Umowa dotycząca świadczenia usług Stripe— Polska

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2020 r.

Witamy w Stripe.

Niniejsza Umowa dotycząca świadczenia usług Stripe („Umowa”) to umowa między Stripe Payments Europe, Ltd. („Stripe” lub „my”) a użytkownikiem będącym osobą fizyczną lub prawną („Użytkownik”), który zarejestrował się na stronie Konta Stripe w celu otrzymywania określonych usług przetwarzania płatności, usług związanych z danymi, usług technologicznych i usług analitycznych oraz innych usług biznesowych, które mogą być oferowane przez Stripe i podmioty powiązane Stripe (każda z nich zwana „Usługą”). Umowa reguluje zasady korzystania przez Użytkownika z Usług.

Jeśli Użytkownik nie rozumie któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy, powinien skontaktować się z nami przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich, jeśli nie wyrazi zgody na przestrzeganie wszystkich warunków Umowy.

Część A: Postanowienia ogólne

1. Informacje ogólne na temat Umowy

Umowa zawiera ogólny opis Usług, które Stripe może świadczyć na rzecz Użytkownika, w tym usług umożliwiających Użytkownikowi przyjmowanie płatności od nabywców towarów lub usług Użytkownika bądź od darczyńców na rzecz jego organizacji („Klienci"). Bardziej szczegółowy opis Usług udostępniamy Użytkownikowi za pośrednictwem opublikowanych bibliotek oprogramowania i interfejsów programowania aplikacji, które mogą być wykorzystywane w celu uzyskiwania dostępu do Usług („API") oraz dodatkowych zasobów, które udostępniamy Użytkownikowi w naszej witrynie.

Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik musi zarejestrować się w Stripe i utworzyć konto („Konto Stripe").

Część A opisuje proces rejestracji i korzystania z Konta Stripe przez Użytkownika.

Część B opisuje sposób korzystania przez Użytkownika z interfejsu API i Usług.

Część C opisuje Usługi przetwarzania płatności, które są jednym z rodzajów Usług świadczonych przez Stripe.

Część D opisuje zasady prawidłowej obsługi, zarządzania i korzystania z danych generowanych podczas korzystania z Usług przez Użytkownika, w tym z danych Klientów Użytkownika.

Część E opisuje odpowiedzialność Użytkownika wobec Stripe za wszelkie straty związane z Kontem Stripe Użytkownika, zgodę Użytkownika na rozwiązywanie wszelkich sporów ze Stripe na drodze arbitrażu, a nie pozwu sądowego oraz inne postanowienia, które mają zastosowanie do Użytkownika.

2. Konto Stripe Użytkownika

a. Rejestracja i dozwolone czynności: Konto Stripe umożliwiające korzystanie z Usług opisanych w niniejszej Umowie jest dostępne wyłącznie dla przedsiębiorców (w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), organizacji charytatywnych działających w dobrej wierze oraz innych podmiotów lub osób zlokalizowanych w Polsce. Stripe i podmioty z nim powiązane mogą świadczyć Usługi na rzecz Użytkownika lub podmiotów powiązanych z Użytkownikiem w innych krajach lub regionach na podstawie odrębnych umów.

Aby zarejestrować się w celu otrzymania Konta Stripe, Użytkownik lub osoba bądź osoby składające wniosek („Przedstawiciel Użytkownika”) musi podać nam nazwę firmy lub nazwę handlową Użytkownika, adres, e-mail, numer telefonu, numer identyfikacyjny działalności, adres URL, rodzaj działalności lub czynności Użytkownika oraz pewne inne informacje dotyczące Użytkownika, których potrzebujemy. Możemy również zbierać dane osobowe (w tym imię i nazwisko, datę urodzenia i numer identyfikacyjny nadawany przez władze) dotyczące beneficjentów rzeczywistych, podmiotów dominujących i administratora Konta Stripe Użytkownika. Do czasu złożenia przez Użytkownika i sprawdzenia oraz zatwierdzenia przez nas wszystkich wymaganych informacji, Konto Stripe Użytkownika jest dostępne dla niego wyłącznie na zasadach wstępnych i możemy je zamknąć w dowolnym czasie oraz z dowolnego powodu.

Aby zarejestrować się w celu otrzymania Konta Stripe, Użytkownik lub osoba bądź osoby składające wniosek („Przedstawiciel Użytkownika") musi podać nam nazwę firmy lub nazwę handlową Użytkownika, adres, e-mail, numer telefonu, numer identyfikacyjny działalności, adres URL, rodzaj działalności lub czynności Użytkownika oraz pewne inne informacje dotyczące Użytkownika, których potrzebujemy. Możemy również zbierać dane osobowe (w tym imię i nazwisko, datę urodzenia i numer identyfikacyjny nadawany przez władze) dotyczące beneficjentów rzeczywistych, podmiotów dominujących i administratora Konta Stripe Użytkownika. Do czasu złożenia przez Użytkownika i sprawdzenia oraz zatwierdzenia przez nas wszystkich wymaganych informacji, Konto Stripe Użytkownika jest dostępne dla niego wyłącznie na zasadach wstępnych i możemy je zamknąć w dowolnym czasie oraz z dowolnego powodu.

Jeśli Użytkownik korzysta z Usług przetwarzania płatności, imię i nazwisko Użytkownika (lub nazwa używana do jego identyfikacji) oraz adres URL mogą pojawić się na wyciągach bankowych lub innych wyciągach Klientów Użytkownika. Aby ograniczyć możliwe nieporozumienia i uniknąć potencjalnych sporów, te oznaczenia muszą być rozpoznawalne dla Klientów i muszą prawidłowo opisywać działalność lub czynności Użytkownika. Użytkownik może korzystać z Usług przetwarzania płatności wyłącznie w celu przeprowadzania Transakcji (zgodnie z poniższą definicją) ze swoimi Klientami. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Usług przetwarzania płatności w celu przeprowadzania jakichkolwiek transakcji osobistych lub transferów pieniężnych pomiędzy dwoma podmiotami (peer-to-peer), ani w żadnym innym celu zabronionym przez niniejszą Umowę.

b. Przedstawiciel biznesowy: Użytkownik i jego Przedstawiciel, każdy z nich niezależnie, zapewniają Stripe, że Przedstawiciel jest upoważniony do udzielania informacji opisanych w Części A.2 w imieniu Użytkownika oraz do zawarcia niniejszej Umowy w jego imieniu. Możemy zażądać od Użytkownika lub jego Przedstawiciela dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentacji potwierdzającej upoważnienie jego Przedstawiciela. Bez wyraźnej, pisemnej zgody Stripe, Użytkownik ani jego Przedstawiciel nie mogą zarejestrować się, ani próbować zarejestrować się w celu otrzymania Konta Stripe w imieniu Użytkownika, któremu Stripe wypowiedział wcześniej korzystanie z Usług.

Jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zarówno on, jak i jego Przedstawiciel potwierdzają osobistą odpowiedzialność Przedstawiciela za korzystanie z Usług przez Użytkownika oraz za zobowiązania Użytkownika wobec Klientów, w tym za zapłatę wszelkich kwot należnych na mocy niniejszej Umowy.

W odniesieniu do osób, które nie ukończyły 18. roku życia, zastosowanie mają następujące szczególne wymagania. Jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i nie ma ukończonych 18 lat, ale ma 13 lub więcej lat, jego Przedstawicielem musi być jego rodzic lub opiekun prawny. Jeśli Użytkownik jest osobą prawną, której właścicielem, bezpośrednio lub pośrednio, jest osoba fizyczna, która nie ma ukończonych 18 lat, ale ma 13 lub więcej lat, jego Przedstawiciel musi uzyskać zgodę zarządu Użytkownika lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika. Każdy taki zatwierdzający zarząd, upoważniony przedstawiciel, rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny wobec Stripe i jest prawnie związany niniejszą Umową, tak jakby wyraził zgodę na jej warunki. Użytkownik nie może korzystać z Usług, jeżeli nie ukończył 13 lat.

c. Kontrola i ocena ryzyka: W dowolnym momencie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i korzystania przez Użytkownika z Usług możemy zażądać od Użytkownika dodatkowych informacji w celu zweryfikowania rzeczywistego beneficjenta Użytkownika lub kontroli nad działalnością Użytkownika, potwierdzenia dostarczonych przez Użytkownika informacji, weryfikacji tożsamości Użytkownika lub jego Przedstawiciela oraz oceny ryzyka związanego z działalnością Użytkownika. Te dodatkowe informacje mogą obejmować faktury firmowe, kopie dokumentów tożsamości, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub inne informacje dotyczące działalności Użytkownika, jego beneficjentów rzeczywistych lub podmiotów dominujących. Jeśli Użytkownik korzysta z Usług przetwarzania płatności, możemy również zażądać od niego dostarczenia kopii sprawozdań finansowych lub rejestrów dotyczących zgodności z niniejszą Umową lub zażądać od Użytkownika zapewnienia gwarancji osobistej lub udzielonej przez spółkę. Niedostarczenie przez Użytkownika tych informacji lub materiałów może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem Konta Stripe Użytkownika.

Użytkownik upoważnia nas do uzyskiwania informacji o Użytkowniku od naszych dostawców usług i innych podmiotów trzecich, w tym agencji informacji kredytowej i biur informacyjnych, oraz upoważnia i poleca takim podmiotom trzecim zbierać i przekazywać nam takie informacje. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może to obejmować jego imię i nazwisko, adresy, historię kredytową oraz inne dane dotyczące Użytkownika lub jego Przedstawiciela. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy wykorzystywać jego informacje do weryfikacji wszelkich innych informacji, które nam przekazuje, oraz że wszelkie zebrane przez nas informacje mogą wpłynąć na naszą ocenę ogólnego ryzyka dotyczącego Użytkownika dla prowadzonej przez nas działalności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w niektórych przypadkach takie informacje mogą prowadzić do zawieszenia lub zamknięcia Konta Stripe Użytkownika. Stripe może od czasu do czasu aktualizować te informacje w ramach naszych kryteriów kontroli oraz procedur analizy ryzyka.

d. Zmiany w działalności Użytkownika, dbanie o aktualność Konta Stripe Użytkownika: Użytkownik zobowiązuje się dbać o aktualność informacji na swoim Koncie Stripe. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania swojego Konta Stripe w razie wystąpienia jakichkolwiek zmian mających wpływ na Użytkownika, charakter prowadzonej przez niego działalności, jego Przedstawicieli, beneficjentów rzeczywistych, podmioty dominujące lub na wszelkie inne istotne informacje. Możemy zawiesić Konto Stripe Użytkownika lub rozwiązać niniejszą Umowę, jeżeli Użytkownik nie będzie na bieżąco aktualizował tych informacji.

Użytkownik zobowiązuje się również do niezwłocznego powiadomienia nas na piśmie w terminie do trzech dni po wystąpieniu któregokolwiek z poniższych zdarzeń: Użytkownik został objęty jakimkolwiek wnioskiem, pozwem, postępowaniem, zarządem lub innym podobnym działaniem dotyczącym dobrowolnego lub przymusowego ogłoszenia upadłości lub niewypłacalności (każde z wymienionych zwane dalej „Postępowaniem upadłościowym"); nastąpiła niekorzystna zmiana w sytuacji finansowej Użytkownika; zachodzi planowana lub przewidywana likwidacja lub istotna zmiana w podstawowym charakterze działalności Użytkownika; przeniesienie lub sprzedaż 25% lub więcej wszystkich aktywów Użytkownika lub zmiana kontroli albo własności przedsiębiorstwa lub podmiotu dominującego Użytkownika; lub otrzymanie przez Użytkownika wyroku, nakazu lub tytułu zajęcia lub egzekucji, zastawu lub poboru dotyczącego 25% lub więcej wszystkich aktywów Użytkownika.

3. Relacje Użytkownika z jego Klientami

Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie w celu dokonywania legalnych transakcji ze swoimi Klientami. Użytkownik zna swoich Klientów lepiej niż my i odpowiada za swoje relacje z nimi. Stripe nie ponosi odpowiedzialności za produkty ani usługi, które Użytkownik udostępnia publicznie lub sprzedaje, ani za takie, które Klienci nabywają za pośrednictwem Usług, a jeśli Użytkownik przyjmuje darowizny, za informowanie Klientów o planowanym wykorzystaniu takich darowizn. Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter i jakość oferowanych przez siebie produktów lub usług, a także za dostawę, wsparcie, refundacje, zwroty oraz wszelkie inne usługi dodatkowe świadczone przez Użytkownika na rzecz jego Klientów.

Stripe świadczy Usługi na rzecz Użytkownika, ale nie mamy możliwości sprawdzenia, czy konkretny zakup, sprzedaż, darowizna, zamówienie lub inna transakcja (każda zwana „Transakcją") jest prawidłowa, kompletna lub typowa dla działalności Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek wiedzieć, czy Transakcja zainicjowana przez Klienta jest błędna (np. Klient kupuje dany przedmiot, mimo że ma zamiar zamówić inny) lub podejrzana (np. nietypowe lub duże zakupy, lub prośba o dostawę do obcego kraju, z którego zazwyczaj nie ma zamówień). Jeśli Użytkownik nie ma pewności, czy Transakcja jest błędna lub podejrzana, zobowiązuje się do zbadania Transakcji i, jeśli to konieczne, skontaktowania się ze swoim Klientem przed realizacją lub zakończeniem Transakcji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione w wyniku błędnych lub oszukańczych Transakcji w związku z korzystaniem z Usług przez Użytkownika.

4. Opłaty i grzywny

Stripe będzie świadczyć na rzecz Użytkownika Usługi według stawek i w zamian za opłaty („Opłaty"), o których informacje znajdują się na stronie Cennik, której adres został tutaj załączony, a która stanowi część niniejszej Umowy. Opłaty obejmują opłaty za Transakcje (np. przetworzenie płatności) oraz za inne zdarzenia związane z Kontem Stripe Użytkownika (takie jak obsługa spornego obciążenia). Możemy zmienić wysokość Opłat w dowolnym momencie.

Jednakże powiadomimy Użytkownika o zmianach co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem stosowania zmian do Użytkownika (lub z większym wyprzedzeniem, jeżeli wymagają tego obowiązujące Przepisy prawa).

Oprócz Opłat Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za wszelkie kary lub grzywny nałożone w związku z Kontem Stripe Użytkownika na takiego Użytkownika lub na Stripe przez Stripe lub przez Dostawcę metod płatności lub przez Agenta rozliczeniowego metod płatności (każdy zgodnie z definicją zawartą w Części C) wynikające z korzystania przez Użytkownika z Usług przetwarzania płatności w sposób, na który nie pozwala niniejsza Umowa lub regulamin Dostawcy metod płatności.

Użytkownik wnioskuje o pełne połączenie Opłat za przetwarzanie kart płatniczych w odniesieniu do wszystkich opłat akceptanta (MSC) dla wszystkich marek i kategorii kart płatniczych, niezależnie od różnic w opłatach interchange. Jeżeli Użytkownik nie rozumie Tabeli opłat lub ma pytania dotyczące Opłat, bądź też chce korzystać z rozdzielonych stawek za przetwarzanie kart płatniczych, powinien skontaktować się z nami.

Użytkownik jest również zobowiązany do uiszczania wszelkich podatków, opłat i innych należności nakładanych przez jakiekolwiek organy państwowe, w tym podatku od wartości dodanej, podatku od towarów i usług, podatku od sprzedaży oraz stosownych podatków pośrednich i transakcyjnych („Podatki") od Usług świadczonych na podstawie Umowy.

5. Usługi i wsparcie Konta Stripe

Zapewniamy Użytkownikowi wsparcie w zakresie rozwiązywania ogólnych problemów związanych z Kontem Stripe Użytkownika i korzystaniem przez niego z Usług. Wsparcie to obejmuje zasoby i dokumentację, które udostępniamy Użytkownikowi poprzez aktualne wersje naszych stron wsparcia, dokumentacji API oraz innych stron w naszej witrynie (łącznie „Dokumentacja"). Najskuteczniejszym sposobem na uzyskanie odpowiedzi na pytania jest zapoznanie się z naszą Dokumentacją. Jeżeli Użytkownik wciąż ma pytania po zapoznaniu się z Dokumentacją, prosimy o kontakt z nami.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie Klientom wsparcia w zakresie potwierdzeń Transakcji, dostawy produktów lub usług, wsparcia, zwrotów, refundacji i wszelkich innych kwestii związanych z jego produktami i usługami oraz jego działalnością. Nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienie wsparcia w zakresie Usług dla Klientów Użytkownika, chyba że wyrazimy na to zgodę w oddzielnej umowie z Użytkownikiem lub jednym z jego Klientów.

6. Podatki i inne wydatki

Nasze opłaty nie uwzględniają żadnych należnych Podatków, chyba że wyraźnie określono inaczej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za: (i) określenie, jakie ewentualne podatki mają zastosowanie do sprzedaży produktów i usług Użytkownika, przyjmowania darowizn lub płatności otrzymywanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług; oraz (ii) obliczanie, pobieranie, zgłaszanie i przekazywanie Podatków dotyczących działalności Użytkownika odpowiednim organom podatkowym i skarbowym. Jeżeli mamy obowiązek potrącenia jakichkolwiek Podatków lub nie jesteśmy w stanie potwierdzić jakichkolwiek danych identyfikacyjnych związanych z podatkami przekazanych przez Użytkownika, możemy odliczyć takie Podatki od kwot należnych z innych tytułów i uiścić je odpowiedniemu organowi podatkowemu. Jeśli Użytkownik jest zwolniony z płacenia takich Podatków, musi przedstawić nam oryginał zaświadczenia, które zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi potwierdza zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku. Na nasze uzasadnione żądanie Użytkownik musi dostarczyć nam informacje dotyczące swoich spraw podatkowych.

