett fast ämne. Detta fasta ämne värms upp för att frigöra CO₂, vilket gör att man kan minimera den energi som annars hade försvunnit vid uppvärmning av vatten. Holocenes process genomförs vid lägre temperaturer, vilket gör att den energi som krävs minskar ytterligare, energiflexibiliteten ökar och totalkostnaden blir lägre.

Inplanet påskyndar naturlig mineralvittring för att permanent avskilja CO₂ och regenerera tropiska jordar. De samarbetar med jordbrukare för att applicera säkra silikatpulver under varmare och våtare förhållanden, vilket kan ge snabbare vittringsgrad och därmed snabbare CO₂-infångning. Teamet utvecklar övervakningsstationer i syfte att generera offentliga data från fältstudier för att öka förståelsen för hur vittringsgraden varierar under tropiska jord- och väderförhållanden på olika platser i Brasilien.

Kodama och Yale Carbon Containment Lab implementerar en koncepttestmetod för lagring av träbaserad biomassa genom nedgrävning i underjordiska anoxiska kammare, vilket förhindrar nedbrytning. Teamet kommer att experimentera med hur förhållandena i kammaren och störningar ovan jord påverkar långsiktigheten och risken för återföring.

Living Carbon avser att konstruera alger för att snabbt producera sporopollenin, en mycket tålig biopolymer som därefter kan torkas, skördas och lagras. Inledande studier har för avsikt att ge djupare insikter i sporopollenins tålighet samt vilken algstam som tillåter snabbast möjliga produktion. Tillämpningen av syntetiska biologiska verktyg på konstruktionen av naturliga system i syfte att ge en förbättrad och hållbar metod för koldioxidavskiljning har potentialen att bli såväl prisvärd som skalbar.

Mati använder silikatstenpulver på jordbruksmark och inleder arbetet på risfält i Indien. Stenpulvret reagerar med vatten och CO₂ och bildar löst oorganiskt kol som sedan lagras i det lokala avrinningsområdet och så småningom i havet. Mati utnyttjar de vattentäckta risfälten och de högre subtropiska temperaturerna för att påskynda vittringen samt omfattande provtagning och jord- och flodmodellering för att mäta infångningen och leverera sidovinster för småbrukare.

Mission Zero fångar in koldioxid från luften genom elektrokemi och koncentrerar den i syfte att isolera och binda det. Den experimentella processen kan göras i rumstemperatur och kan drivas med ren elektricitet. Det kan dessutom potentiellt göras till låga kostnader och höga i volymer, med hjälp av modulär utrustning som är klar för användning.

Nitricity undersöker potentialen för att integrera koldioxidinfångning i en ny process för elektrifierad produktion av rena gödningsmedel. Den här processen kombinerar koldioxidneutrala kväveföreningar, fosfatsten samt CO₂ och producerar kvävefosfater till gödningsmedelsindustrin samt lagrar CO₂ på ett hållbart sätt som kalksten. Denna nya metod kan bli en billig lagringslösning för utspädda CO₂-flöden med sidovinsten att den också minskar koldioxidutsläppen i gödningsmedelsindustrin.

Planetary använder sig av havet för skalbar infångning. De för in alkaliska material i befintliga utlopp till havet som avloppsreningsverk och kylvattenflöden på kraftverk. Detta påskyndar bindningen av CO₂ i form av bikarbonatjoner i havet på ett säkert och permanent sätt. Planetary verifierar därefter infångningen med hjälp av avancerade mätnings- och modelleringstekniker.

Project Vesta avskiljer koldioxid genom att använda ett mineral som kallas olivin och som finns i rikliga mängder i naturen. Havsvågor slipar ner olivinen och ökar dess yta. När olivinen bryts ner fångar den in atmosfärisk koldioxid i havet och stabiliserar den som kalksten på havsbotten.

RepAir använder ren el för att avskilja koldioxid från luften med hjälp av en innovativ elektrokemisk cell. De samarbetar med Carbfix för att lagra och mineralisera koldioxiden under jord. RepAirs metod för koldioxidinfångning är redan idag anmärkningsvärt effektiv och fortsätter att utvecklas. Deras metod har potentialen att leverera ett prisvärt sätt att fånga in koldioxid samtidigt som man minimerar belastningen på elnätet.

