Tillväxt – din nya klimatpartner

Med Stripe Climate och ett fåtal klick kan du avsätta en bråkdel av dina intäkter och bidra till att utveckla nya metoder för koldioxidupptag. Bli en del av en växande grupp ambitiösa företag som bidrar till att motverka klimatförändringarna.

Registrera dig på en minut

Avsätt en bråkdel av dina intäkter för att finansiera metoder för permanenta koldioxidupptag direkt i Dashboard med bara några få klick.

Finansiera banbrytande teknik för permanent koldioxidupptag

Vi avsätter 100 % av ditt bidrag till teknik för koldioxidupptag. Alla projekt för koldioxidupptag identifieras och granskas av Frontier, Stripes interna team med experter på vetenskap och kommersiella frågor.

Dela med dig

Informera dina kunder om ditt åtagande med ett nytt märke som uppdateras automatiskt på kvitton, fakturor och vid kassor. Vårt kit gör det enkelt att använda märket var du vill.

Tillgängligt nu för företag i hela världen

Det krävs en global och kollektiv insats för att öka koldioxidupptaget. Stripe Climate är tillgängligt för Stripe-användare i hela världen.

Early adopters

I gott sällskap

En växande grupp early adopters bidrar till att påskynda utvecklingen av koldioxidupptag.

Hur koldioxidupptag kan finansieras

Koldioxidupptag är oumbärligt för att motverka klimatförändringarna

Vi måste vi sträva efter att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C över den förindustriella medeltemperaturen för att förhindra klimatförändringens katastrofala konsekvenser. För att lyckas måste vi minska världens koldioxidutsläpp från drygt 40 gigaton per år 2018 till noll ton netto år 2050.

För att uppnå detta måste hela världen både drastiskt minska nya utsläpp och ta bort den koldioxid som redan finns i atmosfären.

Vägen till att begränsa den globala temperaturökningen till cirka 1,5 °C
Begränsa den globala temperaturökningen till:
Historiska utsläpp Utveckling mot 2 °C Utveckling mot 1,5 °C Aktuell utveckling
Koldioxidupptag som behövs för att begränsa den globala temperaturökningen till cirka 1,5 °C.
Historiska utsläpp från Global Carbon Project,1 "Aktuell utveckling" visar SSP4-6.0,2,3 vägar för avveckling från CICERO.4 För enkelhetens skull visar det här diagrammet bara CO₂ även om det finns andra typer av växthusgaser som måste reduceras.

Vi ligger efter när det gäller koldioxidupptag

Befintliga lösningar för koldioxidupptag som t.ex. återplantering av skog och koldioxidbindning i mark är viktiga, men de räcker inte för att ta itu med problemets omfattning. Nya metoder för koldioxidupptag måste utvecklas och ha potential att användas av många och bli billiga fram till 2050, även om de inte är fullt utvecklade ännu.

Dagens lösningar för koldioxidupptag står inför ett dilemma. Teknik på ett tidigt stadium är dyr och lockar inte särskilt många användare. Men om tekniken inte anammas av fler användare kan massproduktionsfördelar inte utnyttjas och priserna sjunker inte.

Early adopters kan påskynda utvecklingen av koldioxidupptag

Personer som anammar innovationer på ett tidigt stadium kan bidra till att minska kostnaderna och öka produktionen för teknik för koldioxidupptag. Erfarenhetskurvor för tillverkning har visat att implementering och skalfördelar förbättras, ett fenomen som har visats med DNA-sekvensering, hårddiskkapacitet och solpaneler.

Det här tänkesättet formade Stripes initiala köp och ledde så småningom till att vi startade Frontier, ett förhandsåtagande om att köpa koldioxidupptag. Målet är att skicka en stark efterfrågesignal till forskare, entreprenörer och investerare om att det finns en växande marknad för de här teknikerna. Vi ser optimistiskt på att vi kan ändra industrins utvecklingsbana och öka sannolikheten för att världen har den portfölj med lösningar som behövs för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna.

