สนับสนุนการขจัดคาร์บอน

บริจาคเงินให้แก่ Stripe Climate และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่มองการณ์ไกลซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางการขจัดคาร์บอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Stripe บริจาคเงินทั้งหมดของคุณให้แก่โครงการขจัดคาร์บอนหลังหักค่าธรรมเนียมที่บริษัทอื่นเรียกเก็บ เงินบริจาคดังกล่าวไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เนื่องจาก Stripe ไม่ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศล นโยบายความเป็นส่วนตัว