Running Tide förstärker naturliga processer för att fånga in koldioxid i öppet hav. Deras bojar är gjorda av biprodukter från skogsbruk med hög kolhalt, belagda med karbonatmaterial och besådda med makroalger. De flytande bojarna höjer havens alkalinitet och på dem odlas makroalger innan biomassan sänks i djuphavet. Företagets skalbara metod drivs av fotosyntesen, havsströmmar och tyngdkraften.

Spiritus använder en sorbent tillverkad av kommersiellt tillgängliga material och en passiv luftkontaktor som fordrar lite energi för att avskilja CO₂. Den CO₂-mättade sorbenten regenereras sedan med hjälp av en innovativ desorptionsprocess, som fångar in CO₂ och gör att sorbenten kan återanvändas med mindre energi än en vakuumkammare med högre värme som normalt används i metoder för avskiljning direkt från luften. Den högpresterande, billiga sorbenten och den lägre regenereringsenergin skapar möjligheter att sänka kostnaderna.

Sustaera använder monolitiska luftextraktorer i keramik för att avskilja koldioxid direkt ur luften och sedan lagra det permanent under jord. Det är ett modulärt system för avskiljning direkt ur luften som drivs av kolfri elektricitet och som har konstruerats för snabb tillverkning och avskiljning i stor skala.

Travertine omstrukturerar kemisk produktion för koldioxidinfångning. Med hjälp av elektrokemi producerar Travertine svavelsyra för att påskynda vittringen av ultramafisk anrikningssand och frigöra reaktiva element som omvandlar koldioxid i luften till karbonatmineraler för lagring i berggrund. Deras process förvandlar gruvavfall till en källa för koldioxidinfångning samt råmaterial som kan användas i andra rena teknologier som exempelvis batterier.

UNDO sprider krossade basaltstenar på jordbruksmark och påskyndar därmed den naturliga processen för stenvittring. CO₂ upplöst i regnvatten reagerar med stenen, mineraliserar den och lagras permanent på ett säkert sätt som bikarbonat. Teamet genomför labb- och fältförsök för att utveckla beläggen för påskyndad vittring som en permanent, skalbar, naturaktiverad teknik för koldioxidinfångning.

Vaulted Deep injicerar organiskt avfall i hållbara brunnar, där kolet i avfallet binds permanent när det bryts ned. Med hjälp av en specialiserad injektionsteknik för slam kan deras process hantera många olika typer av organiska kolkällor med minsta möjliga energianvändning och direkt bearbetning. Deras system har potential att snabbt få bred användning i stor skala.

Arbon använder något som kallas en "humidity-swing"-process för att avskilja CO₂ från luften. En sorbent binder CO₂ när den är torr och frigör det när den är våt. Denna process använder mindre energi än metoder som förlitar sig på förändringar i temperatur och tryck för att frigöra CO₂. Sorbentens förmåga att binda CO₂ har visat sig vara stabil under tusentals cykler. Båda dessa innovationer skulle kunna minska kostnaden för avskiljning direkt ur luften (DAC).

Vycarb använder en reaktor för att tillföra kalkstensalkalinitet till havsvatten vid kusten, vilket ger upptag och lagring av CO₂ från luften. Deras lösningssystem har en nyskapande avkänningsapparat som testar om vattnet är basiskt, löser upp kalciumkarbonat och doserar alkalinitet i vattnet i en kontrollerad mängd som är säker för dispersion. Deras slutna system gör det enklare att mäta mängden upplöst alkalinitet som tillförs och CO₂ som fångas in.

Carboniferous sänker ned paket med rester av sockerrörsfibrer och skörderester från majs i de djupa, salta och syrelösa bassängerna i Mexikanska golfen. Bristen på syre i de här miljöerna – och att det därmed inte finns några djur och få mikrober – gör nedbrytningen av biomassa långsammare och därmed konserveras och lagras den på ett effektivt och hållbart sätt i havssedimenten. Teamet kommer att utföra experiment i syfte att fastställa den nedsänkta biomassans funktionella stabilitet samt samspelet med havets biogeokemi.

Rewind använder kranar på båtar för att sänka ned restprodukter från jord- och skogsbruk till Svarta havets syrelösa botten. Innanhavet är den största anoxiska vattenmassan på jorden. I vatten utan syre blir nedbrytningen av biomassa dramatiskt långsammare. Bristen på levande organismer i Svarta havet begränsar potentiella ekosystemrisker. Den här processen möjliggör prisvärd och miljösäker infångning av koldioxid.

Tekniska granskare

Brentan Alexander, PhD

Tuatara Advisory
Lansering av teknik

Stephanie Arcusa, PhD

Arizona State University
Styrning

Habib Azarabadi, PhD

Arizona State University
Koldioxidavskiljning

Damian Brady, PhD

Darling Marine Center University of Maine
Hav

Robert Brown, PhD

Iowa State University
Biokol

Holly Jean Buck, PhD

University at Buffalo
Styrning

Liam Bullock, PhD

Geosciences Barcelona
Geokemi

Wil Burns, PhD

Northwestern University
Styrning

Micaela Taborga Claure, PhD

Repsol
Koldioxidavskiljning

Struan Coleman

Darling Marine Center University of Maine
Hav

Niall Mac Dowell, PhD

Imperial College London
Biomassa/bioteknik

Anna Dubowik

Negative Emissions Platform
Styrning

Petrissa Eckle, PhD

ETH Zurich
Energisystem

Erika Foster, PhD

Point Blue Conservation Science
Ekosystemens ekologi

Matteo Gazzani, PhD

Utrecht University Copernicus Institute of Sustainable Development
Koldioxidavskiljning

Lauren Gifford, PhD

University of Arizona’s School of Geography, Development & Environment
Styrning

Sophie Gill

University of Oxford Department of Earth Sciences
Hav

Emily Grubert, PhD

University of Notre Dame
Styrning

Steve Hamburg, PhD

Environmental Defense Fund
Ekosystemens ekologi

Booz Allen Hamilton

Energy Technology Team
Biomassa/avskiljning av koldioxid direkt ur luften

Jens Hartmann, PhD

Universität Hamburg
Geokemi

Anna-Maria Hubert, PhD

University of Calgary Faculty of Law
Styrning

Lennart Joos, PhD

Out of the Blue
Hav

Marc von Keitz, PhD

Grantham Foundation for the Protection of the Environment
Hav/biomassa

Yayuan Liu, PhD

Johns Hopkins University
Elektrokemi

Matthew Long, PhD

National Center for Atmospheric Research
Hav

Susana García López, PhD

Heriot-Watt University
Koldioxidavskiljning

Kate Maher, PhD

Stanford Woods Institute for the Environment
Geokemi

John Marano, PhD

JM Energy Consulting
Lansering av teknik

Dan Maxbauer, PhD

Carleton College
Geokemi

Alexander Muroyama, PhD

Paul Scherrer Institut
Elektrokemi

Sara Nawaz, PhD

University of Oxford
Styrning

Rebecca Neumann, PhD

University of Washington
Biokol/geokemi

NexantECA

Energy Technology Team
Biomassa/avskiljning av koldioxid direkt ur luften

Daniel Nothaft, PhD

University of Pennsylvania
Mineralisering

Simon Pang, PhD

Lawrence Livermore National Laboratory
Koldioxidavskiljning

Teagen Quilichini, PhD

Canadian National Research Council
Biologi

Zach Quinlan

Scripps Institution of Oceanography
Hav

Mim Rahimi, PhD

University of Houston
Elektrokemi

Vikram Rao, PhD

Research Triangle Energy Consortium
Mineralisering

Paul Reginato, PhD

Innovative Genomics Institute at UC Berkeley
Bioteknik

Debra Reinhart, PhD

University of Central Florida
Avfallshantering

Phil Renforth, PhD

Heriot-Watt University
Mineralisering

Sarah Saltzer, PhD

Stanford Center for Carbon Storage
Geolagring

Saran Sohi, PhD

University of Edinburgh
Biokol

Mijndert van der Spek, PhD

Heriot-Watt University
Koldioxidavskiljning

Max Tuttman

AdHoc Group
Lansering av teknik

Shannon Valley, PhD

Woods Hole Oceanographic Institution
Hav

Jayme Walenta, PhD

University of Texas, Austin
Styrning

Frances Wang

ClimateWorks Foundation
Styrning

Fabiano Ximenes, PhD

New South Wales Department of Primary Industries
Biomassa/bioteknik

Vanliga frågor

Få svar på vanliga frågor om Climate Commitments.