Stiliserad representation av erfarenhetskurvor från Santa Fe Institute.5

Hur vi väljer och finansierar

Vår portfölj och våra vetenskapliga granskare

Stripe Climate arbetar med Frontier, Stripes interna team med experter på vetenskap och kommersiella frågor som fokuserar på teknik för koldioxidupptag, för att köpa koldioxidupptag. Frontier får råd från en multidisciplinär grupp av ledande experter som hjälper oss att utvärdera den mest lovande tekniken för koldioxidupptag. Titta närmare på den växande portföljen med projekt och se vilka kriterier vi använder för att välja ut dem, eller läs om våra projektansökningar för öppen källkod.

Målkriterier

Se vad vi letar efter när vi utvärderar projekt.

Projektansökningar

Se våra projektansökningar med öppen källkod.

Vår portfölj

Projekt hösten 2023

Airhive bygger ett geokemiskt system för infångning direkt från luften med hjälp av en sorbent som kan tillverkas av billiga och vanligt förekommande metaller. Denna sorbent reagerar snabbt med atmosfärisk CO₂ när den blandas med luft i Airhives reaktor med fluidiserad bädd. I kombination med en regenereringsprocess som drivs med el för att frigöra CO₂ för geologisk lagring är detta en lovande metod för infångning direkt ur luften (DAC) till en låg kostnad.

Alkali Earth använder alkaliska biprodukter från industriprocesser som koldioxidavskiljande grus för vägbeläggning. De här mineralerna fungerar som en sänka för atmosfäriskt CO₂, som lagras permanent samtidigt som vägytan beläggs. De CO₂-haltiga mineraler som bildas i gruset kan mätas direkt, vilket ger en infångning med hög säkerhet.

Banyu Carbon använder solljus för att fånga in CO₂ från havsvatten. En återanvändbar, ljusaktiverad molekyl som försuras när den exponeras för ljus får kol som lösts upp i havsvatten att avgasas som CO₂, som därefter lagras permanent. Eftersom endast en liten andel av det synliga ljusspektrumet behövs för att utlösa reaktionen är detta en mycket energieffektiv metod för infångning av koldioxid direkt ur havet.

Carbon Atlantis använder en process som kallas elektrokemisk "pH-gunga". Deras system använder ett lösningsmedel för att fånga in CO₂ och en syra för att frigöra det. Denna metod har inspirerats av en ny innovation inom PEM-bränsleceller (Proton Exchange Membrane) och elektrolysörer, vilket gör processen kostnads- och energieffektiv. Koldioxiden mineraliseras sedan av Paebbl för permanent lagring.

CarbonBlue använder kalcium i en sluten-krets-cykel för att mineralisera, avskilja och fånga in CO₂ som lösts upp från vatten. Detta ger ett rent flöde av CO₂ som kan bindas på ett hållbart sätt. Deras metod kan användas i sötvatten eller saltvatten och kan utnyttja spillvärme i regenereringsprocessen. Teamet planerar att integrera med avsaltningsanläggningar och andra industrier som använder vatten. På så sätt kan energianvändningen och kostnaderna minskas.

CarbonRun förbättrar flodströmmars naturliga förmåga att vittra stora mängder billig kalksten och sänka surhetsgraden i vattendraget. Detta gynnar flodens lokala ekosystem och förbättrar flodens förmåga att fånga in CO₂ från atmosfären. Floder, som är naturliga transportsystem för koldioxid, levererar därefter CO₂ till havet för permanent lagring i form av bikarbonat.

EDAC Labs använder en elektrokemisk process för att producera syra och bas. Syran används för att inleda återvinningen av värdefulla metaller från gruvavfall och basen används för att fånga in CO₂ från luften. Syra- och basflödena kombineras därefter för att producera metaller som kan säljas för att användas i t.ex. batterier och solida karbonater som lagrar CO₂ permanent.

Holocene fångar in CO₂ från luften med hjälp av organiska molekyler som kan produceras till en låg kostnad. Under det första steget i deras process avskiljs CO₂ från luften när den kommer i kontakt med en flytande lösning. Under det andra steget kristalliseras materialet till ett fast ämne. Detta fasta ämne värms upp för att frigöra CO₂, vilket gör att man kan minimera den energi som annars hade försvunnit vid uppvärmning av vatten. Holocenes process genomförs vid lägre temperaturer, vilket gör att den energi som krävs minskar ytterligare, energiflexibiliteten ökar och totalkostnaden blir lägre.

Mati använder silikatstenpulver på jordbruksmark och inleder arbetet på risfält i Indien. Stenpulvret reagerar med vatten och CO₂ och bildar löst oorganiskt kol som sedan lagras i det lokala avrinningsområdet och så småningom i havet. Mati utnyttjar de vattentäckta risfälten och de högre subtropiska temperaturerna för att påskynda vittringen samt omfattande provtagning och jord- och flodmodellering för att mäta infångningen och leverera sidovinster för småbrukare.

Planetary använder sig av havet för skalbar infångning. De för in alkaliska material i befintliga utlopp till havet som avloppsreningsverk och kylvattenflöden på kraftverk. Detta påskyndar bindningen av CO₂ i form av bikarbonatjoner i havet på ett säkert och permanent sätt. Planetary verifierar därefter infångningen med hjälp av avancerade mätnings- och modelleringstekniker.

Spiritus använder en sorbent tillverkad av kommersiellt tillgängliga material och en passiv luftkontaktor som fordrar lite energi för att fånga in CO₂. Den CO₂-mättade sorbenten regenereras sedan med hjälp av en nyskapande desorptionsprocess, som fångar in CO₂ och gör att sorbenten kan återanvändas med mindre energi än en vakuumkammare med högre värme som normalt används i metoder för infångning direkt från luften. Den högpresterande, billiga sorbenten och den lägre regenereringsenergin skapar möjligheter att sänka kostnaderna.

Vaulted Deep injicerar organiskt avfall i hållbara brunnar, där kolet i avfallet binds permanent när det bryts ned. Med hjälp av en specialiserad injektionsteknik för slam kan deras process hantera många olika typer av organiska kolkällor med minsta möjliga energianvändning och direkt bearbetning. Deras system har potential att snabbt få bred användning i stor skala.

Arbon använder något som kallas en "humidity-swing"-process för att fånga in CO₂ från luften. En sorbent binder CO₂ när den är torr och frigör det när den är våt. Denna process använder mindre energi än metoder som förlitar sig på förändringar i temperatur och tryck för att frigöra CO₂. Sorbentens förmåga att binda CO₂ har visat sig vara stabil under tusentals cykler. Båda dessa innovationer skulle kunna minska kostnaden för infångning direkt ur luft (DAC).

Vycarb använder en reaktor för att tillföra kalkstensalkalinitet till havsvatten vid kusten, vilket ger upptag och lagring av CO₂ från luften. Deras lösningssystem har en nyskapande avkänningsapparat som testar om vattnet är basiskt, löser upp kalciumkarbonat och doserar alkalinitet i vattnet i en kontrollerad mängd som är säker för dispersion. Deras slutna system gör det enklare att mäta mängden upplöst alkalinitet som tillförs och CO₂ som avskiljs.

Carboniferous sänker ned paket med rester av sockerrörsfibrer och skörderester från majs i de djupa, salta och syrelösa bassängerna i Mexikanska golfen. Bristen på syre i de här miljöerna – och att det därmed inte finns några djur och få mikrober – gör nedbrytningen av biomassa långsammare och därmed konserveras och lagras den på ett effektivt och hållbart sätt i havssedimenten. Teamet kommer att utföra experiment i syfte att fastställa den nedsänkta biomassans funktionella stabilitet samt samspelet med havets biogeokemi.

Rewind använder kranar på båtar för att sänka ned restprodukter från jord- och skogsbruk till Svarta havets syrelösa botten. Innanhavet är den största anoxiska vattenmassan på jorden. I vatten utan syre blir nedbrytningen av biomassa dramatiskt långsammare. Bristen på levande organismer i Svarta havet begränsar potentiella ekosystemrisker. Den här processen möjliggör prisvärd och miljösäker avskiljning av koldioxid.

