นโยบายการจัดการเงินทุนและความเสี่ยง

1. บทนำ

Stripe Brasil Soluções de Pagamento Ltda. ("Stripe บราซิล") เป็นบริษัทจำกัดที่ก่อตั้งในปี 2015 ซึ่งดำเนินธุรกิจในด้านวิธีการชำระเงิน บริษัทเป็นของ Stripe, Inc. ("Stripe") โดยสมบูรณ์และเป็นบริษัทในเครือโดยอ้อมของ Stripe ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ก่อตั้งในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2011 และให้บริการเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ช่วยผู้ประกอบการในการเริ่มต้น จัดการ รวมทั้งขยายธุรกิจออนไลน์

นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่แนะนำในตลาดและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้แล้ว Stripe บราซิลยังดูแลรักษาเฟรมเวิร์กการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ("ERMF") ที่บริษัทได้จัดตั้งแนวทางในการระบุ วัด ติดตามตรวจสอบ ควบคุม บรรเทา และจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านการดำเนินงาน และด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่ผสานรวมไว้ด้วยกันอีกด้วย

2. โมเดลการจัดการความเสี่ยง

Stripe บราซิลใช้แนวทางที่ครอบคลุมในการจัดการความเสี่ยงอันประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่ (1) การระบุความเสี่ยง (2) การประเมิน (3) การบรรเทา (4) การติดตามตรวจสอบและการรายงาน

ERMF พิจารณาทั้งลักษณะโดยพื้นฐาน ปริมาณ และความซับซ้อนของธุรกิจและการดำเนินการของ Stripe บราซิลเพื่อพิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมกับจุดประสงค์ของสถาบันและสภาวะของตลาด เฟรมเวิร์กนี้ได้รับการอัปเดตเป็นรายปีและ/หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น โดยจะให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อเป้าหมายและโครงการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

Stripe ใช้โมเดล "การป้องกันสามด่าน" ในการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง โดยจะพิจารณาจากหลักการต่อไปนี้ (1) กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการดำเนินการทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในนามของ Stripe บราซิลจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ (ด่านแรก) (2) หน่วยงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการจัดการความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงจะต้องคอยดูแลด่านแรก (ด่านที่สอง) (3) การประเมินด้านการปฏิบัติตามกฎที่บังคับใช้ควรดำเนินการโดยหน่วยงานอิสระ (ด่านที่สาม)

การป้องกัน 3 ด่านนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเสี่ยง ("CRCO") ผู้มีหน้าที่สูงสุดในการดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายทั้งหมดของ Stripe บราซิล

2.1. การป้องกันด่านแรก

การป้องกันด่านแรกของ Stripe บราซิลประกอบด้วยฝ่ายงานด้านการจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายงานด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เจ้าของความเสี่ยงเหล่านี้หรือผู้ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้รับผิดชอบวงจรการจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยการระบุความเสี่ยง การประเมิน การบรรเทา การติดตามตรวจสอบ และการรายงาน โดยท้ายที่สุดแล้วจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการดำเนินการควบคุม การเฝ้าติดตามประสิทธิภาพของการควบคุมในตอนท้าย และการอ้างอิงปัญหาใดๆ ที่ตนพบไปยังด่านที่สองและ/หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการปฏิบัติตามกฎและความเสี่ยงของ Stripe บราซิล นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ด้านความเสี่ยงยังมีหน้าที่ในการพัฒนาแผนและหาแนวทางแก้ไขเมื่อตนหรือหน่วยงานด้านการปฏิบัติตามกฎ ฝ่ายตรวจสอบ หรือธนาคารพาร์ทเนอร์ระบุปัญหาได้

2.2. การป้องกันด่านที่สอง

การป้องกันด่านที่สองประกอบด้วยฝ่ายงานด้านการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและติดตามดูการนำวิธีป้องกันด่านแรกไปใช้งานให้ได้ผล การป้องกันด่านที่สองจะช่วยให้แน่ใจว่าด่านแรกมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงแต่ละอย่าง และให้คำแนะนำแก่ด่านแรกในการระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและการพัฒนาแผนควบคุมเพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้ด่านที่สองยังรับผิดชอบการควบคุมและการปฏิบัติตามกฎของด่านแรกกับพาร์ทเนอร์และภาระผูกพันทางกฎหมายด้วย อย่างไรก็ตามในบางกรณีด่านที่สองอาจเป็นผู้ดำเนินการควบคุมด้วยตนเอง (เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อป้องกันการฟอกเงิน - AML)

2.3. การป้องกันด่านที่สาม

การป้องกันด่านที่สามประกอบด้วยฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือในกรณีที่เหมาะสมอาจเป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งมีหน้าที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความเป็นกลางและอิสระ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมภายใน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการควบคุมดูแลความเสี่ยงโดยมุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่เพียงกระบวนการ การป้องกันด่านที่สามจะรายงานผลประสิทธิภาพกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงของด่านแรกและด่านที่สองให้คณะกรรมของ Stripe บราซิล รวมถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการปฏิบัติตามกฎและความเสี่ยงของ Stripe บราซิลรับทราบ

แนวทางที่ ERMF ครอบคลุมได้แก่ (1) การจัดเตรียมการป้องกันสามด่าน พร้อมทั้งบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละด่าน (หัวข้อที่ 3 ด้านล่าง) (2) คำอธิบายกระบวนที่ใช้ในการระบุ ประเมิน บรรเทา ติดตามตรวจสอบ และรายงานความเสี่ยง (หัวข้อที่ 4 ด้านล่าง) (3) เครื่องมือหลักสำหรับการบันทึกความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร (หัวข้อที่ 5 ด้านล่าง)

3. บทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงมีความเกี่ยวข้องกับทุกๆ องค์ประกอบของธุรกิจและ Stripe บราซิลทุกระดับ ERMF มีผลบังคับใช้กับ Stripe บราซิลซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงและพนักงาน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างให้มาช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจ

เนื่องจาก Stripe บราซิลเป็นบริษัทในเครือ Stripe ทางอ้อมและเป็นของ Stripe อย่างสมบูรณ์ ฝ่ายบริการของ Stripe บราซิลจึงขอบริการช่วยเหลือจาก Stripe บราซิลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงและ/หรือการดำเนินงานด้านความเสี่ยง อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดแล้ว ฝ่ายบริหารของ Stripe บราซิล ซึ่งรวมถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการปฏิบัติตามกฎและความเสี่ยงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของ Stripe บราซิล

แผนภูมิและหัวข้อย่อยด้านล่างจะอธิบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนร่วมใน ERMF ที่ Stripe บราซิล อาจมีการจัดตั้งคณะกรรมและการประชุมในเชิงเทคนิคโดยให้บุคคลเหล่านี้และ/หรือมืออาชีพคนอื่นๆ ที่มีความสามารถทางเทคนิคที่เหมาะสมเข้าร่วมเพื่อพูดคุยและหาทางแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจง

บราซิล > บทบาทการจัดการความเสี่ยง (ภาษอังกฤษ) > รูปภาพ

3.1. หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท Stripe บราซิล

คณะกรรมการบริษัท (โดยทั่วไป)

คณะกรรมการบริษัท Stripe บราซิลมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับ ERMF ดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง

 • ตรวจสอบ ตั้งคำถาม และอนุมัติ ERMF

 • จัดทำประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RAS) ในขั้นตอนสุดท้าย (โดยรับฟังข้อมูลจากส่วนงานอื่นๆ ตามที่อธิบายด้านล่าง)

 • ตรวจสอบ ตั้งคำถาม และอนุมัติทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงของ Stripe บราซิล

 • ดูแลตรวจสอบการนำ ERMF มาใช้ ตรวจสอบโปรไฟล์ความเสี่ยงของ Stripe บราซิลเทียบกับ RAS เพื่อการจัดการความเสี่ยงและการระบุแนวโน้ม และ

 • กำหนดท่าทีจากฝ่ายบริหารระดับอาวุโส

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการปฏิบัติตามกฎและความเสี่ยง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการปฏิบัติตามกฎและความเสี่ยงของ Stripe บราซิลมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง

 • รับผิดชอบ ERMF ของ Stripe บราซิล โดยสนับสนุนวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายของบราซิล

 • ดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพความได้ผลของระบบการจัดการความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการส่งเรื่องต่อและการสื่อสาร