Możemy wysyłać do Użytkownika i organów podatkowych dokumenty dotyczące Transakcji przetwarzanych przy użyciu Usług. W szczególności, zgodnie z obowiązującymi Przepisami Prawa, możemy być zobowiązani do składania okresowych deklaracji informacyjnych do organów podatkowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług. Jeśli Użytkownik korzysta z Usług przetwarzania płatności, przyjmuje do wiadomości, że będziemy zgłaszać łączną kwotę płatności otrzymaną przez Użytkownika w każdym roku kalendarzowym, zgodnie z wymogami odpowiednich organów podatkowych i skarbowych. Możemy również, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, wysyłać Użytkownikowi informacje związane z podatkami drogą elektroniczną.

7. Wymagania, ograniczenia i restrykcje dotyczące Usług

a. Zgodność z obowiązującymi przepisami: Użytkownik musi korzystać z Usług w sposób zgodny z prawem i przestrzegać wszystkich praw, zasad i regulacji („

Przepisy prawa") mających zastosowanie do korzystania przez niego z Usług i do Transakcji. W stosownych przypadkach może to obejmować zgodność z krajowymi i międzynarodowymi Przepisami prawa dotyczącymi korzystania z usług finansowych lub ich świadczenia, powiadamiania i ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, prywatności i fałszywej reklamy oraz wszelkimi innymi Przepisami prawa dotyczącymi Transakcji.

b. Działalność i czynności objęte ograniczeniami: Użytkownik nie może korzystać z Usług w celu umożliwienia jakiejkolwiek osobie (w tym Użytkownikowi) czerpania korzyści z jakichkolwiek działań, które Stripe uznał za działalność lub czynności objęte ograniczeniami (łącznie, „Działalność objęta ograniczeniami"). Działalność objęta ograniczeniami obejmuje korzystanie z Usług w lub na rzecz kraju, organizacji, podmiotu lub osoby objętych embargiem lub zablokowanych przez jakikolwiek rząd, włącznie z tymi, które znajdują się na listach sankcyjnych ustalonych przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczonych (Office of Foreign Asset Control – OFAC), Komisję Europejską lub Polskę.

Przed zarejestrowaniem się i otwarciem Konta Stripe należy dokładnie zapoznać się z listą Działalności objętych ograniczeniami. Jeśli Użytkownik nie ma pewności, czy dana kategoria działalności lub czynności podlega ograniczeniom lub ma pytania dotyczące sposobu stosowania tych ograniczeń do niego, powinien skontaktować się z nami. W każdej chwili możemy rozszerzyć lub zaktualizować listę Działalności objętych ograniczeniami.

c. Inne Działalności objęte ograniczeniami: Użytkownik nie może korzystać z Usług w celu zawierania nielegalnych Transakcji lub umożliwienia innym osobom korzystania z Usług dla celów osobistych, rodzinnych lub domowych. Ponadto Użytkownik nie może pozwalać na ani nie może pozwalać innym na: (i) uzyskiwanie dostępu ani podejmowanie prób uzyskania dostępu do niepublicznych systemów, programów, danych lub usług Stripe; (ii) kopiowanie, reprodukowanie, ponownie publikowanie, przesyłanie, umieszczanie, przekazywanie, odsprzedawanie ani rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób jakichkolwiek danych, treści lub części Usług, Dokumentacji lub naszej witryny, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące Przepisy prawa; (iii) działanie jako biuro obsługi lub agent transferowy dla Usług bez wartości dodanej dla Klientów; (iv) przenoszenie jakichkolwiek praw przyznanych Użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy; (v) obchodzenie jakichkolwiek ograniczeń technicznych Usług lub włączanie funkcji, które są wyłączone lub zakazane; (vi) dokonywanie inżynierii wstecznej lub podejmowanie prób dokonania inżynierii wstecznej Usług, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące Przepisy prawa; (vii) wykonywanie lub podejmowanie prób wykonywania jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócić normalne funkcjonowanie Usług lub wpłynąć na korzystanie z Usług przez innych naszych użytkowników; (ix) nakładanie na Usługi nieracjonalnych lub nieproporcjonalnie dużych obciążeń.

8. Podejrzenie nieuprawnionego lub nielegalnego użycia

Możemy odrzucić, poddać dodatkowym warunkom lub zawiesić wszelkie Transakcje, które naszym zdaniem: (i) mogą naruszać postanowienia niniejszej Umowy lub innych umów zawartych przez Użytkownika ze Stripe; (ii) są nieautoryzowane, oszukańcze lub nielegalne; (iii) narażają Użytkownika, Stripe lub inne osoby na ryzyko nieakceptowalne dla Stripe. Jeśli podejrzewamy lub wiemy, że Użytkownik korzysta lub korzystał z Usług w celach nieautoryzowanych, oszukańczych lub niezgodnych z prawem, możemy udostępnić wszelkie informacje związane z taką działalnością odpowiedniej instytucji finansowej, organowi regulacyjnemu lub organowi ścigania, zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi. Informacje te mogą obejmować informacje o Użytkowniku, jego Koncie Stripe, jego Klientach i Transakcjach dokonanych za pośrednictwem korzystania przez niego z Usług.

9. Ujawnianie informacji i zawiadomienia; zgoda na podpis elektroniczny

a. Zgoda na elektroniczne ujawnianie informacji i zawiadomienia: Rejestrując się w celu otrzymania Konta Stripe, Użytkownik wyraża zgodę na to, że taka rejestracja stanowi jego podpis elektroniczny oraz wyraża zgodę na przekazywanie w postaci elektronicznej wszelkich informacji i zawiadomień pochodzących od Stripe („Zawiadomienia"), w tym wymaganych Przepisami prawa. Użytkownik zgadza się również, że jego elektroniczna zgoda będzie miała taki sam skutek prawny jak fizyczny podpis.

b. Metody dostarczania: Użytkownik zgadza się, że Stripe może dostarczać mu Zawiadomienia dotyczące Usług za pośrednictwem naszej witryny lub Pulpitu (zgodnie z definicją poniżej) lub wysyłać Zawiadomienia na adres e-mail lub adres fizyczny wskazany na Koncie Stripe Użytkownika. Zawiadomienia mogą obejmować powiadomienia o Koncie Stripe Użytkownika, zmianach w Usługach lub inne informacje, które jesteśmy zobowiązani przekazać Użytkownikowi. Użytkownik zgadza się również, że elektroniczne dostarczenie Zawiadomienia ma taki sam skutek prawny, jak dostarczenie przez nas jego fizycznej kopii. Uznajemy, że zawiadomienie zostało otrzymane przez Użytkownika w ciągu 24 godzin od momentu jego zamieszczenia w naszej witrynie lub przesłania pocztą elektroniczną do Użytkownika.

c. SMS-y i wiadomości tekstowe: Użytkownik upoważnia nas do przekazywania mu Zawiadomień za pomocą wiadomości tekstowych w celu umożliwienia nam weryfikacji kontroli Użytkownika lub jego Przedstawiciela nad Kontem Stripe Użytkownika (np. poprzez dwuetapową weryfikację) oraz przekazania mu innych kluczowych informacji dotyczących jego Konta Stripe. W przypadku podejrzenia lub rzeczywistego wystąpienia oszustwa lub zagrożenia bezpieczeństwa Konta Stripe, Stripe będzie korzystać z wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub innej bezpiecznej procedury w celu skontaktowania się z Użytkownikiem. Do takich Zawiadomień mogą mieć zastosowanie standardowe opłaty za wiadomości tekstowe lub transfer danych. Tam, gdzie jest to oferowane, Użytkownik może wyłączyć powiadomienia w wiadomościach tekstowych w Pulpicie, odpowiadając na każdą taką wiadomość za pomocą polecenia „STOP" lub postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości. Wyłączenie wysyłania wiadomości tekstowych może jednak spowodować wyłączenie ważnych Środków kontroli bezpieczeństwa (zdefiniowanych poniżej) na Koncie Stripe Użytkownika i zwiększyć ryzyko strat w jego działalności.

d. Wymagania dotyczące dostarczania: Nie powinno być zaskoczeniem dla Użytkownika, że potrzebuje komputera lub urządzenia przenośnego, połączenia z Internetem i zaktualizowanej przeglądarki, aby uzyskać dostęp do Pulpitu i przejrzeć dostarczane mu Zawiadomienia. Jeśli Użytkownik ma problemy z przeglądaniem lub dostępem do jakichkolwiek Zawiadomień, powinien skontaktować się z nami, abyśmy mogli znaleźć inny sposób dostarczania.

e. Wycofanie zgody: Ze względu na charakter Usług, Użytkownik nie będzie mógł rozpocząć korzystania z nich bez wyrażenia zgody na elektroniczne dostarczanie Zawiadomień. Użytkownik może jednak wycofać swoją zgodę na otrzymywanie Zawiadomień drogą elektroniczną poprzez zamknięcie swojego Konta Stripe.

10. Rozwiązanie Umowy

a. Okres obowiązywania i rozwiązanie: Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem, w którym Użytkownik po raz pierwszy uzyska dostęp do Usług lub skorzysta z nich, i obowiązuje do czasu jej rozwiązania przez Użytkownika lub Stripe. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę poprzez zamknięcie swojego Konta Stripe w dowolnym czasie, otwierając zakładkę informacje o koncie w ustawieniach Konta, wybierając opcję zamknięcia Konta i zaprzestając korzystania z Usługi. Ponowne skorzystanie z Usług lub rejestracja w celu założenia kolejnego Konta Stripe oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy. Możemy rozwiązać niniejszą Umowę lub zamknąć Konto Stripe Użytkownika w dowolnym czasie i z dowolnego powodu (w tym, między innymi, w związku z czynnościami, które mogą spowodować szkodę lub utratę zaufania wobec Metody płatności), przekazując Użytkownikowi uprzednie Zawiadomienie (z wyprzedzeniem zgodnym z obowiązującymi Przepisami prawa). Możemy zawiesić Konto Stripe Użytkownika i możliwość dostępu do środków na jego Koncie Stripe lub rozwiązać niniejszą Umowę, jeżeli (i) zdecydujemy, według naszego własnego uznania, że Użytkownik nie kwalifikuje się do korzystania z Usług ze względu na istotne ryzyko oszustwa lub ryzyko kredytowe lub jakiekolwiek inne ryzyko związane z Kontem Stripe Użytkownika; (ii) Użytkownik korzysta z Usług w sposób zabroniony lub w inny sposób nie przestrzega któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy; (iii) jakikolwiek Przepis prawa, Dostawca metod płatności lub Agent rozliczeniowy metod płatności wymagają od nas takiego działania; (iv) jesteśmy w inny sposób uprawnieni do takiego działania na podstawie niniejszej Umowy. Dostawca metod płatności lub Agent rozliczeniowy metod płatności może w dowolnym momencie i z dowolnych powodów uniemożliwić akceptowanie Metody płatności przez Użytkownika, w którym to przypadku Użytkownik nie będzie już mógł akceptować Metody płatności na mocy niniejszej Umowy.

b. Skutki rozwiązania Umowy: Rozwiązanie Umowy nie powoduje natychmiastowego wygaśnięcia zobowiązań podjętych przez Użytkownika w ramach niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu Umowy Użytkownik zobowiązany jest do: (i) dokończenia wszystkich oczekujących Transakcji, (ii) zaprzestania przyjmowania nowych Transakcji, (iii) natychmiastowego usunięcia wszystkich logo Stripe i sieci płatniczych ze swojej strony internetowej (o ile nie jest to dozwolone na podstawie odrębnej licencji udzielonej przez sieć płatniczą). Kontynuowanie lub wznowienie korzystania z Usług po przetworzeniu wszystkich oczekujących Transakcji oznacza odnowienie zgody Użytkownika na warunki niniejszej Umowy. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez Użytkownika, wypłacimy wszelkie pozostałe należne mu środki zgodnie z Częścią C.

Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że po rozwiązaniu Umowy (i) wszystkie licencje udzielone mu przez Stripe w ramach niniejszej Umowy wygasną; (ii) z zastrzeżeniem Części D.5, mamy prawo (ale nie jesteśmy zobowiązani) do usunięcia wszystkich informacji i danych konta Użytkownika przechowywanych na naszych serwerach; (iii) nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika za wynagrodzenie, zwrot kosztów lub odszkodowania związane z korzystaniem przez niego z Usług, ani za jakiekolwiek rozwiązanie lub zawieszenie Usług albo usunięcie informacji lub danych konta Użytkownika; oraz (iv) Użytkownik nadal ponosi wobec nas odpowiedzialność za wszelkie Opłaty lub grzywny lub inne zobowiązania finansowe zaciągnięte przez Użytkownika lub w związku z korzystaniem przez niego z Usług przed rozwiązaniem Umowy.

Część B: Technologia Stripe

1. API i Pulpit

Stripe opracował i zapewnia dostęp do interfejsu API, który może być używany w celu uzyskiwania dostępu do Usług. Użytkownik może korzystać z API wyłącznie w sposób opisany w Dokumentacji w celu korzystania z Usług w witrynach internetowych i za pośrednictwem aplikacji określonych na jego Koncie Stripe. Użytkownik może zarządzać swoim Kontem Stripe, łączyć się z innymi dostawcami usług i uruchamiać dodatkowe funkcjonalności za pośrednictwem pulpitu zarządzania Stripe („Pulpit"). Stripe będzie korzystać z Pulpitu w celu dostarczania Użytkownikowi informacji o jego Koncie Stripe. Stripe zapewnia również Użytkownikowi dostęp do miesięcznych raportów podsumowujących, które obejmują całokształt aktywności Użytkownika na Koncie Stripe, pogrupowanych według miesięcy, aż do ostatniego pełnego dnia. Informacje mogą być przekazywane w języku Użytkownika, a jeśli nie, będą przekazywane w języku angielskim. Więcej szczegółów na temat informacji przekazywanych Użytkownikowi za pośrednictwem Pulpitu znajduje się w części Raporty Konta w Dokumentacji.

Użytkownikowi nie wolno używać interfejsu API do jakiegokolwiek celu, funkcji lub funkcjonalności, które nie zostały opisane w Dokumentacji lub w inny sposób przekazane przez nas Użytkownikowi. Ze względu na charakter Usług będziemy od czasu do czasu aktualizować API i Dokumentację, a także możemy dodawać lub usuwać funkcjonalności. Dostarczymy Użytkownikowi Zawiadomienie w przypadku istotnych zmian, wycofania lub usunięcia funkcjonalności z interfejsu API, tak aby Użytkownik mógł nadal korzystać z Usług z minimalnymi przerwami.

Za pośrednictwem Pulpitu będziemy udostępniać Użytkownikowi publikowalne oraz tajne klucze API do Transakcji na żywo i Transakcji testowych. Publikowalne klucze identyfikują Transakcje z Klientami Użytkownika, a tajne klucze umożliwiają wszelkie wywołania API na Koncie Stripe. Użytkownik odpowiada za zabezpieczenie swoich tajnych kluczy – nie wolno ich publikować ani udostępniać osobom nieupoważnionym. Brak zabezpieczenia tajnych kluczy zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia oszustw na Koncie Stripe Użytkownika i potencjalnych szkód dla Użytkownika lub jego Klientów. Użytkownik powinien skontaktować się z nami niezwłocznie, jeżeli dowie się o nieuprawnionym użyciu jego tajnego klucza lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa dotyczącego Usług. W Dokumentacji podajemy więcej szczegółów na temat prawidłowego wykorzystania publikowalnych i tajnych kluczy API. Informacje dotyczące zabezpieczenia Konta Stripe Użytkownika są dostępne w Części D.

2. Prawa do własności intelektualnej Stripe

W relacjach pomiędzy Użytkownikiem a Stripe, Stripe i jej licencjodawcy są wyłącznymi właścicielami wszelkich praw, tytułów i udziałów w patentach, prawach autorskich (w tym praw do dzieł pochodnych), prawach osobistych, prawach do wizerunku, znaków towarowych lub usługowych, logo i wzorów, tajemnic handlowych i innych praw własności intelektualnej ucieleśnianych przez lub zawartych w API, Usługach, Pulpicie i Dokumentacji (zwanych łącznie „Własnością Intelektualną Stripe") lub jakichkolwiek ich kopiach. Własność Intelektualna Stripe jest chroniona prawami autorskimi, tajemnicą handlową, patentami i innymi Przepisami prawa chroniącymi własność intelektualną, a wszelkie prawa do Własności intelektualnej Stripe, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi w niniejszej Umowie, są zastrzeżone.

Użytkownik może zdecydować się, a my możemy zachęcać go do zgłaszania uwag lub pomysłów dotyczących ulepszeń Usługi, naszego API, naszej platformy lub dowolnego innego komponentu naszych produktów lub usług („Pomysły"). Jeśli Użytkownik przekaże nam swój Pomysł, uznamy, że to przekazanie było dobrowolne, niewywołane przez nas i dostarczone do nas bez żadnych ograniczeń dotyczących wykorzystania Pomysłu. Użytkownik potwierdza również, że Stripe nie ma wobec niego żadnych zobowiązań powierniczych ani innych zobowiązań w związku z którymkolwiek przekazywanym nam przez niego Pomysłem oraz że możemy swobodnie korzystać z jego Pomysłów bez konieczności wskazywania ich pochodzenia czy wynagradzania Użytkownika.

3. Licencja

Użytkownik otrzymuje niewyłączną i niezbywalną licencję na dostęp i korzystanie drogą elektroniczną z Własności Intelektualnej Stripe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Umowie. Stripe nie sprzedaje Użytkownikowi Własności Intelektualnej Stripe, a Użytkownik nie ma prawa do udzielania sublicencji na Własność Intelektualną Stripe. Możemy automatycznie udostępniać Użytkownikowi aktualizacje Własności Intelektualnej Stripe lub nowe Usługi publikowane w postaci elektronicznej przez Stripe, ale możemy także wymagać od Użytkownika podjęcia działań zanim będzie on mógł rozpocząć korzystanie z Własności intelektualnej Stripe lub nowych Usług (w tym aktywacji za pośrednictwem Pulpitu, a także akceptacji nowych lub dodatkowych postanowień). Stripe może w każdej chwili wycofać lub wypowiedzieć niniejszą licencję, jeśli Użytkownik korzysta z Własności intelektualnej Stripe w sposób zabroniony przez niniejszą Umowę.

Użytkownik nie może: (i) twierdzić, że jest właścicielem ani rejestrować Własności intelektualnej Stripe w imieniu własnym ani innych osób; (ii) udzielać sublicencji do jakichkolwiek praw do Własności intelektualnej Stripe udzielonych przez nas; (iii) importować ani eksportować jakiejkolwiek Własności intelektualnej Stripe do osoby lub kraju z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Prawa dotyczących kontroli eksportu obowiązujących w danym kraju; (iv) korzystać z Własności intelektualnej Stripe w sposób naruszający niniejszą Umowę lub Przepisy prawa; (v) podejmować prób realizacji któregokolwiek z powyższych działań.

4. Znaki Stripe; odniesienia do relacji z Użytkownikiem

Możemy udostępniać określone logo lub znaki Stripe („Znaki Stripe") do wykorzystania przez Użytkownika i innych użytkowników, aby umożliwić Użytkownikowi wskazywanie Stripe jako dostawcy usług. Aby używać Znaków Stripe, Użytkownik musi najpierw zaakceptować Umowę dotyczącą używania znaków Stripe. Stripe może w każdej chwili ograniczyć lub cofnąć Użytkownikowi prawo do używania Znaków Stripe. Użytkownik nie może w żadnym wypadku używać Znaków Stripe ani Własności intelektualnej Stripe zawierającej znaki towarowe lub usługowe bez naszej wyraźnej zgody lub w sposób, który mógłby doprowadzić do pomylenia pochodzenia produktów lub usług Użytkownika z naszymi.

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Użytkownik może nas publicznie wskazywać jako dostawcę Usług dla Użytkownika, a my możemy publicznie wskazywać Użytkownika jako użytkownika Stripe. Jeśli Użytkownik nie chce, abyśmy wskazywali go jako użytkownika, powinien się z nami skontaktować. Ani Użytkownik, ani my nie będziemy sugerować żadnego nieprawdziwego sponsoringu, poparcia ani powiązań pomiędzy Użytkownikiem a Stripe. Po zamknięciu Konta Stripe zarówno Użytkownik, jak i Stripe usuną wszelkie publiczne odniesienia do swojej relacji ze swoich witryn internetowych.

5. Treść

Użytkownik może korzystać z Usług w celu przesyłania lub publikowania tekstów, obrazów i innych treści (łącznie „Treść") na swoje Konto Stripe oraz na strony lub aplikacje osób trzecich, ale tylko wtedy, gdy zobowiąże się do uzyskania odpowiednich zezwoleń i, w razie potrzeby, licencji na przesyłanie lub publikowanie takiej Treści przy użyciu Usług. Użytkownik zobowiązuje się w pełni zwrócić Stripe wszelkie opłaty, grzywny, straty, roszczenia i wszelkie inne koszty, które możemy ponieść w związku z publikowaniem za pośrednictwem Usług nielegalnej Treści lub twierdzeniami, że opublikowana przez Użytkownika Treść narusza własność intelektualną, prywatność lub inne prawa majątkowe innych osób.

6. Dodatkowe usługi

a. Stripe Connect: Warunki określone w niniejszej części mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się połączyć swoje Konto Stripe z dostawcą platformy (każda z nich zwana „Platformą") za pomocą usługi Stripe Connect.

Stripe Connect umożliwia Platformom pomaganie Użytkownikowi w administrowaniu Kontem Stripe Użytkownika i świadczenie dodatkowych usług bezpośrednio na rzecz Użytkownika lub jego Klientów. Użytkownik może połączyć swoje Konto Stripe z Platformami podczas rejestracji Konta Stripe lub poprzez Pulpit. Aby używać usługi Stripe Connect, Użytkownik musi najpierw wyrazić zgodę na Umowę dotyczącą połączonego konta Stripe. Poprzez połączenie Konta Stripe z Platformą, Użytkownik upoważnia Stripe do zezwolenia Platformie na: (i) dostęp do swojego Konta Stripe i wszelkich Danych (zgodnie z definicją zawartą w Części D) zawartych na Koncie Stripe; (ii) pomoc w tworzeniu i zarządzaniu Transakcjami z Klientami Użytkownika; (iii) potrącenie kwot (na przykład opłat za korzystanie z Platformy) ze środków płatnych na rzecz Użytkownika z tytułu Transakcji dokonywanych w związku z Platformą („Opłaty Platformy"). Użytkownik musi oddzielnie uzgodnić z Platformą płatność wszelkich Opłat Platformy, a wszelkie Opłaty Platformy będą odrębne od Opłat.

Po udzieleniu przez Użytkownika upoważnienia Platformie do połączenia się z jego Kontem Stripe, Platforma będzie miała ciągły dostęp do jego Konta Stripe i będzie upoważniona do wykonywania funkcji opisanych w Umowie dotyczącej połączonego konta Stripe, dopóki Użytkownik nie cofnie upoważnienia poprzez zmianę ustawień Stripe Connect na Pulpicie.

b. Stripe Relay: Warunki określone w niniejszej części mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się publikować lub akceptować Transakcje poprzez Konto Stripe Użytkownika za pomocą usługi Stripe Relay.

Użytkownik może publikować opisy produktów i usług, jednostki magazynowe (SKU), ceny, zapasy, zdjęcia i inne informacje opisujące jego produkty lub usługi oraz ich odmiany (zbiorczo zwane „Danymi produktu") w kanałach internetowych, mobilnych, zewnętrznych lub powiązanych („Aplikacje") przy użyciu usługi Stripe Relay. Stripe Relay pozwala również Użytkownikowi na akceptowanie Transakcji od jego Klientów za pośrednictwem Aplikacji oraz umożliwia zarządzanie informacjami o zapasach i zakupach dla takich Transakcji. W rozumieniu niniejszego postanowienia „Dane zamówienia" oznaczają Dane (zgodnie z definicją zawartą w Części D) przekazywane za pomocą systemów Użytkownika lub kontrolowanych przez niego w celu zainicjowania lub zakończenia Transakcji i które obejmują Dane Produktu.

Możemy dostarczać Dane produktu za pośrednictwem Pulpitu do Aplikacji połączonych z Kontem Stripe Użytkownika, a połączone Aplikacje mogą publikować Dane produktu publicznie w formie dostarczonej nam przez Użytkownika za pośrednictwem Stripe Relay. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie odpowiednich praw do publikowania Danych produktu za pośrednictwem Aplikacji oraz za prawidłowość lub brak prawidłowości wszelkich cen, informacji o zapasach, faktów lub oświadczeń – nawet tych podanych omyłkowo – zawartych w Danych produktu. Użytkownik udziela Stripe ogólnoświatowej, bezpłatnej, niezbywalnej licencji na: (i) publikowanie Danych produktu za pośrednictwem Aplikacji, z którymi Użytkownik połączył swoje Konto Stripe; (ii) otrzymywanie i przesyłanie Danych zamówienia do Użytkownika; (iii) wykorzystywanie wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych lub Danych osobowych (zgodnie z definicją zawartą w Części D) zawartych w Danych produktu lub Danych zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania (i) lub (ii); oraz (iv) upoważnienie Stripe do udzielania sublicencji praw do Aplikacji w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Stripe Relay. Użytkownik zobowiązuje się w pełni zwrócić Stripe wszelkie opłaty, grzywny, straty, roszczenia i wszelkie inne koszty, jakie możemy ponieść w wyniku korzystania przez niego z Danych zamówienia lub publikacji Danych produktu za pośrednictwem Aplikacji.

Użytkownik oświadcza, że nie będzie świadomie publikować fałszywych ani wprowadzających w błąd Danych produktu ani wykorzystywać Stripe Relay do sprzedaży lub prób sprzedaży jakichkolwiek nielegalnych produktów lub usług za pośrednictwem Aplikacji, oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za produkcję, realizację, wysyłkę i świadczenie jakichkolwiek usług dodatkowych związanych z Transakcjami, które zaakceptuje korzystając ze Stripe Relay.

c. W zależności od lokalizacji Użytkownika (oraz, jeśli jest Platformą, lokalizacji Kont połączonych) Stripe może oferować Użytkownikowi Usługi pieniądza elektronicznego.

Warunki określone w niniejszej Części B.6.c mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Stripe zapewni Użytkownikowi konto, na którym może być przechowywany pieniądz elektroniczny („Pieniądz elektroniczny") („Konto pieniądza elektronicznego"). Konto pieniądza elektronicznego umożliwia Użytkownikowi nabywanie Pieniędzy elektronicznych od Stripe oraz wysyłanie i otrzymywanie Pieniądza elektronicznego, w tym umożliwia Użytkownikowi: (i) jeśli jest Platformą, otrzymywanie Pieniędzy elektronicznych wydanych przez nas dla Użytkownika oraz przekazywanie Pieniędzy elektronicznych na Konta połączone (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Stripe Connect dla Platform) lub (ii) jeśli jest Kontem połączonym, otrzymywanie Pieniędzy elektronicznych przekazywanych przez Platformę na rzecz Użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że środki przechowywane przez nas w jego imieniu nie są depozytami i nie należą mu się żadne odsetki od jakichkolwiek Pieniędzy elektronicznych na jego Koncie pieniądza elektronicznego. Jeśli wydamy Pieniądze elektroniczne na rzecz Użytkownika, będziemy zapewniać bezpieczeństwo środków Użytkownikami zgodnie z obowiązującymi nas wymogami regulacyjnymi.

Jeśli Użytkownik jest Platformą, wydamy Pieniądz elektroniczny zasilający jego Konto pieniądza elektronicznego w momencie przekazania nam środków przez Użytkownika zgodnie z instrukcjami określonymi w naszej Dokumentacji.

Użytkownik może żądać wykupienia Pieniędzy elektronicznych przechowywanych na jego Koncie pieniądza elektronicznego według wartości nominalnej zgodnie z harmonogramami wypłat uzgodnionym z nami lub kontaktując się z nami. Użytkownik zgadza się, że będziemy rozliczać środki tylko na Konto wypłat Użytkownika.

Użytkownik zgadza się, że możemy tymczasowo odmówić wydawania na jego rzecz Pieniędzy elektronicznych lub zawiesić dostęp do jego Konta pieniądza elektronicznego (w tym uniemożliwić mu wysyłanie i otrzymywanie Pieniędzy elektronicznych), jeżeli uznamy, że korzystanie (lub zamierzone korzystanie) z Konta pieniądza elektronicznego przez Użytkownika (i) narusza postanowienia Umowy Stripe, (ii) odbywa się w jakimkolwiek niedozwolonym, oszukańczym lub bezprawnym celu lub (iii) naraziłoby Użytkownika, Stripe lub inne osoby na ryzyko nieakceptowalne dla Stripe. O ile nie jest to zabronione przez prawo, powiadomimy Użytkownika, jeśli podejmiemy takie działania.

Użytkownik lub my możemy zamknąć Konto pieniądza elektronicznego Użytkownika poprzez natychmiastowe pisemne powiadomienie drugiej strony. Po zamknięciu konta Użytkownik musi wypłacić swoje pieniądze w rozsądnym terminie — po tym okresie nie będzie już miał dostępu do swojego Konta pieniądza elektronicznego, ale nadal będzie mógł żądać wykupienia swojego Pieniądza elektronicznego, kontaktując się z nami. W celu uniknięcia wątpliwości — zamknięcie Konta pieniądza elektronicznego Użytkownika zgodnie z niniejszą Częścią B.6.c nie ma wpływu na jakiekolwiek inne postanowienia Umowy Stripe.

Użytkownik może zapewnić podmiotom trzecim dostęp do swojego Konta pieniądza elektronicznego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Części B.6.d.

d. Korzystanie z usług Uprawnionego podmiotu trzeciego (ang. Third Party Provider, TPP): TPP jest dostawcą usług będącym podmiotem trzecim, który uzyskał zezwolenie lub został zarejestrowany przez regulatora lub inny organ z EOG w zakresie uzyskiwania dostępu do informacji dotyczących rachunku płatniczego dostępnego online prowadzonego przez innego dostawcę (takiego jak Stripe) i dokonywania z niego płatności. TPP muszą mieć wyraźną zgodę Użytkownika na prowadzenie takich działań. Konto pieniądza elektronicznego oferowane przez Stripe jest rachunkiem płatniczym dostępnym online, w związku z czym poniższe warunki w Części B.6.d określają, w jakich wypadkach Użytkownik może zezwolić TPP na dostęp do informacji dotyczących jego Konta pieniądza elektronicznego i inicjowanie płatności z jego wykorzystaniem.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z usług TPP, warunki niniejszej Umowy będą nadal obowiązywać. Udostępnimy TPP Użytkownika taki sam interfejs techniczny, do jakiego ma dostęp Użytkownik, dzięki czemu TPP Użytkownika będzie mógł uzyskać dostęp do informacji o Koncie pieniądza elektronicznego Użytkownika oraz inicjować płatności w imieniu Użytkownika. Chociaż zasadniczo Użytkownikowi nie wolno przekazywać danych zabezpieczających ani uwierzytelniających Konta Stripe innym osobom, Użytkownik może przekazać je TPP, jeżeli jest to konieczne w celu umożliwienia mu świadczenia usług na rzecz Użytkownika. Możemy odmówić TPP dostępu do Konta pieniądza elektronicznego Użytkownika, jeśli mamy uzasadnione powody, aby sądzić, że TPP działa w sposób nieuprawniony lub oszukańczy. Poinformujemy o takich działaniach Użytkownika, chyba że narażałoby to nasze środki bezpieczeństwa lub było w inny sposób bezprawne.

Przed udzieleniem dostępu TPP Użytkownik powinien sprawdzić, na podstawie dostarczonych przez TPP informacji, czy ten podmiot uzyskał zezwolenie lub został zarejestrowany przez regulatora lub inny organ z EOG. Jeżeli Użytkownik przekaże dane zabezpieczające swojego Konta Stripe nieupoważnionemu podmiotowi trzeciemu, założymy, że to Użytkownik upoważnia nas do udzielenia dostępu do informacji dotyczących jego Konta pieniądza elektronicznego i Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie dokonane w związku z tym płatności. Jeżeli będziemy świadomi, że nieupoważniony podmiot trzeci korzysta z danych zabezpieczających Użytkownika, możemy zablokować dostęp do Konta pieniądza elektronicznego Użytkownika.

Jeśli Użytkownik uważa, że płatność dokonana za pośrednictwem TPP była nieautoryzowana lub nieprawidłowa, musi natychmiast skontaktować się z nami.

e. Inne usługi: Od czasu do czasu możemy zaoferować Użytkownikowi dodatkowe funkcjonalności lub usługi, które mogą podlegać dodatkowym lub odmiennym warunkom świadczenia usług. Przykładami dodatkowych usług są Stripe Radar i Stripe Sigma. Wszystkie takie dodatkowe funkcje i usługi stanowią część Usług i Użytkownik nie może korzystać z tych dodatkowych usług, jeżeli nie wyrazi zgody na odpowiednią umowę lub warunki (jeśli takie istnieją) dotyczące tych usług.

Możemy również zapewnić Użytkownikowi dostęp do usług określonych jako usługi „beta" lub przedpremierowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi te są nadal w fazie rozwoju, mogą zawierać błędy i pomyłki, nie zawierać wszystkich funkcjonalności, ulec istotnej zmianie przed pełnym komercyjnym uruchomieniem, lub mogą nigdy nie zostać opublikowane komercyjnie. Usługi beta świadczymy w takiej postaci, w jakiej są i bez żadnych gwarancji, a Użytkownik korzysta z usług beta lub polega na nich na własne ryzyko.

Część C: Usługi przetwarzania płatności

1.Informacje ogólne na temat Usług przetwarzania płatności

Stripe współpracuje z różnymi podmiotami powiązanymi Stripe, Dostawcami metod płatności i Agentami rozliczeniowymi metod płatności, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Metod płatności i Usług przetwarzania płatności. W przypadku gdy Usługi przetwarzania płatności umożliwiają Użytkownikowi przedstawianie Obciążeń (zgodnie z definicją poniżej), możemy ograniczyć lub odmówić przetwarzania Obciążeń w przypadku wszelkich Działalności objętych ograniczeniami lub w przypadku Obciążeń przedstawionych z naruszeniem niniejszej Umowy.

Korzystanie przez Użytkownika z danej Metody płatności może podlegać odrębnym warunkom mającym zastosowanie do danej Metody płatności. Na przykład, Visa i Mastercard wymagają od Użytkownika zawarcia umowy z Agentem rozliczeniowym metod płatności w przypadku Transakcji dokonywanych za pomocą kart Visa i Mastercard. Więcej informacji zawiera Część C.5 i Część C.6 poniżej.

Niektóre z Usług przetwarzania płatności oferowanych przez Stripe to usługi, które mogą być świadczone wyłącznie przez regulowanego dostawcę usług płatniczych lub instytucję pieniądza elektronicznego („Regulowane usługi płatnicze"). W zakresie, w jakim Użytkownik otrzymuje Regulowane usługi płatnicze, usługi te mogą być świadczone przez Stripe Payments UK, Ltd. („SPUKL") – wtedy zastosowanie będą miały warunki Regulowanej usługi płatniczej SPUKL, lub przez Stripe Technology Europe, Limited („STEL") – wtedy zastosowanie będą miały warunki Regulowanej usługi płatniczej STEL. Regulowane usługi płatnicze będą świadczone na rzecz Użytkownika przez SPUKL do momentu, gdy powiadomimy Użytkownika (w tym poprzez Pulpit), że takie usługi są świadczone przez STEL.

Poniższe pojęcia użyte w niniejszej Umowie odnoszą się do korzystania przez Użytkownika z Usług przetwarzania płatności:

„Obciążenie" oznacza dyspozycję pobrania środków w ciężar kredytu lub salda z rachunku, który Klient posiada w banku lub innej instytucji finansowej w związku z Transakcją.

„Reklamacja" oznacza zainicjowaną przez Klienta dyspozycję zwrotu środków z tytułu istniejącego Obciążenia (w tym obciążenia zwrotne chargeback lub zakwestionowanie Metody płatności).

„Grzywna" oznacza wszelkie grzywny, opłaty lub inne obciążenia nałożone przez nas, Dostawcę metod płatności lub Agenta rozliczeniowego metod płatności, nałożone z powodu naruszenia przez Użytkownika Przepisów Prawa lub niniejszej Umowy, lub w sposób dozwolony przez obowiązujące Zasady metod płatności.

„Transakcja zainicjowana przez Akceptanta" oznacza Obciążenie zainicjowane przez Użytkownika: w związku z dostarczeniem przez niego produktów lub usług jego Klientowi; zgodnie z oświadczeniem Klienta upoważniającym Użytkownika do zainicjowania Obciążenia lub serii Obciążeń i bez konieczności podejmowania przez Klienta jakichkolwiek konkretnych działań w celu zainicjowania Obciążenia.

„Transakcja MOTO" oznacza Obciążenie zainicjowane przez Klienta Użytkownika w drodze zlecenia przekazanego pocztą lub przez telefon.

„Zasady metod płatności" oznaczają wytyczne, regulaminy, zasady i regulacje nałożone przez Dostawców metod płatności i Agentów rozliczeniowych metod płatności, którzy obsługują Metody płatności wspierane przez Stripe (w tym zasady działania sieci kart płatniczych („Zasady sieci") dla sieci Visa, Mastercard i American Express; oraz zasady operacyjne Bacs, CHAPS i SEPA).

„Metoda płatności" oznacza rodzaj metody płatności, którą Stripe akceptuje w ramach Usług przetwarzania płatności, taki jak karta kredytowa i karta debetowa.

„Agent rozliczeniowy metod płatności" oznacza instytucję finansową, która jest upoważniona przez Dostawcę metod płatności do umożliwienia korzystania z Metody płatności poprzez akceptowanie Obciążeń od Klientów w imieniu Dostawcy metod płatności i przekierowywanie tych Obciążeń do Dostawcy metod płatności.

„Dostawca metod płatności" oznacza dostawcę Metody płatności takiego jak Visa, Mastercard i American Express.

„Usługi przetwarzania płatności" to Usługi, z których Użytkownik może korzystać w celu przyjmowania od swoich Klientów płatności z tytułu Transakcji, przeprowadzania innych transakcji finansowych, zarządzania subskrypcjami oraz raportowania transakcji.

„Refundacja" oznacza zainicjowaną przez Użytkownika dyspozycję zwrotu Klientowi środków z tytułu istniejącego Obciążenia.

„Zwrot" oznacza dyspozycję zainicjowaną przez Użytkownika, Klienta, Dostawcę metod płatności lub Agenta rozliczeniowego metod płatności w celu zwrotu środków niezwiązanych z istniejącym Obciążeniem.

„Anulowanie" oznacza dyspozycję zainicjowaną przez Dostawcę metod płatności, Agenta rozliczeniowego metod płatności lub przez nas w celu zwrotu środków z tytułu istniejącego Obciążenia. Anulowanie może wynikać z (i) unieważnienia obciążenia przez Dostawcę metod płatności lub Agenta rozliczeniowego metod płatności; (ii) wypłacenia środków na rzecz Użytkownika przez pomyłkę lub bez autoryzacji; (iii) przedstawienia Obciążenia z naruszeniem obowiązujących Zasad metod płatności lub w przypadku, gdy przedstawienie Obciążenia lub korzystanie przez Użytkownika z Usług przetwarzania płatności narusza niniejszą Umowę.

2.Rejestracja w celu korzystania z Usług przetwarzania płatności

Podczas rejestracji w celu utworzenia Konta Stripe Użytkownik może zostać poproszony o podanie informacji finansowych lub informacji, których używamy do identyfikacji Użytkownika, jego Przedstawicieli, podmiotów dominujących, beneficjentów rzeczywistych i innych osób związanych z jego Kontem Stripe. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy możemy udostępniać informacje o Koncie Stripe Użytkownika Dostawcom metod płatności i Agentom rozliczeniowym metod płatności w celu weryfikacji spełniania przez Użytkownika warunków korzystania z Usług przetwarzania płatności, ustanawiania niezbędnych rachunków lub kredytów u Dostawców metod płatności i Agentów rozliczeniowych metod płatności, monitorowania Obciążeń i innych działań oraz zarządzania ryzykiem i kontroli zgodności. Możemy również udostępniać Dane Użytkownika (rozumiane zgodnie z definicją podaną poniżej) Dostawcom metod płatności oraz Agentom rozliczeniowym metod płatności w celu umożliwienia Stripe, Dostawcom metod płatności oraz Agentom rozliczeniowym metod płatności przestrzegania obowiązujących Przepisów Prawa i Zasad metod płatności. Będziemy sprawdzać i możemy przeprowadzać dalsze okresowe sprawdzenia informacji dotyczących Konta Stripe Użytkownika w celu ustalenia, czy spełnia on warunki korzystania z Usług przetwarzania płatności. Wykorzystanie przez Stripe informacji przekazanych nam przez Użytkownika w ramach niniejszej Umowy zostało opisane bardziej szczegółowo w Części D.

Stripe nie jest bankiem i nie przyjmuje depozytów oraz nie udziela pożyczek ani kredytów. W przypadku przyjęcia przez Użytkownika płatności za produkty lub usługi (w tym wydarzenia, takie jak koncerty lub inne występy), które nie mogą zostać natychmiast dostarczone Klientowi („Przedsprzedaż"), możemy, według własnego uznania, zainicjować Anulowanie lub zatrzymać Rezerwę dla całości lub części Obciążeń przetwarzanych przez nas z tytułu Przedsprzedaży. Jeżeli Użytkownik chciałby przyjmować płatności z tytułu Przedsprzedaży powinien najpierw skontaktować się z nami.

3.Przetwarzanie transakcji; Reklamacje, Refundacje, Anulowania

Użytkownik może przedstawiać Obciążenia tylko za pośrednictwem Usług przetwarzania płatności, które są autoryzowane przez jego Klientów. Aby umożliwić nam przetwarzanie Transakcji na rzecz Użytkownika, Użytkownik upoważnia nas i nakazuje nam, naszym podmiotom powiązanym, Dostawcom metod płatności oraz Agentom rozliczeniowym metod płatności otrzymywanie i rozliczanie wszelkich wpływów z przetwarzania płatności należnych Użytkownikowi za pośrednictwem Usług przetwarzania płatności. Użytkownik nie może, z wyjątkiem przypadków określonych w Warunkach usług finansowych lub Warunkach płatności (zdefiniowanych poniżej), przyznawać ani przekazywać jakichkolwiek praw do wpływów z przetwarzania płatności stronom trzecim do momentu zdeponowania wpływów z przetwarzania płatności na jego Koncie wypłaty (zgodnie z definicją poniżej). Użytkownik wyznacza Stripe i SPUKL, STEL i Valitor (odpowiednio) jako swoich agentów z upoważnieniem ograniczonym do celów zlecania, otrzymywania, przechowywania i rozliczania takich wpływów. Użytkownik zgadza się, że otrzymanie przez takiego agenta takich wpływów stanowi wykonanie odpowiednich zobowiązań klienta końcowego do dokonania płatności na rzecz Użytkownika. Niezwłocznie dokonamy aktualizacji salda Konta Stripe Użytkownika w celu odzwierciedlenia wszelkich wpływów, które otrzymamy w jego imieniu.

O ile Stripe i Klient nie uzgodnili inaczej, Użytkownik utrzymuje bezpośrednie relacje z Klientami i ponosi odpowiedzialność za: (i) uzyskanie odpowiedniej zgody na przedstawianie Obciążeń za pośrednictwem Usług przetwarzania płatności w ich imieniu; (ii) przekazywanie Klientom potwierdzeń lub pokwitowań za każde Obciążenie; (iii) weryfikację tożsamości Klientów; oraz (iv) ustalenie, czy Klient jest upoważniony do i spełnia warunki realizacji Transakcji. Jednak nawet autoryzowane Transakcje mogą być przedmiotem Reklamacji. Stripe nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za autoryzowane i zakończone Obciążenia, które staną się następnie przedmiotem Reklamacji, Refundacji lub Anulowania, są przedstawione bez autoryzacji lub w błędny sposób albo naruszają jakiekolwiek Przepisy prawa.

Użytkownik ma obowiązek zapewnić, aby Obciążenia wnoszone za pośrednictwem Usług przetwarzania płatności były przedstawiane jako Transakcje MOTO lub Transakcje zainicjowane przez Akceptanta, wyłącznie jeżeli kwalifikują się do traktowania jako takie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz w odniesieniu do Transakcji zainicjowanej przez Akceptanta, aby Użytkownik posiadał odpowiednie upoważnienie od swojego Klienta umożliwiające mu zainicjowanie Obciążenia. Użytkownik musi prowadzić dokumentację w przedmiocie podstaw, w oparciu o które uznał każde przedstawione Obciążenie za kwalifikujące się do traktowania jako Transakcja MOTO lub Transakcja zainicjowana przez Akceptanta, i niezwłocznie udostępniać na żądanie taką dokumentację nam, naszym organom regulacyjnym i/lub audytorom.

Użytkownik ponosi wobec nas bezpośrednią odpowiedzialność za wszelkie Reklamacje, Refundacje, Anulowania, Zwroty i Grzywny niezależnie od ich przyczyny i czasu. Możemy odmówić wykonania dyspozycji Refundacji lub opóźnić jej wykonanie, jeśli: (i) spowodowałoby to, że saldo Konta Stripe Użytkownika stałoby się ujemne; (ii) Użytkownik jest przedmiotem Postępowania upadłościowego; (iii) w każdym innym przypadku gdy uznamy, że istnieje ryzyko niewywiązania się przez Użytkownika z jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (w tym w odniesieniu do Obciążenia będącego przedmiotem dyspozycji Refundacji).

W wielu (ale nie we wszystkich) przypadkach Użytkownik może mieć możliwość odwołania się od Reklamacji poprzez przesłanie dowodów przez API lub Pulpit. Możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu przekazania ich Dostawcom metod Płatności i Agentom rozliczeniowym metod płatności, aby pomóc Użytkownikowi w odwołaniu się od Reklamacji, ale nie możemy zagwarantować, że jego odwołanie okaże się skuteczne. Dostawcy metod płatności i Agenci rozliczeniowi metod płatności mogą odmówić uwzględnienia odwołania Użytkownika z jakiegokolwiek powodu, który uznają za stosowny. W przypadku całkowitego lub częściowego uwzględnienia odwołania, Konto Stripe Użytkownika zostanie zasilone środkami związanymi z Obciążeniem będącym przedmiotem Reklamacji (lub ich częścią), z zastrzeżeniem skorzystania przez nas z praw przysługujących na mocy Części C.9 poniżej. Użytkownik nie może przedstawić nowego Obciążenia, które powiela Transakcję będącą przedmiotem Reklamacji.

Należy pamiętać, że, jak wyjaśniono w Części D.3, Użytkownik odpowiada za wszystkie straty, jakie poniesie, gdy utracone lub skradzione dane dotyczące płatności lub rachunku zostaną wykorzystane do zakupu produktów lub usług od Użytkownika. Stripe w żadnym wypadku nie ubezpiecza ani nie będzie ubezpieczał Użytkownika od szkód spowodowanych przez oszustwo. Na przykład jeśli ktoś podszywa się pod prawdziwego nabywcę, a w rzeczywistości jest oszustem, Użytkownik odpowiada za wszelkie wynikłe z tego koszty, w tym Reklamacji, nawet jeśli nie odzyska produktu zakupionego na skutek oszustwa. Nawet jeśli będziemy współdziałać z Użytkownikiem, aby pomóc mu lub organom ścigania w odzyskaniu utraconych środków, Stripe nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani nie odpowiada za jego straty finansowe lub jakiekolwiek inne konsekwencje takiego oszustwa.

Anulowanie Obciążenia może zostać wydane, jeżeli Obciążenie zostało dokonane bez upoważnienia posiadacza rachunku, w związku z Działalnością objętą ograniczeniami, narusza obowiązujące Zasady metod płatności lub z innych stosownych powodów. W przypadku wydania Anulowania dostarczymy Użytkownikowi Zawiadomienie oraz opis przyczyny Anulowania.

4.Obowiązki wobec Klientów Użytkownika i przekazywanie im informacji

Jest dla nas bardzo ważne, aby Klienci Użytkownika znali cel, kwotę i warunki Obciążeń, które Użytkownik nam przedstawia. Mając to na uwadze, podczas korzystania z Usług przetwarzania płatności Użytkownik zobowiązuje się do: (i) prawidłowego informowania i niewprowadzania w błąd co do charakteru Transakcji oraz kwoty Obciążenia w odpowiedniej walucie przed wysłaniem jej do API; (ii) dostarczenia Klientom potwierdzenia, które dokładnie opisuje każdą Transakcję; (iii) zapewnienia Klientom odpowiednich możliwości kontaktu z Użytkownikiem w przypadku, gdy produkt lub usługa nie są dostarczane zgodnie z opisem; (iv) niewykorzystywania Usług do sprzedaży produktów lub usług w sposób nieuczciwy lub wprowadzający w błąd, narażania Klientów na nieuzasadnione ryzyko lub nieujawniania istotnych warunków zakupu z wyprzedzeniem; oraz (v) informowania Klientów, że Stripe i podmioty powiązane Stripe przetwarzają na rzecz Użytkownika Transakcje (w tym transakcje płatnicze). Użytkownik zobowiązuje się również do utrzymywania i udostępniania swoim Klientom rozsądnych zasad zwrotu, refundacji, anulowania lub korekty oraz do jasnego wyjaśnienia procedury, w ramach której Klienci mogą otrzymać Refundację.

Usługi przetwarzania płatności mogą obejmować funkcjonalności umożliwiające Użytkownikowi otrzymywanie płatności powtarzających się lub subskrypcyjnych od jego Klientów oraz wystawianie faktur na rzecz jego Klientów. W przypadku korzystania z Usług przetwarzania płatności w celu przedstawienia Obciążeń z tytułu płatności powtarzających się lub subskrypcyjnych, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących Przepisów Prawa i Zasad metod płatności, w tym do wyraźnego poinformowania Klientów przed przedstawieniem pierwszego Obciążenia, że będą oni obciążani w sposób ciągły oraz do wyjaśnienia sposobu rezygnacji lub anulowania ich rozliczeń powtarzających się lub subskrypcji. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przetwarzania płatności w celu wystawiania faktur dla jego Klientów, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, aby forma i treść faktur była zgodna z obowiązującymi Przepisami Prawa i wystarczająca do osiągnięcia wszelkich skutków prawnych lub podatkowych, jakie stara się osiągnąć.

Jeżeli Użytkownik zawiera transakcje z Klientami, którzy są osobami fizycznymi (tj. konsumentami), zobowiązuje się w szczególności do dostarczania informacji wymaganych przez Przepisy Prawa oraz do niepodejmowania nieuczciwych, wprowadzających w błąd lub stanowiących nadużycie działań albo praktyk.

5.Warunki płatności i Warunki usług finansowych

Korzystanie przez Użytkownika z Usług przetwarzania płatności podlega dodatkowym warunkom obowiązującym pomiędzy Użytkownikiem a Stripe, podmiotem powiązanym Stripe oraz Dostawcą metod płatności. Jeśli te dodatkowe warunki odnoszą się do konkretnej metody płatności, są to „Warunki płatności", a jeśli odnoszą się do konkretnych Usług przetwarzania płatności, są to „Warunki usług finansowych". Korzystając z Usług przetwarzania płatności, Użytkownik wyraża zgodę na obowiązujące Warunki płatności oraz Warunki usług finansowych (przedstawione na naszej stronie warunków prawnych, łącznie z tymi, które wiążą go oddzielnie z naszymi podmiotami powiązanymi, Dostawcami metod płatności i/lub Agentami rozliczeniowymi metod płatności). Dodatkowo, Dostawca metod płatności może egzekwować postanowienia niniejszej Umowy bezpośrednio wobec Użytkownika.

Możemy dodawać lub usuwać Dostawców metod płatności i Agentów rozliczeniowych metod płatności w dowolnym momencie. Warunki płatności i Warunki usług finansowych mogą być także zmieniane od czasu do czasu. Dalsze korzystanie z Usług przetwarzania płatności przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na takie uzupełnienia, usunięcia i zmiany.

6.Konkretne metody płatności

a. Karty płatnicze: Akceptując płatności kartą płatniczą, Użytkownik musi stosować się do wszystkich obowiązujących Zasad sieci, w tym do Zasad sieci ustalonych w Zasadach i Regulaminie Visa określonych przez Visa International („Visa"),w Zasadach Mastercard określonych przez MasterCard International Incorporated („Mastercard") oraz Zasad Sieci określonych przez American Express. Zbiorczo Visa, Mastercard i American Express są określane w niniejszej Umowie jako „Sieci".

Ponadto w przypadku Transakcji Visa i Mastercard, Visa i Mastercard wymagają nawiązania bezpośredniej relacji umownej z Agentem rozliczeniowym metod płatności dla tego rodzaju Transakcji, zgodnie z regulacjami zawartymi w Warunkach usług finansowych STEL oraz SPUKL.

Zasady Sieci stanowią, że Użytkownik może przyjmować płatności przy użyciu kart płatniczych wyłącznie w celu dokonywania legalnych transakcji handlowych w dobrej wierze pomiędzy Użytkownikiem a jego Klientami za towary lub usługi, które są wolne od zastawów, roszczeń i obciążeń. Użytkownik może używać wyłącznie znaków towarowych sieci płatniczych lub znaków usługowych zgodnych z Zasadami sieci, a Zasady sieci ograniczają również możliwość odmiennego traktowania ze względu na rodzaj karty lub naliczania opłat dodatkowych za akceptację kart płatniczych.

Sieci mogą zmienić Zasady sieci w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, a Stripe zastrzega sobie prawo do zmiany Usług przetwarzania płatności w dowolnym momencie w celu zachowania zgodności z Zasadami sieci. Możemy udostępniać Sieciom (oraz Agentom rozliczeniowym metod płatności) podane nam przez Użytkownika informacje, które wykorzystujemy do identyfikacji charakteru jego produktów lub usług, w tym przypisania działalności Użytkownika do określonego kodu kategorii akceptanta sieci płatniczej (MCC).

Klienci zazwyczaj korzystają z Reklamacji w sieciach kart płatniczych (znanych również jako „chargeback"), gdy akceptant nie dostarczy Klientowi produktu lub usługi, lub gdy posiadacz rachunku karty płatniczej nie autoryzował Obciążenia. Wysokie poziomy Reklamacji (zazwyczaj przekraczające 1%) mogą skutkować brakiem możliwości korzystania z Usług przetwarzania płatności przez Użytkownika. Brak terminowego i skutecznego zarządzania Reklamacjami dokonywanymi przez Klientów Użytkownika może ostatecznie doprowadzić do utraty możliwości akceptowania kart płatniczych przez Użytkownika.

W przypadku akceptacji Transakcji dokonywanych za pomocą karty płatniczej, Zasady sieci zabraniają Użytkownikowi w szczególności (i) dokonywania zwrotów gotówki za Obciążenie karty kredytowej, chyba że wymagają tego Przepisy prawa, (ii) inicjowania Refundacji po upływie więcej niż pięciu dni kalendarzowych od dokonania uznania na rzecz Klienta, (iii) przyjmowania gotówki, jej ekwiwalentu lub jakiegokolwiek innego przedmiotu mającego wartość majątkową w ramach Refundacji, (iv) działania w charakterze podmiotu ułatwiającego proces płatności, pośrednika lub agregatora lub odsprzedawania Usług przetwarzania płatności w imieniu innych osób w inny sposób, (v) przedstawiania Obciążenia, co do którego Użytkownik podejrzewa lub ma wiedzę o oszustwie lub o braku autoryzacji posiadacza karty, (vi) przedstawianie Obciążenia w przypadku, gdy Transakcja nie została zakończona lub gdy towary lub usługi nie zostały wysłane lub dostarczone (z wyjątkiem sytuacji, gdy posiadacz karty dokonał częściowej lub całkowitej przedpłaty lub uzyskano zgodę posiadacza karty na transakcję powtarzającą się), (vii) dzielenie Transakcji na wiele Obciążeń, chyba że spełnione są pewne kryteria, (viii) korzystanie z Usług przetwarzania płatności w sposób stanowiący nadużycie sieci kart płatniczych lub naruszenie Zasad sieci.

W przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika nadużycia Usług przetwarzania płatności w związku z Transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych lub zaangażowania się Użytkownika w działalność uznaną przez Sieci za szkodliwą dla ich marki, lub jeśli wymagają tego od nas Zasady sieci, możemy przesłać informacje o Użytkowniku, jego Przedstawicielach, beneficjentach rzeczywistych i podmiotach dominujących oraz innych osobach związanych z Kontem Stripe Użytkownika, na listę MATCH (obejmującą akceptantów, z którymi rozwiązano współpracę) prowadzoną przez MasterCard, do której dostęp mają i którą aktualizują Visa oraz American Express, lub na listę Consortium Merchant Negative File prowadzoną przez Discover. Dodanie do jednej z tych list może skutkować brakiem możliwości akceptowania płatności za pomocą kart płatniczych przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na udostępnianie przez nas tych informacji oraz wpisanie na takie listy, a także w pełni zrekompensuje nam wszelkie straty, jakie poniesiemy w związku z roszczeniami stron trzecich, a także zrzeka się praw do wnoszenia wszelkich bezpośrednich roszczeń wobec nas, które wynikają z takiego zgłoszenia. Zgłaszanie przez nas informacji zgodnie z niniejszym ustępem jest odrębne od wszelkich innych praw, z których możemy skorzystać na podstawie niniejszej Umowy, a także możemy niezależnie od tego rozwiązać niniejszą Umowę lub zawiesić Konto Stripe Użytkownika w związku z niewłaściwym wykorzystaniem lub szkodliwymi działaniami, które skłoniły nas do dokonania takiego zgłoszenia.

Jeżeli Użytkownik zaangażuje podmiot przetwarzający będący osobą trzecią w celu utworzenia i przekazania transakcji kartą płatniczą bezpośrednio do sieci kart płatniczych, może być możliwe wskazanie, że transakcja ma podlegać rozliczeniu i rozrachunkowi przez Stripe za pośrednictwem naszych Usług przetwarzania płatności. Jeśli Użytkownik zamierza skorzystać z tej usługi w odniesieniu do Usług przetwarzania płatności w Stripe, musi najpierw nas o tym powiadomić. Jeżeli Użytkownik zaangażuje stronę trzecią w celu dostarczenia tej usługi i wyrażono zgodę na wskazanie Stripe w sposób omówiony wyżej, wówczas Użytkownik ponosi ryzyko związane z prawidłowym przekazaniem transakcji do sieci kart płatniczych przez stronę trzecią. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Stripe będzie rozliczał i poddawał rozrachunkowi na rzecz Użytkownika wyłącznie środki z tytułu transakcji, które sieć kart płatniczych rzeczywiście otrzymała. Ponadto Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie przypadki nieprzestrzegania przez takie strony trzecie obowiązujących Zasad sieci.

b. Konwersja American Express: Jeżeli wolumen Transakcji American Express Użytkownika przekroczy kwotę progową ustaloną przez American Express, American Express może dokonać konwersji Użytkownika na bezpośredniego akceptanta American Express. Oznacza to, że akceptacja Transakcji American Express przez Użytkownika będzie regulowana przez obowiązującą w danym momencie Umowę o Akceptację Kart, a obowiązujące Użytkownika stawki i inne opłaty za akceptację Transakcji American Express będą uzgadniane bezpośrednio między Użytkownikiem a American Express. W przypadku takiej konwersji stosunki Użytkownika ze Stripe nie ulegną zmianie w pozostałym zakresie, a Stripe będzie kontynuować przetwarzanie jego Transakcji American Express zgodnie z niniejszą Umową.

7.Harmonogram rozliczeń i wypłat

a. Konto wypłat Użytkownika: Stripe, wraz ze swoimi partnerami bankowymi, zapewni rozliczenie środków na wskazany przez Użytkownika rachunek w banku lub innej instytucji finansowej („Konto wypłat"). Użytkownik potwierdza, że jest upoważniony do inicjowania rozliczeń na Konto wypłat i jego obciążania, a także, że Konto wypłat należy do Użytkownika oraz jest zarządzane i administrowane przez instytucję finansową znajdującą się na terenie Unii Europejskiej. W przypadku aktualizacji Konta wypłat (w tym poprzez Pulpit), Użytkownik musi upewnić się, że nadal spełnia wymagania określone w tej części Umowy. Możemy wymagać od Użytkownika dostarczenia nam dokumentów potwierdzających jego zgodność z niniejszą częścią Umowy, a niedostarczenie przez Użytkownika takich dokumentów będzie stanowić naruszenie niniejszej Umowy.

b. Rozliczenie na Konto wypłat: Dodatnie saldo na Koncie Stripe będzie skutkowało rozliczeniem na Konto wypłat, a ujemne saldo na Koncie Stripe będzie skutkowało potrąceniem, pobraniem i/lub obciążeniem należnych kwot zgodnie z Częścią C.9 poniżej. Możemy zmniejszyć kwotę rozliczaną na Konto wypłat o kwotę Opłat, Grzywien oraz kwot należnych nam z jakiegokolwiek tytułu.

c. Rozliczenie na rzecz odbiorców zewnętrznych: Możemy zaoferować Użytkownikowi możliwość dokonania rozliczenia środków pieniężnych na rzecz innej osoby („odbiorcy zewnętrznego") zgodnie z dyspozycją Użytkownika skierowaną do Stripe (w tym poprzez przekazanie całości lub części dodatniego salda na Koncie Stripe Użytkownika na Konto Stripe takiego odbiorcy zewnętrznego), zamiast dokonywania rozliczenia środków na Konto wypłat Użytkownika. Jeżeli Stripe lub Agent rozliczeniowy metod płatności (w tym STEL, SPUKL i Valitor) rozliczą środki na rzecz odbiorcy zewnętrznego (lub przekażą całość lub część salda na Koncie Stripe Użytkownika na Konto Stripe odbiorcy zewnętrznego) zgodnie z dyspozycją Użytkownika, Użytkownik potwierdza, że stanowi to wykonanie zobowiązań Stripe (oraz wszelkich stosownych zobowiązań Dostawcy metod płatności i Agenta rozliczeniowego metod płatności) w zakresie rozliczenia środków na rzecz Użytkownika, a my niezwłocznie dokonamy aktualizacji salda na Koncie Stripe Użytkownika w celu odzwierciedlenia takiego rozliczenia lub przekazania.

d. Przetwarzanie wielowalutowe: Możemy zaoferować Użytkownikowi możliwość rozliczenia środków na Konto wypłat Użytkownika w innej walucie niż ta, w której Użytkownik przyjął płatność od klienta („Przetwarzanie wielowalutowe"). Aby móc korzystać z tej usługi, Użytkownik musi podać nam prawidłowe Konto wypłat dla każdej waluty, dla której wnioskuje o rozliczenie, w oparciu o naszą listę dostępnych walut rozliczeniowych. Możemy w dowolnym momencie dodać lub usunąć waluty z naszej listy dostępnych walut rozliczeniowych. Jeśli Użytkownik korzysta z Przetwarzania wielowalutowego, w momencie Obciążenia (na przykład poprzez API) określimy kurs wymiany, który będzie miał zastosowanie do Obciążenia. W przypadku Refundacji Obciążenia przez Użytkownika, będzie miał zastosowanie kurs wymiany obowiązujący w momencie Refundacji, a nie Obciążenia. Uznaje się, że przedstawiając Obciążenie lub Refundację Użytkownik zaakceptował obowiązujący kurs wymiany. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z usługi Przetwarzania wielowalutowego. Użytkownik może również zmienić informacje dotyczące Konta wypłat lub inne ustawienia związane z korzystaniem przez niego z Przetwarzania wielowalutowego, ale wszelkie takie zmiany będą miały wpływ wyłącznie na późniejsze Obciążenia.

e. Harmonogram wypłat: Pojęcie „Harmonogram wypłat" odnosi się do czasu potrzebnego nam na zainicjowanie rozliczenia na Konto wypłat Użytkownika. Harmonogram wypłat Użytkownika jest wskazany na Pulpicie. Stripe może wymagać zatrzymania środków przez pewien okres przed dokonaniem pierwszego rozliczenia na Konto wypłat. Po pierwszym rozliczeniu środków, będziemy rozliczać środki na Konto wypłat zgodnie z Harmonogramem wypłat. Jeżeli instytucja prowadząca Konto wypłat Użytkownika ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej, można spodziewać się, że maksymalny czas wykonania w odniesieniu do wykonania rozliczenia na Konto wypłat to kolejny dzień roboczy następujący po jego zainicjowaniu przez nas; należy jednak pamiętać, że Dostawca metod płatności, Agent rozliczeniowy metod płatności lub instytucja finansowa prowadząca Konto wypłat Użytkownika może z dowolnego powodu opóźnić rozliczenie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez instytucję prowadzącą Konto wypłat Użytkownika, aby zaniechać uznania Konta wypłat lub w inny sposób nie udostępnić Użytkownikowi środków zgodnie z jego oczekiwaniami.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Harmonogramu wypłat i do zawieszenia rozliczeń na rzecz Użytkownika. Przykłady sytuacji, w których możemy to zrobić, obejmują: (i) w przypadku, gdy występują oczekujące, przewidywane lub nadmierne Reklamacji, Refundacje lub Anulowania; (ii) w przypadku, gdy podejrzewamy lub uzyskamy informację o podejrzanej działalności; (iii) w przypadku, gdy wymagają tego Przepisy prawa lub orzeczenie sądowe. Mamy prawo wstrzymać rozliczenie środków na Konto wypłat Użytkownika po rozwiązaniu niniejszej Umowy, jeżeli uznamy, że możemy ponieść straty wynikające z ryzyka kredytowego, oszustwa lub innego ryzyka prawnego związanego z Kontem Stripe Użytkownika. Jeżeli skorzystamy z naszego prawa do wstrzymania Wypłaty z jakiegokolwiek powodu, poinformujemy Użytkownika o ogólnej przyczynie wstrzymania Wypłaty i podamy mu termin zwolnienia środków.

f. Nieprawidłowe rozliczenie: Informacje wymagane do rozliczenia będą zależały od instytucji finansowej prowadzącej Konto wypłat. Użytkownik powinien upewnić się, że wszelkie przekazywane nam przez Użytkownika informacje dotyczące Kont wypłat są dokładne i kompletne. W przypadku przekazania nam nieprawidłowych informacji (i) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że środki mogą być rozliczone na niewłaściwe konto i że możemy nie być w stanie odzyskać środków z takich nieprawidłowych transakcji oraz (ii) Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez niego lub strony trzecie w wyniku błędnych transakcji rozliczeniowych, nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec nas w związku z takimi nieprawidłowymi transakcjami rozliczeniowymi i w pełni zrekompensuje nam wszelkie poniesione przez nas straty.

8.Fundusze rozliczeniowe i rezerwy

Wszystkie środki pochodzące z Obciążeń są przechowywane na zbiorczych kontach rozliczeniowych („Konta rozliczeniowe") prowadzonych przez naszych partnerów bankowych. Rozliczamy środki wpływające na Konta rozliczeniowe i z nich wychodzące w sposób opisany w niniejszej Umowie. Użytkownik nie ma żadnych praw do Kont rozliczeniowych ani do żadnych środków zgromadzonych na Kontach rozliczeniowych, nie jest uprawniony do pobierania środków z Kont rozliczeniowych oraz nie otrzymuje odsetek od środków utrzymywanych na Kontach rozliczeniowych.

W pewnych okolicznościach możemy wymagać od Użytkownika umieszczenia środków w rezerwie lub nakładać warunki dotyczące zwolnienia środków („Rezerwa"). Możemy ustanowić wobec Użytkownika Rezerwę z dowolnego powodu, jeżeli stwierdzimy, że ryzyko straty dla Stripe, Klientów lub innych osób związanych z Kontem Stripe Użytkownika jest wyższe niż zwykle. Przykładowo, możemy utrzymywać Rezerwę, jeśli: (i) działalność Użytkownika lub jego Klientów zwiększa ryzyko straty dla nas lub Klientów Użytkownika, (ii) Użytkownik naruszył lub prawdopodobnie naruszy niniejszą Umowę, (iii) na Koncie Stripe Użytkownika występuje podwyższona lub nietypowo wysoka liczba Reklamacji. Jeżeli ustanowimy Rezerwę, ustalimy jej warunki i dostarczymy Użytkownikowi Powiadomienie o kwocie, terminie i warunkach, na jakich środki z tej Rezerwy zostaną zwolnione na jego rzecz. W wielu przypadkach kwota Rezerwy będzie stanowiła całość kwoty Obciążeń przetwarzanych za pomocą Usług przetwarzania płatności. Możemy zmienić lub uzależnić warunki Rezerwy w oparciu o naszą ciągłą ocenę i postrzeganie ryzyka związanego z Kontem Stripe Użytkownika, w przypadku gdy będzie to wymagane przez Dostawców metod płatności lub Agentów rozliczeniowych metod płatności lub z jakiegokolwiek innego powodu. Możemy zasilić Rezerwę środkami przetwarzanymi za pośrednictwem Usług przetwarzania płatności, obciążając Konto wypłat lub inny rachunek bankowy powiązany z Kontem Stripe Użytkownika lub żądając środków bezpośrednio od Użytkownika.

W zakresie, w jakim jest to możliwe, wolimy ustalić konieczność utworzenia Rezerwy przed jej utworzeniem. Jeśli Użytkownik obawia się, że ustanowimy wobec niego Rezerwę ze względu na charakter jego działalności, przed skorzystaniem z Usług powinien się z nami skontaktować.

