ข้อมูลทางการเงิน

หน้านี้จะมีข้อมูลทางการเงินที่เราเผยแพร่เป็นระยะๆ

งบการเงินสำหรับครึ่งแรกของปี 2022 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว