LLC's vergeleken met C Corporations

Wat je moet weten vóór je je bedrijf opzet.

Avatar-foto van Patrick McKenzie
Patrick McKenzie

Patrick heeft vier softwarebedrijven opgezet (alle vier trouwens als LLC's) die internationaal zaken deden. Hij houdt zich nu voor Stripe bezig met Atlas.

 1. Inleiding
 2. Wat is het verschil tussen LLCs en C Corporations?
 3. Wat zijn LLCs?
 4. Wat zijn C Corporations?
 5. Overeenkomsten tussen LLCs en C Corporations
 6. Activa en intellectueel eigendom
 7. Belastingheffing
 8. Internationale eigenaren
 9. Investeringen
 10. Werknemerseigendom
 11. Definitieve toekenning
 12. Een LLC omzetten naar een C Corporation
 13. Waar is de LLC opgezet?
 14. De Stripe Atlas-LLC in het kort
 15. Aan de slag

Wat is het verschil tussen LLC's en C Corporations?

Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (LLC's) en C Corporations zijn de twee belangrijkste bedrijfsentiteiten in de Verenigde Staten. Elk entiteitstype heeft bepaalde kenmerken die voor sommige bedrijven gunstiger zijn dan voor andere.

We hebben hier wat informatie verzameld, zodat je een doordachte keuze kunt maken, in overleg met je professionele adviseurs.

Orrick, het internationale advocatenkantoor voor techbedrijven, is de juridische partner van Stripe Atlas. Experts bij Orrick hebben met hun expertise bijgedragen aan deze gids en gebruikers van Atlas kunnen een gedetailleerdere juridische Atlas-gids aanvragen die door Orrick is opgesteld.

Wat zijn LLC's?

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ook wel LLC (limited liability company) genoemd, is een bedrijfstype dat actief is onder een exploitatieovereenkomst. Dit is een contract tussen de eigenaren ('leden' genoemd) waarin is vastgelegd hoe het bedrijf zal worden geëxploiteerd en hoe de economische lasten en baten zullen worden verdeeld onder de partners.

De mogelijkheden voor het structureren van een LLC zijn vrijwel eindeloos, hetgeen zowel een voordeel als een nadeel kan zijn. Dit bemoeilijkt de interacties met een LLC, omdat de exploitatieovereenkomst (en mogelijk andere contracten die tussen de leden zijn ondertekend) moeten worden gecontroleerd om te begrijpen hoe het bedrijf wordt bestuurd. In vergelijking hiermee zijn C Corporations meer gestandaardiseerd: Ze hebben bepaalde gemeenschappelijke kenmerken zoals aandelen als vertegenwoordiging van eigendom, worden bestuurd door een raad van bestuur, hebben dagelijkse operationele activiteiten die worden afgehandeld door directeuren, enz.

Er zijn enkele kenmerken die LLC's gemeen hebben:

 • LLC's zijn actief als bedrijfsentiteit die beoogt beperkte aansprakelijkheid voor de bescherming voor de oprichters te bieden. De persoonlijke activa van de eigenaren zijn beschermd, en in plaats hiervan wordt de aansprakelijkheid voor schulden en verplichtingen van het bedrijf verschoven van de ondernemers naar het bedrijf zelf.
 • LLC's bieden doorberekeningsbelastingheffing. De eigenaren van de LLC betalen over het algemeen persoonlijke inkomstenbelasting over de inkomsten van het bedrijf.

Wat zijn C Corporations?

Een C Corporation is een entiteit die is ontworpen om te fungeren als een abstractielaag tussen de exploitanten van het bedrijf en de eigenaren van het bedrijf, die al dan niet operationeel betrokken kunnen zijn bij het bedrijf. Het eigendom wordt getraceerd via aandelen, waarbij elk aandeel overeenkomt met een bepaald deel van de zeggenschap over het bedrijf en recht op het economische voordeel ervan. De eigenaren worden aandeelhouders genoemd.