9.Zabezpieczenia, egzekwowanie należności i prawo potrącenia

a. Zabezpieczenia: Użytkownik udziela nam zastawu i zabezpieczenia na wszystkich środkach z tytułu Transakcji przetwarzanych przez nas na jego rzecz, w tym na środkach, które wpłacamy na jego Konta wypłat, jak również na środkach przechowywanych na wszelkich innych kontach bankowych, na które takie środki z tytułu Transakcji są wpłacane lub przekazywane. Oznacza to, że jeżeli Użytkownik nie zapłacił środków, które jest winien nam, swoim Klientom lub jakimkolwiek naszym podmiotom powiązanym, mamy prawo pierwszeństwa przed prawami innych wierzycieli Użytkownika do zajęcia lub wstrzymania środków należnych mu z tytułu Transakcji przetwarzanych przez nas za pośrednictwem Usług, a także do obciążenia lub wypłaty środków z jakiegokolwiek rachunku bankowego powiązanego z Kontem Stripe Użytkownika (w tym z jego Kont wypłat). Na nasze żądanie Użytkownik wystawi i dostarczy wszelkie dokumenty oraz zapłaci wszelkie związane z tym opłaty, które uznamy za niezbędne do ustanowienia, uczynienia skutecznym względem podmiotów trzecich i utrzymania zabezpieczenia na tych środkach.

b. Egzekwowanie należności i prawo potrącenia: Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty na żądanie wszystkich kwot należnych nam i naszym podmiotom powiązanym. Brak zapłaty kwot należnych nam lub naszym podmiotom powiązanym na mocy niniejszej Umowy stanowi naruszenie, a Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty poniesione przez nas podczas egzekwowania należności niezależnie od kwoty należnej od Użytkownika. Koszty egzekwowania należności mogą obejmować wynagrodzenia i wydatki pełnomocników, koszty arbitrażu lub postępowania sądowego, opłaty na rzecz firmy windykacyjnej, wszelkie należne odsetki i wszelkie inne powiązane koszty. Tam, gdzie to możliwe, w pierwszej kolejności podejmiemy próbę ściągnięcia lub potrącenia kwot należnych nam i naszym podmiotom powiązanym z sald na Kontach Stripe Użytkownika wynikających z korzystania przez niego z Usług przetwarzania płatności lub ze środków przechowywanych przez w ramach Rezerwy. Możemy jednak pobierać wszelkie kwoty należne nam od Użytkownika zgodnie z niniejszą Umową poprzez odliczenie lub potrącenie kwot należnych od Użytkownika z salda konta Stripe (lub obciążenie konta wypłat powiązanego z takim kontem Stripe) w odniesieniu do każdego konta Stripe, które uznamy, działając w sposób uzasadniony, za powiązane z Kontem Stripe Użytkownika. Podobnie, możemy odliczać lub potrącać kwoty z salda Konta Stripe Użytkownika (lub obciążać Konta wypłaty Użytkownika) w celu pobrania kwot należnych nam w odniesieniu do takich powiązanych kont Stripe.

W niektórych okolicznościach możemy wymagać gwarancji osobistej, właścicielskiej lub innej („Gwarancja") od podmiotu dominującego, właściciela lub innego gwaranta. Gwarancja polega na prawnie wiążącym przyrzeczeniu zapłaty przez osobę fizyczną lub podmiot prawny wszelkich kwot należnych od użytkownika w przypadku, gdy użytkownik nie może ich zapłacić. Jeśli zażądamy od Użytkownika udzielenia nam Gwarancji, poinformujemy go o jej wysokości oraz o przyczynach jej zażądania. Jeśli Użytkownik nie będzie w stanie udzielić takiej Gwarancji, gdy jest to wymagane, nie będzie mógł korzystać z Usług.

10.Uzgodnienie i powiadamianie o błędach

Pulpit zawiera szczegółowe informacje o Obciążeniach, historii Obciążeń i innych działaniach na Koncie Stripe Użytkownika. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez Przepisy prawa, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzgodnienie informacji w Pulpicie wygenerowanych w wyniku korzystania przez niego z Usług przetwarzania płatności z dokumentacją Transakcji Klientów oraz za identyfikację wszelkich błędów.

Użytkownik zobowiązuje się do sprawdzania Konta Stripe Użytkownika i niezwłocznego powiadamiania nas o wszelkich błędach. Będziemy badać wszelkie zgłoszone błędy, w tym wszelkie błędy popełnione przez Stripe lub Dostawcę metod płatności, a w stosownych przypadkach starać się je skorygować poprzez uznanie lub obciążenie Konta wypłat wskazanego w Pulpicie. Użytkownik powinien jednak mieć świadomość, że zdolność do odzyskania środków utraconych przez Użytkownika w wyniku błędu może być bardzo ograniczona lub nawet niemożliwa, zwłaszcza jeśli to nie my spowodowaliśmy błąd lub jeśli środki nie są już dostępne na żadnym z Kont wypłat.

W przypadku błędów dotyczących Transakcji, będziemy współpracować z Użytkownikiem i naszymi Dostawcami metod płatności w celu skorygowania błędu dotyczącego Transakcji zgodnie z obowiązującymi Zasadami metod płatności. Jeśli Użytkownik nie poinformuje nas o błędzie w celu jego weryfikacji bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 13 miesięcy od jego odkrycia i zaznaczenia go w Pulpicie, zrzeka się on prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec nas lub naszych Dostawców metod płatności w odniesieniu do wszelkich kwot związanych z błędem.

11.Konta nieaktywne

Jeżeli Użytkownik pozostawi jakiekolwiek nieaktywne środki na Koncie Stripe i nie przekaże nam dyspozycji co do ich transferu, Przepisy Prawa mogą wymagać od nas uznania, że środki te zostały porzucone przez Użytkownika i przekazania ich na rzecz różnych agencji rządowych. W zakresie wymaganym przez Przepisy prawa dołożymy starań, aby przekazać Użytkownikowi Zawiadomienie, jeżeli przechowujemy na koncie należne mu środki przez czas dłuższy niż okres braku aktywności dla porzuconego mienia. Jeżeli nie będziemy w stanie skontaktować się z Użytkownikiem, środki znajdujące się na jego Koncie Stripe będą traktowane jako środki porzucone i przekażemy je odpowiednim organom rządowym.

Część D: Wykorzystanie danych, prywatność i bezpieczeństwo

1.Informacje ogólne na temat wykorzystania danych

Ochrona, zabezpieczenie i utrzymywanie informacji przetwarzanych i obsługiwanych za pośrednictwem Usług to jeden z naszych najważniejszych priorytetów i powinno to być priorytetem także dla Użytkownika. W tej części opisano nasze obowiązki w zakresie przetwarzania i przechowywania informacji związanych z Usługami. Poniższe pojęcia użyte w niniejszej części odnoszą się do danych przekazanych Stripe przez Użytkownika lub jego Klientów oraz otrzymywanych lub używanych przez Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług:

„Dane rachunku płatniczego" to dane dotyczące konta Metody płatności dla Klienta i obejmują, w odniesieniu do kart kredytowych i debetowych, numer konta posiadacza karty, datę wygaśnięcia karty oraz numer CVV2.

„Dane płatności" to Dane rachunku płatniczego, informacje przekazywane do lub przez Dostawców metod płatności lub Agentów rozliczeniowych metod płatności, informacje finansowe regulowane Przepisami prawa i Zasadami metod płatności oraz wszelkie inne informacje wykorzystywane w ramach Usług przetwarzania płatności w celu realizacji Transakcji.

„Dane osobowe" to informacje, które identyfikują konkretną żyjącą osobę fizyczną (a nie spółkę, osobę prawną czy maszynę) i są przekazywane lub dostępne za pośrednictwem Usług.

„Dane Stripe" to szczegółowe dane transakcji API dokonywanych za pośrednictwem infrastruktury Stripe, informacje wykorzystywane do wykrywania i analizy oszustw, zagregowane lub zanonimizowane informacje generowane z Danych oraz wszelkie inne informacje utworzone przez lub pochodzące od Stripe lub Usług.

„Dane Użytkownika" oznaczają informacje, które opisują działalność Użytkownika i jej funkcjonowanie, jego produkty lub usługi oraz zamówienia składane przez Klientów.

Termin „Dane" używany bez dodatkowego określenia oznacza wszystkie Dane osobowe, Dane Użytkownika, Dane płatności i Dane Stripe.

Stripe przetwarza Dane, analizuje je i zarządza nimi w celu: (a) świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, innych użytkowników Stripe i Klientów; (b) ograniczania oszustw, strat finansowych lub innych szkód dla użytkowników, Klientów i Stripe; oraz (c) analizowania, rozwijania i doskonalenia naszych produktów, systemów i narzędzi. Stripe udostępnia Dane dostawcom usług będącym podmiotami trzecimi, w tym Dostawcom metod płatności, Agentom rozliczeniowym metod płatności i ich podmiotom powiązanym, a także podmiotom powiązanym Stripe, aby umożliwić nam świadczenie Usług na rzecz Użytkownika i innych użytkowników. Nie udostępniamy Danych osobowych podmiotom niepowiązanym w celu reklamowania ich produktów Użytkownikowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystanie Danych przez Stripe w celach i w sposób zgodny z niniejszą Częścią D.

2.Ochrona danych i prywatność

a. Poufność: Stripe będzie wykorzystywać Dane Użytkownika wyłącznie w sposób dozwolony w niniejszej Umowie, na podstawie innych umów pomiędzy Użytkownikiem i Stripe lub w inny sposób wskazany lub autoryzowany przez Użytkownika. Użytkownik będzie chronił wszystkie Dane otrzymywane za pośrednictwem Usług i nie może ujawniać ani rozpowszechniać żadnych takich Danych, a także będzie wykorzystywał takie Dane wyłącznie w połączeniu z Usługami i w sposób dozwolony w niniejszej Umowie lub w ramach innych umów zawartych między Użytkownikiem a nami. Żadna ze stron nie może wykorzystywać żadnych Danych osobowych w celu prowadzenia marketingu wśród Klientów, chyba że otrzymała na to wyraźną zgodę od konkretnego Klienta. Użytkownik nie może ujawniać Danych płatności innym podmiotom, chyba że ma to miejsce w związku z przetwarzaniem Transakcji zażądanych przez Klientów i odbywa się zgodnie z obowiązującymi Przepisami prawa oraz Zasadami metod płatności.

b. Prywatność: Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób i w jakich celach zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy, ujawniamy i zabezpieczamy Dane osobowe, które udostępnia nam Użytkownik. Użytkownik wyraża zgodę na warunki naszej Polityki prywatności, którą możemy od czasu do czasu aktualizować.

Użytkownik potwierdza, że przestrzega i będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących Przepisów prawa dotyczących prywatności, ochrony i wykorzystania przez niego Danych, które nam udostępnia lub do których ma dostęp w ramach korzystania z Usług. Użytkownik potwierdza również, że uzyskał wszelkie niezbędne prawa i zgody wymagane przez obowiązujące Przepisy prawa w celu ujawnienia Stripe – lub zezwolenia Stripe na zbieranie, wykorzystywanie, przechowywanie i ujawnianie – wszelkich Danych osobowych, które Użytkownik nam przekazuje lub w odniesieniu do których upoważnia nas do ich zbierania, w tym Danych, które możemy zbierać bezpośrednio od Klientów za pomocą plików cookie lub innych podobnych środków. Zgodnie z wymogami Przepisów prawa i w związku z niniejszą Umową, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poinformowanie Klientów, że Stripe przetwarza dla niego Transakcje (w tym Transakcje płatnicze) i może otrzymywać od niego Dane osobowe. Ponadto jeżeli wymagają tego Przepisy prawa lub Zasady metod płatności, możemy usunąć lub odłączyć Dane osobowe Klienta od Konta Stripe Użytkownika na żądanie Klienta.

Stripe będzie świadczyć niektóre lub wszystkie Usługi z systemów zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza terenem Polski. W związku z tym Użytkownik jest zobowiązany do ujawnienia swoim klientom, że Dane płatności mogą być przekazywane, przetwarzane i przechowywane poza granicami Polski oraz, zgodnie z naszą Polityką prywatności, mogą podlegać ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi Przepisami prawa, a także do uzyskania od swoich klientów wszelkich niezbędnych zgód wymaganych przez obowiązujące Przepisy prawa w związku z powyższym.

Polski oraz, zgodnie z naszą Polityką prywatności, mogą podlegać ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi Przepisami prawa, a także do uzyskania od swoich klientów wszelkich niezbędnych zgód wymaganych przez obowiązujące Przepisy prawa w związku z powyższym.

W przypadku powzięcia wiadomości o nieuprawnionym wejściu w posiadanie, ujawnieniu lub utracie Danych osobowych Klienta w naszych systemach, powiadomimy o tym fakcie Użytkownika zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z obowiązujących Przepisów prawa. Powiadomimy również Użytkownika i przekażemy mu wystarczające informacje dotyczące nieautoryzowanego wejścia w posiadanie, ujawnienia lub utraty, aby pomóc Użytkownikowi w złagodzeniu wszelkich negatywnych skutków dla Klienta.

c. Zgodność ze standardami PCI: Jeśli Użytkownik korzysta z Usług przetwarzania płatności w celu akceptacji transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych, musi przestrzegać Standardów Bezpieczeństwa Danych Sektora Kart Płatniczych (ang. Payment Card Industry Data Security Standard) („PCI-DSS") oraz, jeśli ma to zastosowanie do jego działalności, Standardów Bezpieczeństwa Danych Aplikacji Płatniczych (ang. Payment Application Data Security Standards) (PA-DSS) (łącznie „Standardy PCI"). Standardy PCI obejmują wymagania dotyczące przechowywania materiałów lub zapisów zawierających dane kart płatniczych lub dane dotyczące Transakcji w sposób bezpieczny i pewny, z dostępem ograniczonym do upoważnionego personelu. Stripe oferuje narzędzia ułatwiające zachowanie zgodności ze Standardami PCI, ale to Użytkownik musi zapewnić, aby jego działalność była zgodna z tymi standardami. Konkretne kroki, które należy podjąć w celu zachowania zgodności ze Standardami PCI, zależą od sposobu wdrożenia Usług przetwarzania płatności przez Użytkownika. Więcej informacji na temat wdrażania Stripe w sposób zgodny ze Standardami PCI można znaleźć w naszej Dokumentacji. Na nasze żądanie Użytkownik niezwłocznie dostarczy nam lub innemu właściwemu Dostawcy metod płatności lub Agentowi rozliczeniowemu metod płatności dokumentację potwierdzającą zgodność Użytkownika ze Standardami PCI. Jeśli Użytkownik nie jest w stanie dostarczyć dokumentacji wystarczającej do zapewnienia nas, Dostawców metod płatności lub właściwych Agentów rozliczeniowych metod płatności, że Użytkownik przestrzega Standardów PCI, wówczas Stripe i każdy właściwy Dostawca metod płatności lub Agent rozliczeniowy metod płatności ma prawo uzyskać dostęp do miejsca prowadzenia działalności Użytkownika, zawiadomiwszy go o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu sprawdzenia zgodności ze Standardami PCI.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się na przechowywanie lub zatrzymywanie „Danych Konta" (ang. „Account Data"), w rozumieniu przyjętym w Standardach PCI (w tym numeru konta karty klienta lub daty ważności), musi utrzymywać system zgodny ze Standardami PCI. Jeśli Użytkownik nie przestrzega Standardów PCI lub jeśli my lub jakikolwiek Dostawca metod płatności lub Agent rozliczeniowy metod płatności nie jest w stanie zweryfikować przestrzegania przez Użytkownika Standardów PCI, możemy zawiesić jego Konto Stripe lub rozwiązać niniejszą Umowę. Jeżeli Użytkownik zamierza korzystać z usług dostawcy będącego podmiotem trzecim w celu przechowywania lub przekazywania Danych Konta, nie może udostępniać żadnych danych temu dostawcy usług, dopóki Użytkownik nie sprawdzi, czy podmiot trzeci posiada odpowiednie certyfikaty zgodnie ze Standardami PCI, oraz powiadomi nas o zamiarze udostępnienia Danych Konta dostawcy usług. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nigdy nie przechowywać ani nie zatrzymywać, w żadnym momencie, żadnych „Sensytywnych danych uwierzytelniających" (ang. „Sensitive Authentication Data") w rozumieniu przyjętym w Standardach PCI (w tym CVC lub CVV2). Informacje na temat Standardów PCI można znaleźć na stronie internetowejRadyPCI.

d. Przetwarzanie danych. Użytkownik jest administratorem danych, a my jesteśmy podmiotem przetwarzającym w odniesieniu do Danych osobowych przetwarzanych w jego imieniu na mocy niniejszej Umowy, z tym wyjątkiem, że będziemy administratorem danych w odniesieniu do Danych osobowych, w przypadku gdy ustalamy cele i sposób przetwarzania Danych osobowych (w tym, na przykład, w związku z przestrzeganiem jakichkolwiek zasad i praw nałożonych na nas przez Zasady metod płatności lub przez Dostawców metod płatności lub przez Agentów rozliczeniowych metod płatności).

W zakresie, w jakim jesteśmy podmiotem przetwarzającym, będziemy przetwarzać Dane osobowe zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz zgodnymi z prawem instrukcjami udzielanymi nam od czasu do czasu przez Użytkownika, a także będziemy stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony takich Danych osobowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia zgłoszone przez osobę, której dane dotyczą, wynikające z jakiegokolwiek naszego działania lub zaniechania, w zakresie, w jakim takie działanie lub zaniechanie wynikało z instrukcji Użytkownika.

