Policy för tillåten användning

Konsumenttjänsterna är endast avsedda för icke-kommersiellt bruk. Du får inte och får inte låta andra:

 • Bryta mot dessa Villkor eller andra avtal mellan dig och oss.
 • Begå överträdelser av lagar, stadgar, förordningar eller regleringar (exempelvis sådana som reglerar finansiella tjänster, konsumentskydd, illojal konkurrens, antidiskriminering eller falsk marknadsföring).
 • Göra intrång i våra eller tredje parters immateriella rättigheter. 
 • Skapa eller förfoga över fler än ett personligt konto för egen räkning utan vårt uttryckliga medgivande genom att, bland andra metoder, använda andra namn än ditt eget, använda temporära e-postadresser eller telefonnummer eller tillhandahålla andra falska personuppgifter.
 • Tillhandahålla oriktiga, felaktiga eller vilseledande uppgifter.
 • Vägra samarbete vid en undersökning eller att bekräfta din identitet eller andra uppgifter som du lämnar ut till oss.
 • Försöka att i samband med en tvist ta emot pengar för samma transaktion både från oss och en betalningsmottagare, bank eller kortutfärdare.
 • Använda Konsumenttjänsterna på ett sätt som resulterar i eller kan resultera i:
  • klagomål
  • tvister, anspråk, återföringar eller återkrediteringar (chargebacks)
  • avgifter, böter, straffavgifter eller andra ersättningsskyldigheter eller förluster för Stripe, andra kunder, tredje parter eller dig
 • Använda dina Konsumenttjänster på ett sätt som föranleder oss, Visa, Mastercard, American Express, Discover eller andra nätverk för elektronisk överföring av medel att rimligen anta att det rör sig om ett missbruk av kortsystemet eller överträdelser av kortföretagets eller kortnätverkets regler.
 • Vara skyldiga oss några belopp.
 • Förse dig själv med ett kontantförskott från ditt kreditkort (eller hjälpa andra göra det).
 • Vidta åtgärder som på ett orimligt eller oproportionerligt sätt belastar webbplatser, programvara, system (inklusive alla nätverk och servrar som används för att tillhandahålla Stripes tjänster) som drivs av oss eller för vår räkning eller Stripes tjänster.
 • Underlätta överföring av virus, trojaner, skadlig programvara eller andra dataprogrammeringsrutiner som syftar till att eller kan skada, orsaka störningar, missbruk, menlig inverkan på, oförmärkt fånga upp eller tillvälla sig eller bereda sig obehörig åtkomst till system, data, information eller Stripes tjänster.
 • Använda anonymiserande proxyservrar, robotar, spindlar eller andra automatiska anordningar eller manuella processer för att övervaka eller kopiera våra webbplatser utan att först ha inhämtat vårt skriftliga tillstånd eller använda andra enheter, program eller rutiner för att kringgå våra robotavvisande rubriker.
 • Störa eller avbryta eller försöka att störa eller avbryta våra webbplatser, program, system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla Konsumenttjänsterna) som drivs av oss eller för vår räkning, Konsumenttjänsterna eller andra användares användning av Konsumenttjänsterna.
 • Vidta åtgärder som kan göra att vi förlorar tjänster från våra internetleverantörer, betalningsförmedlare eller andra leverantörer eller tjänsteleverantörer.
 • Använda Konsumenttjänsterna för att testa kreditkorsbeteenden eller genomföra överdrivna eller oförklarliga transaktioner.
 • Trakassera och/eller hota våra anställda, ombud eller andra användare.
 • Använda Konsumenttjänsterna i kommersiella eller affärsrelaterade syften eller på andra sätt än för dina egna personliga syften.
 • Använda Konsumenttjänsterna på ett sätt som bryter mot förbud som relevanta sanktionsmyndigheter infört.
 • Skapa innehåll, produkter eller tjänster med hjälp av någon del av Konsumenttjänsterna.
 • Använda eller reproducera någon del av Konsumenttjänsterna (inklusive eventuella varumärken som visas i Konsumenttjänsterna), med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt lag.
 • Kringgå de tekniska begränsningarna hos Konsumenttjänsterna eller aktivera funktionalitet som är inaktiverad eller förbjuden.
 • Dekompilera, extrahera källkod eller baklängeskonstruera (reverse engineer) Konsumenttjänsterna.
 • Överföra eller flytta programvara, teknik eller tjänster (inklusive vår programvara eller krypteringsprogramvara) till eller från något land på ett sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning.