วิธีการดำเนินงานของ Stripe

หลักการปฏิบัติงาน

หลักการปฏิบัติงานของ Stripe ช่วยแนะนำวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรของเราเองและผู้ใช้ โดยถ่ายทอดคุณค่าและความเชื่อออกมาในรูปแบบของการปฏิบัติที่จับต้องได้ หลักการที่ระบุไว้เหล่านี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราให้ความสำคัญ จุดเด่นหลักของเรา และสิ่งที่เราคาดหวังจากผู้นำ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรากฐานของความคาดหวังหลักที่ Stripe ใช้ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง ความมีวุฒิภาวะ และความเคารพในผู้อื่นในระดับสูงอยู่เสมอ

 1. บทแนะนำ
 2. วิธีดำเนินงานของเรา
 3. จุดเด่นของเรา
 4. ความเป็นผู้นำ
 5. สรุป

วิธีดำเนินงานของเรา

ให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นหลัก เรามีข้อบังคับที่เข้มงวดด้านธุรกิจเกี่ยวกับ Stripe และผู้ใช้บริการที่ต้องให้บริการในทุกๆ วัน เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับความสำเร็จของผู้ใช้เป็นอย่างมาก เราจึงต้องยึดถือความต้องการของผู้ใช้เป็นสำคัญในทุกกระบวนการ

เดินหน้าด้วยความรวดเร็วและจุดมุ่งหมาย การริเริ่มลงมือทำคือสิ่งที่ช่วยเร่งกระบวนการเรียนรู้ของเราและทำให้ผู้ใช้พึงพอใจ เราเน้นที่สิ่งสำคัญสูงสุด ริเริ่มเพื่อเร่งความคืบหน้า และดำเนินการซ้ำกับกระบวนการที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด

ละเอียดรอบคอบกับงานที่ทำ การทำทุกอย่างให้ดีที่สุดคือ DNA ของ Stripe เราให้คุณค่ากับความละเอียดของงาน และมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสร้างผลงานอันยอดเยี่ยม

เปิดรับความคิดเห็น เราให้คุณค่ากับความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและมีข้อมูลสำคัญ รวมถึงมองหาความเชี่ยวชาญจากบุคลากร Stripe คนอื่นๆ ที่จะมาช่วยปรับแนวคิด ท้าทายสิ่งที่เราทำอยู่ และช่วยให้เราเข้าใจธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

ส่งมอบผลลัพธ์ที่โดดเด่น บุคลากรของ Stripe เป็นผู้มีผลปฏิบัติงานในระดับสูง โดยมีแรงขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ เรารับผิดชอบในงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกกระบวนการและมุ่งมั่นทำให้ได้ตามเป้าหมาย

จุดเด่นของเรา

ช่างสงสัย เราดำเนินงานด้วยความสนใจในผู้คน แนวคิด และสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เราพยายามที่จะเข้าใจมุมมองที่แตกต่าง และชอบหาคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง

ล้มแล้วลุก สตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างวุ่นวายและเป้าหมายระดับสูงอาจทำให้เกิดความล้มเหลวได้ในบางครั้ง แต่เรามองอุปสรรคเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น

ถ่อมตัว บุคลากรของ Stripe เป็นคนถ่อมตัว ไม่เย่อหยิ่งหรือหลงตัวเอง เราสร้างสภาพแวดล้อมที่ต้อนรับทุกคน เราไม่ยึดติดกับวิธีที่เราใช้ดำเนินงานในปัจจุบันไปตลอด เพราะวิธีที่เราใช้อยู่อาจไม่ได้ผลในอนาคตก็ได้

มองภาพกว้างในแง่บวก Stripes ไม่ยอมรับมุมมองในแง่ลบ เพราะเรามองว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไขด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง และความคืบหน้าจะเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าพยายามอย่างถูกจุด เราเชื่อมั่นใจอนาคตระยะยาว

มีพลังและอบอุ่น พวกเราที่ Stripe มีพลังและความอบอุ่นที่ส่งต่อให้แก่ทีมและบริษัท เรารู้สึกตื่นเต้นกับงานอย่างแท้จริง และจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ยินดีตอนรับบุคลากรของ Stripe ทุกคน