3.Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie oszustwom

a. Bezpieczeństwo Stripe: Stripe odpowiada za zapewnianie bezpieczeństwa Danych będących w naszym posiadaniu. Będziemy stosować komercyjnie zasadne procedury administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Danych Użytkownika i Danych osobowych przechowywanych na naszych serwerach przed nieautoryzowanym dostępem, przypadkową utratą, modyfikacją lub naruszeniem i będziemy stosować się do obowiązujących Przepisów prawa i Zasad metod płatności w przypadku przetwarzania przez nas Danych Użytkownika i Danych osobowych. Żaden system bezpieczeństwa nie jest jednak całkowicie niemożliwy do pokonania i nie możemy zagwarantować, że osoby nieupoważnione nigdy nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa lub niewłaściwie wykorzystać posiadanych przez nas Danych. Użytkownik przekazuje Stripe Dane Użytkownika i Dane osobowe ze świadomością, że wszelkie środki bezpieczeństwa, które dostarczamy, mogą nie być odpowiednie lub adekwatne do prowadzonej przez niego działalności, a także zobowiązuje się do wdrożenia Środków kontroli bezpieczeństwa (określonych poniżej) oraz wszelkich dodatkowych środków kontroli, które spełniają jego szczególne wymagania. Według naszego uznania możemy podjąć wszelkie działania, w tym zawiesić Konto Stripe Użytkownika, w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa Usług lub Danych lub aby zapobiec wyrządzeniu szkody Użytkownikowi, nam, Klientom lub innym osobom. Użytkownik zrzeka się prawa do dochodzenia wobec nas roszczeń z tytułu poniesionych przez siebie strat, które mogą wynikać z takich działań.

b. Bezpieczeństwo Użytkownika: Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich Danych znajdujących się w jego witrynie internetowej, na jego serwerach, w jego posiadaniu lub w odniesieniu do których Użytkownik jest upoważniony do dostępu lub przetwarzania na innej podstawie. Użytkownik będzie przestrzegał obowiązujących Przepisów prawa i Zasad metod płatności podczas przetwarzania i przechowywania Danych Użytkownika i Danych osobowych, a na nasze żądanie dostarczy nam dowody na ich przestrzeganie. Jeżeli Użytkownik nie przedstawi dowodów takiej zgodności w sposób nas zadowalający, możemy zawiesić Konto Stripe Użytkownika lub rozwiązać niniejszą Umowę.

c. Środki kontroli bezpieczeństwa: Użytkownik odpowiada za ocenę wymogów bezpieczeństwa w zakresie swojej działalności oraz wybór i wdrożenie procedur i kontroli bezpieczeństwa („Środki kontroli bezpieczeństwa") adekwatnych do celu ograniczenia ekspozycji na incydenty związane z bezpieczeństwem. Możemy dostarczyć Środki kontroli bezpieczeństwa jako część Usług lub zasugerować Użytkownikowi wdrożenie określonych Środków kontroli bezpieczeństwa. Jednak odpowiedzialność Użytkownika za zabezpieczenie jego działalności nie jest ograniczana przez jakiejkolwiek dostarczane lub sugerowane przez nas Środki kontroli bezpieczeństwa, a jeśli Użytkownik uważa, że oferowane przez nas Środki kontroli bezpieczeństwa są niewystarczające, musi oddzielnie wdrożyć dodatkowe Środki kontroli bezpieczeństwa, które spełniają jego wymagania. Z niektórymi szczegółami naszych Środków kontroli bezpieczeństwa można zapoznać się w naszejwitrynieinternetowej.

d. Ryzyko oszustwa: Chociaż możemy dostarczyć lub zasugerować Środki kontroli bezpieczeństwa, nie możemy zagwarantować, że Użytkownik lub Klient nigdy nie stanie się ofiarą oszustwa. Wszelkie Środki kontroli bezpieczeństwa, które dostarczamy lub sugerujemy, mogą obejmować procesy lub aplikacje opracowane przez Stripe, podmioty powiązane Stripe lub inne podmioty. Użytkownik zobowiązuje się sprawdzać wszystkie proponowane przez nas Środki kontroli bezpieczeństwa i wybierać te, które są odpowiednie w celu ochrony jego działalności przed nieautoryzowanymi Transakcjami oraz, jeśli jest to właściwe w przypadku jego działalności, zobowiązuje się niezależnie wdrożyć inne procedury i środki kontroli bezpieczeństwa, które nie są przez nas dostarczane. Jeśli Użytkownik wyłączy Środki kontroli bezpieczeństwa lub nie zastosuje ich prawidłowo, zwiększy prawdopodobieństwo wystąpienia nieautoryzowanych Transakcji, Reklamacji, oszustw, strat i innych podobnych zdarzeń. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za straty poniesione w wyniku wykorzystania utraconych lub skradzionych danych uwierzytelniających lub kont przez oszustów dokonujących transakcji oszukańczych z Użytkownikiem, a niezastosowanie Środków kontroli bezpieczeństwa przez Użytkownika zwiększa jedynie ryzyko oszustwa. Możemy wspierać Użytkownika przy odzyskiwaniu utraconych środków, ale Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za straty spowodowane utratą lub kradzieżą danych uwierzytelniających lub kont, ujawnieniem jego nazwy użytkownika lub hasła, zmianą jego Konta wypłaty oraz wszelkimi innymi przypadkami nieuprawnionego wykorzystania lub modyfikacji Konta Stripe Użytkownika. Stripe nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, a Użytkownik zrzeka się prawa do dochodzenia wobec nas roszczeń z tytułu jakichkolwiek strat wynikających z wykorzystania utraconych lub skradzionych danych uwierzytelniających lub nieuprawnionego wykorzystania lub modyfikacji Konta Stripe Użytkownika, chyba że takie straty wynikają z umyślnych lub celowych działań Stripe. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się w pełni zrekompensować nam wszelkie poniesione przez nas straty wynikające z wykorzystania utraconych lub skradzionych danych uwierzytelniających lub kont.

Możemy również przekazać Użytkownikowi Dane dotyczące możliwości lub stopnia prawdopodobieństwa, że dana Transakcja stanowi oszustwo. Do naszego modelu oszustwa możemy włączyć wszelkie późniejsze działania lub brak działań ze strony Użytkownika w celu identyfikacji przyszłych potencjalnych oszustw. Użytkownik potwierdza, że udostępniamy mu te Dane do analizy, ale to on ponosi ostateczną odpowiedzialność za wszelkie działania, które zdecyduje się podjąć lub zaniechać na podstawie tych Danych.

4.Wykorzystanie Danych przez Użytkownika w usługach Stripe Connect i Stripe Relay

W przypadku korzystania ze Stripe Connect lub Stripe Relay Użytkownik będzie miał możliwość połączenia swojego Konta Stripe z Platformą lub Aplikacją. Połączone Platformy i Aplikacje mogą podejmować pewne działania w imieniu Użytkownika i uzyskiwać dostęp do Danych dostępnych za pośrednictwem jego Konta Stripe, w tym niektórych Danych Użytkownika. Korzystając ze Stripe Connect lub Stripe Relay, Użytkownik upoważnia Stripe do udostępniania Danych dowolnej Platformie lub Aplikacji, którą Użytkownik połączy ze swoim Kontem Stripe poprzez Pulpit lub interfejs API. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że w dowolnym momencie może odmówić takiego udostępnienia poprzez usunięcie Platformy lub Aplikacji z Konta Stripe. Użytkownik zrzeka się prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Stripe z tytułu poniesionych przez siebie strat wynikających z jakichkolwiek działań lub wykorzystania Danych przez jakąkolwiek Platformę lub Aplikację powiązaną z jego Kontem Stripe, a ponadto w pełni zrekompensuje nam wszelkie poniesione przez nas straty wynikające z jego działań lub wykorzystania Danych przez jakąkolwiek Platformę lub Aplikację.

5.Udostępnienie Danych rachunku płatniczego po wypowiedzeniu Umowy

W ciągu 30 dni po zamknięciu Konta Stripe Użytkownik może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o udostępnienie przez nas Danych rachunku płatniczego alternatywnemu dostawcy usług płatniczych w zakresie Transakcji pomiędzy Użytkownikiem a jego Klientami, do otrzymania których Użytkownik jest uprawniony. Możemy wymagać od Użytkownika przedstawienia dowodów na to, że alternatywny dostawca usług płatniczych dysponuje odpowiednimi systemami i środkami kontroli na zasadzie wstępnego warunku udostępnienia jakichkolwiek Danych rachunku płatniczego. Ponadto, w przypadku Danych rachunku płatniczego w zakresie transakcji kartami płatniczymi, dostawca usług płatniczych musi posiadać certyfikat PCI-DSS poziomu ### 1.Nasz obowiązek zastosowania się do żądania na mocy niniejszej części jest ograniczony do zakresu zasadnego komercyjnie i możemy opóźnić lub odrzucić każde żądanie, jeśli uważamy, że dostawca usług płatniczych wskazany przez Użytkownika nie dysponuje systemami lub środkami kontroli wystarczającymi do ochrony Danych rachunku płatniczego, że integralność Danych rachunku płatniczego może zostać naruszona lub jeśli Przepisy prawa lub Zasady metod płatności zabraniają nam podawania Danych rachunku płatniczego.

Część E: Dodatkowe postanowienia

1.Prawo do dokonywania zmian

Mamy prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie, wyłącznie ze skutkiem na przyszłość, oraz do zmiany, usunięcia, zaprzestania lub nałożenia warunków korzystania z Usług poprzez zamieszczenie takich zmian w naszej witrynie lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej, którą prowadzimy lub posiadamy. Przekażemy Użytkownikowi Zawiadomienie o wszelkich zmianach za pośrednictwem Pulpitu, pocztą elektroniczną lub w inny uzasadniony sposób. Jeżeli Użytkownik jest istniejącym użytkownikiem Stripe, zmiany wejdą w życie w dniu określonym przez nas w Zawiadomieniu, a korzystanie przez niego z Usług, interfejsu API lub Danych po wejściu zmiany w życie oznacza akceptację przez Użytkownika warunków zmienionej Umowy. Dostęp do aktualnych warunków Umowy można uzyskać w dowolnym momencie w naszej witrynie. Aby dowiedzieć się, kiedy ostatnio zmieniono niniejszą Umowę, należy sprawdzić datę „Ostatniej aktualizacji" w górnej części Umowy.

2.Przeniesienie

Użytkownik nie może przenieść na podmiot trzeci niniejszej Umowy, żadnych praw ani licencji udzielonych w niniejszej Umowie, ani obsługi jego Konta Stripe bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. W przypadku chęci dokonania takiego przeniesienia należy skontaktować się z nami. Jeśli wyrazimy zgodę na przeniesienie, nabywca musi wyrazić zgodę na przejęcie wszystkich praw i obowiązków obciążających Użytkownika związanych z przeniesieniem, a także musi wyrazić zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy. Stripe może dokonać przeniesienia niniejszej Umowy bez zgody Użytkownika lub jakichkolwiek innych ograniczeń. W przypadku dokonania przeniesienia przekażemy Użytkownikowi Zawiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem.

3.Prawo do audytu

Jeśli uważamy, że w systemach, witrynie internetowej lub aplikacji Użytkownika doszło do naruszenia bezpieczeństwa, wycieku, utraty lub naruszenia Danych mającego wpływ na zgodność Użytkownika z postanowieniami niniejszej Umowy, możemy zażądać od Użytkownika zezwolenia zatwierdzonemu przez nas audytorowi będącego podmiotem trzecim na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów i obiektów Użytkownika, a Użytkownik musi w pełni współpracować z audytorem w zakresie wszelkich żądań informacji lub pomocy, jakie audytor kieruje do Użytkownika w ramach audytu bezpieczeństwa. Audytor sporządzi dla nas raport, który możemy udostępnić naszym Dostawcom metod płatności i Agentom rozliczeniowym metod płatności.

4.Brak agencji; Usługi podmiotów trzecich

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie służy ustanowieniu partnerstwa, joint venture lub innej relacji agencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a nami, lub z jakimkolwiek Dostawcą metod płatności. Każda ze stron niniejszej Umowy oraz każdy Dostawca metod płatności i Agent rozliczeniowy metod płatności działa na własny rachunek i we własnym imieniu. O ile Dostawca metod płatności lub Agent rozliczeniowy metod płatności nie udzielą na to wyraźnej zgody, ani Użytkownik, ani my nie mamy możliwości związania Dostawcy metod płatniczych lub Agenta rozliczeniowego metod płatniczych jakąkolwiek umową ani zobowiązaniem, a żadna ze stron nie będzie twierdzić, że Użytkownik lub my mamy taką możliwość.

Możemy odwoływać się lub zapewniać dostęp do usług, produktów i promocji podmiotów trzecich, które wykorzystują, integrują lub zapewniają usługi dodatkowe do Usług („Usługi podmiotów trzecich"). Te Usługi podmiotów trzecich są świadczone wyłącznie dla wygody Użytkownika i nie są równoznaczne z naszym zatwierdzeniem, poparciem ani rekomendacją w odniesieniu do takich Usług podmiotów trzecich dla Użytkownika. Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z wszelkich Usług podmiotów trzecich na podstawie własnej oceny i na własne ryzyko. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez niego z jakiejkolwiek Usługi podmiotów trzecich nie jest regulowane przez niniejszą Umowę. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z Usługi podmiotu trzeciego, będzie odpowiedzialny za zapoznanie się, zrozumienie i zaakceptowanie warunków związanych z jej użytkowaniem. Wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z jakichkolwiek Usług podmiotów trzecich. Należy również pamiętać, że w przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług podmiotów trzecich, nasza Polityka prywatności przestaje obowiązywać. Korzystanie przez Użytkownika z Usług podmiotów trzecich, łącznie z tymi, do których prowadzi link zawarty na naszej witrynie internetowej, podlega własnym warunkom użytkowania i polityce prywatności tej Usługi podmiotu trzeciego.

5.Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przetwarzaniu lub inne niewykonanie zobowiązania spowodowane przez awarie telekomunikacyjne, mediów, lub sprzętu, spory pracownicze, zamieszki, wojnę lub ataki terrorystyczne, niewykonanie zobowiązań przez naszych dostawców lub poddostawców, pożary lub akty natury albo jakiekolwiek inne zdarzenia, nad którymi dana strona nie ma rozsądnie oceniając kontroli. Jednakże nic, co jest zawarte w niniejszej części, nie wpływa na zobowiązania Użytkownika ani nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia Opłat, Grzywien, Reklamacji, Refundacji, Anulowań lub Zwrotów na mocy niniejszej Umowy.

6.Odpowiedzialność Użytkownika za roszczenia podmiotów trzecich w stosunku do nas

Bez ograniczenia oraz w uzupełnieniu do wszystkich innych zobowiązań, które Użytkownik może mieć wobec nas w związku z niniejszą Umową, Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za działania i zaniechania swoich pracowników, podwykonawców i agentów w zakresie, w jakim osoby te działają w ramach swoich relacji z Użytkownikiem.

Użytkownik zobowiązuje się do obrony Stripe, naszych podmiotów powiązanych oraz ich pracowników, agentów i dostawców usług (każdy z nich zwany „Podmiotem Stripe") przed wszelkimi roszczeniami, powództwami, żądaniami, stratami, odpowiedzialnością, szkodami, działaniami lub postępowaniami (każde z nich zwane „Roszczeniem") wniesionymi przez podmiot trzeci przeciwko Podmiotowi Stripe, a Użytkownik zobowiązuje się do dokonania pełnej rekompensaty wobec Podmiotów Stripe z tytułu wszelkich Roszczeń wynikających z: (i) naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy; (ii) wszelkich Opłat, Grzywien, Reklamacji, Refundacji, Anulowań, Zwrotów lub innych zobowiązań obciążających nas w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług przetwarzania płatności; (iii) zaniedbania lub umyślnego niewłaściwego postępowania pracowników, wykonawców lub agentów Użytkownika; (iv) relacji umownych lub innych relacji między Użytkownikiem a Klientami.

Ważna informacja dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: Jeśli Użytkownik korzysta z Usług jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, należy pamiętać, że Przepisy prawa i warunki niniejszej Umowy uznają Użytkownika i jego działalność gospodarczą za jeden i ten sam podmiot. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za korzystanie z Usług, uiszczanie Opłat, Refundacji, Anulowań, Grzywien, strat wynikających z Reklamacji i oszustw oraz za wszelkie inne kwoty należne na mocy niniejszej Umowy z powodu niezastosowania przez Użytkownika Środków kontroli bezpieczeństwa oraz za wszelkie inne zobowiązania wobec nas i jego Klientów. W przypadku nieuregulowania należności Użytkownik ryzykuje osobistymi stratami finansowymi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Dokumentacją i podjęcie odpowiednich działań w celu uniknięcia takich strat.

7.Oświadczenia i gwarancje

Akceptując warunki niniejszej Umowy, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) spełnia warunki rejestracji i korzystania z Usług oraz jest upoważniony do zaciągnięcia i wykonywania zobowiązań wymaganych przez niniejszą Umowę; (b) wszelkie informacje, które przekazuje nam o swojej działalności, produktach lub usługach, są prawidłowe i kompletne; (c) wszelkie Obciążenia odpowiadają Transakcji dotyczącej dozwolonych produktów, usług lub darowizn, a wszelkie związane z nimi informacje prawidłowo opisują Transakcję; (d) wypełni wszystkie swoje zobowiązania wobec Klientów i rozwiąże wszelkie ich Reklamacje; (e) będzie przestrzegać wszystkich Przepisów prawa mających zastosowanie do jego działalności i korzystania z Usług; (f) pracownicy, podwykonawcy i agenci Użytkownika będą przez cały czas działać zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; (g) nie będzie korzystał z Usług przetwarzania płatności do celów osobistych, rodzinnych ani domowych, do transferów pieniężnych pomiędzy dwoma podmiotami (peer-to-peer) lub (z wyjątkiem normalnego toku działalności) w Transakcjach pomiędzy spółkami; (h) nie będzie korzystał z Usług, bezpośrednio ani pośrednio, do jakichkolwiek oszukańczych ani nielegalnych przedsięwzięć albo w jakikolwiek sposób zakłócający normalne funkcjonowanie Usług.