Veel bekende bedrijven zijn C Corporations; iemand kan aandelen bij Google hebben zonder enige verantwoordelijkheid te hebben om daar te werken. Deze veronderstelling dat zeggenschap en eigendom gescheiden kunnen zijn, sijpelt door in de mechanismen en regelgeving van C Corporations. De staat Delaware heeft een sterk ontwikkelde wetgeving op het gebied van vennootschappen, die zorgt voor een hoge mate van voorspelbaarheid in het geval van een juridisch geschil.

Er zijn enkele kenmerken die C Corporations gemeen hebben:

 • C Corporations dienen bescherming op basis van beperkte aansprakelijkheid te bieden. Over het algemeen zijn aandeelhouders niet individueel aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van het bedrijf.
 • Voor C Corporations worden bedrijfsbelastingen geheven op hun eigen winst (en gelden uitgebreide aangifteverplichtingen). Aandeelhouders worden afzonderlijk belast als het bedrijf dividenden aan hen uitkeert (of als het een salaris aan hen betaalt, in het geval van werknemereigenaren).

Overeenkomsten tussen LLC's en C Corporations

Zowel LLC's als C Corporations zijn bedrijven. In de Verenigde Staten zijn derde partijen zoals de overheid en bedrijven waarmee je mogelijk zaken wilt doen, bereid om samen te werken met beide bedrijfstypen. Dit is niet het geval in sommige andere landen (waar de lokale equivalenten van LLC's commercieel nadeel kunnen ondervinden ten opzichte van lokale equivalenten van C Corporations).

Zowel LLC's als C Corporations zijn bedoeld om de aansprakelijkheid van eigenaren en directeuren voor de acties van het bedrijf en voor schulden die het bedrijf mogelijk heeft, te beperken.

Zowel LLC's als C Corporations kunnen contractsluitende partijen zijn, kunnen andere bedrijven bezitten (en omgekeerd in het bezit van andere bedrijven zijn) of vrijwel elke andere activa bezitten, kunnen bankdiensten verkrijgen en kunnen over het algemeen zakelijke activiteiten uitvoeren.

Activa en intellectueel eigendom

Veel oprichters van nevenprojecten, kleine teams, start-ups of bedrijven die nog niet weten wat ze willen worden wanneer ze volwassen worden, kiezen voor een LLC. (LLC's kunnen tevens schalen om bedrijven van vrijwel elke grootte te ondersteunen. Basecamp is bijvoorbeeld een LLC. Facebook begon als een LLC en is later omgezet in een C Corporation.)

Eén reden waarom LLC's bijzonder geschikt kunnen zijn voor nevenprojecten is dat geld en intellectueel eigendom (IE) relatief vrij kunnen stromen tussen de leden van een LLC en de LLC zelf, vaak zonder de fiscale gevolgen die er zouden zijn als de transacties zouden plaatsvinden in een C Corporation, en vaak zonder al te veel vertoon.

Dit is theoretisch mogelijk met een C Corporation, maar bij deze bedrijfsvorm is sprake van veel meer boekhouding en (mogelijk) lastige belastingoverwegingen (bijvoorbeeld met betrekking tot intellectueel eigendom). Bij de meeste belangrijke acties van een C Corporation komt ook een bepaalde mate van formaliteit kijken, bijvoorbeeld bij officiële besluiten van het bedrijf of stemmingen van de aandeelhouders. Vaak stellen exploitatieovereenkomsten van LLC's de eigenaren en/of managers in staat om gewoon actie te ondernemen.

Belastingheffing

LLC's worden beschouwd als doorberekeningsentiteiten voor de toepassing van de belastingheffing in de VS. Ze dienen geen belastingaangifte uit eigen hoofde in, maar laten hun inkomen rapporteren op de personenbelastingaangifte van hun eigenaren. C Corporations dienen hun eigen belastingaangifte in. (Enigszins verwarrend is dat C Corporations soms kunnen kiezen voor de doorberekeningsstatus en LLC's ervoor kunnen kiezen te worden belast als een onderneming, maar dit zijn niet hun standaardbehandelingen.)

Geld dat door een LLC stroomt, wordt belast op het niveau van de eigenaren van de LLC, terwijl geld dat door een onderneming stroomt, wordt belast op het ondernemingsniveau en daarnaast wordt belast wanneer geld overgaat naar de eigenaren (ofwel als salaris, ofwel als uitkering van winst).

