สั่งซื้อจำนวนตันสำหรับการขจัดคาร์บอนล่วงหน้า

คำสั่งซื้อ Climate ช่วยให้คุณสั่งซื้อจำนวนตันที่แน่นอนได้ล่วงหน้าจากพอร์ตโฟลิโอการรับซื้อเทคโนโลยีของ Frontier ผ่านการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งในแดชบอร์ด หรือจะสร้างข้อเสนอของตัวเองเพื่อช่วยรักษาสภาพภูมิอากาศโดยใช้ API ก็ได้เช่นกัน

วิธีการใช้งาน

ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยไม่เปลืองแรง

คำสั่งซื้อ Climate ช่วยให้คุณและลูกค้าซื้อจำนวนตันจากพอร์ตโฟลิโอการรับซื้อเทคโนโลยีขจัดคาร์บอนล่วงหน้าของ Frontier ได้อย่างง่ายดาย โดย Frontier จะจัดหา ทำการตรวจสอบ และลงนามในสัญญารับซื้อระยะยาวร่วมกับซัพพลายเออร์ที่น่าจะให้ผลลัพธ์ดีที่สุดแทนคุณ คำสั่งซื้อทั้งหมดหมายถึงจำนวนตันของคาร์บอนที่จะขจัดได้ในอนาคต

เข้าถึงพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย

โครงการด้านการขจัดคาร์บอนจะได้รับการคัดสรรและตรวจสอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ Frontier และผู้ตรวจสอบด้านเทคนิคจากภายนอกกว่า 60 คน

เราลงนามในสัญญารับซื้อล่วงหน้าเพื่อเร่งการเติบโตของเทคโนโลยีขจัดคาร์บอนที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและมีศักยภาพที่จะลดค่าใช้จ่ายและขจัดคาร์บอนได้ในปริมาณสูง การรับซื้อในระยะแรกนี้จะช่วยให้เริ่มสร้างโครงการต่างๆ ได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ในอนาคต ซึ่งผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้จะผ่านการตรวจสอบจากบริษัทภายนอก

โครงการแบ่งตามแนวทาง

 • การเร่งกระบวนการสลายของแร่ธาตุโดยใช้ผงหิน
 • การดักจับคาร์บอนจากอากาศโดยตรง
 • การขจัดและการกักเก็บคาร์บอนจากชีวมวล
 • 20%
 • 40%
 • 40%

ลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง

มีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย

Frontier จัดการการสรรหา ตรวจสอบ ทำสัญญา ติดตามผล และยืนยันโครงการที่น่าจะให้ผลลัพธ์ดีที่สุดแทนคุณ เนื่องจากใบรับรองการส่งมอบผลลัพธ์จะช่วยให้เข้าใจและสื่อสารรายละเอียดการส่งมอบผลลัพธ์ที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย

ความเสี่ยงในระดับต่ำ

Frontier ลดราคาซื้อและความเสี่ยงในการส่งมอบผลลัพธ์โดยใช้พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย โดยกันจำนวนตันเผื่อไว้ รวมถึงติดตามความคืบหน้าของซัพพลายเออร์ และปรับพอร์ตโฟลิโอให้สมดุลตามความเหมาะสม

Climate Orders delivery certificate

วิธีเริ่มใช้งาน

สั่งซื้อผ่าน API หรือแดชบอร์ด

API

ใช้ API ของเราเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีการขจัดคาร์บอนแก่ลูกค้า

await stripe.climate.products.list() /*--- RESPONSE ---*/ { object: "list", url: "v1/climate/products", has_more: false, data: [ { id: "climsku_frontier_offtake_portfolio_2027", object: "climate.product", created: 1678989595, current_prices_per_metric_ton: { usd: { amount_fees: 1650, amount_subtotal: 55000, amount_total: 56650 } }, name: "Frontier’s 2027 offtake portfolio", delivery_year: 2027, livemode: true, metric_tons_available: "18000.0", suppliers: [ { id: "climsup_charm_industrial", object: "climate.supplier", info_url: "https://frontierclimate.com/portfolio/charm-industrial", livemode: true, locations: [ { city: "San Francisco", country: "US", latitude: 37.7749, longitude: -122.4194, region: "CA" } ], name: "Charm Industrial", removal_pathway: "biomass_carbon_removal_and_storage" }, { "id": "climsup_carbon_capture_inc", "object": "climate.supplier", "info_url": "https://frontierclimate.com/portfolio/carboncapture-inc", "livemode": true, "locations": [ { "city": "Los Angeles", "country": "US", "latitude": 34.0549, "longitude": -118.2426, "region": "CA" } ], "name": "CarbonCapture Inc.", "removal_pathway": "direct_air_capture" }, { "id": "climsup_heirloom", "object": "climate.supplier", "info_url": "https://frontierclimate.com/portfolio/heirloom", "livemode": true, "locations": [ { "city": "Brisbane", "country": "US", "latitude": 37.6808, "longitude": -122.4, "region": "CA" } ], "name": "Heirloom", "removal_pathway": "direct_air_capture" } ] }, { id: "climsku_charm_industrial_2026", object: "climate.product", created: 1678989595, name: "Charm Industrial 2026", delivery_year: 2026, livemode: true, metric_tons_available: "3750.0", current_prices_per_metric_ton: { usd: { amount_fees: 300, amount_subtotal: 6000, amount_total: 6300 } }, suppliers: [ { id: "climsup_charm_industrial", object: "climate.supplier", info_url: "https://frontierclimate.com/portfolio/charm-industrial", livemode: true, locations: [ { city: "San Francisco", country: "US", latitude: 37.7749, longitude: -122.4194, region: "CA" } ], name: "Charm Industrial", removal_pathway: "biomass_carbon_removal_and_storage" } ] } ] }
await stripe.climate.orders.create({ product: "climsku_frontier_offtake_portfolio_2027", metric_tons: "1.25", currency: "usd", beneficiary: { public_name: "Togethere, Inc.", } }) /*--- RESPONSE ---*/ { id: "climorder_1NqOXrLlylBo10LY58O8QOoM", object: "climate.order", amount_fees: 1650, amount_subtotal: 55000, amount_total: 56650, beneficiary: { public_name: "Togethere, Inc." }, canceled_at: null, cancellation_reason: null, certificate: null, confirmed_at: 1694732520, created: 1694732519, currency: "usd", delayed_at: null, delivered_at: null, delivery_details: [], expected_delivery_year: 2027, livemode: true, metadata: {}, metric_tons: "1.0", product: "climsku_frontier_offtake_portfolio_2027", product_substituted_at: null, status: "confirmed" }
stripe.webhooks.constructEvent( webhookRequest.body, webhookRequest.header("Stripe-Signature"), webhookSecret ) /*--- RESPONSE ---*/ { id: "evt_123...", object: "event", type: "climate.order.delivered", data: { object: { id: "climorder_678...", object: "climate.order", amount_total: 20600, amount_subtotal: 20000, amount_fees: 600, beneficiary: { public_name: "Togethere, Inc." }, canceled_at: null, cancellation_reason: null, certificate: "https://certificates.frontierclimate.com/1NTF0iDRcIWa6aw9e6PbCsZB", confirmed_at: 1694732520, created: 1678989595, currency: "usd", delayed_at: null, delivered_at: 1677715770, delivery_details: [ { supplier: { id: "climsup_charm_industrial", object: "climate.supplier", name: "Charm Industrial", removal_pathway: "biomass_carbon_removal_and_storage", info_url: "https://frontierclimate.com/portfolio/charm-industrial" }, metric_tons: "0.25" }, { supplier: { id: "climsup_carbon_capture_inc", object: "climate.supplier", name: "CarbonCapture Inc.", removal_pathway: "direct_air_capture", info_url: "https://frontierclimate.com/portfolio/carboncapture-inc" }, metric_tons: "0.15" }, { supplier: { id: "climsup_heirloom", object: "climate.supplier", name: "Heirloom", removal_pathway: "direct_air_capture", info_url: "https://frontierclimate.com/portfolio/charm-heirloom" }, metric_tons: "0.1" } ], expected_delivery_year: 2027, livemode: true metadata: {}, metric_tons: "0.5", product: "climsku_frontier_offtake_portfolio_2027", product_substituted_at: null, status: "delivered", }, previous_attributes: { certificate: null, delivered_at: null, delivery_details: [], status: "confirmed", }, }, }

เรียกดูผลิตภัณฑ์

เรียกดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอการรับซื้อของ Frontier เพื่อให้คุณสามารถแสดงรายการโซลูชันที่มีอยู่แก่ลูกค้าได้
 • ซื้อพอร์ตโฟลิโอของ Frontier เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีขจัดคาร์บอนประเภทต่างๆ
 • ซื้อโซลูชันจากซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลทั่วไปในพอร์ตโฟลิโอการรับซื้อของ Frontier
 • ติดตามปี สถานที่ แนวทาง และข้อมูลอัปเดตอื่นๆ เกี่ยวกับการส่งมอบผลลัพธ์ที่คาดการณ์

สั่งซื้อการขจัดคาร์บอน

สั่งซื้อจำนวนตันการขจัดคาร์บอนเพื่อการส่งมอบในอนาคต ระบบจะหักยอดคำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วจากยอดคงเหลือของคุณใน Stripe และขจัดออกในนามของผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ หากมีการระบุ
 • สั่งซื้อได้ทันที
 • ชำระในสกุลเงินท้องถิ่น

เชื่อมต่อการทำงาน Webhook

ใช้ Webhook เพื่อนำตรรกะของธุรกิจไปใช้และติดตามสถานะการส่งมอบผลลัพธ์
 • ติดตามการจัดส่งคำสั่งซื้อทุกขั้นตอน
 • รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน

แดชบอร์ด

ซื้อการขจัดคาร์บอนถาวรผ่านแดชบอร์ดได้โดยตรงและไม่ต้องเขียนโค้ด

Climate Orders dashboard list overview
Climate Orders dashboard create panel

หากคุณ (ก) มีเป้าหมายหลักในการเร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้และ (ข) ไม่ต้องการซื้อจำนวนตันที่สูงเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายของ Climate การบริจาคให้กับ Climate ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพียงแค่คลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็สามารถแบ่งเงินรายรับเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยสนับสนุนให้บริษัทในพอร์ตโฟลิโอของ Frontier ที่คิดค้นเทคโนโลยีขจัดคาร์บอนในระยะแรกๆ นำทฤษฎีในห้องปฏิบัติการไปใช้งานจริงได้

กรณีการใช้งาน

ซื้อเทคโนโลยีขจัดคาร์บอนได้โดยตรง หรือผสานไว้ในประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

ธุรกิจ

ซื้อการขจัดคาร์บอนเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

แพลตฟอร์ม B2B

ช่วยธุรกิจในการขจัดคาร์บอนหลังจากที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสำเร็จ

แพลตฟอร์ม B2C

นำเสนอเทคโนโลยีขจัดคาร์บอนให้แก่ลูกค้าที่ขั้นตอนการชำระเงิน

ระบุความคิดเห็นของคุณ

ติดต่อเราเพื่อแสดงความคิดเห็น

ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีขจัดคาร์บอนให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ความร่วมมือของผู้ซื้อระยะแรกจะช่วยตอบสนองแนวโน้มความต้องการใช้โซลูชันในระดับโลก

วิธีการใช้งาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stripe Climate Orders