8.Brak gwarancji

DOSTARCZAMY USŁUGI I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ STRIPE W STANIE „TAKIM JAKIE SĄ" I „TAKIM JAK SĄ DOSTĘPNE", BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW, ANI ŻADNEGO INNEGO RODZAJU GWARANCJI LUB RĘKOJMI. ŻADNE DANE, DOKUMENTACJA ANI ŻADNE INNE INFORMACJE DOSTARCZONE PRZEZ STRIPE LUB UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG – CZY TO OD STRIPE, CZY TO OD INNEJ JEDNOSTKI STRIPE, CZY TO W FORMIE USTNEJ, CZY PISEMNEJ – NIE STANOWIĄ ANI NIE POCIĄGAJĄ ZA SOBĄ ŻADNYCH GWARANCJI ZE STRONY PODMIOTU STRIPE DLA UŻYTKOWNIKA.

UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ŻADEN PODMIOT STRIPE NIE KONTROLUJE PRODUKTÓW ANI USŁUG, KTÓRE UŻYTKOWNIK OFERUJE LUB SPRZEDAJE, A KTÓRE KLIENCI NABYWAJĄ ZA POŚREDNICTWEM USŁUG PRZETWARZANIA PŁATNOŚCI. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NIE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ I ZRZEKAMY SIĘ WSZELKIEJ WIEDZY O TYM, ŻE JEGO KLIENCI POSIADAJĄ UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA LUB ZAKOŃCZĄ DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI.

PODMIOTY STRIPE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKIEJ WIEDZY NA TEMAT I NIE GWARANTUJĄ: (A) PRAWIDŁOWOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB POPRAWNOŚCI JAKICHKOLWIEK DANYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ USŁUGI; (B) ŻE USŁUGI SPEŁNIAJĄ SZCZEGÓLNE POTRZEBY BIZNESOWE LUB WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (C) ŻE USŁUGI BĘDĄ DOSTĘPNE W DOWOLNYM CZASIE LUB MIEJSCU, LUB BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY LUB BĘDĄ BEZPIECZNE; (D) ŻE STRIPE SKORYGUJE WSZELKIE DEFEKTY LUB BŁĘDY W USŁUDZE, API, DOKUMENTACJI LUB DANYCH; (E) ŻE USŁUGI SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNEGO SZKODLIWEGO KODU. KORZYSTANIE Z DANYCH, DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP LUB KTÓRE POBIERA ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO – UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY W SWOIM MAJĄTKU, UTRATĘ DANYCH LUB INNE STRATY WYNIKAJĄCE Z TAKIEGO DOSTĘPU LUB POBIERANIA. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PODMIOTY STRIPE NIE UDZIELAJĄ MU ŻADNYCH GWARANCJI CO DO CZASU PRZETWARZANIA TRANSAKCJI ANI HARMONOGRAMÓW WYPŁAT.

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE MA NA CELU WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA LUB ZMIANY ZASTOSOWANIA JAKIEGOKOLWIEK DOROZUMIANEGO WARUNKU, GWARANCJI LUB RĘKOJMI, ANI TEŻ WYKONANIA JAKIEGOKOLWIEK PRAWA LUB ŚRODKA PRAWNEGO, ANI TEŻ NAŁOŻENIA JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ W PRZYPADKU, GDYBY TAKIE POSTĘPOWANIE: A) STANOWIŁO NARUSZENIE TEGO PRAWA; B) POWODOWAŁO NIEWAŻNOŚĆ KTÓREGOKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY.

9.Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od okoliczności żaden Podmiot Stripe nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub moralne wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Usług przez Użytkownika lub niedostępności Usług, za utracone korzyści, szkody osobowe lub majątkowe, ani za żadne inne szkody wynikające z, związane z lub dotyczące niniejszej Umowy lub korzystania z Usług przez Użytkownika, nawet jeżeli szkody takie można było przewidzieć i niezależnie od tego, czy Użytkownik lub Podmioty Stripe zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. Podmioty Stripe nie ponoszą i zrzekają się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, krzywdy lub straty poniesione przez Użytkownika w wyniku lub w związku z hakowaniem, manipulowaniem lub innym nieuprawnionym dostępem do lub korzystaniem z Usług, Konta Stripe Użytkownika lub Danych, niestosowaniem lub niewdrożeniem przez Użytkownika środków przeciwdziałania oszustwom, Środków kontroli bezpieczeństwa lub jakichkolwiek innych środków bezpieczeństwa danych. Ponadto Podmioty Stripe nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania lub szkody Użytkownika lub innych osób spowodowane przez (a) dostęp do lub korzystanie przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Dokumentacją; (b) wszelki nieuprawniony dostęp do serwerów, infrastruktury lub Danych wykorzystywanych w związku z Usługami; (c) przerwy w świadczeniu Usług lub zaprzestanie ich świadczenia; (d) wszelkie błędy, wirusy lub inny szkodliwy kod, które mogą być przesyłane do Usług lub za ich pośrednictwem; (e) wszelkie błędy, nieprawidłowości, pominięcia lub utratę jakichkolwiek Danych dostarczonych nam przez Użytkownika; (f) treści podmiotów trzecich dostarczone przez Użytkownika; (g) zniesławiające, obraźliwe lub nielegalne postępowanie innych osób.

Użytkownik zgadza się na ograniczenie wszelkiej dodatkowej odpowiedzialności odszkodowawczej, której nie zrzekły się ani której nie odmówiły mu Podmioty Stripe na podstawie niniejszej Umowy, do szkód bezpośrednich i udokumentowanych; a ponadto Użytkownik zgadza się, że w żadnym wypadku taka odpowiedzialność nie przekroczy łącznej kwoty Opłat uiszczonych przez Użytkownika na rzecz Stripe w ciągu trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających zdarzenie, które stanowiło podstawę roszczenia odszkodowawczego Użytkownika.

Te ograniczenia naszej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Użytkownika będą miały zastosowanie niezależnie od podstawy prawnej, na której opiera się jego roszczenie, w tym umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej.

Niektóre z Usług świadczymy z placówek w Stanach Zjednoczonych. Nie zapewniamy i nie możemy zagwarantować, że Usługi świadczone przez nas w Stanach Zjednoczonych są lub będą odpowiednie lub dostępne w innych lokalizacjach lub jurysdykcjach, zgodne z Przepisami prawa obowiązującymi w innych lokalizacjach lub jurysdykcjach, ani też zgodne z przepisami regulującymi eksport, import lub wykorzystanie za granicą.

10.Odpowiedź na proces prawny

Stripe może udzielać odpowiedzi i stosować się do wszelkich nakazów zajęcia, zastawu, opłat, wezwań sądowych, nakazów lub innych nakazów prawnych („Proces prawny"), które uznajemy za prawidłowe. My lub jakikolwiek Dostawca metod płatności (a w stosownych przypadkach Agent rozliczeniowy metod płatności dla danej Metody płatności) możemy dostarczyć lub zatrzymywać wszelkie środki lub, zgodnie z warunkami naszej Polityki prywatności, wszelkie Dane wymagane w ramach takiego Procesu prawnego, nawet jeśli Użytkownik otrzymuje środki lub Dane w imieniu innych stron. Jeśli jest to dozwolone przez Przepisy prawa, dołożymy rozsądnych starań, aby powiadomić Użytkownika o takim Procesie prawnym, wysyłając kopię na adres e-mail, który posiadamy w aktach Użytkownika. Stripe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie lub pośrednie, które Użytkownik może ponieść w wyniku naszej reakcji na lub przestrzegania przez nas Procesu prawnego.

11.Rozstrzyganie sporów; umowa o arbitraż

a. Wiążący arbitraż: Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, w tym dotyczące jej zawarcia, interpretacji, naruszenia lub rozwiązania, w tym również to, czy dochodzone roszczenia podlegają arbitrażowi, podlegają i będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z Międzynarodowymi Zasadami Arbitrażowymi JAMS. W skład sądu arbitrażowego będzie wchodził jeden arbiter. Miejscem arbitrażu będzie Dublin w Irlandii. W postępowaniu arbitrażowym będzie używany język angielski. Orzeczenie w sprawie rozstrzygnięcia wydanego przez arbitra może być wydane przez każdy właściwy sąd.

Niniejsza Umowa oraz wynikające z niej prawa stron podlegają prawu irlandzkiemu i będą zgodnie z nim interpretowane, z wyłączeniem przepisów dotyczących konfliktu lub wyboru prawa. Żadne z postanowień niniejszej części nie wyklucza możliwości skorzystania przez strony ze środków tymczasowych wspierających arbitraż udzielanych przez właściwy sąd.

Każda ze stron może wszcząć postępowanie arbitrażowe, przedstawiając JAMS i drugiej stronie sporu pisemny wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego, określając przedmiot sporu i treść żądania.

b. Doręczanie pism procesowych: Każda ze stron niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę na doręczanie pism procesowych poprzez osobiste doręczenie w siedzibie firmy, na adres siedziby lub główny adres (dla osób fizycznych lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na prawo którejkolwiek ze stron do doręczania pism procesowych w jakikolwiek inny sposób dozwolony przez Przepisy prawa.

c. Zrzeczenie się pozwów zbiorowych: W najszerszym zakresie dozwolonym przez Przepisy prawa każda ze stron zgadza się, aby wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, zarówno w postępowaniu arbitrażowym, jak i sądowym, były prowadzone wyłącznie w sposób indywidualny, a nie w ramach powództwa grupowego, skonsolidowanego lub zbiorowego. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu roszczenie lub spór będzie rozpoznawany w sądzie, a nie w drodze arbitrażu, każda ze stron świadomie i nieodwołalnie zrzeka się prawa do rozprawy przed ławą przysięgłych w jakimkolwiek pozwie, postępowaniu lub roszczeniu wzajemnym wynikającym lub związanym z niniejszą Umową lub jakąkolwiek transakcją rozważaną między stronami.

d. Wydanie orzeczenia: Z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności określonych w niniejszej Umowie wyznaczeni arbitrzy mogą zasądzić odszkodowanie pieniężne i inne środki dozwolone przez Przepisy prawa. Przy podejmowaniu decyzji arbiter nie będzie miał uprawnień do zmiany jakiegokolwiek pojęcia ani postanowienia niniejszej Umowy. Arbiter doręczy uzasadnioną decyzję na piśmie w odniesieniu do sporu („Orzeczenie") każdej ze stron, która niezwłocznie podejmie działania zgodnie z Orzeczeniem. Każde Orzeczenie (w tym środki tymczasowe lub końcowe) może zostać zatwierdzone lub wyegzekwowane przez każdy sąd właściwy dla każdej ze stron lub jej majątku. Decyzja arbitra będzie miała charakter ostateczny i wiążący dla stron i nie będzie przedmiotem odwołań ani rewizji.

e. Opłaty: Każda ze stron wpłaci zaliczkę w wysokości połowy wynagrodzenia i wydatków arbitra, kosztów obecności protokolanta sądowego na rozprawie arbitrażowej oraz kosztów związanych z obiektem arbitrażowym. W każdym arbitrażu wynikającym z niniejszej Umowy lub z nią związanym arbiter zasądzi na rzecz strony wygrywającej, jeśli takowe wystąpią, uzasadnione koszty i wynagrodzenie pełnomocników poniesione przez stronę wygrywającą w związku z tymi aspektami jej roszczeń lub obrony, które zostaną uwzględnione, a wszelkie dotyczące obu stron orzeczenia w sprawie kosztów i wynagrodzenia pełnomocników będą podlegać wzajemnemu potrąceniu.

f. Poufność: Strony zachowają poufny charakter postępowania arbitrażowego, rozprawy i Orzeczenia, z zastrzeżeniem (i) zakresu koniecznego do przygotowania się do lub przeprowadzenia rozprawy arbitrażowej co do meritum sprawy; (ii) ujawnienia w związku z wnioskiem do sądu, o którym mowa powyżej, dotyczącym środków tymczasowych lub zatwierdzenia Orzeczenia lub jego wykonania; (iii) ujawnienia przez nas Orzeczenia w poufnych negocjacjach ugodowych; (iv) sytuacji, gdy obowiązujące Przepisy prawa wymagają inaczej. Strony, świadkowie i arbiter będą traktować w sposób poufny dokumenty i inne dowody przedstawione w ramach arbitrażu na mocy niniejszej Umowy i nie będą ujawniać ich osobom trzecim (innym niż świadkowie i biegli), z wyjątkiem przypadków wymaganych przez Przepisy prawa lub jeżeli takie dowody zostały uzyskane z domeny publicznej lub w inny sposób uzyskano je niezależnie od arbitrażu.

g. Kolizja praw: W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami niniejszej Części E.11.g a zasadami arbitrażu określonymi w Części E.11.a, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszejCzęści E.11.g. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy o arbitraż zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, zostanie ono uznane za takie w minimalnym zakresie wymaganym przez Przepisy prawa, a wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną ważne i wykonalne.

12.Całość Umowy

Niniejsza Umowa oraz wszystkie zasady i procedury włączone przez odwołanie stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a Stripe w zakresie świadczenia i korzystania z Usług. O ile nie zostanie wyraźnie stwierdzone inaczej na piśmie zawartym pomiędzy Użytkownikiem a Stripe, niniejsza Umowa będzie miała pierwszeństwo przed wszelkimi sprzecznymi z nią zasadami lub umowami dotyczącymi świadczenia lub korzystania z Usług. Niniejsza Umowa określa wyczerpująco roszczenia przysługujące Użytkownikowi w odniesieniu do Usług. Jeżeli dowolne postanowienie lub część niniejszej Umowy okażą się nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania w świetle Przepisów prawa, takie postanowienie lub część Umowy zostaną zmienione i będą interpretowane w taki sposób, aby umożliwić realizację celu takiego postanowienia w najszerszym możliwym zakresie, a wszystkie pozostałe postanowienia zachowają nadal pełną ważność i pozostaną w mocy.

13.Uprawnienia kumulatywne, interpretacja, wyłączenie odpowiedzialności

Prawa i środki prawne przysługujące stronom na mocy niniejszej Umowy mają charakter kumulatywny, a każda ze stron może dochodzić swoich praw lub środków prawnych na mocy niniejszej Umowy, wraz ze wszystkimi innymi prawami i środkami prawnymi dostępnymi jej na mocy Przepisów prawa, systemu equity lub zgodnie z Zasadami metod płatności. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie będzie interpretowane na niekorzyść którejkolwiek ze stron z powodu tego, że jest ona jego autorem. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, użycie sformułowań „w tym" lub „takie jak" nie powinno być interpretowane jako ograniczające zakres tekstu poprzedzającego dane sformułowanie. Nieegzekwowanie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron nie będzie stanowić zrzeczenia się przez tę stronę jej praw do późniejszego egzekwowania tego postanowienia.

14.Postanowienia zachowujące moc po rozwiązaniu Umowy

Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które powodują powstanie ciągłego zobowiązania strony, pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy, w tym Część A.3 („Relacje Użytkownika z jego Klientami"), A.6 („Podatki i inne wydatki"), A.7 („Wymagania, ograniczenia i restrykcje dotyczące Usług"), A.8 („Podejrzenie nieuprawnionego lub nielegalnego użycia"), A.9 („Ujawnianie informacji i zawiadomienia; zgoda na podpis elektroniczny"), A.10.b („Skutki rozwiązania Umowy"), B.2 („Prawa do własności intelektualnej Stripe"), C.6 („Konkretne Metody płatności"), C.7 („Harmonogram rozliczeń i wypłat"), C.8 („Fundusze rozliczeniowe i rezerwy"), C.9 („Zabezpieczenia, egzekwowanie należności i prawo potrącenia"), C.10 („Uzgodnienie i powiadamianie o błędach"), C.11 („Konta nieaktywne"), D.3 („Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie oszustwom"), D.4 („Wykorzystanie Danych przez Użytkownika w usługach Stripe Connect i Stripe Relay"), D.5 („Udostępnienie Danych rachunku płatniczego po wypowiedzeniu Umowy"), E.4 („Brak agencji; Usługi podmiotów trzecich"), E.5 („Siła wyższa"), E.6 („Odpowiedzialność Użytkownika za roszczenia podmiotów trzecich w stosunku do nas"), E.7 („Oświadczenia i gwarancje"), E.8 („Brak gwarancji"), E.9 („Ograniczenie odpowiedzialności"), E.10 („Odpowiedź na proces prawny"), E.11 („Rozstrzyganie sporów; umowa o arbitraż"), E.12 („Całość Umowy"), E.13 („Uprawnienia kumulatywne, interpretacja, wyłączenie odpowiedzialności") oraz E.14 („Postanowienia zachowujące moc po rozwiązaniu Umowy"); oraz wszelkie związane z tym warunki Umowy.

15.Język

Strony niniejszym potwierdzają, że żądały, aby niniejsza Umowa i wszystkie związane z nią dokumenty były sporządzone w języku angielskim.

16.Skargi

W przypadku skarg dotyczących świadczonych przez nas Usług płatniczych, prosimy o kontakt pod adresem complaints@stripe.com. Więcej informacji na temat naszej Polityki reklamacyjnej można znaleźć tutaj. Jeśli skarga nie zostanie rozwiązana, Użytkownik może mieć prawo do odwołania się do (i) Financial Ombudsman Service (FOS), jeśli SPUKL świadczy na jego rzecz regulowane usługi płatnicze lub (ii) Irish Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO), jeśli STEL świadczy na jego rzecz regulowane usługi płatnicze. Dalsze informacje na temat FOS i FSPO, dane kontaktowe i wymagania kwalifikacyjne można znaleźć w naszej Polityce reklamacyjnej oraz na stronie www.financial-ombudsman.org.uk i www.fspo.ie.

On this page