ความเป็นผู้นำ

เฟ้นหาผู้มีความสามารถ คุณภาพของพนักงาน Stripe ที่คุณดึงดูดเข้ามาและรักษาไว้ได้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงทีมของคุณ ดังนั้น การพัฒนาทักษะการสรรหาผู้สมัครที่ยอดเยี่ยมและแปลกใหม่จะถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญเหนือคู่แข่ง เราต้องการผู้ที่พิจารณาและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครอย่างละเอียด สามารถแย้งผู้บังคับบัญชาของตนได้เมื่อบริษัทว่าจ้างผู้สมัครที่มีคุณสมบัติแค่ "พอใช้ได้" และยึดมาตรฐานผลการปฏิบัติงานในระดับสูง มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการแก้ปัญหาด้านการว่าจ้างบุคลากรที่ไม่ตรงกับงานอย่างทันท่วงที พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในด้านที่สำคัญ ตลอดจนสรรหางานที่ท้าทายสำหรับบุคลากรที่มีทักษะในระดับสูงสุด

ตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นอีกระดับ รู้ว่าเป้าหมายของทีมในปีหน้า/4 ปีข้างหน้า/10 ปีข้างหน้าคืออะไร แล้ววางวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลสำหรับอนาคตที่ตั้งไว้ แนะนำแนวทางให้ทีมกำหนดเป้าหมายใหม่โดยการขยายขอบเขตของเป้าหมายที่สามารถทำได้จริง

มีความรวดเร็วและพลังที่จะบรรลุเป้าหมาย Stripe คือบริษัทที่จริงจังในทุกด้าน เรามีเป้าหมายที่หลากหลายและมีข้อบังคับที่เข้มงวดซึ่งผู้ใช้ต้องปฏิบัติตาม ลองกระตุ้นให้ทีมวางเป้าหมายที่ท้าทาย วางแผนที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น และเน้นที่การทำให้ทีมรู้สึกถึงพลัง ความคุ้มค่า และความสำเร็จที่ได้บรรลุเป้าหมายนั้น

กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบกับผลลัพธ์ บางครั้งอาจไม่มีกฏเกณฑ์ที่ตายตัวว่าใครควรตัดสินใจ ผู้นำที่มีประสิทธิภาพควรตัดสินใจได้ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าใครรับผิดชอบเรื่องนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการยกหูโทรศัพท์ด้วยตัวเองหรือประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ ผู้นำต้องสื่อสารอย่างชัดเจนว่าตัดสินใจอย่างไร และให้ทีมรวมถึงตนเองเป็นผู้รับผิดชอบผลการตัดสินใจนั้นด้วย

เป็นผู้นำทีมด้วยความชัดเจนและมีข้อมูลประกอบ เปลี่ยนงานที่วุ่นวายให้เป็นแผนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เปิดรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ภายใน Stripe และสร้างแผนสำหรับทีมที่อิงตามภาระงานในขอบเขตที่กว้างขึ้น

แก้ปัญหา สร้างแรงผลักดันที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนา ผู้นำของเราจะต้องทำงานร่วมกับทีมของตัวเองและทีมอื่นๆ ใน Stripe เพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสำหรับปัญหาที่ยากและซับซ้อน

สรุป

สุดท้ายนี้ คำแนะนำที่เราใช้เพื่อมาถึงจุดนี้ยังคงมีประโยชน์ในขณะที่เราพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้คำแนะนำต่างๆ จะไม่ได้เน้นที่วิธีดำเนินงานหลัก แต่เราขอให้คุณพิจารณางานของตัวเองโดยอิงตามสโลแกน "ดั้งเดิม" ของ Stripe ดังนี้

 • เรายังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า
 • ประสิทธิภาพคือจุดแข็ง
 • ละเอียดรอบคอบกับรากฐานที่สำคัญ
 • เห็นต่างได้แต่ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างจริงจัง
 • ดำเนินงานจากหลักการเบื้องต้น
 • ไม่ย้อท่อต่ออุปสรรค

ความคิดเห็น

เราขอให้คุณแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับคำแนะนำนี้ เพื่อที่เราจะนำไปพิจารณาได้อย่างตรงจุด

ความคิดเห็นของคุณจะไม่มีผลต่อการสมัคร (ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด) และข้อมูลที่คุณแชร์กับเราจะไม่ถูกตรวจสอบโดยผู้สรรหาพนักงานใหม่หรือสมาชิกคณะกรรมการสัมภาษณ์ของคุณ