Tekniska granskare

Brentan Alexander, PhD

Tuatara Advisory
Lansering av teknik

Stephanie Arcusa, PhD

Arizona State University
Styrning

Habib Azarabadi, PhD

Arizona State University
Koldioxidavskiljning

Damian Brady, PhD

Darling Marine Center University of Maine
Hav

Robert Brown, PhD

Iowa State University
Biokol

Holly Jean Buck, PhD

University at Buffalo
Styrning

Liam Bullock, PhD

Geosciences Barcelona
Geokemi

Wil Burns, PhD

Northwestern University
Styrning

Micaela Taborga Claure, PhD

Repsol
Koldioxidavskiljning

Struan Coleman

Darling Marine Center University of Maine
Hav

Niall Mac Dowell, PhD

Imperial College London
Biomassa/bioteknik

Anna Dubowik

Negative Emissions Platform
Styrning

Petrissa Eckle, PhD

ETH Zurich
Energisystem

Erika Foster, PhD

Point Blue Conservation Science
Ekosystemens ekologi

Matteo Gazzani, PhD

Utrecht University Copernicus Institute of Sustainable Development
Koldioxidavskiljning

Lauren Gifford, PhD

University of Arizona’s School of Geography, Development & Environment
Styrning

Sophie Gill

University of Oxford Department of Earth Sciences
Hav

Emily Grubert, PhD

University of Notre Dame
Styrning

Steve Hamburg, PhD

Environmental Defense Fund
Ekosystemens ekologi

Booz Allen Hamilton

Energy Technology Team
Biomassa/avskiljning av koldioxid direkt ur luften

Jens Hartmann, PhD

Universität Hamburg
Geokemi

Anna-Maria Hubert, PhD

University of Calgary Faculty of Law
Styrning

Lennart Joos, PhD

Out of the Blue
Hav

Marc von Keitz, PhD

Grantham Foundation for the Protection of the Environment
Hav/biomassa

Yayuan Liu, PhD

Johns Hopkins University
Elektrokemi

Matthew Long, PhD

National Center for Atmospheric Research
Hav

Susana García López, PhD

Heriot-Watt University
Koldioxidavskiljning

Kate Maher, PhD

Stanford Woods Institute for the Environment
Geokemi

John Marano, PhD

JM Energy Consulting
Lansering av teknik

Dan Maxbauer, PhD

Carleton College
Geokemi

Alexander Muroyama, PhD

Paul Scherrer Institut
Elektrokemi

Sara Nawaz, PhD

University of Oxford
Styrning

Rebecca Neumann, PhD

University of Washington
Biokol/geokemi

NexantECA

Energy Technology Team
Biomassa/avskiljning av koldioxid direkt ur luften

Daniel Nothaft, PhD

University of Pennsylvania
Mineralisering

Simon Pang, PhD

Lawrence Livermore National Laboratory
Koldioxidavskiljning

Teagen Quilichini, PhD

Canadian National Research Council
Biologi

Zach Quinlan

Scripps Institution of Oceanography
Hav

Mim Rahimi, PhD

University of Houston
Elektrokemi

Vikram Rao, PhD

Research Triangle Energy Consortium
Mineralisering

Paul Reginato, PhD

Innovative Genomics Institute at UC Berkeley
Bioteknik

Debra Reinhart, PhD

University of Central Florida
Avfallshantering

Phil Renforth, PhD

Heriot-Watt University
Mineralisering

Sarah Saltzer, PhD

Stanford Center for Carbon Storage
Geolagring

Saran Sohi, PhD

University of Edinburgh
Biokol

Mijndert van der Spek, PhD

Heriot-Watt University
Koldioxidavskiljning

Max Tuttman

AdHoc Group
Lansering av teknik

Shannon Valley, PhD

Woods Hole Oceanographic Institution
Hav

Jayme Walenta, PhD

University of Texas, Austin
Styrning

Frances Wang

ClimateWorks Foundation
Styrning

Fabiano Ximenes, PhD

New South Wales Department of Primary Industries
Biomassa/bioteknik

Vanliga frågor

Få svar på vanliga frågor om Stripe Climate.