 • นำเสนอข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความเสี่ยงเป็นระยะๆ ให้คณะกรรมการของ Stripe บราซิลรับทราบ

 • ดูแลความเรียบร้อยของกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่จัดจ้างคนภายนอกทั้งหมด รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก

 • นำ ERMF มาใช้งาน และ

 • วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มและความเสี่ยงใหม่และที่กำลังปรากฏให้เห็น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยง

3.2. หน้าที่ของการป้องกันด่านต่างๆ

การป้องกันด่านแรก: มีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง

 • การระบุความเสี่ยง (ระบุ ติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ วัด ติดตามความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์และแบบรวม

 • ประเมินความเสี่ยง (ดำเนินการเป็นระยะๆ หากมีผลิตภัณฑ์ ตลาด พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ วิธีการจัดส่ง หรือประเภทลูกค้าใหม่ๆ เพื่อรอรับมือและวางแผนสำหรับความเสี่ยงใหม่ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม) และ

 • การบรรเทาความเสี่ยง (การพัฒนาแผนดำเนินการสำหรับความเสี่ยงและการนำไปใช้)

 • การติดตามตรวจสอบและการรายงานความเสี่ยง (การติดตามตรวจสอบและการรายงานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องและที่มีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบให้มั่นใจว่ากิจกรรมทางธุรกิจสอดคล้องกับ RAS ของ Stripe บราซิลและ ERMF การรายงานเป็นระยะๆ และการส่งเรื่องต่อไปยังระดับที่สูงขึ้น หากจำเป็น)

การป้องกันด่านที่สอง: มีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง

 • การจัดการความเสี่ยงและควบคุมดูแลภายในพื้นที่ของตัวเอง

 • การสื่อสารกับคณะกรรมการ Stripe บราซิลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎที่บังคับใช้ ตามความเหมาะสม

 • การตรวจสอบแผนการดำเนินการสำหรับความเสี่ยงตลอดจนควบคุมดูแลการนำไปใช้ และ

 • การออกแบบนโยบายและระเบียบการเพื่อให้ช่วยบรรเทาความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎได้อย่างเหมาะสม

การป้องกันด่านที่สาม: มีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง

 • การตรวจสอบยืนยันอย่างอิสระว่า ERMF, RAS, ระบบ และกระบวนการของ Stripe บราซิลทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การตรวจสอบความถูกต้องด้านการปฏิบัติตาม ERMF ของ Stripe บราซิล และ

 • การตรวจสอบประสิทธิภาพความได้ผลของการควบคุมภายในที่ใช้อยู่

4. กระบวนการจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารในท้องถิ่นได้มีการจัดทำนโยบายและกระบวนการที่ได้รับการติดตามตรวจสอบและอัปเดตตามความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารระดับอาวุโสของ Stripe เพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เครดิต และสภาพคล่อง

กระบวนการและนโยบายได้รับการเผยแพร่ไปยังสมาชิกขององค์กรในวงกว้าง และในกรณีที่เหมาะสมและ/หรือจำเป็น ก็จะเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกด้วย ความพยายามด้านการเผยแพร่นี้ประกอบด้วยการเพิ่มความตระหนักรู้และการฝึกอบรมโดยมุ่งเน้นไปที่การป้องกันเป็นพิเศษ

_4.1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน _

ความพยายามประกอบไปด้วยการทดสอบเป็นระยะๆ และแผนความต่อเนื่องของธุรกิจซึ่งมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบว่ากระบวนที่สำคัญทั้งหมดของสถาบันจะกลับมาทำงานได้โดยเร็วที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่สอดคล้องกันและใช้เครื่องมืออันมีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจหาและป้องกันการฉ้อโกง

4.2. ความเสี่ยงด้านเครดิต

Stripe บราซิลมีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงด้านเครดิตในฐานะที่เป็นผู้รับรองและจะต้องบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวโดยใช้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดการรับประกันการชำระเงิน การกำหนดขีดจำกัดการทำธุรกิจกับคู่ค้าแต่ละราย รวมถึงการแสดงขั้นตอนการชำระเงินอย่างละเอียด

