นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

บริการสำหรับผู้บริโภคออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางการค้าเท่านั้น คุณต้องไม่ รวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณกับเรา
 • ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง หรือกฎระเบียบ (ตัวอย่างเช่น กฎหมายหรือข้อบังคับที่กำกับดูแลบริการทางการเงิน การคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ หรือการโฆษณาอันเป็นเท็จ)
 • ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลที่สาม
 • สร้างหรือควบคุมบัญชีส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ของตัวเองมากกว่าหนึ่งบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา ไม่ว่าโดยการใช้ชื่ออื่นที่ไม่ใช่ชื่อของคุณ ใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว ให้ข้อมูลส่วนตัวอันเป็นเท็จ หรือใช้วิธีอื่นใดนอกเหนือจากนี้
 • ให้ข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด
 • ปฏิเสธไม่ยอมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือไม่ยอมยืนยันตัวตนหรือยืนยันข้อมูลที่คุณมอบให้เรา
 • พยายามรับเงินจากทั้งสองทางระหว่างที่มีการโต้แย้งการชำระเงิน โดยรับหรือพยายามรับเงินทั้งจากเราและผู้รับชำระเงิน ธนาคาร หรือผู้ออกบัตรสำหรับธุรกรรมรายการเดียวกัน
 • ใช้บริการสำหรับผู้บริโภคในลักษณะที่ทำให้หรืออาจทำให้เกิดผลลัพธ์ดังต่อไปนี้
  • การร้องเรียน
  • การโต้แย้งการชำระเงิน การเบิกเงินคืน การปรับคืน การดึงเงินคืน
  • ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ การลงโทษ หรือความรับผิดหรือการสูญเสียอื่นๆ ที่ Stripe ลูกค้ารายอื่น บุคคลที่สาม หรือคุณต้องแบกรับ
 • ใช้บริการสำหรับผู้บริโภคในลักษณะที่เรา, Visa, Mastercard, American Express, Discover หรือเครือข่ายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ มีเหตุอันสมควรให้เชื่อว่าเป็นการใช้ระบบบัตรในทางมิชอบหรือฝ่าฝืนกฎของสมาคมหรือเครือข่ายบัตร
 • มียอดเงินที่พึงชำระให้กับเรา
 • เบิกเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิตให้ตัวเอง (หรือช่วยให้คนอื่นทำแบบเดียวกัน)
 • ดำเนินการสิ่งใดก็ตามที่ทำให้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการมอบบริการของ Stripe) ที่ให้บริการโดยเราหรือให้บริการแทนเรา หรือบริการของ Stripe ต้องรองรับการโหลดจำนวนมากอย่างไม่สมควรหรือผิดปกติ
 • อำนวยความสะดวกให้กับไวรัส โทรจัน มัลแวร์ เวิร์ม หรือรูปแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบอื่นๆ ที่พยายามหรืออาจสร้างความเสียหาย ขัดขวาง ทำให้วิบัติ ใช้งานในทางที่ผิด รบกวนการทำงาน ลักลอบสกัดกั้นหรือยึด หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งระบบ ข้อมูลใดๆ หรือบริการของ Stripe
 • ใช้พร็อกซีปกปิดตัวตน ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ หรือกระบวนการแบบแมนวล เพื่อตรวจสอบติดตามหรือคัดลอกเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเราล่วงหน้า หรือใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือรูปแบบการเขียนโปรแกรมเพื่อข้ามส่วนหัวที่ใช้ตรวจจับหุ่นยนต์ของเรา
 • รบกวนหรือขัดขวาง หรือพยายามรบกวนหรือขัดขวางเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการมอบบริการสำหรับผู้บริโภค) ที่ให้บริการโดยเราหรือให้บริการแทนเรา บริการสำหรับผู้บริโภค หรือการใช้บริการสำหรับผู้บริโภคโดยผู้ใช้รายอื่นๆ
 • ดำเนินการใดก็ตามที่อาจส่งผลให้เราไม่อาจใช้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ประมวลผลการชำระเงิน หรือซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ได้อีกต่อไป
 • ใช้บริการสำหรับผู้บริโภคเพื่อทดสอบรูปแบบการทำงานของบัตรเครดิต หรือทำธุรกรรมมากเกินไปหรือไม่มีเหตุผลอธิบายได้
 • ทำร้ายและ/หรือข่มขู่พนักงาน ตัวแทน หรือผู้ใช้รายอื่นๆ ของเรา
 • ใช้บริการสำหรับผู้บริโภคเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือธุรกิจ หรือในลักษณะอื่นใดที่ไม่ใช่การใช้งานส่วนบุคคล
 • ใช้บริการสำหรับผู้บริโภคในลักษณะที่ฝ่าฝืนข้อห้ามที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการคว่ำบาตรกำหนดไว้
 • นำส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการสำหรับผู้บริโภคไปสร้างเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
 • ใช้หรือทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการสำหรับผู้บริโภค (รวมถึงเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่ในบริการสำหรับผู้บริโภค) เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง
 • หลบเลี่ยงข้อจำกัดทางเทคนิคของบริการสำหรับผู้บริโภค หรือเปิดใช้งานฟังก์ชันที่ถูกปิดใช้งานหรือห้ามใช้งาน
 • แปลย้อนกลับ ดึงข้อมูลโค้ดต้นฉบับ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับกับบริการสำหรับผู้บริโภค หรือ
 • โอนหรือย้ายซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือบริการ (รวมถึงซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์เข้ารหัสของเรา) ไปยังหรือจากประเทศใดๆ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย