Stripe Climate Terms

Last updated: October 8, 2020

Please read the Climate Terms carefully as they contain terms and conditions relating to your participation in Stripe Climate. The Stripe Climate Terms (“Climate Terms”) are terms that apply to your voluntary allocations to Stripe Climate, as defined below.

1. Agreement

When You opt-into using Stripe Climate, you expressly agree to the terms and conditions of the Climate Terms, the Stripe Services Agreement, and any updates or modifications to either of these terms made from time to time by Stripe. Terms applying to Stripe Services apply to Stripe Climate. The Climate Terms supplement the Stripe Services Agreement, which generally governs your use of Stripe Services, and is incorporated into the Climate Terms by reference. To the extent that there is a conflict between the Stripe Services Agreement and the Climate Terms related to Stripe Climate, the Climate Terms will prevail. For capitalized terms not defined in these Climate Terms, the applicable definitions are set out in the Stripe Services Agreement.

2. Stripe Climate

“Stripe Climate” is a suite of features that enables users to create and run their own corporate climate program. Stripe conducts research into Climate projects that Stripe determines deserve funding, and purchases carbon removal services. Stripe has also created Climate related branding which is available to include on your payment pages, all for no consideration. Users have an opportunity to make an impact in the carbon removal field by making voluntary contributions to Stripe Climate. Stripe Climate is currently in beta.

3. Stripe Climate Funds

You choose the amount to voluntarily allocate to Stripe Climate, either as a percentage of your revenue or a flat monthly amount (such amounts, “Stripe Climate Funds”). Stripe will allocate the entirety of such Stripe Climate Funds to advance the carbon removal field, through activities like purchasing metric tons of carbon removal or funding research and development for new carbon removal technologies.

As the goal of Stripe Climate is to help advance the field of carbon removal, many projects and companies funded will be in their early stages and their survival and/or success in addressing climate issues is not guaranteed. While all Stripe Climate Funds will be spent to advance the carbon removal field, the development timelines of many new technologies are long and the resulting impact may not be immediate, and there is always a risk of non-delivery (and non-recovery of paid funds) by the companies that Stripe purchase carbon removal from. Even if they are successful in obtaining results, Projects may take years to produce those results.

Your Climate contribution funds may not be spent immediately after being deducted from your account, but rather after Stripe has been able to identify and contribute to a project. Stripe will use reasonable efforts to fund impactful projects and when providing you with suggestions on how much to voluntarily allocate to Stripe Climate, however, it is ultimately your decision as to whether to voluntarily allocate funds to Stripe Climate and how much to voluntarily allocate. Stripe will regularly provide you with information about how funds were allocated. Because many of the projects in this field are still in early stages, carbon removal services purchased by Stripe will not qualify as carbon credits that you can use for carbon offset purposes. Stripe Climate is not offered by a charity or 501(c)(3) at this time. Stripe Climate Funds you voluntarily allocate to Stripe may not be considered charitable deductions. Stripe Climate Funds are not refundable.

Stripe will not apply Stripe Climate Funds towards its own corporate or administrative costs. Once you choose to opt-in, Stripe may deduct the elected Stripe Climate Funds from your Stripe Account balance and from your Payout Account, funds may be deducted on a per transaction basis, or aggregated over a period of time, as described in your Stripe Dashboard. You may opt out of Stripe Climate at any time.

Warunki Stripe Climate

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2020 r.

Prosimy o uważne przeczytanie Warunków Climate, ponieważ zawierają one warunki dotyczące Twojego udziału w Stripe Climate. Warunki Stripe Climate („Warunki Climate”) to warunki, które mają zastosowanie do Twoich dobrowolnych przydziałów w Stripe Climate, jak zdefiniowano poniżej.

1. Umowa

Decydując się na korzystanie z Stripe Climate, wyrażasz zgodę na warunki i postanowienia Warunków Climate, Umowy dotyczącej świadczenia usług Stripe i wszelkie aktualizacje lub zmiany każdego z tych dokumentów wprowadzane okresowo przez Stripe. Warunki dotyczące Usług Stripe mają zastosowanie do Stripe Climate. Warunki Climate stanowią uzupełnienie Umowy dotyczącej świadczenia usług Stripe, która reguluje ogólne korzystanie z Usług Stripe i została włączona do Warunków Climate przez odniesienie. W zakresie, w jakim istnieje konflikt między Umową dotyczącą świadczenia usług Stripe a niniejszymi Warunkami Climate dotyczącymi Stripe Climate, Warunki Climate będą miały pierwszeństwo. W przypadku pojęć pisanych wielką literą i niezdefiniowanych w niniejszych Warunkach Climate zastosowanie mają odpowiednie definicje określone w Umowie dotyczącej świadczenia usług Stripe.

2. Stripe Climate

„Stripe Climate” to pakiet funkcji, które umożliwiają użytkownikom tworzenie i prowadzenie własnego firmowego programu klimatycznego. Stripe prowadzi badania nad projektami klimatycznymi, które według Stripe zasługują na dofinansowanie, a także nabywa usługi w zakresie usuwania emisji dwutlenku węgla. Stripe stworzył również markę związaną z klimatem, którą można umieścić na swoich stronach płatności, a wszystko to bez żadnych opłat. Użytkownicy mają możliwość wywierania wpływu na proces usuwania emisji dwutlenku węgla poprzez dobrowolne wpłaty na rzecz Stripe Climate. Stripe Climate jest obecnie w wersji beta.

3. Środki Stripe Climate

Możesz wybrać kwotę, którą dobrowolnie przeznaczysz na Stripe Climate jako procent swojego dochodu lub jako stałą kwotę miesięczną (dalej łącznie jako „Środki Stripe Climate”). Stripe przeznaczy całość Środków Stripe Climate na rozwój w dziedzinie usuwania dwutlenku węgla poprzez działania, takie jak zakup ton metrycznych dwutlenku węgla lub finansowanie badań i rozwoju w zakresie nowych technologii usuwania dwutlenku węgla.

Ponieważ celem Stripe Climate jest pomoc w rozwoju dziedziny usuwania dwutlenku węgla, wiele finansowanych projektów i firm będzie na wczesnym etapie rozwoju, a ich przetrwanie i/lub sukces w rozwiązywaniu problemów klimatycznych nie są gwarantowane. Pomimo tego, że wszystkie Środki Stripe Climate będą przeznaczone na rozwój dziedziny usuwania dwutlenku węgla, czas rozwoju wielu nowych technologii jest długi, a wynikające z niego skutki mogą nie być natychmiastowe, i zawsze istnieje ryzyko niedostarczenia założeń projektu (i nieodzyskania wpłaconych środków) przez firmy, od których Stripe nabywa technologie usuwania dwutlenku węgla. Nawet jeśli uda im się uzyskać wyniki, projekty mogą trwać lata.

Środki wpłacone przez Ciebie na rzecz ochrony klimatu mogą nie zostać wydane natychmiast po odjęciu ich z Twojego konta, lecz po tym, jak Stripe będzie w stanie zidentyfikować projekt i wnieść wkład w jego realizację. Stripe dołoży wszelkich starań, aby finansować efektywne projekty oraz doradzi Ci, jaką kwotę dobrowolnie przeznaczyć na Stripe Climate, jednak ostatecznie to Ty dobrowolnie decydujesz, czy i w jakiej wysokości przeznaczyć środki na Stripe Climate. Stripe będzie regularnie przekazywał informacje o tym, jak zostały przyznane środki. Ponieważ wiele projektów w tej dziedzinie wciąż jest na wczesnym etapie realizacji, zakupione przez Stripe usługi związane z usuwaniem dwutlenku węgla nie będą kwalifikowały się jako kredyty węglowe, które możesz wykorzystać do celów kompensacji emisji dwutlenku węgla. Stripe Climate nie jest obecnie oferowany przez organizację charytatywną ani 501(c)(3). Środki Stripe Climate, które dobrowolnie przeznaczysz na Stripe, nie mogą być uznawane za odliczenia na cele charytatywne. Środki Stripe Climate nie podlegają zwrotowi.

Stripe nie będzie przeznaczał Środków Stripe Climate na pokrycie swoich własnych kosztów korporacyjnych lub administracyjnych. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w Stripe Climate, Stripe może odliczyć wybrane Środki Stripe Climate z salda na Koncie Stripe i z Konta Wypłat, a środki mogą być odliczane w ramach poszczególnych transakcji lub zsumowane przez pewien okres czasu, jak opisano w Twoim Pulpicie Stripe. Możesz zrezygnować z korzystania ze Stripe Climate w dowolnym momencie.

On this page