4.3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นหนึ่งในจุดที่ได้รับการบรรเทาโดยอัตโนมัติจากโมเดลธุรกิจของ Stripe บราซิล โดยพิจารณาจากการที่ข้อตกลงธุรกรรมการชำระเงินทั้งหมดระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (ผู้ออกการชำระเงิน ผู้ประมวลผลการชำระเงิน ผู้ประมวลผลต่อ และผู้ใช้ปลายทาง) เกิดขึ้นผ่านกริดเดียวซึ่งดูแลจัดการโดย CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos - หน่วยงานด้านการชำระเงินผ่านหลายธนาคาร) โดยมีธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานดูแลที่มีประสิทธิภาพ ข้อกำหนดเงินสดขั้นต่ำก็เป็นการปกป้องสำคัญอีกอย่างหนึ่ง มีการใช้แผนความต่อเนื่องของสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะได้รับการตรวจสอบเป็นระยะๆ โดย Stripe บราซิล การพิจารณาการบริหารและการตรวจสอบดูแลแหล่งที่มาของเงินอย่างต่อเนื่องตามความจำเป็น รวมถึงการควบคุมโดยการจำกัดแหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

5. การจัดทำเอกสารทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง

การดำเนินการทั้งหมดในด้านการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และนโยบายควบคุมจะได้รับการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งธนาคารกลางแห่งบราซิลสามารถเรียกดูได้ ด้านล่างนี้เป็นการอธิบายเครื่องมือด้านการจัดทำเอกสารหลัก

5.1. ประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RAS) ของ Stripe บราซิลเป็นเอกสารกลยุทธ์หลักที่ระบุความเสี่ยงที่ Stripe บราซิลสามารถรับและควรรับได้ ความเสี่ยงที่ไม่เหมาะกับ Stripe บราซิล ในเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนแนวทางในเชิงปริมาณและคุณภาพของการจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในเชิงกลวิธี (ระดับการทนต่อความเสี่ยงและขีดจำกัด) เอกสารนี้ได้รับการจัดทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

เอกสารจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการของ Stripe บราซิลร่วมกับผู้จัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง RAS ของ Stripe บราซิลได้รับการจัดทำโดยคณะกรรมการของ Stripe บราซิลโดยได้รับคำแนะนำจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการปฏิบัติตามกฎและความเสี่ยงของ Stripe บราซิล หลังจากผ่านการอนุมัติแล้ว พนักงานทั้งหมดของ Stripe บราซิลจะได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับ RAS อย่างน้อยปีละครั้ง

5.2. เอกสารทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง

เอกสารทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงเป็นเอกสารเสริมจากประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ Stripe บราซิล เอกสารนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของ Stripe บราซิลและมีการอัปเดตทุกปีโดยได้รับคำแนะนำจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการปฏิบัติตามกฎและความเสี่ยง เอกสารนี้จะแสดงการอัปเดตอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการควบคุม การประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่โดยเลี่ยงไม่ได้/ที่หลงเหลืออยู่ ตัวระบุความเสี่ยงหลัก/เมตริกความเสี่ยง การแยกประเภท หรือหน่วยงานธุรการอื่นๆ ในระหว่างกระบวนการจัดทำข้อมูลนี้

5.3. ข้อกำหนดการเก็บรักษาเอกสาร

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง และการควบคุมดูแลจะเปิดให้ธนาคารกลางแห่งบราซิลเข้าถึงได้ บันทึกต่อไปนี้จะได้รับการเก็บรักษาตามข้อกำหนดด้านล่างเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเอกสารที่จะได้รับการเก็บรักษา

 • ฝ่ายกฎหมายจะเก็บรักษาการอนุมัติ ERMF ทั้งหมดของคณะกรรมการ (ผ่านบันทึกการประชุมคณะกรรมการ)

 • หัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการปฏิบัติตามกฎและความเสี่ยงของ Stripe บราซิลจะเก็บรักษาสำเนาเอกสารที่คณะกรรมอนุมัติหลังจากนั้น (เช่น เอกสารทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงและประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

 • หัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการปฏิบัติตามกฎและความเสี่ยงของ Stripe บราซิลจะเก็บรักษาเอกสารการสื่อสารภายนอกให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเก็บรักษาบันทึกตามสัญญาหรือตามกฎหมาย