De verschillende fiscale behandeling van deze entiteiten kan interessante implicaties hebben, met name als het bedrijf verlies lijdt, zoals bij veel bedrijven het geval is in de vroege jaren. Een C Corporation die in een bepaald jaar verlies lijdt, kan dat verlies over het algemeen afschrijven tegen toekomstige belastingjaren, waarbij het verlies kan worden gebruikt om toekomstige winst te verrekenen. Een verlies dat is geleden door een LLC kan over het algemeen worden gebruikt om inkomsten van de eigenaren tijdens hetzelfde belastingjaar, bijvoorbeeld inkomsten uit dienstverband, te verrekenen.

Bijvoorbeeld: een bedrijf geeft in het eerste bestaansjaar $ 10.000 uit aan operationele activiteiten en heeft geen inkomsten. Een C Corporation zou dat verlies van $ 10.000 waarschijnlijk moeten overbrengen naar een toekomstig jaar om een belastingvoordeel te kunnen krijgen. Een LLC zou mogelijk het totale inkomen van de eigenaar kunnen verminderen met $ 10.000. Dit zou kunnen resulteren in een vermindering van de belastingaanslag van de eigenaar van enkele duizenden dollars. Voor iemand die werkzaam is in de technologiesector in de VS kan dit leiden tot een aanzienlijke belastingterugbetaling, die ze zouden kunnen gebruiken om de bedrijfsgroei te financieren of voor welk ander doeleinde dan ook. Het is hun geld.

Internationale eigenaren

In de Verenigde Staten, de staat Delaware inbegrepen, worden momenteel geen vereisten op het gebied van staatsburgerschap of ingezetenschap opgelegd aan de eigenaren van LLC's of C Corporations. Het bezit van een LLC kan eigenaren die geen ingezetenen of staatsburgers zijn, echter blootstellen aan zeer gecompliceerde belastingsituaties. Niet-ingezeten Amerikaanse staatsburgers kunnen worden verplicht een belastingaangifte in de VS te doen over het inkomen dat hun LLC's verdienen en moeten daarnaast overwegen hoe dat inkomen zal worden belast in hun lokale rechtsgebied.

Denk bijvoorbeeld aan een LLC met twee eigenaren, een in de Verenigde Staten en een in Japan die geen Amerikaans staatsburger is. De Verenigde Staten zullen waarschijnlijk belastingen opleggen aan de eigenaar in Japan over diens inkomen uit de LLC. De eigenaar in Japan kan tevens worden onderworpen aan belastingen in Japan over hetzelfde inkomen. Hierdoor wordt de belastingaangifte veel gecompliceerder.

Investeringen

De overgrote meerderheid van professionele investeerders geeft de voorkeur aan investeren in C Corporations versus investeren in LLC's. Volgens de Juridische gids van Orrick voor Stripe Atlas:

[V]eel investeerderstypen zullen niet geïnteresseerd zijn in (of mogelijk wettelijk uitgesloten zijn van) investeringen in LLC's vanwege de aard van de inkomen- en verliesdoorberekening.

De extreme flexibiliteit die de LLC-vorm biedt, betekent tevens dat investeerders die in een LLC proberen te investeren zeer grondig juridisch onderzoek zullen moeten verrichten om er zeker van te zijn dat wat ze kopen ook is wat ze verwachten te kopen. Veel investeerders willen geen uitvoerige en kostbare juridische werkzaamheden verrichten als voorwaarde voor het doen van investeringen en geven er de voorkeur aan om investeringen te doen in gestandaardiseerde bedrijven onder gestandaardiseerde voorwaarden. C Corporations zijn veel beter geschikt voor deze voorkeur.

In het geval dat een investeringsaanbieding wordt ontvangen voor een LLC, kunnen vele investeerders (waaronder bijvoorbeeld Y Combinator) verlangen dat de LLC wordt omgezet in een C Corporation in Delaware als vereiste voor het accepteren van de investering voordat de investering wordt gedaan.

Werknemerseigendom

Zowel LLC's als C Corporations kunnen werknemers hebben. Hoewel het in principe mogelijk is om een werknemer wel eigenaar te laten zijn van een LLC, maar er geen zeggenschap over te geven, is dit niet triviaal. C Corporations beschikken over goed bekende mechanismen voor de emissie van aandelen of aandelenopties, met goed begrepen fiscale consequenties en culturele en infrastructurele ondersteuning voor deze vorm van eigendom binnen de gehele tech-industrie.

Werknemers en adviseurs stellen waarschijnlijk veel meer prijs op het ontvangen van eigen vermogen dan op het lid worden van een LLC, wat hun eigen belastingsituatie gedurende de levensduur van de LLC zou kunnen compliceren (zelfs als ze bijvoorbeeld uit dienst gaan van de LLC).

Definitieve toekenning

Definitieve toekenning is een mechanisme waarbij oprichters of werknemers van een bedrijf hun eigendom in de loop der tijd verdienen.

LLC's van Stripe Atlas hebben geen toekenningsschema voor eigen vermogen. Hoewel er bij C Corporations een ongecompliceerde manier is om partners in de onderneming te onderscheiden van eigenaren, zijn deze concepten bij LLC's intrinsiek vermengd. Wanneer een eigenaar een LLC verlaat, moet er mogelijk een onderhandeling plaatsvinden tussen de vertrekkende partner en de resterende partners over de scheidingsvoorwaarden (hoewel de LLC Stripe Atlas bepaalde voorwaarden kent om dit proces af te handelen). Sommige bedrijven zullen dit vertrek willen behandelen als een definitieve scheiding, waarbij de resterende partners mogelijk het belang van de vertrekkende partner uitkopen. Andere bedrijven willen mogelijk de vertrekkende partner een deel van de winst blijven betalen. Deze beslissingen zijn gecompliceerd en hangen vaak af van de situaties van bedrijven en van de wensen van hun eigenaren.

De normen voor definitieve toekenning zijn ook niet zo gevestigd bij LLC's als het geval is bij C Corporations in de tech-industrie. Veel LLC's worden opgezet onder familieleden (waarbij relatie-overwegingen mogelijk belangrijker zijn dan contractafspraken), vertrek dat niet leidt tot ontbinding van de vennootschap komt minder vaak voor, en eigendom zonder zeggenschap zou niet zo waardevol zijn als het vaak wordt bij C Corporations, die in veel gevallen exploitatie op een wezenlijk grotere schaal overwegen.

Een LLC omzetten naar een C Corporation

LLC's kunnen over het algemeen worden omgezet naar C Corporations. (In principe kunnen C Corporations worden omgezet naar LLC's, maar dit komt zelden voor.)

Omdat LLC's onderworpen zijn aan contractafspraken tussen de leden, is voor het wegnemen van de risico's van het omzettingsproces voor een LLC over het algemeen een uitgebreide juridische controle vereist, waardoor het omzettingsproces meer tijd in beslag neemt en ook de kosten toenemen.

De exploitatieovereenkomsten van de LLC's van Stripe Atlas zijn zodanig opgesteld dat een mogelijke omzetting wordt geanticipeerd. Er is een vastgelegd proces voor het starten van een omzetting. Het eigendom wordt getraceerd in eenheden die kunnen worden toegewezen aan de emissie van aandelen in een toekomstige C Corporation. Orrick, die ruime ervaring heeft met start-ups, zet in hun juridische gids het omzettingsproces uiteen en biedt geannoteerde sjablonen die Stripe Atlas-gebruikers kunnen aanpassen voor omzetting.

Waar is de LLC opgezet?

LLC's en C Corporations kunnen worden opgezet in elke staat van de Verenigde Staten, ongeacht waar de oprichters wonen of waar de daadwerkelijke operationele activiteiten van het bedrijf plaatsvinden. Elke staat probeert een zo aantrekkelijk mogelijk productaanbod samen te stellen voor hun LLC's en C Corporations met de bedoeling om lokale heffingen en economische ontwikkeling aan te trekken.

Alle LLC's van Stripe Atlas zijn momenteel opgezet in de staat Delaware en moeten mogelijk worden geregistreerd als een 'buitenlandse' LLC in de staat/staten van verblijf of exploitatie van de eigenaren. Normaal gesproken is dit een ongecompliceerd proces waarvoor een bescheiden vergoeding per jaar vereist is. De regelgeving voor oprichters die buiten de VS wonen, variëren sterk; raadpleeg een lokale accountant of advocaat of je lokale overheid.

In de juridische gids van Orrick worden enkele voordelen van het opzetten van LLC's in de staat Delaware beschreven:

LLC's in Delaware hebben het voordeel dat ze eenvoudig op te zetten zijn, zeer flexibel zijn (met weinig beperkingen op het gebied van management- en governanceregelingen) en beter bekend zijn bij partijen waarmee je interacties aangaat. Bovendien is het proces van het omzetten van een LLC in Delaware naar een onderneming in Delaware, mocht je ooit beslissen dit te doen, ongecompliceerd en vrij normaal, en er zijn dan ook standaardformulieren voor de meeste elementen van het proces.

De Stripe Atlas-LLC in het kort

Sommige kenmerken van de Stripe Atlas-LLC zijn hetzelfde als voor vele LLC's, terwijl andere worden aangepast aan de behoeften van technologieoprichters.

Je moet de volledige exploitatieovereenkomst lezen voordat je deze ondertekent, omdat deze juridisch bindend is, maar hier volgt wat informatie over de voorwaarden ervan:

 • De LLC is actief onder de wetgeving van Delaware.
 • De Stripe Atlas-LLC wordt beheerd door de managers, waarbij de verantwoordelijkheid voor dagelijkse besluitvorming en management kan worden gescheiden van het eigendom (lidmaatschap). Het bedrijf kan managers hebben die geen eigenaar zijn of eigenaren die geen managementverantwoordelijkheden hebben.
 • De Stripe Atlas-LLC bevat een IE-toewijzing in de exploitatieovereenkomst die relevant IE (intellectueel eigendom) toewijst dat al is gecreëerd en dat berust bij de leden van de LLC op het moment waarop de LLC is opgezet.
 • Eigendom in de Stripe Atlas-LLC wordt beheerd via 10.000.000 eenheden, die op een vergelijkbare manier werken als aandelen en die een eenvoudig eigendomsbelang in het bedrijf vertegenwoordigen met slechts één eigenaarklasse.
 • De Stripe Atlas-LLC ondersteunt het toevoegen van nieuwe eigenaren (via unanieme instemming van bestaande eigenaren).
 • De Stripe Atlas-LLC ondersteunt het verwijderen van eigenaren (via unanieme instemming van alle eigenaren).
 • De Stripe Atlas-LLC bevat bepalingen om het proces van omzetting in een C Corporation in Delaware te vergemakkelijken.
 • De Stripe Atlas-LLC voorziet niet in definitieve toewijzing van eigendom, om redenen die later in de juridische gids worden besproken.

Alle gebruikers van de Stripe Atlas-LLC ontvangen de juridische gids van Orrick met diepgaande informatie over LLC's, C Corporations, de exploitatieovereenkomst en andere sjablonen die worden gebruikt met Stripe Atlas.

Aan de slag

Of je een C Corporation of een LLC wilt opzetten, Stripe Atlas kan je helpen bij het oprichten van je start-up. Start je bedrijf met slechts enkele klikken, en zorg dat je alles hebt wat je nodig hebt om je bedrijf te runnen.

Deze gids bevat geen en mag onder geen omstandigheden worden beschouwd als advies, aanbevelingen, bemiddeling of counseling op juridisch of belastinggebied. Door (het gebruik van) deze gids ga je geen advocaat-cliëntrelatie aan met Stripe, Orrick of PwC. Deze gids bevat uitsluitend de mening van de auteur en is niet goedgekeurd door of vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs het gedachtengoed van Orrick. Orrick is niet verantwoordelijk en staat niet garant voor de juistheid, volledigheid, adequaatheid of actualiteit van de informatie in de gids. Win het advies in van een competente advocaat of accountant die in jouw rechtsgebied gelicentieerd is om zijn/haar beroep uit te voeren als je een specifiek probleem hebt.

Direct aan de slag? Neem contact op of maak een account.

Maak direct een account om betalingen te kunnen ontvangen. Contracten of bankgegevens zijn niet vereist. Je kunt ook contact met ons opnemen om een aangepast pakket voor je onderneming samen te stellen.